Nikon 2179B Uživatelský manuál

Kategorie
Objektivy fotoaparátu
Typ
Uživatelský manuál

Tato příručka je také vhodná pro

76
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Pro Vaši bezpečnost
UPOZORNĚNÍ
Přístroj nerozebírejte. Vzájemný dotyk nechráněných částí těla a vnitřních částí
fotoaparátu nebo objektivu může způsobit poranění elektrickým proudem.
V případě poruchy smí přístroj opravovat pouze kvalifikovaný technik.
Dojde-li k otevření těla přístroje v důsledku nárazu nebo jiné nehody,
vyjměte z fotoaparátu baterii a/nebo odpojte síťový zdroj a nechte přístroj
zkontrolovat v autorizovaném servisu společnosti Nikon.
V případě výskytu závady fotoaparát ihned vypněte. Zaznamenáte-li, že z přístroje
vychází neobvyklý zápach či kouř, ihned odpojte síťový zdroj a vyjměte
z přístroje baterii (dejte pozor, abyste se přitom nepopálili). Další používání
přístroje může vést ke vzplanutí či poranění. Po vyjmutí baterie odneste
přístroj na přezkoušení do autorizovaného servisu Nikon.
Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých plynů. Používání elektronického zařízení
v blízkosti hořlavých plynů může způsobit výbuch nebo požár.
Nedívejte se objektivem ani hledáčkem fotoaparátu přímo do slunce. Pozorová
slunce nebo jiného jasného světelného zdroje objektivem nebo hledáčkem
může způsobit trvalé poškození zraku.
Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí. Nebudete-li dbát tohoto upozornění,
může dojít k poranění.
Při manipulaci s objektivem a fotoaparátem dodržujte následující bezpečnostní
pravidla:
- Udržujte objektiv a fotoaparát v suchu. Nebudete-li dbát tohoto
upozornění, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se objektivu ani fotoaparátu mokrýma rukama. Nebudete-li
dbát tohoto upozornění, může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Při fotografování v protisvětle nenechte dopadat přímé sluneční světlo do
objektivu fotoaparátu. Pokud se slunce nachází blízko nebo přímo
v záběru, pak může sluneční světlo, zaostřené optickou soustavou
objektivu, způsobit požár.
- Pokud nebude objektiv po delší dobu používán, nasaďte přední i zadní
krytku objektivu a uschovejte objektiv mimo dosah přímého slunečního
světla. Objektiv ponechaný na přímém slunečním světle může zaostřit
sluneční paprsky na hořlavé objekty a způsobit požár.
Nepřenášejte stativy s připevněnými objektivy či fotoaparáty. Mohli byste
klopýtnout nebo nedopatřením někoho uhodit a způsobit zranění.
Objektiv nenechávejte na místech, kde by mohl být vystaven příliš vysokým teplotám,
jako například v uzavřeném automobilu nebo na přímém slunci. Nedodržíte-li toto
upozornění, může dojít k nepříznivému ovlivnění vnitřních částí objektivu
a vzniku požáru.
77
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Děkujeme vám za zakoupení objektivu AF-S DX NIKKOR
55–300 mm f/4,5 – 5,6G ED VR. Před tím, než začnete výrobek
používat, si prosím přečtěte tyto instrukce i návod k použití
fotoaparátu.
Poznámka: objektivy DX lze používat pouze s digitálními jednookými
zrcadlovkami formátu DX, jako jsou například fotoaparáty řady D90 nebo
D300. Obrazový úhel objektivu na fotoaparátu formátu DX je stejný jako
obrazový úhel objektivu s 1,5 × delší ohniskovovu vzdáleností na
kinofilmovém fotoaparátu.
Části objektivu
q
Sluneční clona....................................78
w
Západka..................................................78
e
Zaostřovací kroužek........................79
r
Zoomový kroužek ............................79
t
Stupnice ohniskových
vzdáleností......................................83
y
Značka pro odečítání ohniskové
vzdálenosti
u
Montážní značka objektivu ........78
i
Gumové těsnění bajonetu .........82
o
Kontakty CPU......................................82
!0
Volič zaostřovacích režimů
A-M......................................................79
!1
Vypínač redukce vibrací...............80
78
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Nasazování a snímání objektivu
