Grundig ST 55 800 Návod k obsluze

Značka
Grundig
Modelka
ST 55 800
Typ
Návod k obsluze
COLOR TELEVISION
ST 55-800 text
ń
26
Geluid veranderen, teletekst-modus
Het audio-menu
r
Audio-menu oproepen
De toets
ǺǺ
en daarna toets
ʀ
indrukken; de pagina
»Audio-menu« wordt weergegeven.
Stereo, mono, tweetalig
Stereobreedte
Hoge tonen
Lage tonen
Balance
Dialoogregel
Ń
!
Het » audio-menu « kunt u na elke instelling met
toets
ǺǺ
laten verdwijnen.
r
Stereo-, mono- en tweetalige uitzending
Ontvangt het toestel tweetalige uitzendingen, – b.v.
een speelfilm met origineel geluid op geluidskanaal
2 (DUAL B) en de gesynchroniseerde versie op
geluidskanaal 1, – (DUAL A) – dan kunt u het
geluidskanaal kiezen.
Met de toets P+ of P- de eerste regel oproepen.
Met de toetsen
ņ , + ŀ het geluidskanaal kiezen.
Ontvangt het toestel stereo-uitzendingen, dan scha-
kelt het automatisch op stereogeluids-weergave.
Ń
!
Bij slechte stereo-geluidsweergave kunt u met de
toetsen ņ , + ŀ naar geluid »mono« schakelen
Ń
!
De instelling »mono« kan door indrukken
van de toets OK voor een bepaalde zenderplaats
vastgelegd worden.
Weergave van de soort geluidstransmissie
Steeds als door de zender de soort geluids-trans-
missie gewisseld wordt (bijvoorbeeld van mono
naar stereo) volgt ca 4 sec. de overeenkomstige
weergave.
Dit gebeurt ook na het wisselen van zender, echter
alleen bij ander soorten geluidstransmissie dan mono.
r
Stereobreedte
Verbreedt bij stereo-uitzendingen de klankkleur en
verbetert dit bij mono-uitzendingen.
Met de toets P+ of P-
de passende regel oproepen.
Veranderen met toets ņ of + ŀ (De instelling van
de stereobreedte blijft ook na een zenderwissel
behouden).
r
Hoge tonen, lage tonen, balance
De instellingen van deze functies kunnen indien
nodig gecorrigeerd worden.
Met de toets P+, P- de passende regel oproepen.
Corrigeren met de toets
ņ of + ŀ.
2
1
2
1
2
1
STEREO MONO
ʀǁ ʀ
ǁ
ɦ
ɼ
f
ɶʺ < > Ǻ
1
De teletekst-modus
r
Teletekst oproepen
Toets TXT indrukken.
r
Pagina’s oproepen
Pagina’s met toetsen 0…9 direct oproepen
(Voorhanden pagina’s: 100-899)
r
Overzichtspagina oproepen
Toets
ǺǺ
indrukken.
r
Dialoogregel oproepen
Toets AUX indrukken.
= Tekenhoogte vergroten
= Wachttijd overbruggen (actuele modus).
= Subpagina direct oproepen
= Antwoord geven
= Pagina-STOP
Functies met toets
ņ of + ŀ oproepen en met
toets OK oproepen.
De functies , , en kunnen ook zonder
oproepen van de dialoogregel als volgt uitgevoerd
worden.
Tekenhoogte vergroten: De toets +
i indrukken.
Subpagina’s direct oproepen: De toets
i indrukken.
Antwoord geven: De toets +
ŀ indrukken.
Pagina-stop: De toets
ņ indrukken.
r
Pagina’s met de cursor oproepen
(page catching)
d.w.z. pagina’s kiezen zonder het paginanummer in
te typen. Met de cursor kunt u de gewenste tele-
tekstpagina uit de overzichts-pagina’s (pagina’s,
waarin de uit drie cijfers bestaande paginanummers
staan) direct oproepen.
Toets P+ of P- indrukken.
Op de bovenste rand van het beeld wordt »Page
Catching« weergegeven.
Bij het eerste resp. laatste paginanummer van het
overzicht knippert een rechthoekige lichtpunt (cursor).
Met de toetsen P+ of P- de cursor naar het gewen-
ste paginanummer brengen.
Toets OK indrukken.
De pagina verschijnt op het beeldscherm.
r
Flof – teletekst
Bij Floftekst leiden de gekleurde toetsen naar de, in
de dialoogregel weergegeven, thema’s.
