ECG BTS Elysium M1 Black Instruction Manual, Safety Instructions, Technical Data

Značka
ECG
Kategorie
Přenosné reproduktory
Modelka
BTS Elysium M1 Black
Typ
Instruction Manual, Safety Instructions, Technical Data
Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod abezpečnostní pokyny, které jsou vtomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen kpřístroji. Pred uvedením
výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú vtomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju. Przed pierwszym użyciem
urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania. Instrukcja obsługi musi być zawsze dołączona. A termék használatba vétele előtt
gyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és az útmutatóban található biztonsági rendelkezéseket. A használati útmutatót tartsa a készülék közelében. Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme
des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein. Always read the safety&use
instructions carefully before using your appliance for the rst time. The user´s manual must be always included. Uvijek pročitajte sigurnosne upute i upute za uporabu prije prvog korištenja vašeg
uređaja. Upute moraju uvijek biti priložene.
Pred vklopom izdelka temeljito preberite ta navodila in varnostne napotke, ki so navedeni v teh navodilih. Navodila morajo biti vedno priložena
knapravi.
Uvek pažljivo pročitajte uputstva za sigurnost i upotrebu pre upotrebe uređaja po prvi put. Korisničko uputstvo mora uvek biti priloženo.
Avant de mettre le produit en service,
lisez attentivement le présent mode d'emploi et les consignes de sécurité contenues dans le présent mode d'emploi. Le mode d'emploi doit toujours être fourni avec le produit. Leggere sempre
con attenzione le istruzioni di sicurezza ed uso prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. Il manuale dell'utente deve essere sempre incluso. Siempre lea cuidadosamente las instrucciones
de seguridad y de uso antes de utilizar su artefacto por primera vez. Siempre debe estar incluido el manual del usuario. Enne seadme esmakordset kasutamist lugege ohutus- ja kasutusjuhised alati
hoolikalt läbi. Kasutusjuhend peab alati kaasas olema. Prieš naudodamiesi prietaisu pirmąjį kar, visuomet atidžiai perskaitykite saugos ir naudojimo instrukcijas. Kartu su gaminiu visada privalo būti
jo naudotojo vadovas. Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes vienmēr rūpīgi izlasiet drošības un lietošanas norādījumus. Rokasgrāmata vienmēr jāpievieno ierīcei.
BTS Elysium M1 Black
CZ
PŘENOSNÝ BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR
NÁVOD K OBSLUZE
SR/MNE
PRENOSNI BEŽIČNI ZVUČNIK
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
SK
PRENOSNÝ BEZDRÔTOVÝ REPRODUKTOR
NÁVOD NA OBSLUHU
FR
HAUT-PARLEUR MOBILE SANS FIL
MODE D'EMPLOI
PL
PRZENOŚNY GŁOŚNIK BEZPRZEWODOWY
INSTRUKCJA OBSŁUGI
IT
ALTOPARLANTE WIRELESS PORTATILE
MANUALE DI ISTRUZIONI
HU
HORDOZHA VEZETÉK NÉLKÜLI HANGSZÓRÓ
HASZLATI ÚTMUTA
ES
ALTAVOZ INALÁMBRICO PORTÁTIL
MANUAL DE INSTRUCCIONES
DE
TRAGBARER DRAHTLOSER LAUTSPRECHER
BEDIENUNGSANLEITUNG
ET
KAASASKANTAV TRAADITA KÕLAR
KASUTUSJUHEND
GB
PORTABLE WIRELESS SPEAKER
INSTRUCTION MANUAL
LT
NEŠIOJAMASIS BELAIDIS GARSIAKALBIS
INSTRUKCIJŲ VADOVAS
HR/BIH
PRIJENOSNI BEŽIČNI ZVUČNIK
UPUTE ZA UPORABU
LV
PORTATĪVS BEZVADU SKAĻRUNIS
ROKASGRĀMATA
SI
BREZŽIČNI PRENOSNI ZVOČNIK
NAVODILA
CZCZ
3
PŘENOSNÝ BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Čtěte pozorně auschovejte pro budoucí potřebu!
Než přístroj začnete používat, přečtěte si důkladně tuto příručku a řiďte se pokyny zde uvedenými.
Uchovejte příručku pro případné nahlédnutí vbudoucnu.
Dodržujte veškerá upozornění na spotřebiči av dokumentaci dodávané se spotřebičem.
K čištění nepoužívejte tekuté čisticí přípravky nebo přípravky ve spreji. K čištění použijte navlhčený
hadřík.
Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem. V opačném případě hrozí riziko úrazu nebo
poškození spotřebiče.
Přístroj nestavte na nestabilní povrchy (stojánky, vozíky, stolky, držáky apod.). Přístroj by mohl spadnout
amohlo by dojít kvážnému zranění dětí nebo dospělých ak poškození spotřebiče.
Přístroj postavte na vodorovný, plochý a pevný povrch s dobrou ventilací. Nikdy nezakrývejte
ventilační otvory, mohlo by dojít k závadě vinou přehřátí. Přístroj neumisťujte do uzavřených prostor
snedostatečnou ventilací, například do vitrín nebo těsných poliček.
Spotřebič smí být napájen pouze znapájecích zdrojů uvedených na štítku přístroje. Pokud si nejste jisti
parametry vaší napájecí sítě, poraďte se se svým prodejcem nebo se svým distributorem elektřiny.
Napájecí šňůra adaptéru by měla být vedena tak, aby se zabránilo šlapání po šňůře nebo jejímu
nadměrnému namáhání či skřípnutí. Obzvláštní pozornost věnujte místům, kde šňůra vychází ze
spotřebiče avblízkosti vidlice. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vytáhněte napájecí šňůru ze
zásuvky. Přístroj odpojte od elektrické sítě také vpřípadě bouřky, aby nedošlo kjeho poškození bleskem.
Elektrická zásuvka musí být neustále dobře přístupná.
Nepřetěžujte elektrické zásuvky připojováním příliš velkého ptu spotřebičů.
Spotřebič chraňte před vniknutím kapalin a cizích předmětů a nezasouvejte žádné předměty do
ventilačních otvorů přístroje, hrozí kontakt snebezpečným napětím uvnitř přístroje.
Neotevírejte skříň přístroje. Uvnitř se nenacházejí žádné uživatelsky nastavitelné prvky. Opravu svěřte
výhradně kvalikovanému servisnímu personálu.
Baterie nevystavujte nadměrnému teplu, například přímému slunci, ohni apodobně.
V následujících případech odpojte přístroj od napájení aobraťte se na kvalikovaný servis:
Došlo kpoškození napájecí šňůry.
Do spotřebiče vnikl cizí předmět nebo tekutina, nebo byl vystaven dešti nebo vodě.
Spotřebič nepracuje normálním způsobem vsouladu snávodem kobsluze. Nastavujte pouze prvky
popsané vnávodu kobsluze.
Přístroj vykazuje výrazné změny funkčnosti, indikující potřebu servisního zásahu.
Přístroj nevystavujte působení zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topení, nebo jiné spotřebiče produkují
teplo, například zesilovače.
Změny nebo modikace, které nejsou výslovně schválené zodpovědným orgánem, mohou vést ke ztrátě
oprávnění přístroj používat.
Nadměrná hlasitost může vést kpoškození sluchu.
