Tristar VE-5949 Uživatelský manuál

Kategorie
Fanoušci domácnosti
Typ
Uživatelský manuál
VE-5949
39
Návod k použití
CS
Gebruiksaanwijzing
NL
/ Instruction manual
EN
/ Mode d’emploi
FR
/ Bedienungsanleitung
DE
/ Manual de usuario
ES
/ Manual de utilizador
PT
/ Instrukcja obsługi
PL
/ Manuale utente
IT
/ Användare
SV
Vážený zákazníku,
Blahopřejeme vám a děkujeme, že jste si zakoupil tento vysoce
kvalitní výrobek. Přečtěte si, prosím, pečlivě návod k obsluze, abyste
zařízení mohl co nejlépe využít. Tento návod obsahuje veškeré
pokyny a rady pro používání, čištění a údržbu tohoto zařízení.
Pokud budete tyto pokyny dodržovat, budete mít záruku vynikajícího
výsledku, ušetří vám to čas a vyhnete se potížím. Doufáme, že vám
používání tohoto zařízení přinese mnoho potěšení.
VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
•Předpoužitímtohotozařízenísiprosímpřečtětepečlivěnávodk
použití.Uchovejtetakétentonávod,záručnílist,dokladonákupu
a,je-litomožné,ikartonvnitřníhobalení.
•Tentospotřebičneníurčenkpoužitíosobám(včetnědětí)se
sníženoupsychickou,motorickoučimentálnízpůsobilostí,nebo
snedostatkemzkušenostíaznalostí,dokudnebudouvedeniči
zaškolenivpoužívánítohotospotřebičeosobou,jenžjeodpovědná
zajejichbezpečnost.
•Přiignorováníbezpečnostníchpokynůnenívýrobceodpovědnýza
případnápoškození
•Proochranudětípřednebezpečímelektrickýchspotřebičůprosím
zajistěte,abyspotřebičnikdyneleželbezdozoru.Protobysteměli
vyhraditspotřebičimísto,kdenanějdětinemohoudosáhnout.
Ujistětese,žekabelnenízavěšensměremdolů.
•Tentospotřebičlzepoužítpouzevdomácnostizaúčelem,prokterý
bylvyroben.
•Spotřebičmusíbýtumístěnnastabilnímarovnémpovrchu.
•Pokudzařízeníspadlonazem,jevíjakékoliznámkypoškození
nebopokudprosakuje,nepoužívejtejej.
•Nikdynenechávejtezapnutýspotřebičbezdozoru.
•Všechnyopravybymělprovádětkompetentníkvalikovaný
elektrikář(*).
•Zajistěte,abybylspotřebičskladovánvsuchémprostředí.
•Ujistětese,ženapětíuvedenénaštítkupřístrojeodpovídánapětí
velektrickésítiVašídomácnosti.Jmenoviténapětí:ST220-240V
50Hz.Zásuvkamusíbýtchráněnajističemtypu16Anebo10A.
•Tentospotřebičodpovídávšemnormámohledně
elektromagnetickýchpolí(EMF).Pokudjesespotřebičemsprávně
manipulovánovsouladusnávodem,jespotřebičbezpečnýv
závislostinadnešníchvědeckýchpoznatcích.
•Použitípříslušenství,kterénebylodoporučenovýrobcem,může
způsobitzraněníazrušíplatnostveškerýchzáruk,kterémůžetemít.
•Nikdyspotřebičnepřenášejtetaženímzapřívodníšňůruaujistěte
se,žesekabelnemůžezaseknout.
•Nepoužívejtetentospotřebičvenku.
•Nenavíjejtepřívodníšňůrukolempřístrojeaneohýbejteji.
•Abysteseochránilipředelektrickýmvýbojem,neponořujtenapájecí
kabel,zástrčkučispotřebičdovodyčijinétekutiny.
•Přivýměněnáhradníchdílůčipřiúdržběodpojtespotřebičzezásuvky.
•Nepoužívejtetentospotřebičspoškozenýmpřívodnímkabelem,
nebozástrčkou,nebopokudmáspotřebičporuchučibylnějakým
způsobempoškozen.Abysepředešlonebezpečí,ujistětese,žeje
poškozenýkabelčizástrčkavyměněnaautorizovanýmtechnikem
(*).Neopravujtetentospotřebičsami.