3
2
1
5
4
3
1
5431
5
4
3
2
1
54321
ķ
ʄʄ
ķX /00 ķ? STOP
ń
27
Aansluitmogelijkheden
Aansluiten van een videorecorder,
camcorder of satellietreceiver
r
Aansluiten
Videorecorder, camcorder of satellietreceiver met
AV-snoer op de bus AV aansluiten.
r
Bedienen van de videorecorder
Toets 0AV zo vaak indrukken, tot AV 1 te zien is.
Weergave van de videorecorder starten.
Op het beeldscherm ziet u de recorder-weergave.
U kunt ook een S-VHS-recorder aansluiten.
Hiervoor moet de bus AV op S-VIDEO omgescha-
keld worden.
De toets P/C indrukken.
Met de toets
ņ of + ŀ S-VIDEO oproepen.
Menu met de toets
ǺǺ
verlaten.
Aansluiten van een hoofdtelefoon
r
Aansluiten
Hoofdtelefoon (3,5 mm ø klink) met bus m verbin-
den (de luidsprekers zijn uitgeschakeld).
r
Volume van de hoofdtelefoon veranderen
Veranderen met toetsen ņ , + ŀ
.
1
FBAS L – Audio – R
m
3
2
1
1
EURO-AV
EURO-AV
AUDIO
Aansluiten van een descrambler
(decoder) of een extern toestel
(videorecorder)
Sommige zenders – waarvan de programma’s via
kabelnetten of satellietreceiver doorgegeven wor-
den – coderen hun uitzendingen. Beeld en geluid
zijn daardoor onherkenbaar. Met een decoder kunt
u dergelijke programma’s decoderen.
Gaat u als volgt te werk:
Sluit de decoder/videorecorder op de EURO-AV-bus
aan.
Decoder:
Kies de zenderplaats, waarop het gecodeerde pro-
gramma ingedeeld is.
Videorecorder:
Kies de zenderplaats, waarop u de weergave van de
videorecorder wilt zien.
De toets P/C indrukken.
Met de toets
ņ of + ŀ DEC oproepen.
Toets P+ of P- indrukken, om op ON te schakelen.
Een voor decodergebruik voorbereide zenderplaats
herkent u aan de punt na de P bij zenderwissel.
Met de toets OK vastleggen.
Menu met de toets
ǺǺ
verlaten.
5
4
3
2
1
EURO-AV
ń
29
Technische gegevens
r
Netspanning:
220 – 240 V, 50/60 Hz
(Regelgebied van de adapter 165 … 265V)
„Het toestel mag alleen met het bijgevoegde
netsnoerset gebruikt worden. Het voorkomt sto-
ringen uit het net en is onderdeel van de goed-
keuring van het toestel.
Voor vervanging bestelt u a.u.b. bij één van de servi-
cecentra alleen het netsnoerset met de aanduiding
GWN 9.22/coderingummer 8290.991-316.
r
Opgenomen vermogen:
ca. 70 W
In standby 9 W
r
Ontvangstgebieden:
C01 … C99
Speciale kanalen S01 … S41
r
Geluidseindtrap:
2 x 8 W muziekvermogen (2 x 4 W sinus)
Het toestel voldoet aan de VDE-veiligheids-bepalin-
gen en de voorschriften van de Duitse Post (goed-
keuringsbewijs zie typesticker op de achter-kant
van het toestel), verder aan de verordening inzake
de bescherming tegen schaden door rönt-genstra-
len. De röntgenstraling – veroorzaakt door de
beeldbuis – is voldoende afgeschermd en is daa-
rom geheel ongevaarlijk. Versnellingsspanning
max. 29kV/gemiddelde straalstroom 1,0mA.
Ondeskundige ingrepen, met name veranderen van
de hoogspanning of inbouwen van een ander beeld-
buistype, kunnen ertoe leiden, dat röntgen-straling
in aanzienlijke sterkte optreedt. Op die manier gewi-
jzigde toestellen voldoen niet meer aan deze goed-
keuring en mogen niet gebruikt worden.
r
Pennenschema EURO-AV-bus
Als u op het TV-toestel extra apparaten wilt aanslui-
ten (b.v. computer, versterkerinstallatie), dan kan
uw dealer aan de hand van de volgende aansluitta-
bel een genormaliseerde verbinding tot stand bren-
gen:
Pen Signaal
11 = Audio uitgang rechts
12 = Audio ingang rechts
13 = Audio uitgang links
14 = Audio massa
15 = Blauw massa
16 = Audio ingang links
17 = RGB blauw ingang
18 = Schakelspanning
19 = Groen massa
10 =
11 = RGB groen ingang
12 =
13 = Rood massa
14 = massa
15 = RGB rood ingang
16 = RGB schakelspanning
17 = Video massa
18 = RGB Schakelspanning massa
19 = Video uitgang
20 = Video ingang
21 = Afscherming/massa
220
21
119
Ń
!