POPIS
1234567
9
0 qa qs
8
1. Dlouhé stisknutí: zapnutí/vypnutí reproduktoru
Krátké stisknutí: změna režimu
CZCZ
4
2. Krátké stisknutí: zapnutí režimu Bluetooth / přijetí příchozího hovoru / ukončení hovoru
Dlouhé stisknutí: odpojení spárovaného zařízení / odmítnutí příchozího hovoru
Dvojité krátké stisknutí: volání na číslo posledního hovoru
3. TWS (True wireless stereo – bezdrátové stereo)
Krátké stisknutí: zapínání/vypínání funkce TWS
Dlouhé stisknutí: smazání uloženého spárování TWS
4. Ekvalizér
Krátké stisknutí: přepínání prolů ekvalizéru – normální, basy, výšky
5. Krátké stisknutí: následující skladba / následující FM kanál / přepínání hovoru mezi telefonem
abezdrátovým reproduktorem
Dlouhé stisknutí: zvýšení hlasitosti
6. Krátké stisknutí: předcházející skladba / předcházející FM kanál / přepínání hovoru mezi telefonem
abezdrátovým reproduktorem
Dlouhé stisknutí: snížení hlasitosti
7. Krátké stisknutí: přehrávání/pauza/ztišení
Dlouhé stisknutí po dobu 3 sekund: automatické vyhledávání FM stanic (v režimu FM), změna složky na
SD kartě (v režimu přehrávání z paměťové karty)
8. Indikátor úrovně nabití akumulátoru
9. Indikátor Bluetooth
10. Konektor pro nabíjení
11. Analogový vstup (AUX)
12. Slot pro paměťovou kartu Micro SD
Vlastnosti
Bezdrátové přehrávání hudby (Bluetooth 4.2 stereo) afunkce handsfree
konný zesilovač s DSP (digitálním signálovým procesorem)
Analogový vstup AUX-IN – možnost použití jako externí reproduktor k počítači, mobilnímu telefonu,
přehrávačům PSP/MP3/MP4 apod.
Podpora funkce TWS – spárování 2 stejných reproduktorů umožňuje stereo přehrávání
Přehrávání zpaměťové karty Micro SD
FM rádio svestavenou anténou, podporuje automatické vyhledávání stanic
Čtečka karet anabíjení pomocí stejného USB kabelu
Uložené proly ekvalizéru – normální/basy/výšky
Hlasový průvodce – při změně režimů aovládání pomáhá hlasový průvodce
Obsah balení
Bezdrátový Bluetooth reproduktor, kabel Micro USB, kabel AUX-IN, Návod kobsluze
POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE
Před prvním použitím nabijte plně vestavěný akumulátor.
V případě, že reproduktor dlouhodobě nepoužíváte, nabijte jej jednou za měsíc, abyste předešli problémům
nebo poškození kvůli nadměrně vybitému akumulátoru.
1. Zapnutí/vypnutí reproduktoru
Dlouhým stiskem tlačítka 1 po dobu 2 vteřin zapnete nebo vypnete reproduktor.
Reproduktor si po vypnutí aopětovném zapnutí pamatuje nastavení, režim přehrávání a hlasitost budou
stejné jako před posledním vypnutím.
Po každém nabíjení se hlasitost upraví na max. 40 % maximální hlasitosti.
2. Režim Bluetooth
1) Párování Bluetooth
Zapněte reproduktor avstupte do režimu Bluetooth, kontrolka LED začne blikat. Nyní, prosím, zapněte
funkci Bluetooth na svém mobilním, popř. jiném zařízení azačněte hledat zařízení Bluetooth. Nabídne
CZCZ
5
se zařízení BTS Elysium M1, které připojte. Po připojení reproduktor oznámí „Device paired“ (Zařízení
připojeno) aindikátor LED přestane blikat.
Krátkým stiskem tlačítka 2 můžete rychle zapnout režim Bluetooth.
2) Bezdrátové přehrávání hudby
Jednoduše na mobilním telefonu nebo hudebním přehrávači spusťte přehrávání hudby aposlechněte
si ji zreproduktoru.
3) Použití handsfree smobilním telefonem
Přijmutí příchozího hovoru
Krátkým stiskem tlačítka 2 přijmete příchozí hovor.
Ukončení hovoru
Opětovným stiskem tlačítka 2 ukončíte probíhající hovor.
Opakování posledního hovoru
Dvojitým stiskem tlačítka 2 můžete volat číslo posledního hovoru.
Soukromý hovor
Stiskem tlačítka 5 nebo 6 můžete během hovoru přepínat mezi reproduktorem atelefonem.
Odmítnutí hovoru
Dlouhým stiskem tlačítka 2 odmítnete příchozí hovor.
4) Zrušení existujícího Bluetooth spojení
Reproduktor se automaticky páruje s posledním použitým zařízením Bluetooth. Dlouhým stiskem
tlačítka 2 ukončíte aktuální propojení Bluetooth, reproduktor oznámí „Device disconnected“ (Zařízení
je odpojeno). Nyní můžete reproduktor spárovat sjiným zařízením.
3. Hlasový průvodce
Po zapnutí reproduktor přehraje informaci o aktuálním režimu přehrávání, na.: Bluetooth mode (režim
Bluetooth), Aux in mode (režim přehrávání z analogového vstupu), device paired (zařízení je spárováno),
device disconnected (zařízení je odpojeno) atd.
Hlasového průvodce můžete vypnout dlouhým stiskem tlačítka EQ 4.
4. Funkce TWS (přehrávání vrežimu stereo)
Zapněte dva reproduktory BTS Elysium M1 aoba přepněte do režimu Bluetooth.
Krátkým stisknutím tlačítka 3 na jednom zreproduktorů se spustí vyhledávání druhého reproduktoru BTS
Elysium M1. Během vyhledávání se ozve zvuková signalizace a bliká LED indikátor reproduktoru střídavě
oranžovým a modrým světlem. Oba reproduktory se automaticky spárují. Po úspěšném spárování na
reproduktoru, který přehrává levý kanál, bliká LED indikátor modrou barvou ana reproduktoru přehrávajícím
pravý kanál svítí LED indikátor oranžově.
Nyní zapněte funkci Bluetooth na svém Bluetooth mobilním telefonu nebo jiném přehrávači azačněte hledat
zařízení Bluetooth. Objeví se „BTS Elysium M1, připojte reproduktory. Po připojení reproduktor levého
kanálu oznámí „Device paired“ (Zařízení je spárované) aLED indikátor přestane blikat a bude modře svítit.
Poté můžete přehrávat pomocí reproduktorů Bluetooth hudbu ve stereo režimu.
Oba spárované reproduktory můžete od mobilního telefonu/přehrávače odpojit krátkým stisknutím
tlačítka3. Reproduktor oznámí „TWS disconnected“ (TWS je odpojeno).
Dlouhým stisknutím tlačítka 3 na libovolném zreproduktorů můžete zrušit funkci TWS. Reproduktor oznámí
TWS Cleared“ (TWS je zrušené).
Pozmka:
1. K napájení jsou potřeba dva napájecí adaptéry, pro každý reproduktor jeden.
2. Před párováním reproduktorů kvyužití funkce TWS nesmí být žádný zreproduktorů spárovaný sžádným
zařízením, LED indikátory na obou reproduktorech musí blikat modře.
3. Je-li kterýkoliv z obou reproduktorů spárovaný s jiným reproduktorem BTS Elysium M1, nejdříve
smažte toto spojení, jinak není možné reproduktory spárovat. Dlouhým stiskem tlačítka 3 na každém
zreproduktorů smažte existující propojení TWS.