•Nepoužívejtetentospotřebičvblízkostizdrojůtepla.
•Pokudspotřebičnepoužíváte,odpojtejejzezásuvky.
•Ujistětese,ženenínapájecíkabelzavěšenpřesokrajstoluči
skříňky,nedotýkásehorkýchpovrchů,nebonepřicházídopřímého
kontaktushorkýmičástmispotřebiče.Neumisťujtespotřebičpodči
doblízkostizáclon,závěsů,atd.
1 2 3 4 5
9
10
11
6 8
7
13
12
40
* Kompetentní kvalikovaný elektrikář: poprodejní oddělení výrobce,
dovozce či jakákoliv osoba, jenž je kvalikována, schválena a
kompetentní k provádění tohoto druhu oprav, aby se předešlo
poškození. V každém případě byste měli tento spotřebič vrátit
tomuto elektrikáři.
popIs částí
částI větráku
1. Předníkryt
2. Uzamykatelnýknoíklistuvětráku
3. Listyvětráku
4. Pojistnámatkazadníhochrániče
5. Zadníkryt
6. Osa
7. Předníkrytmotoru
8. Oscilačníkolík
částI stojanu
9. Klipů
10.Rídícíknoíkyrychlosti
11.Knoíkprovýškovénastavení
12.Krytzákladny
13.Nožkystojanu
před použItím
•Vyjmětepřístrojadoplňkyzkrabice.Odstraňtenálepky,ochrannou
fóliiaobalzpřístroje.
•Přívodníšňůruzapojtedozásuvky.(Poznámka:Zjistěte,zda
jmenoviténapětínaštítkupřístrojeodpovídánapětívelektrickésíti
Vašídomácnosti.Jmenoviténapětí:ST220V-240V50Hz)
montáž
1.Uvolněteavytáhnětečtyřišroubkyznožekstojanu,překřižteje,
umístětenaněprodlužovacítyčstojanuapakšroubkyznovu
utáhněte.
2.Otočenímdolevauvolnětešroubnakrytu,dejtekrytna
prodlužovacítyčašroubznovuutáhněte.
3.Přimontujtezadníkrytkmotorupřiloženímděrnazadnímkrytuke
kruhovýmvýstupkůmnakrytumotoru.Krytpřiložtezvrchu.
4.Zadníkrytkekrytumotorupřipevnětepomocípojistnématky
zadníhokrytu.
5.Listyventilátoruumístětenaosupřiloženímdírekvlistechna
výstupeknaosealistyutáhněteotočenímuzamykatelnéhoknoíku
naventilátoru.
VE-5949
Gebruiksaanwijzing
NL
/ Instruction manual
EN
/ Mode d’emploi
FR
/ Bedienungsanleitung
DE
/ Manual de usuario
ES
/ Manual de utilizador
PT
/ Instrukcja obsługi
PL
/ Manuale utente
IT
/ Användare
SV
41
Návod k použití
CS
6.Listyventilátoruotestujtepomocíruky.Ujistětese,žetamnení
žádnétření,apokudseobjeví,opakujteznovupředchozíkroky.
7.Přimontujtepředníkrytkzadnímukrytupomocísponadodaného
šroubku.
použItí
1.Řídícíknoíkypoužívejteprovýběržádoucíúrovněventilace.
2.Prootáčenístlačteoscilačníkolík.Kdyžhonaopakvysunete
nahoru,větráksepřestaneotáčet.
3.Nikdynevkládejtedovnitřdovzduchovýchotvorůprsty,peranebo
jinétenképředměty,kdyžjepřístrojvprovozu.
4.Ventilátorvždyumístětenarovnýastabilnípovrch,abyse
nepřevrátil.
5.Předtímnežhobudetepřesouvat,vytáhnětepřístrojzezásuvky.
Údržba
1.Předčištěnímaúdržbouvytáhnětepřístrojzezásuvky.
2.Pročištěníkrytupoužijtevlhkouutěrku,proodstraněníodolné
špínymůžetepoužítmýdlovouvodu.Nepoužívejtebenzínajiné
chemickéčističe.
