Rain Bird RSD-CEx Uživatelský manuál

Typ
Uživatelský manuál
42
Česká příručka uživatele
Dešťový senzor RSD
Dešťový senzor série RSD společnosti Rain Bird® je
jednoduše instalovatelné, trvanlivé a vzhledově líbivé
zařízení na detekci dešťových srážek vhodné jak pro
domácnosti, tak i pro komerční využití aplikacemi
napájenými napětím 24 V~. Tento vysoce kvalitní
výrobek šetří vodu automatickým měřením množství
atmosférických srážek a přerušením zavlažovacích
cyklů v případech, kdy zavlažování není zapotřebí.
!
POZNÁMKA: Dešťový senzor RSD je
nízkonapěťové zařízení kompatibilní se všemi
regulačními obvody s napájecím napětím 24 V~
a s obvody spouštěcích relé čerpadel 24 V~.
Jmenovitý elektrický výkon vhodný pro použití
s regulátory, které mohou ovládat až deset
elektromagnetických ventilů 24 V~, 7 VA na
stanici plus jeden hlavní ventil.
NEPOUŽÍVAT s žádnými zařízeními nebo obvody
110/250 V~ (na. spouštěsystémy přímočinných
čerpadel nebo spouštěcí relé čerpadel).
Výběr umístění
Dešťový senzor nainstalujte na místo, kde může
zachycovat přirozené atmosférické srážky bez ovlivnění
umělými nebo přírodními překážkami. Zařízení umístěte
dostatečně vysoko, abyste zabránili vandalství. Dešťo
senzor neupevňujte na místa podobná těm, která jsou
vyobrazena na obr. č. 1.
!
NEINSTALUJTE dešťový senzor do míst, kde bude
jeho schopnost zachycovat a zaznamenávat
výsledky přirozených atmosférických srážek
ovlivněna skrápěcími zařízeními, okapními žlaby,
stromy atd.
NEINSTALUJTE dešťový senzor do míst, kde by
se mohly hromadit nečistoty ze stromů.
NEINSTALUJTE dešťový senzor do míst
vystavených silným větrům.
Provoz
Nastavení dešťových srážek
Nastavení dešťových srážek na senzoru určuje množství
dešťových srážek, které je zapotřebí k dočasnému
erušení zavlažovacího cyklu. Nastavení množství
dešťových srážek lze upravit v rozmezí 3 19 mm
(1/8” 3/4”). Úpravy lze na senzoru provádět otáčením
kloboučku senzoru s ciferníkem doprava nebo doleva.
Chcete-li nastavit hodnotu dešťových srážek, točte na
senzoru kloboučkem s ciferníkem, dokud se požadované
nastavení dešťových srážek nesrovná se šipkou na tělese
senzoru (A), podle vyobrazení na obr. č. 2.
Ideální míra nastavení dešťových srážek ve vaší oblasti
závisí kromě četnosti a množství srážek také na typu
půdy, větru a množství přímého slunečního světla,
které senzor zachytí. V tabulce na následující stránce
jsou uvedeny některé pokyny, které pomohou určit
vhodné nastavení dešťových srážek.
Česky
43
Podmínky zavlažovaného místa
Nastavení dešťových
srážek
• Občasné, lehké deště
• Senzor je vystaven
dlouhým obdobím přímého
slunečního světla
• Jílovito-hlinitý typ půdy
3 až 6 mm
(1/8” až 1/4”)
• Pravidelné, těžké deště
• Senzor je umístěn v převážně
stinném prostoru
• Písčité půdy
13 až 19 mm
(1/2” až 3/4”)
Nastavení větracího kruhu
Větrací kruh určuje „dobu schnutí“ – časové období,
po které senzor přeruší zavlažování po dešti. Ve většině
případů je vhodné nastavit větrací kruh do plně
otevřené polohy.
U pozemků, na kterých voda obvykle vytváří po dešti
louže, částečně uzavřete větrací kruh senzoru. Toto
nastavení větracího kruhu prodlužuje délku období,
po které je zavlažovací cyklus přerušen, čímž dává
pozemku více času k vyschnutí.
Chcete-li nastavit dobu schnutí, otočte větracím kruhem
umístěným pod kloboučkem s ciferníkem na senzoru do
požadované polohy podle vyobrazení na obr. č. 3.
Montáž
!
POZNÁMKA: Postupujte přesně podle
instalačních pokynů a nainstalujte zařízení
pouze v naprosté shodě s americkými
Národními předpisy o provádění elektrických
instalací (National Electrical Code) nebo s
místními předpisy.