Nasazení objektivu
Sejmutí objektivu
Sluneční clona
Sluneční clona chrání objektiv a blokuje rušivé postranní světlo,
které by jinak vedlo ke vzniku reflexů a závoje.
Připevnění sluneční clony
z
Vypněte fotoaparát a sejměte krytku těla fotoaparátu.
x
Sejměte krytku objektivu.
c
Nasaďte objektiv.
Srovnejte montážní značku objektivu s montážní značkou na
těle fotoaparátu, přiložte objektiv k bajonetu fotoaparátu
a pak objektivem otáčejte proti směru hodinových ručiček,
dokud nezaklapne do aretované polohy - montážní značka se
pak musí nacházet nahoře.
z
Vypněte fotoaparát.
x
Sejměte objektiv.
Pro sejmutí objektivu stiskněte tlačítko pro uvolnění
objektivu a otáčejte objektivem ve směru hodinových
ručiček.
V případě, že není sluneční clona
používána, lze ji otočit a nasadit na
objektiv v obrácené poloze.
79
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Zoom a hloubka ostrosti
Zaostření
Zaostřovací režim je určen zaostřovacím režimem fotoaparátu
a volbou režimů A-M na objektivu. Volba zaostřovacích režimů
fotoaparátu viz návod k použití fotoaparátu.
Autofokus
Manuální zaostřování
Před zaostřením otočte zoomovým
kroužkem, upravte ohniskovou vzdálenost
a zkomponujte snímek. Pokud fotoaparát
nabízí kontrolu hloubky ostrosti (zavření
clony na pracovní hodnotu), hloubku
ostrosti lze zkontrolovat v hledáčku.
Poznámka: Ohnisková vzdálenost tohoto
objektivu se zkracuje v závislosti na snižování
zaostřené vzdálenosti.
Zaostřovací režim
fotoaparátu
Zaostřovací režim objektivu
A
M
AF Autofokus
Manuální zaostřování
s elektronickým dálkoměrem
Manuální zaostřování
z
Nastavte na fotoaparátu režim AF (autofokus).
x
Posuňte volič zaostřovacích režimů A-M na objektivu do
polohy A.
c
Zaostřete.
Zaostřete stisknutím tlačítka spouště do poloviny. V průběhu
zaostřování fotoaparátu dávejte pozor, abyste se nedotkli
zaostřovacího kroužku objektivu.
z
Posuňte volič zaostřovacích režimů A-M na objektivu do
polohy M.
x
Zaostřete.
Zaostřete manuálně pomocí zaostřovacího kroužku.
Manuální zaostřování lze použít bez ohledu na zaostřovací
režim zvolený fotoaparátem.
80
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Redukce vibrací (VRII)
Redukce vibrací (VRII) eliminuje možné rozmazání snímků vlivem
chvění fotoaparátu a umožňuje použít až o 4 EV delší čas závěrky
než při práci bez redukce vibrací (podle testovacích podmínek
společnosti Nikon; účinnost redukce vibrací se liší v závislosti na
fotografovi a snímacích podmínkách). Výsledkem je širší
využitelný rozsah časů závěrky a možnost pracovat z ruky
v širokém spektru situací.
Používání spínače redukce vibrací
Použití redukce vibrací: Poznámky
Pracujete-li s redukcí vibrací, nejprve namáčkněte tlačítko
spouště do poloviny a dříve, než je stisknete až na doraz pro
expozici snímku, vyčkejte několik sekund na stabilizování
obrazu v hledáčku.
Při panorámování se redukce vibrací vztahuje pouze na pohyb,
který není součástí panorámování (například, pokud fotoaparát
panorámuje horizontálně, redukce vibrací potlačuje pouze
vertikální chvění), tím se umožní plynulé panorámování
fotoaparátu v širokém oblouku.
Pokud je aktivní redukce vibrací, obraz v hledáčku může být po
spuštění závěrky rozmazaný. Neznamená to poruchu.
Systém redukce vibrací se zapne použitím možnosti ON.
Vlastní redukce vibrací se aktivuje namáčknutím
tlačítka spouště do poloviny a snižuje účinky chvění
fotoaparátu pro snazší tvorbu kompozice snímků
a přesnější zaostření.
Systém redukce vibrací se vypne použitím možnosti OFF.
81
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
V průběhu aktivní redukce vibrací fotoaparát nevypínejte ani
nesnímejte objektiv. Pokud je v průběhu činnosti redukce
vibrací přerušen přívod energie do objektivu, může objektiv při
pohybu vydávat klapavý zvuk. Neznamená to poruchu; věc lze
napravit sejmutím a opětovným nasazením objektivu
a zapnutím fotoaparátu.
Pokud má fotoaparát vestavěný blesk, bude redukce vibrací