CZCZ
6
5. Nastavení ekvalizéru
Výchozí je normální režim. Krátkým stisknutím tlačítka 4 přepnete do režimu basy a dalším stisknutím
tlačítka 4 do režimu výšky.
6. Přehrávání hudby zmikro SD karty
Po vložení karty Micro SD do reproduktoru a krátkém stisknutí tlačítka 1 se reproduktor přepne do
režimu přehrávání zpaměťové karty apřehraje hudbu přímo zMicro SD karty. Před spuštěním přehrávání
reproduktor oznámí „Memory card mode“ (Režim přehrávání zpaměťové karty).
Poznámka:
V režimu přehrávání z paměťové karty můžete vybrat další složku dlouhým stisknutím tlačítka7.
7. Rim AUX IN
Připojte reproduktor ke zdroji zvuku (PC, MP3/MP4, mobilní telefon) pomocí 3,5mm audio kabelu. Krátkým
stisknutím tlačítka 1 vstoupíte do režimu „AUX IN“ (reproduktor oznámí režim „AUX IN“). Poté se spustí
přehrávání hudby ze zdroje zvuku.
Poznámky:
Pokud reproduktor připojujete k počítači pomocí 3,5mm audio kabelu, doporučujeme k nabíjení
reproduktoru použít značkový adaptér (5 V/1 A) namísto portu USB počítače. Napájení zpočítače může
t nedostatečné.
Krátkým stisknutím tlačítka 7 se na reproduktoru ztlumí hudba, ale zdroj zvuku přehrává hudbu potichu
dál.
8. FM rádio
Režim FM spustíte krátkým stisknutím tlačítka 1 (reproduktor oznámí „Mode FM“ (režim FM)). Poté vrežimu
FM dlouhým stisknutím tlačítka 7 spustíte automatické vyhledávání auložení FM kanálů. Krátkým stiskem
tlačítek 5 / 6 přeladíte na předchozí/následující kanál.
9. Čtečka karet
Vložte do reproduktoru kartu Micro SD avypněte jej. Připojte reproduktor kpočítači pomocí kabelu USB.
Reproduktor se přepne do režimu čtečky karet apoté lze kartu Micro SD přímo číst akopírovat soubory do
počítače.
Poznámka:
Při prvním použití této funkce se do počítače automaticky nainstaluje potřebný ovladač.
10. Inteligentní funkce úspory energie
Reproduktor se automaticky vypne vnásledujících případech:
V režimu Bluetooth reproduktor čeká na párování déle než 10 minut.
Stiskem tlačítka 7 v režimu přehrávání z paměťové karty / režimu FM / režimu AUX IN pozastavíte
přehrávání po dobu delší než 10 minut.
Poznámka:
Opětovným dlouhým stisknutím tlačítka 7 reproduktor znovu zapnete.
11. Nabíjení
Pokud je akumulátor reproduktoru téměř vybitý, reproduktor to oznámí hláškou „battery low“ (vybitá
baterie). hned nabijte baterii pomocí USB adaptéru. Po úplném nabití svítí všechny 4 indikátory stavu nabi
akumulátoru.
Poznámky:
Pro nabíjení reproduktoru použijte pouze kvalitní adaptér.
Doporučujeme použít adaptér se parametry: 5 V/ 1 A, úplné nabití pak potrvá cca 4 hodiny.
Reproduktor vždy nabijte ihned poté, co oznámí, že je akumulátor vybitý.
Reproduktor lze nabíjet i menším nabíjecím proudem. V případě nabíjení proudem 500 mA ze
standardního USB portu počítače bude nabíjení trvat dlouhou dobu.
CZCZ
7
ŘEŠENÍ POTÍŽÍ
Problém Řešení
Reproduktor se nemůže
připojit kzařízení Bluetooth
aodpovídajícím způsobem
přehrávat hudbu.
1. Zkontrolujte specikaci / příručku zařízení Bluetooth (mobilního
telefonu nebo počítače) azkontrolujte, zda zařízení podporuje
stereo audio přenos A2DP. Pokud ano, zapněte stereo režim
A2DP.
2. Ujistěte se, že reproduktor je vrežimu Bluetooth. Pokud je kolem
vás mnoho zařízení Bluetooth, může být obtížné správné zaříze
najít. Vtakovém případě vypněte ostatní zařízení.
Karta Micro SD nefunguje.
1. Ujistěte se, že je karta Micro SD vdobrém stavu. Zkontrolujte
také, zda jsou audio soubory ve podporovaném formátu: MP3/
WMA/WAV/APE/FLAC.
2. Kromě výše uvedeného případu může být problém
skompatibilitou karty Micro SD.
Při formátování Micro SD karty nebo USB ash disku doporučujeme
použít souborový formát FAT 32.
Reproduktor nepřehrává kanály
FM.
1. Ujistěte se, že reproduktor je vprostředí spokrym signáluFM.
2. Upravte orientaci reproduktoru kvůli lepší orientaci antény, to
může zlepšit kvalitu příjmu.
3. Ujistěte se, že jste vrežimu FM dlouze stiskli tlačítko 7 aspustili
tak automatické vyhledávání kanálů FM.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Verze Bluetooth: 4.2
Napájení: DC 5 V/ 1 A(Max)
Impedance: 6 Ω ×2 + 4 Ω
kon: 2,5 W ×2 + 10 W
Analogový vstup AUX IN: 3,5 mm
Rozsah frekvencí FM: 87,5108 MHz
Vestavěná baterie: 3,7 V/ 4400 mAh
Velikost: 205 × 128 × 64 mm
Doba nabíjení: 5–6 hodin (při použití adaptéru 5 V/ 1 A)
Doba přehrávání: 8 hodin při hlasitosti nastavené na 70 %
Hmotnost: 970 g
CZCZ
8
VYUŽITÍ ALIKVIDACE ODPADU
Balicí papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných
kontejnerů na plasty.
LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidace použitých elektrických a elektronických zízení (platí v členských zech EU a dalších
evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)
Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že sproduktem by nemělo být nakládáno jako
s domovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických
zařízení. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí.
Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací orecyklaci tohoto produktu Vám
poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt
zakoupili.
Tímto K+B Progres, a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení ECG BTS Elysium M1 je v souladu
se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU Prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese:
www.ecg-electro.eu.
Návod kobsluze je kdispozici na webových stránkách www.ecg-electro.eu.
Změna textu atechnických parametrů vyhrazena.
08/05
SKSK
9
PRENOSNÝ BEZDRÔTOVÝ REPRODUKTOR
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Čítajte pozorne auschovajte na budúcu potrebu!
Skôr ako prístroj začnete používať, prečítajte si dôkladne túto príručku ariaďte sa pokynmi tu uvedenými.
Uchovajte príručku na prípadné nahliadnutie vbudúcnosti.
Dodržujte všetky upozornenia na spotrebiči av dokumentácii dodávanej so spotrebičom.
Na čistenie nepoužívajte tekuté čistiace prípravky alebo prípravky vspreji. Na čistenie použite navlhčenú
handričku.
Používajte iba príslušenstvo odporúčané výrobcom. V opačnom prípade hrozí riziko úrazu alebo
poškodenia spotrebiča.
Prístroj neklaďte na nestabilné povrchy (stojančeky, vozíky, stolčeky, držiaky a pod.). Prístroj by mohol
spadnúť amohlo by dôjsť kvážnemu zraneniu detí alebo dospelých ak poškodeniu spotrebiča.