Model s držákem
Instalace modelu dešťového senzoru RSD-BEx s držákem:
1. Zvolte odpovídající montážní místo ve vzdálenosti
max. 7,6 m od regulátoru. Není doporučeno
nastavovat dodaný 7,6 m dlouhý vodič
dodatečným vodičem.
2. Otvory (C) v montážním držáku veďte dva upínací
vruty podle vyobrazení na obr. č. 4 (C). Použijte
upevňovací součásti vhodné pro montážní povrch
(dřevo, dlaždice, zdivo atd.).
Model s trubkovým vedením
Instalace modelu dešťového senzoru RSD-BEx s
trubkovým vedením:
1. Zvolte odpovídající montážní místo ve vzdálenosti
max. 7,6 m od regulátoru. Není doporučeno
nastavovat dodaný 7,6 m dlouhý vodič
dodatečným vodičem.
2. Provlékněte přívodní vodiče dešťového senzoru
redukčním nátrubkem vhodným pro vaše rozvody
a přišroubujte senzor k redukci podle vyobrazení
na obr. č. 5. Není doporučeno nastavovat dodaný
7,6 m dlouhý vodič dodatečným vodičem.
Česky
44
3. Ujistěte se, zda je klobouček s ciferníkem dešťového
senzoru umístěn vodorovně a zda se nad ním
nenacházejí žádné překážky.
4. Připevněte redukční propojku do potrubí a poté
připojte dešťový senzor k regulátoru pomocí
odpovídající procedury popsané v části
„Elektrická instalace dešťového senzoru“.
Elektrická instalace dešťového
senzoru
Při připojování dešťového senzoru RSD k regulátoru
zvolte odpovídající metodu instalace (normálně
sepnuté - NC nebo normálně otevřené - NO).
!
POZNÁMKA: Naprostá většina závlahových
regulátorů jsou v normálně sepnuté pozici.
Normálně sepnutá instalace
Regulátory se svorkami pro dešťový senzor
Mnoho moderních regulátorů (např. regulátory
společnosti Rain Bird) obsahuje zabudované svorky
pro přívodní vodiče dešťových senzorů. Vyhrazené
svorky dešťových senzorů jsou na svorkovnici
regulátoru obvykle označeny výrazy „sensor“, „SENS“,
„S“ nebo „SN“.
1. Chcete-li připojit dešťový senzor, odstraňte
propojku ze svorek dešťového senzoru regulátoru
(je-li použita).
2. Připojte červea černý přívod vodič z dešťoho
senzoru na senzoro svorky regulátoru podle
vyobrazení na obr. č. 7. Nezáleží na tom, který
vodič je zapojen na kterou svorku. Nepoužívejte
modrý vod.
Regulátory bez svorek pro dešťový senzor
Použijte níže uvedený postup, pokud váš regulátor
NEMÁ vyhrazené svorky pro dešťový senzor.
1. Odpojte vodič od zemnicí svorky („C“ nebo
„COM“) na svorkovnici regulátoru. Tento vodič
potom připojte na červený přívodní vodič
dešťového senzoru.
2. Černý přívodní vodič z dešťového senzoru
připojte na zemnicí svorku („C“ nebo „COM“)
na svorkovnici regulátoru podle vyobrazení na
obr. č. 8. Nepoužívejte modrý vodič.
Normálně otevřená instalace
Některé starší regulátory vyžadují, aby byly dešťové
senzory nainstalovány jako „Normálně otevřené“
(N.O.). Použijte následující postup, pokud váš regulátor
vyžaduje normálně otevřenou instalaci.
Regulátory se svorkami pro dešťový senzor
Velmi zřídka obsahovaly některé starší regulátory
zabudované svorky pro přívodní vodiče dešťových
senzorů. Vyhrazené svorky dešťových senzorů jsou
na svorkovnici regulátoru obvykle označeny výrazy
„sensor“, „SENS“, „S“ nebo „SN“.
Česky
45
1. Chcete-li připojit dešťový senzor, odstraňte
propojku ze svorek dešťového senzoru regulátoru
(je-li použita).
2. Připojte modrý a černý přívodní vodič z dešťového
senzoru na senzorové svorky regulátoru podle
vyobrazení na obr. č. 9. Nezáleží na tom, který
vodič je zapojen na kterou svorku. Nepoužívejte
červený vodič.
Regulátory bez svorek pro dešťový senzor
Použijte níže uvedený postup, pokud váš regulátor
NEMÁ vyhrazené svorky pro dešťový senzor.
1. Odpojte vodič od zemnicí svorky („C“ nebo
„COM“) na svorkovnici regulátoru. Tento vodič
potom připojte na modrý přívodní vodič
dešťového senzoru.