v průběhu nabíjení blesku vyřazena.
V případě, že je fotoaparát upevněn na stativu, vypněte redukci
vibrací; nevypínejte ji však, pokud fotoaparát na stativu není
dostatečně stabilní, nebo pokud používáte monopod.
Pokud je fotoaparát vybaven tlačítkem AF-ON, stisknutí tlačítka
AF-ON nebude mít za následek aktivaci redukce vibrací.
Clona
Clonu lze nastavovat pomocí ovládacích prvků fotoaparátu.
Zoom a světelnost
Změny nastavení ohniskové vzdálenosti mohou vést ke
změnám světelnosti až o
2
/3 EV. Fotoaparát to však automaticky
zohledňuje při nastavování expozice a po změně nastavení
ohniskové vzdálenosti není třeba měnit nastavení fotoaparátu.
Vestavěné blesky
Při používání vestavěného blesku u fotoaparátů vybavených
takovýmto bleskem sejměte sluneční clonu, abyste zabránili
vinětaci (tvorbě stínů v místech obrazového pole, na která
nedopadne světlo záblesku blokované sluneční clonou).
82
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Manipulace s objektivem
Nezvedejte ani nedržte objektiv nebo fotoaparát pouze za
sluneční clonu.
Kontakty CPU udržujte čisté.
Pokud by se gumové těsnění bajonetu poškodilo, přestaňte
přístroj používat a nechte objektiv opravit v autorizovaném
servisním středisku Nikon.
Pro odstranění prachu a jiných nečistot z objektivu používejte
ofukovací balónek. Pro odstranění skvrn a otisků prstů naneste
malé množství etanolu nebo tekutiny k čistění objektivů na
měkkou čistou bavlněnou látku nebo tkaninu, určenou k čistění
objektivů, a optické plochy čistěte kruhovým pohybem směrem
od středu ke krajům a dávejte pozor, abyste nezanechávali
skvrny nebo se nedotkli čoček prsty.
Pro čistění objektivu nepoužívejte organická rozpouštědla jako
ředidlo nebo benzen.
Sluneční clonu anebo NC filtry lze použít k ochraně předního
členu objektivu.
Před přenášením objektivu v měkkém pouzdře nasaďte na
objektiv přední a zadní krytku.
Pokud nebude objektiv po delší dobu používán, uschovejte ho
na chladném suchém místě, abyste zabránili vzniku plísně nebo
koroze. Objektiv neponechávejte na přímém slunci nebo
v blízkosti naftalínových či kafrových kuliček.
Udržujte objektiv suchý. Koroze vnitřního mechanizmu může
způsobit nenapravitelné škody.
Ponechání objektivu na místě s příliš vysokou teplotou by
mohlo poškodit plastové části.
Dodávané příslušenství
Zaklapávací přední krytka objektivu LC-58 o průměru 58 mm
Zadní krytka objektivu LF-4
Bajonetová sluneční clona HB-57
Měkké pouzdro na objektiv CL-1020
83
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Kompatibilní příslušenst
Šroubovací filtry o průměru 58 mm
Specifikace
Společnost Nikon si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění
měnit specifikace hardwaru popsaného v tomto návodu k použi.
Typ
Objektiv AF-S DX typu G s vestavěným CPU
a bajonetem Nikon F
Ohnisková vzdálenost
55 – 300 mm
Světelnost
f/4,5 – 5,6
Konstrukce objektivu
17 čoček/11 členů (včetně 2 ED členů a jednoho HRI členu)
Obrazový úhel
28 ° 50 –5 ° 20
Stupnice ohniskových
vzdáleností
Odstupňovaná v milimetrech (55, 70, 100, 135, 200, 300)
Informace o vzdálenosti
Přenášená do fotoaparátu
Zoom
Manuální nastavení zoomu pomocí samostatného
zoomového kroužku
Zaostřování
Autofokus řízený ultrazvukovým zaostřovacím
motorem, manuální zaostřování
Redukce vibrací
Optická s využitím motorů VCM (motory s indukční
cívkou)
Nejkratší zaostřitelná
vzdálenost
1,4 m při jakékoli pozici zoomu
Počet lamel clony
9 (kruhový otvor clony)
Clona
Plně automatická
Rozsah clon
Ohnisková vzdálenost 55 mm: f/4,5 až f/22
Ohnisková vzdálenost 300 mm: f/5,6 až f/29
Měření expozice
Při plně otevřené cloně
Průměr filtrového závitu
58 mm (P = 0,75 mm)
Rozměry
Průměr přibl. 76,5 mm × 123 mm (vzdálenost od dosedací
plochy bajonetu)
Hmotnost
Přibl. 530 g
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140

Nikon 2179B Uživatelský manuál

Kategorie
Objektivy fotoaparátu
Typ
Uživatelský manuál
Tato příručka je také vhodná pro