Prístroj postavte na vodorovný, plochý apevný povrch sdobrou ventiláciou. Nikdy nezakrývajte ventilačné
otvory, mohlo by dôjsť kporuche vinou prehriatia. Prístroj neumiestňujte do uzatvorených priestorov
snedostatočnou ventiláciou, napríklad do vitrín alebo tesných poličiek.
Spotrebič sa smie napájať iba z napájacích zdrojov uvedených na štítku prístroja. Ak si nie ste istí
parametrami vašej napájacej siete, poraďte sa so svojím predajcom alebo so svojím distribútorom elektriny.
Napájacia šnúra adaptéra by mala byť vedená tak, aby sa zabránilo šliapaniu po šnúre alebo jej
nadmernému namáhaniu či priškripnutiu. Zvláštnu pozornosť venujte miestam, kde šnúra vychádza zo
spotrebiča a v blízkosti vidlice. Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, vytiahnite napájaciu šnúru zo
zásuvky. Prístroj odpojte od elektrickej siete aj vprípade búrky, aby nedošlo kjeho poškodeniu bleskom.
Elektrická zásuvka musí byť neustále dobre prístupná.
Nepreťažujte elektrické zásuvky pripájaním príliš veľkého počtu spotrebičov.
Spotrebič chráňte pred vniknutím kvapalín a cudzích predmetov a nezasúvajte žiadne predmety do
ventilačných otvorov prístroja, hrozí kontakt snebezpečným napätím vnútri prístroja.
Neotvárajte skrinku prístroja. Vnútri sa nenachádzajú žiadne používateľsky nastaviteľné prvky. Opravu
zverte výhradne kvalikovanému servisnému personálu.
Batérie nevystavujte nadmernému teplu, napríklad priamemu slnku, ohňu apodobne.
V nasledujúcich prípadoch odpojte prístroj od napájania aobráťte sa na kvalikovaný servis:
Došlo kpoškodeniu napájacej šnúry.
Do spotrebiča vnikol cudzí predmet alebo tekutina, alebo bol vystavený dažďu alebo vode.
Spotrebič nepracuje normálnym spôsobom vsúlade snávodom na obsluhu. Nastavujte iba prvky
popísané vnávode na obsluhu.
Prístroj vykazuje výrazné zmeny funkčnosti, indikujúce potrebu servisného zásahu.
Prístroj nevystavujte pôsobeniu zdrojov tepla, ako sú radiátory, kúrenie, alebo iné spotrebiče produkujúce
teplo, napríklad zosilňovače.
Zmeny alebo modikácie, ktoré nie sú výslovne schválené zodpovedným orgánom, môžu viesť kstrate
oprávnenia prístroj používať.
Nadmerná hlasitosť môže viesť kpoškodeniu sluchu.
POPIS
1234567
9
0 qa qs
8
1. Dlhé stlačenie: zapnutie/vypnutie reproduktora
Krátke stlačenie: zmena režimu
SKSK
10
2. Krátke stlačenie: zapnutie režimu Bluetooth / prijatie prichádzajúceho hovoru / ukončenie hovoru
Dlhé stlačenie: odpojenie spárovaného zariadenia / odmietnutie prichádzajúceho hovoru
Dvojité krátke stlačenie: volanie na číslo posledného hovoru
3. TWS (True wireless stereo – bezdrôtové stereo)
Krátke stlačenie: zapínanie/vypínanie funkcie TWS
Dlhé stlačenie: zmazanie uloženého spárovania TWS
4. Ekvalizér
Krátke stlačenie: prepínanie prolov ekvalizéra – normálny, basy, výšky
5. Krátke stlačenie: nasledujúca skladba / nasledujúci FM kanál / prepínanie hovoru medzi telefónom
abezdrôtovým reproduktorom
Dlhé stlačenie: zvýšenie hlasitosti
6. Krátke stlačenie: predchádzajúca skladba / predchádzajúci FM kanál / prepínanie hovoru medzi telefónom
abezdrôtovým reproduktorom
Dlhé stlačenie: zníženie hlasitosti
7. Krátke stlačenie: prehrávanie/pauza/stíšenie
Dlhé stlačenie na 3 sekundy: automatické vyhľadávanie FM staníc (v režime FM), zmena priečinka na SD
karte (v režime prehrávania zpamäťovej karty)
8. Indikátor úrovne nabitia akumulátora
9. Indikátor Bluetooth
10. Konektor na nabíjanie
11. Analógový vstup (AUX)
12. Slot na pamäťovú kartu microSD
Vlastnosti
Bezdrôtové prehrávanie hudby (Bluetooth 4.2 stereo) afunkcia handsfree
Výkonný zosilňovač sDSP (digitálnym signálovým procesorom)
Analógový vstup AUX-IN – možnosť použitia ako externý reproduktor kpočítaču, mobilnému telefónu,
prehrávačom PSP/MP3/MP4 apod.
Podpora funkcie TWS – spárovanie 2 rovnakých reproduktorov umožňuje stereo prehrávanie
Prehrávanie zpamäťovej karty microSD
FM rádio so vstavanou anténou, podporuje automatické vyhľadávanie staníc
Čítačka kariet anabíjanie pomocou rovnakého USB kábla
Uložené proly ekvalizéra – normálny/basy/výšky
Hlasový sprievodca – pri zmene režimov aovládaní pomáha hlasový sprievodca
Obsah balenia
Bezdrôtový Bluetooth reproduktor, kábel microUSB, kábel AUX-IN, návod na obsluhu
POUŽÍVANIE PRÍSTROJA
Pred prvým použitím nabite plne vstavaný akumulátor.
V prípade, že reproduktor dlhodobo nepoužívate, nabite ho raz za mesiac, aby ste predišli problémom alebo
poškodeniu kvôli nadmerne vybitému akumulátoru.
1. Zapnutie/vypnutie reproduktora
Dlhým stlačením tlačidla 1 na 2 sekundy zapnete alebo vypnete reproduktor.
Reproduktor si po vypnutí a opätovnom zapnutí pamätá nastavenie, režim prehrávania a hlasitosť budú
rovnaké ako pred posledným vypnutím.
Po každom nabíjaní sa hlasitosť upraví na max. 40 % maximálnej hlasitosti.
2. Režim Bluetooth
1) Spárovanie Bluetooth
Zapnite reproduktor avstúpte do režimu Bluetooth, kontrolka LED začne blikať. Teraz, prosím, zapnite
funkciu Bluetooth na svojom mobilnom, príp. inom zariadení a začnite hľadať zariadenie Bluetooth.
SKSK
11
Ponúkne sa zariadenie BTS Elysium M1, ktoré pripojte. Po pripojení reproduktor oznámi „Device paired“
(Zariadenie pripojené) aindikátor LED prestane blikať.
Krátkym stlačením tlačidla 2 môžete rýchlo zapnúť režim Bluetooth.
2) Bezdrôtové prehrávanie hudby
Jednoducho na mobilnom telefóne alebo hudobnom prehrávači spustite prehrávanie hudby apočúvajte
ju zreproduktora.
3) Použitie handsfree smobilným telefónom
Prijatie prichádzajúceho hovoru
Krátkym stlačením tlačidla 2 prijmete prichádzajúci hovor.
Ukončenie hovoru
Opätovným stlačením tlačidla 2 ukončíte prebiehajúci hovor.
Opakovanie posledného hovoru
Dvojitým stlačením tlačidla 2 môžete volať číslo posledného hovoru.