2. Černý přívodní vodič z dešťového senzoru
připojte na zemnicí svorku („C“ nebo „COM“)
na svorkovnici regulátoru podle vyobrazení na
obr. č. 10. Nepoužívejte červený vodič.
Kontrola systému
Po instalaci zkontrolujte senzor, abyste se ujistili, zda
pracuje správ. Zapnutím regulátoru spusťte zavlažování.
Stlačte píst ustě na vrchní části dešťového
senzoru podle vyobrazení na obr. č. 4 (B). Obvod by
sel vypnout za několik sekund. Pokud se nevypne,
zkontrolujte připojení vodičů dešťového senzoru.
Údržba
Dešťový senzor RSD pracuje automaticky a nevyžaduje
žádnou pravidelnou údržbu. Nicméně kotouče uvnitř
kloboučku s ciferníkem na senzoru se čas od času
zanesou nečistotami nebo hmyzem. Pokud k takové
situaci dojde, použijte k vyčištění dešťového senzoru
následující postup.
1. Otočte kloboučkem s ciferníkem na nastavení
dešťových srážek 3/4” podle vyobrazení na
obr. č. 2.
2. Na boku tělesa senzoru stiskněte štítek označený
nápisem „Press“ podle vyobrazena obr. č. 6 (D).
Potom otočte kloboučkem s ciferníkem ještě o
zhruba 1 1/4 otáčky, čímž klobouček oddělíte od
tělesa senzoru.
3. Z tělesa senzoru vyjměte píst a kotouče a
propláchněte je čistou vodou.
4. Píst a kotouče vraťte zpět. Potom obnovte
nastavení dešťových srážek do požadované
polohy podle vyobrazení na obr. č. 2.
!
POZNÁMKA: Pokud kotouče opláchnete,
ponechte je vyschnout po dobu alespoň
24 hodin, než je namontujete zpět. Pokud tak
neučiníte, zavlažování by se nemuselo spustit,
dokud úplně nevyschnou.
Česky
P/N: 17218206/10
•
English
In compliance with European directive
2002/96/CE and nom EN50419:2005, this
device must not be thrown away with
household garbage. The device must be
the object of an appropriate, selective
removal procedure in order to recuperate
it. Your cooperation will contribute to
the respect for the environment and the
protection of our natural resources.
•
Español
De conformidad con la Directiva europea
2002/96/CE y la norma EN50419:2005,
este dispositivo no debe desecharse
junto con la basura doméstica. Este
dispositivo debe ser objeto de un proceso
de retirada apropiado y selectivo para su
recuperación. Su cooperación contribuirá
al respeto por el medio ambiente y a la
protección de nuestros recursos naturales.
•
Français
Conformément à la Directive Européenne
2002/96/CE et à la norme EN50419:2005,
cet équipement ne doit pas être jeté
avec les ordures ménagères. Il doit faire
l’objet d’une collecte sélective appropriée
afin de permettre sa valorisation. Par ce
geste, vous contribuerez au respect de
l’environnement et à la protection des
ressources naturelles.
•
Português
Em conformidade com a directiva europeia
2002/96/CE e a norma EN50419:2005,
este dispositivo não pode ser eliminado
juntamente com o lixo doméstico.
O dispositivo tem de ser sujeito a um
procedimento adequado de eliminação
selectiva para permitir a sua recuperação.
A sua cooperação vai contribuir para o
respeito pelo meio ambiente e para a
protecção dos nossos recursos naturais.
Italiano
In conformità con la direttiva Europea
2002/96/CE e la norma EN50419:2005,
questo sensore non deve essere gettato
nei contenitori dei rifiuti domestici.
Questo sensore deve seguire una procedura
di raccolta differenziata per poterlo
così recuperare. La vostra cooperazione
contribuirà a rispettare l’ambiente e
a proteggere le risorse naturali.
•
Deutsch
In Übereinstimmung mit der Europäischen
Richtlinie 2002/96/CE und der Norm
EN50419:2005 darf dieses Gerät nicht
in den Hausmüll geworfen werden.
Es gehört in den Sondermüll, damit
eine umweltgerechte Entsorgung
gewährleistet ist und zur Respektierung
der Umwelt und zum Schutz unserer
natürlichen Ressourcen beigetragen wird.