3.Předuskladněnímpřístrojdůkladněvyčistěte,přikryjtehoauložte
nasuchémísto.
záruka
•SpolečnostTristarnezodpovídázazávadykvůli:
o Upadnutípřístrojenaze.
o Technickézměněpřístrojemajitelečijinoutřetístranou
o Nesprávnémupoužitípřístroje
o Běžnéhoopotřebenípřístroje
•Provedenímopravsepůvodní24měsíčnízárukaneprodlouží,stejně
takjakonedojdekezcelanovézáruce.Tatozárukajeplatnápouzev
Evropěanemápřevahunadevropskousměrnicí1944/44CE.
•Vždysiuschovejtedokladozaplacení,beznějnenímožnézáruku
uplatnit.
•Poškozenízapříčiněnátím,žejstenejednalipodlenávodu,
povedoukneuznánízáruky,protožezatatopoškozenínení
společnostTristarzodpovědná.
•SpolečnostTristarnenízodpovědnázamateriálníškodynebo
zraněníosobzapříčiněnénesprávnýmpoužívánímnebotím,že
osobynerespektujínávodkpoužití.
•Jakjeuvedenovtomtonávodu,jedinánutnáúdržbapřístroje,je
jehočištění.
•Kdyžmábýtpřístrojopraven,zajistětejehoopravuautorizovaným
servisem.
•Tentopřístrojbynemělbýtvylepšovánnebozměněn.
•Pokudsevprůběhudvouletodnákupuprojevínějakézávady,
kteréjsoukrytyzárukou,můžetesiuprodejcevyžádatvýměnu
přístrojezanový.
•Prootázkyčistížnosti,prosím,kontaktujtesvéhoprodejce
•Přístrojmázárukuvdélce24měsícůodednezakoupení(vizdoklad).
•Vtétozárucejsoukrytypouzevadymateriálunebovýrobnízávady.
•Chcete-liuplatnitzáruku,přinestecelýpřístrojisobalema
doklademozaplaceníprodejci.
42
•Poškozenípříslušenstvíneznamenáautomatickybezplatnou
výměnuceléhopřístroje.Vtěchtopřípadechprosímkontaktujte
našihorkoulinku.Rozbitéskločirozlomenéplastovéčástivždy
podléhajípoplatku.
•Navadynaspotřebnímmateriálučisoučástechpodléhajících
opotřebení,stejnějakonačištění,údržbučivýměnuuvedených
částísezárukanevztahujeajetedynutnojezaplatit!
•Vpřípaděneoprávněnémanipulacesvýrobkemzárukazaniká.
•Povypršenízárukymohoubýtopravyprováděnyoprávněným
prodejcemčiopravnouzaúhraduvzniklýchnákladů.

pokyny k ochraně žIvotního
prostředí
Tentospotřebičnevhazujtenakoncijehoživotnostido
domovníhoodpadu,musíbýtzlikvidovánčirecyklován
vpříslušnémsběrnémdvořejakoelektrickýspotřebiččispotřebič
domácíelektroniky.Tentosymbolnaspotřebiči,návodiobalna
tentodůležitýfaktupozorňují.Materiály,použitívtomtospotřebiči
lzerecyklovat.Recyklacídomácíchspotřebičůvýznamněpřispějete
kochraněživotníhoprostředí.Ohledněinformacíomístnímsběrném
dvořepožádejtesvoumístnísamosprávu.
obalový materIál
Obalovýmateriálje100%recyklovatelný,obalodspotřebičeoddělte.
PRODUKT
Tentopřístrojjezařízení,označenédleEvropskésměrnice2002/96/
EC.JakoOdpad-Elektrickéaelektronickézařízení(WEEE).Pokud
zajistíte,žebudevýrobeksprávnězlikvidován,pomůžeteživotnímu
prostředíazabránítedopadunalidskézdraví.
es prohlášení o shodě
Totozařízeníjenavrženo,vyrobenoaoznačenovsouladus
bezpečnostnímipředpisyNařízeníohledněnízkonapěťových
spotřebičů"Č.2006/95/EC,spožadavkyochranySměrnicíEMC
2004/108/EC"Elektromagnetickákompatibilita"aspožadavky
Směrnice2004/108/EC.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48

Tristar VE-5949 Uživatelský manuál

Kategorie
Fanoušci domácnosti
Typ
Uživatelský manuál