Súkromný hovor
Stlačením tlačidla 5 alebo 6 môžete počas hovoru prepínať medzi reproduktorom atelefónom.
Odmietnutie hovoru
Dlhým stlačením tlačidla 2 odmietnete prichádzajúci hovor.
4) Zrušenie existujúceho Bluetooth spojenia
Reproduktor sa automaticky spáruje s posledným použitým zariadením Bluetooth. Dlhým stlačením
tlačidla 2 ukončíte aktuálne prepojenie Bluetooth, reproduktor oznámi „Device disconnected“ (Zariadenie
je odpojené). Teraz môžete reproduktor spárovať siným zariadením.
3. Hlasový sprievodca
Po zapnutí reproduktor prehrá informáciu o aktuálnom režime prehrávania, napr.: Bluetooth mode (režim
Bluetooth), Aux in mode (režim prehrávania zanalógového vstupu), device paired (zariadenie je spárované),
device disconnected (zariadenie je odpojené) atď.
Hlasového sprievodcu môžete vypnúť dlhým stlačením tlačidla EQ 4.
4. Funkcia TWS (prehrávanie vrežime stereo)
Zapnite dva reproduktory BTS Elysium M1 aoba prepnite do režimu Bluetooth.
Krátkym stlačením tlačidla 3 na jednom zreproduktorov sa spustí vyhľadávanie druhého reproduktora BTS
Elysium M1. Počas vyhľadávania sa ozve zvuková signalizácia abliká LED indikátor reproduktora striedavo
oranžovým a modrým svetlom. Oba reproduktory sa automaticky spárujú. Po úspešnom spárovaní na
reproduktore, ktorý prehráva ľavý kanál, bliká LED indikátor modrou farbou ana reproduktore prehrávajúcom
pravý kanál svieti LED indikátor oranžovo.
Teraz zapnite funkciu Bluetooth na svojom Bluetooth mobilnom telefóne alebo inom prehrávači azačnite
hľadať zariadenie Bluetooth. Objaví sa „BTS Elysium M1“, pripojte reproduktory. Po pripojení reproduktor
ľavého kanálu oznámi „Device paired“ (Zariadenie je spárované) aLED indikátor prestane blikať abude modro
svietiť. Potom môžete prehrávať pomocou reproduktorov Bluetooth hudbu vstereo režime.
Oba spárované reproduktory môžete od mobilného telefónu/prehrávača odpojiť krátkym stlačením tlačidla
3. Reproduktor oznámi TWS disconnected“ (TWS je odpojené).
Dlhým stlačením tlačidla 3 na ľubovoľnom zreproduktorov môžete zrušiť funkciu TWS. Reproduktor oznámi
TWS Cleared“ (TWS je zrušené).
Poznámka:
1. Na napájanie sú potrebné dva napájacie adaptéry, pre každý reproduktor jeden.
2. Pred spárovaním reproduktorov na využitie funkcie TWS nesmie byť žiadny zreproduktorov spárovaný so
žiadnym zariadením, LED indikátory na oboch reproduktoroch musia blikať na modro.
3. Ak je ktorýkoľvek z oboch reproduktorov spárovaný s iným reproduktorom BTS Elysium M1, najskôr
zmažte toto spojenie, inak nie je možné reproduktory spárovať. Dlhým stlačením tlačidla 3 na každom
zreproduktorov zmažte existujúce prepojenie TWS.
SKSK
12
5. Nastavenie ekvalizéra
Východiskový je normálny režim. Krátkym stlačením tlačidla 4 prepnete do režimu basy aďalším stlačením
tlačidla 4 do režimu výšky.
6. Prehrávanie hudby zmicroSD karty
Po vložení microSD karty do reproduktora akrátkom stlačení tlačidla 1 sa reproduktor prepne do režimu
prehrávania z pamäťovej karty a prehrá hudbu priamo z microSD karty. Pred spustením prehrávania
reproduktor oznámi „Memory card mode“ (Režim prehrávania zpamäťovej karty).
Poznámka:
V režime prehrávania zpamäťovej karty môžete vybrať ďalší priečinok dlhým stlačením tlačidla
7.
7. Režim AUX IN
Pripojte reproduktor kzdroju zvuku (PC, MP3/MP4, mobilný telefón) pomocou 3,5 mm audio kábla. Krátkym
stlačením tlačidla 1 vstúpite do režimu „AUX IN“ (reproduktor oznámi režim „AUX IN“). Potom sa spustí
prehrávanie hudby zo zdroja zvuku.
Poznámky:
Ak reproduktor pripájate k počítaču pomocou 3,5 mm audio kábla, odporúčame na nabíjanie
reproduktora použiť značkový adaptér (5 V/1 A) namiesto portu USB počítača. Napájanie zpočítača môže
byť nedostatočné.
Krátkym stlačením tlačidla 7 sa na reproduktore stlmí hudba, ale zdroj zvuku prehráva hudbu potichu
ďalej.
8. FM rádio
Režim FM spustíte krátkym stlačením tlačidla 1 (reproduktor oznámi „Mode FM“ (režim FM)). Potom vrežime
FM dlhým stlačením tlačidla 7 spustíte automatické vyhľadávanie auloženie FM kanálov. Krátkym stlačením
tlačidiel 5/6 preladíte na predchádzajúci/nasledujúci kanál.
9. Čítačka kariet
Vložte do reproduktora kartu microSD a vypnite ho. Pripojte reproduktor kpočítaču pomocou kábla USB.
Reproduktor sa prepne do režimu čítačky kariet apotom je možné kartu microSD priamo čítať akopírovať
súbory do počítača.
Poznámka:
Pri prvom použití tejto funkcie sa do počítača automaticky nainštaluje potrebný ovládač.
10. Inteligentná funkcia úspory energie
Reproduktor sa automaticky vypne vnasledujúcich prípadoch:
V režime Bluetooth reproduktor čaká na spárovanie dlhšie než 10 minút.
Stlačením tlačidla 7 v režime prehrávania z pamäťovej karty/režimu FM/režimu AUX IN pozastavíte
prehrávanie na dlhšie než 10 minút.
Poznámka:
Opätovným dlhým stlačením tlačidla 7 reproduktor znovu zapnete.
11. Nabíjanie
Ak je akumulátor reproduktora takmer vybitý, reproduktor to oznámi hlásením „battery low“ (vybitá batéria),
hneď nabite batériu pomocou USB adaptéra. Po úplnom nabití svietia všetky 4 indikátory stavu nabitia
akumulátora.
Poznámky:
Na nabíjanie reproduktora použite iba kvalitný adaptér.
Odporúčame použiť adaptér sparametrami: 5 V/1 A, úplné nabitie potrvá cca 4 hodiny.
Reproduktor vždy nabite ihneď po tom, čo oznámi, že je akumulátor vybitý.
Reproduktor je možné nabíjať aj menším nabíjacím prúdom. V prípade nabíjania prúdom 500 mA zo
štandardného USB portu počítača bude nabíjanie trvať dlhý čas.
SKSK
13
RIEŠENIE ŤAŽKOSTÍ
Problém Riešenie
Reproduktor sa nemôže
pripojiť kzariadeniu Bluetooth
azodpovedajúcim spôsobom
prehrávať hudbu.
1. Skontrolujte špecikáciu/príručku zariadenia Bluetooth
(mobilného telefónu alebo počítača) askontrolujte, či zariadenie
podporuje stereo audio prenos A2DP. Ak áno, zapnite stereo
režim A2DP.