Rain Bird Corporation
6991 East Southpoint Road
Tucson, AZ 85756 USA
Phone: (520) 741-6100
Fax: (520) 741-6522
Rain Bird Corporation
970 West Sierra Madre Avenue
Azusa, CA 91702 USA
Phone: (626) 812-3400
Fax: (626) 812-3411
Rain Bird International
1000 West Sierra Madre Avenue
Azusa, CA 91702 USA
Phone: +1 (626) 963-9311
Fax: +1 (626) 852-7343
Rain Bird Europe SNC
900 Rue Ampère, BP 72000
13792 Aix en Provence Cedex 3
FRANCE
Tel: (33) 4 42 24 44 61
Fax: (33) 4 42 24 24 72
[email protected] - www.rainbird.eu
Rain Bird France SNC
900 Rue Ampère, BP 72000
13792 Aix en Provence Cedex 3
FRANCE
Tel: (33) 4 42 24 44 61
Fax: (33) 4 42 24 24 72
[email protected] - www.rainbird.fr
© 2010 Rain Bird Corporation
®
Registered trademark of
Rain Bird Corporation
www.rainbird.com
1-800-RAINBIRD
Rain Bird Ibérica. S.A.
Polígono Ind. Pinares Llanos
c/ Carpinteros, 12, 2ºC
28670 Villaviciosa de Odón, Madrid
ESPAÑA
Tél: (34) 91 632 48 10
Fax: (34) 91 632 46 45
[email protected] - www.rainbird.es
[email protected] – www.rainbird.pt
Rain Bird Desutschland GmbH
Oberjesinger Str. 53
71083 Herrenberg-Kuppingen
DEUTSCHLAND
Tel: (49) 07032 99010
Fax: (49) 07032 9901 11
[email protected] - www.rainbird.de
Rain Bird Sverige AB
Fleningeväen 315
260 35 Ödâkra
SWEDEN
Tel: (46) 42 25 04 80
Fax: (46) 42 20 40 65
[email protected] - www.rainbird.se
Rain Bird Turkey
Ístiklal Mahallesi,
Alemdağ Caddesi, Nº 262
81240 Ümraniye Ístanbul
Türkiye
Phone: (90) 216 443 75 23
Fax (90) 216 461 74 52
•
Nederlands
In overeenstemming met de Europese
richtlijn 2002/96/CE en norm
EN50419:2005, mag dit apparaat niet
met het gewone huisvuil verwijderd
worden. Dit apparaat dient op de
daarvoor aangewezen wijze verwijderd
te worden teneinde hergebruik mogelijk
te maken. Hierdoor draagt u bij aan een
gezonde leefomgeving en het behoud
van onze natuur.
•
Ελληνικά
Σύμφωνα με τις διατάξεις της
Ευρωπαϊκής οδηγίας 2002/96/ΕΚ και
EN50419:2005 αυτή η συσκευή δεν
πρέπει να απορρίπτεται με τα οικιακά
απορρίμματα. Η συσκευή πρέπει να
αποτελεί αντικείμενο μιας κατάλληλης,
επιλεκτικής διαδικασίας απομάκρυνσης
για την ανάκτησή της. Η συμμετοχή σας
θα βοηθήσει στον σεβασμό απέναντι
στο περιβάλλον και στην προστασία
των φυσικών πόρων.
•
Türkçe
Avrupa Direktifi 2002/96/CE ve
EN50419:2005 normu uyarınca bu cihaz
konutlara ait çöplere atılmamalıdır.
Bu cihaz, geri kazanılabilmesi için, uygun
ve kontrollü bir şekilde imha edilmelidir.
Bu konudaki duyarlılığınız çevreye saygı
ve doğal kaynaklarımızın korunması
konularında yardımcı olacaktır.
•
Polski
Zgodnie z dyrektywą europejską
2002/96/WE i normą EN50419:2005 to
urządzenie nie może zostać wyrzucone
razem z odpadami domowymi. Należy je
poddać odpowiedniej procedurze w celu
poddania go recyklingowi. Współpraca
użytkownika w tym zakresie przyniesie
korzyść dla środowiska i pomoże
w ochronie zasobów naturalnych.
•
Česká
Ve shodě se směrnicí EU 2002/96/ES a
normou ČSN EN50419:2005 nesmí být
toto zařízení likvidováno společně
s domovním odpadem. Zařízení musí
projít odpovídajícím procesem
selektivního výběru za účelem jeho
správné recyklace. Svojí spoluprací
přispějete k ohleduplnosti vůči životnímu
prostředí a k ochraně přírodních zdrojů.
•
Svensk
I enlighet med EU-direktiv 2002/96/CE
och standarden EN50419:2005, får denna
anordning inte kastas i hushållssoporna.
Anordningen måste genomgå en
lämplig, selektiv demonteringsprocess
för att den ska kunna återvinnas. Ditt
samarbete bidrar till hänsyn till miljön
och bevarandet av våra naturresurser.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52

Rain Bird RSD-CEx Uživatelský manuál

Typ
Uživatelský manuál