2. Uistite sa, že reproduktor je vrežime Bluetooth. Ak je okolo
vás mnoho zariadení Bluetooth, môže byť ťažké nájsť správne
zariadenie. Vtakom prípade vypnite ostatné zariadenia.
Karta microSD nefunguje.
1. Uistite sa, že je karta microSD vdobrom stave. Skontrolujte
zároveň, či sú audio súbory vpodporovanom formáte: MP3/
WMA/WAV/APE/FLAC.
2. Okrem vyššie uvedeného prípadu môže byť problém
skompatibilitou karty microSD.
Pri formátovaní microSD karty alebo USB ash disku odporúčame
použiť súborový formát FAT 32.
Reproduktor neprehráva
kanályFM.
1. Uistite sa, že reproduktor je vprostredí spokrytím signálu FM.
2. Upravte orientáciu reproduktora kvôli lepšej orientácii antény, to
môže zlepšiť kvalitu príjmu.
3. Uistite sa, že ste vrežime FM dlho stlačili tlačidlo 7 aspustili tak
automatické vyhľadávanie kanálov FM.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Verzia Bluetooth: 4.2
Napájanie: DC 5 V/1 A(Max.)
Impedancia: 6 Ω×2 + 4 Ω
Výkon: 2,5 W×2 + 10 W
Analógový vstup AUX IN: 3,5 mm
Rozsah frekvencií FM: 87,5 – 108 MHz
Vstavaná batéria: 3,7 V/4400 mAh
Veľkosť: 205 × 128 × 64 mm
Čas nabíjania: 5 – 6 hodín (pri použití adaptéra 5 V/1 A)
Čas prehrávania: 8 hodín pri hlasitosti nastavenej na 70 %
Hmotnosť: 970 g
SKSK
14
VYUŽITIE ALIKVIDÁCIA ODPADU
Baliaci papier avlnitá lepenka – odovzdajte do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrecúška, plastové diely – do zberných
kontajnerov na plasty.
LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidácia použitých elektrických aelektronických zariadení (platí včlenských krajinách EÚ a ďalších
európskych krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu)
Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že sproduktom by sa nemalo nakladať ako sdomovým
odpadom. Produkt odovzdajte na miesto určené na recykláciu elektrických aelektronických zariadení. Správnou
likvidáciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Recyklácia
materiálov prispieva kochrane prírodných zdrojov. Viac informácií orecyklácii tohto produktu vám poskytne
obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt kúpili.
Týmto K+B Progres, a.s., vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia ECG BTS Elysium M1 je vsúlade so
smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia ozhode je kdispozícii na tejto internetovej
adrese: www.ecg-electro.eu.
Návod na obsluhu je kdispozícii na webových stránkach www.ecg-electro.eu.
Zmena textu atechnických parametrov vyhradená.
08/05
PLPL
15
PRZENOŚNY GŁOŚNIK BEZPRZEWODOWY
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Należy uważnie przeczytać izachować do wglądu!
Przed rozpoczęciem korzystania zurządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję ipostępow
zgodnie zzawartymi wniej zaleceniami. Instrukcję należy zachować do wglądu wprzyszłości.
Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu oraz wdokumentacji dostarczonej
wraz zurządzeniem.
Nie należy używać środków czyszczących wpłynie lub aerozolu. Do czyszczenia należy używać wilgotnej
szmatki.
Stosuj wyłącznie akcesoria zalecane przez producenta. Wprzeciwnym razie istnieje ryzyko zranienia lub
uszkodzenia urządzenia.
Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnych powierzchniach (stojaki, wózki, krzesła, uchwyty itp.).
Urządzenie mogłoby spaść ispowodować poważne obrażenia dzieci lub dorosłych oraz mogłoby dojść
do uszkodzenia urządzenia.
Postaw urządzenie na poziomej, płaskiej i stabilnej powierzchni, w miejscu z dobrą wentylacją. Nie
zasłaniaj otworów wentylacyjnych — mogłoby to spowodować przegrzanie i uszkodzenie urządzenia.
Nie wolno umieszczać urządzenia wzamkniętych przestrzeniach osłabej wentylacji (np. wwitrynach lub
ciasnych półkach).
Urządzenie może być zasilane wyłącznie ze źródeł zasilania określonych na etykiecie urządzenia. Wrazie
braku pewności co do parametrów sieci, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub dostawcą energii
elektrycznej.
Przewód zasilający zasilacza powinien być poprowadzony tak, aby uniknąć nadmiernego obciążenia lub
przygniecenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca, w których kabel wychodzi z urządzenia
oraz w pobliżu wtyczki. Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij wtyczkę z gniazdka
elektrycznego. Odłącz urządzenie z sieci elektrycznej także w wypadku burzy, aby nie doszło do
uszkodzenia zpowodu wyładowania elektrycznego.
Gniazdko elektryczne musi być zawsze łatwo dostępne.
Nie należy przeciążać gniazdek elektrycznych przez podłączanie zbyt wielu urządzeń.
Urządzenie należy chronić przed wnikaniem cieczy lub ciał obcych, nie wolno także wkładać żadnych
przedmiotów do otworów wentylacyjnych urządzenia (niebezpieczeństwo kontaktu zelementami pod
napięciem wewnątrz urządzenia).
Nie otwieraj obudowy urządzenia. Wewnątrz nie ma żadnych elementów, które użytkownik mógłby
ustawić lub zmienić. Wszelkie naprawy należy zlecić wykwalikowanym serwisantom.
Nie wystawiaj baterii na działanie temperatury, np. światła słonecznego, ognia itp.
W następujących sytuacjach należy odłączyć urządzenie od zasilania iskontaktować się ze specjalizowanym
serwisem:
Nastąpiło uszkodzenie przewodu zasilającego.
W urządzeniu znajduje się ciało obce, ciecz lub urządzenie było wystawione na działanie deszczu albo
wody.
Urządzenie nie działa normalnie zgodnie zinstrukcją obsługi. Należy zmieniać ustawienia wyłącznie
tych elementów, które są opisane winstrukcji obsługi.
Urządzenie wykazuje istotne zmiany funkcjonalności, które sugerują potrzebę interwencji serwisowej.
Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie źródeł ciepła takich jak kaloryfery, grzejniki lub inne
urządzenia wytwarzające ciepło (np. wzmacniacze).
Zmiany lub modykacje, które nie zostały zatwierdzone przez właściwy organ, mogą prowadzić do utraty
uprawnień do korzystania zurządzenia.
Nadmierny poziom głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.
PLPL
16
OPIS
1234567
9
0 qa qs
8
1. Długie naciśnięcie: włączenie/wyłączenie głośnika
Krótkie naciśnięcie: zmiana trybu
2. Krótkie naciśnięcie: włączenie trybu Bluetooth / odebranie rozmowy telefonicznej / zakończenie rozmowy
Długie naciśnięcie: odłączenie sparowanego urządzenia / odrzucenie połączenia przychodzącego
Podwójne krótkie naciśnięcie: zadzwonienie pod ostatni numer
3. TWS (True wireless stereo — bezprzewodowe stereo)
Krótkie naciśnięcie: włączanie/wyłączanie funkcji TWS
Długie naciśnięcie: usunięcie zapisanego sparowania TWS
4. Korektor graczny
Krótkie naciśnięcie: przełączanie prolu korektora — normalny, basy, tony wysokie
5. Krótkie naciśnięcie: następny utwór / następny kanał FM / przełączanie rozmów między telefonem
agłośnikiem bezprzewodowym
Długie naciśnięcie: zwiększenie poziomu głośności
6. Krótkie naciśnięcie: poprzedni utwór / poprzedni kanał FM / przełączanie rozmów między telefonem
agłośnikiem bezprzewodowym
Długie naciśnięcie: zmniejszenie poziomu głośności
7. Krótkie naciśnięcie: odtwarzanie/pauza/wyciszenie
Długie naciśnięcie (3 sekundy): automatyczne wyszukiwanie stacji FM (w trybie FM), zmiana folderu na
karcie SD (w trybie odtwarzania zkarty pamięci)
8. Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
9. Wskaźnik Bluetooth
10. Złącze ładowania
11. Wejście analogowe (AUX)
12. Gniazdo karty pamięci Micro SD
Właściwości
Bezprzewodowe odtwarzanie muzyki (Bluetooth 4.2 stereo) oraz tryb głośnomówiący
Wzmacniacz odużej mocy zDSP (procesor sygnału cyfrowego)
Analogowe wejście AUX-IN — możliwość stosowania jako zewnętrzny głośnik do komputera, telefonu
komórkowego, odtwarzaczy PSP/MP3/MP4 itp.
Obsługa funkcji TWS — sparowanie 2 identycznych głośników umożliwia odtwarzanie wtrybie stereo
Odtwarzanie zkarty pamięci Micro SD
Radio FM zwbudowaną anteną, obsługuje automatyczne wyszukiwanie stacji
Czytnik kart oraz ładowanie za pomocą tego samego kabla USB
Zapisane prole korektora — normalny/basy/tony wysokie
Komunikaty głosowe — pomagają podczas zmiany trybów oraz sterowania
Zawartość opakowania
Bezprzewodowy głośnik Bluetooth, kabel Micro USB, kabel AUX-IN, instrukcja obsługi
PLPL
17
KORZYSTANIE ZURZĄDZENIA
Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować wbudowany akumulator.
Jeżeli głośnik nie jest używany przez długi czas, należy go naładować raz wmiesiącu, aby uniknąć problemów
lub uszkodzeń zpowodu nadmiernie rozładowanego akumulatora.
1. Włączenie/wyłączenie głośnika
Naciśnij iprzytrzymaj przycisk 1 przez około 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć głośnik.
Po wyłączeniu i ponownym włączeniu głośnik zapamiętuje ustawienia — tryb odtwarzania oraz poziom
głośności będą takie same jak przed wyłączeniem.
Po każdym ładowaniu głośność zostanie ustawiona na poziomie do 40 % maksymalnego poziomu głośności.
2. Tryb Bluetooth
1) Parowanie Bluetooth
Włącz głośnik iwejdź wtryb Bluetooth — dioda LED zacznie migać. Następnie należy włączyć funkcję
Bluetooth wtelefonie komórkowym (lub innym urządzeniu) iwyszukać urządzenia Bluetooth. Powinno
się pojawić urządzenie BTS Elysium M1, zktórym należy nawiązać połączenie. Po podłączeniu głośnik
poinformuje za pomocą komunikatu „Device paired”, że urządzenie zostało podłączone, a dioda LED
przestanie migać.
Krótkie naciśnięcie przycisku 2 umożliwia szybkie włączenie trybu Bluetooth.
2) Bezprzewodowe odtwarzanie muzyki
Wystarczy na telefonie komórkowym lub odtwarzaczu muzyki rozpocząć odtwarzanie muzyki isłuchać
jej zgłośnika.
3) Korzystanie ztrybu głośnomówiącego ztelefonem komórkowym
Odebranie połączenia przychodzącego
Naciśnij krótko przycisk 2, aby odebrać połączenie przychodzące.
Zakończenie połączenia
Ponowne naciśnięcie przycisku 2 zakończy bieżące połączenie.
Powtórzenie ostatniego połączenia
Podwójne naciśnięcie przycisku 2 umożliwia wykręcenie numeru ostatniego połączenia.
Rozmowa prywatna
Przyciski 5 i6 wtrakcie rozmowy służą do przełączania się pomiędzy głośnikiem atelefonem.
Odrzucenie połączenia
Naciśnij iprzytrzymaj przycisk 2, aby odrzucić połączenie przychodzące.
4) Anulowanie istniejącego połączenia Bluetooth
Głośnik łączy się automatycznie z ostatnio używanym urządzeniem Bluetooth. Długie naciśnięcie
przycisku 2 spowoduje zakończenie aktualnego połączenia Bluetooth, urządzenie poinformuje za
pomocą komunikatu „Device disconnected”, że urządzenie zostało odłączone. Teraz można sparować
głośnik zinnym urządzeniem.
3. Komunikaty głosowe
Po włączeniu głośnik poinformuje o aktualnym trybie odtwarzania, np.: Bluetooth mode (tryb Bluetooth),
Aux in mode (tryb odtwarzania z wejścia analogowego), device paired (urządzenie sparowane), device
disconnected (urządzenie odłączone) itp.
Komunikaty głosowe mogą zostać wyłączone poprzez długie naciśnięcie przycisku EQ 4.
4. Funkcja TWS (odtwarzanie wtrybie stereo)
Włącz dwa głośniki BTS Elysium M1 iprzełącz je wtryb Bluetooth.
Krótkie naciśnięcie przycisku 3 na jednym z głośników rozpocznie wyszukiwanie drugiego głośnika BTS
Elysium M1. Podczas wyszukiwania usłyszysz sygnał dźwiękowy, a dioda LED głośnika będzie migać na
przemian na pomarańczowo ina niebiesko. Oba głośniki zostaną automatycznie sparowane. Po pomyślnym
sparowaniu na głośniku, który odtwarza lewy kanał, dioda LED zacznie migać na niebiesko, ana głośniku, który
odtwarza prawy kanał, dioda LED zapali się na pomarańczowo.
Następnie należy włączyć funkcję Bluetooth w telefonie komórkowym (lub innym urządzeniu) iwyszuk
urządzenia Bluetooth. Pojawi się „BTS Elysium M1” — podłącz głośniki. Po podłączeniu głośnik lewego kanału
PLPL
18
poinformuje za pomocą komunikatu „Device paired”, że urządzenie zostało sparowane, adioda LED przestanie
migać izacznie świecić na niebiesko. Następnie można odtwarzać muzykę za pomocą głośników Bluetooth
wtrybie stereo.
Oba sparowane głośniki można odłączyć od telefonu/odtwarzacza poprzez krótkie naciśnięcie przycisku 3.
Głośnik poinformuje za pomocą komunikatu TWS disconnected”, że funkcja TWS została wyłączona.
Długie naciśnięcie przycisku 3 na dowolnym głośniku umożliwia wyłączenie funkcji TWS. Głośnik poinformuje
za pomocą komunikatu TWS Cleared”, że funkcja TWS została wyłączona.
Uwaga:
1. Zasilanie wymaga dwóch zasilaczy, po jednym dla każdego głośnika.
2. Przed sparowaniem głośników pod kątem funkcji TWS żaden zgłośników nie może być sparowany zinnym
urządzeniem, adiody LED na obu głośnika muszą migać na niebiesko.
3. Jeżeli dowolny zgłośników jest sparowany zinnym głośnikiem BTS Elysium M1, należy najpierw anulować
to połączenie, w przeciwnym wypadku nie będzie można sparować głośników. Długie naciśnięcie
przycisku 3 na każdym zgłośników anuluje istniejące połączenie TWS.
5. Ustawienia korektora gracznego
Domyślnym ustawieniem jest tryb normalny. Krótkie naciśnięcie przycisku 4 spowoduje przejście w tryb
basów, akolejne naciśnięcie przycisku 4 spowoduje przejście wtryb tonów wysokich.
6. Odtwarzanie muzyki zkarty SD
Po włożeniu karty Micro SD do głośnika ikrótkim naciśnięciu przycisku 1 głośnik przejdzie wtryb odtwarzania
zkarty pamięci irozpocznie odtwarzanie bezpośrednio zkarty Micro SD. Przed rozpoczęciem odtwarzania
głośnik poinformuje za pomocą komunikatu „Memory card mode” otrybie odtwarzania zkarty pamięci.
Uwaga:
W trybie odtwarzania z karty pamięci można wybrać następny folder poprzez długie naciśnięcie
przycisku 7.
7. Tryb AUX IN
Podłącz głośnik do źródła dźwięku (PC, MP3/MP4, telefon komórkowy) za pomocą kabla audio 3,5mm.
Krótkie naciśnięcie przycisku 1 spowoduje przejście wtryb „AUX IN” (głośnik poinformuje otrybie „AUX IN”).
Następnie rozpocznie się odtwarzanie muzyki zźródła dźwięku.
Uwagi:
W przypadku podłączania głośnika do komputera za pomocą kabla audio 3,5mm zaleca się używanie
markowego zasilacza (5 V/1 A) do ładowania zamiast portu USB komputera. Zasilanie zkomputera może
być niewystarczające.
Krótkie naciśnięcie przycisku 7 spowoduje wyciszenie głośnika, ale źródło dźwięku odtwarza muzykę
wciszy dalej.
8. Radio FM
Tryb FM można uruchomić naciskając krótko przycisk 1 (głośnik poinformuje za pomocą komunikatu „Mode
FM” otrybie FM). Następnie wtrybie FM długie naciśnięcie przycisku 7 rozpocznie automatyczne wyszukiwanie
izapisanie kanałów FM. Krótkie naciśnięcie przycisku 5 / 6 umożliwia nastrojenie poprzedniego/następnego
kanału.
9. Czytnik kart
Włóż kartę Micro SD do głośnika iwyłącz go. Podłącz głośnik do komputera za pomocą kabla USB. Głośnik
przełączy się wtryb czytnika kart, następnie kartę Micro SD będzie można odczytać bezpośrednio ikopiować
pliki do komputera.
Uwaga:
Podczas pierwszego korzystania z tej funkcji w komputerze zostaną zainstalowane niezbędne
sterowniki.
PLPL
19
10. Inteligentna funkcja oszczędzania energii
Głośnik wyłącza się automatycznie wnastępujących przypadkach:
Głośnik czeka wtrybie Bluetooth na sparowanie dłużej niż 10 minut.
Naciśnięcie przycisku 7 w trybie odtwarzania z karty pamięci / trybie FM / trybie AUX IN wstrzyma
odtwarzanie na dłużej niż 10 minut.
Uwaga:
Ponowne długie naciśnięcie przycisku 7 spowoduje włączenie głośnika.
11. Ładowanie
Jeżeli akumulator głośnika jest prawie rozładowany, głośnik poinformuje otym za pomocą komunikatu „battery
low” (niski poziom naładowania baterii) — w takim wypadku należy natychmiast naładować akumulator
za pomocą zasilacza USB. Po pełnym naładowaniu świecą się wszystkie 4 wskaźniki stanu naładowania
akumulatora.
Uwagi:
Do ładowania głośnika należy używać wyłącznie wysokiej jakości zasilaczy.
Zalecamy zastosowanie zasilacza znastępującymi parametrami: 5 V/ 1 A, pełne naładowanie trwa około
4 godzin.
Głośnik należy ładować natychmiast po komunikacie orozładowaniu akumulatora.
Głośnik można ładować również przy pomocy prądu o mniejszym natężeniu. W wypadku ładowania
prądem onatężeniu 500 mA ze standardowego portu USB komputera ładowanie będzie trwać bardzo
długo.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem Rozwiązanie
Głośnik nie może się połączyć
zurządzeniem Bluetooth wcelu
odtwarzania muzyki.
1. Sprawdź specykację / instrukcję obsługi urządzenia Bluetooth
(telefonu komórkowego lub komputera) isprawdź, czy
urządzenie obsługuje stereofoniczną transmisję dźwięku A2DP.
Jeżeli tak, włącz tryb stereo A2DP.
2. Sprawdź, czy głośnik jest wtrybie Bluetooth. Jeżeli
wokolicy znajduje się wiele urządzeń Bluetooth, znalezienia
odpowiedniego urządzenia może być trudne. Wtakim przypadku
należy wyłączyć inne urządzenia.
Karta Micro SD nie działa.
1. Upewnij się, że karta Micro SD jest wdobrym stanie. Skontroluj
także, czy pliki audio są wjednym znastępujących formatów:
MP3/WMA/WAV/APE/FLAC.
2. Oprócz powyższego problemu może wystąpić problem
zkompatybilnością karty Micro SD.
Podczas formatowania karty micro SD lub dysku ash USB zalecamy
zastosowanie systemu plików FAT 32.
Głośnik nie odtwarza kanałów FM.
1. Upewnij się, że głośnik znajduje się wzasięgu sygnału FM.
2. Zmień orientację głośnika, aby poprawić orientację anteny
ijakość odbioru.
3. Upewnij się, że wtrybie FM został naciśnięty iprzytrzymany
przycisk 7, który rozpoczyna automatyczne wyszukiwanie
kanałów FM.
PLPL
20
DANE TECHNICZNE
Wersja Bluetooth: 4.2
Zasilanie: DC 5 V/ 1 A(Maks.)
Impedancja: 6 Ω×2 + 4 Ω
Moc: 2,5 W×2 + 10 W
Wejście analogowe AUX IN: 3,5 mm
Zakres częstotliwości FM: 87,5–108 MHz
Wbudowana bateria: 3,7 V/ 4400 mAh
Rozmiar: 205 × 128 × 64 mm
Czas ładowania: 5–6 godzin (przy użyciu zasilacza 5 V/ 1 A)
Czas odtwarzania: 8 godzin przy poziomie głośności ustawionym na 70%
Waga: 970 g
LIKWIDACJA ODPADÓW
Papier pakowy itektura falista — oddaj do recyklingu. Folia do pakowania, worki PE, części plastikowe — do pojemników do
zbierania tworzyw sztucznych.
LIKWIDACJA PRODUKTU PO SKOŃCZENIU OKRESU UŻYTKOWANIA
Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów Unii Europejskiej oraz
innych krajów europejskich, które wdrożyły system segregacji odpadów)
Symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny.
Produkt należy przekazać do miejsca zajmującego się utylizacją sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Prawidłowa utylizacja produktu chroni przed negatywnym wpływem na ludzkie zdrowie iśrodowisko naturalne.
Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Szczegółowe informacje dotyczące
utylizacji produktu zapewni urząd gminy, organizacje zajmujące się utylizacją odpadów komunalnych lub punkt
sprzedaży, wktórym produkt został zakupiony.
Firma K+B Progres, a.s. niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu ECG BTS Elysium M1
jest zgodne zdyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie
internetowej: www.ecg-electro.eu.
Instrukcja obsługi jest dostępna na stronie internetowej www.ecg-electro.eu.
Zmiana tekstu iparametrów technicznych zastrzeżona.
08/05
/