Installez l’appareil de manière que le minimum
possible de lumière se réfléchisse sur l’écran.
Ń
!
L’éloignement idéal par rapport à l’appareil corre-
spond à cinq fois la diagonale de l’écran.
Ń
!
Pour le fonctionnement sur une étagère, des écarte-
ments minimas doivent être respectés.
Ń
!
Veillez à ce que les fentes d’aération dans le
panneau arrière ne soient pas obstruées.
Ń
!
Par l’échange de chaleur dans le téléviseur une
circulation d’air se produit. Cette circulation aspire
des particules de poussière (fibres de tapis et de
rideaux ainsi que poussière domestique) qui se
déposent dans le fentes d’aération et les rétrécis-
sent dans les années, causant ainsi une accumula-
tion de chaleur.
L’accumulation de chaleur dans l’appareil est une
source de danger et réduit la durée de vie de
l’appareil!
Pour des raisons de sécurité, les dépôts de pous-
sière devraient être enlevés de temps à autre par un
spécialiste.
Ń
!
Ne posez pas de haut-parleurs à proximité de
l’appareil.
Ń
!
Lors de la mise en place ou de l’utilisation de
l’appareil, veillez à ce que le câble d’alimentation
électrique ne risque pas d’être coincé et abîmé.
Ń
!
N’installez pas votre appareil à proximité d’un
radiateur.
Ń
!
Même quand l’appareil est à l’arrêt, des coups de
foudre peuvent endommager le réseau d’alimenta-
tion et/ou le circuit de l’antenne.
Lors d’un orage, retirez les prises d’antenne et du
secteur.
Ń
!
Préservez l’appareil de l’humidité.
Ń
!
N’introduisez pas de corps étrangers dans les
fentes d’aération de la cloison arrière.
Attention: haute tension!
10
cm
10
cm
20
cm
20 cm
Placer la pile dans la
télécommande
Placer la pile fournie en prenant garde aux pôles de
la pile (indiquées sur le fond du logement pile).
Ń
!
Lorsque la pile est usée, le message
« BATTERY» s’affiche sur l’écran.
Il est absolument nécessaire d’enlever la pile usée.
Les dommages causés par une pile qui a coulé ne
sont pas couverts par la garantie.
Jetez les piles usagées selon les lois sur l’environ-
nement.
Raccorder l'appareil
Introduire la fiche du câble d’antenne dans la prise
antenne É du téléviseur.
Brancher le câble secteur dans la prise secteur.
Marche/arrêt de l'appareil
Appuyer sur la touche
¢
IO
sur l’appareil.
Pour commuter en position veille (Stand-by):
appuyez sur la touche
Ǽ
de la télécommande.
Ń
!
Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant un temps
prolongé (p.ex. pendant la nuit), éteignez-le par
cette touche.
Vous économiserez ainsi de l’énergie.
La ligne de dialogue comme aide
Ń
!
La ligne de dialogue dans la partie inférieure des
menus affichés sur l’écran vous indique les touches
sur la télécommande à utiliser pour modifier des
réglages.
Les signes
>, <,
ʺʺ
,
ɶɶ
sont des symboles pour les
touches suivantes sur la télécommande:
ʺʺ
,
ɶɶ
= touches P+ et P–. Déplacement de la
barre de couleur (curseur) vers le haut
et vers le bas pour sélectionner des
fonctions.
<, > = Touches ņ et + ŀ. Déplacement de
la barre de couleur (curseur) vers la
gauche et vers la droite pour sélec-
tionner des fonctions.
Dans le texte qui suit ce sont les touches de la télé-
commande qui sont illustrées au lieu des symboles.
2
1
2
1
1
ĸ
30
Sécurité et installation
e
38
Obsazení programov˘ch míst
2. MoÏnost
r
Pfiímé zadání ãísla kanálu
Tento postup smysl jen tehdy, kdyÏ znáte ãísla
kanálu programu.
Ń
!
Pokud se uskuteãnilo obsazení programov˘ch míst
prostfiednictvím vyhledávání ATS, není zapotfiebí
toto nastavení provádût.
Postup:
Stisknout tlaãítko P/C, objeví se programové menu.
Ń
!
Pozor – v poloze AV není moÏné.
Pohyb barevného znaménka tlaãítky
ņ a + ŀ.
Pod » PR « tlaãítky P+/P- zvolit programové
místo, které má b˘t obsazeno.
" » CH « Zadat ãíslo kanálu (u z vá‰tního kanálu
tlaãítkem P+ místo »C« písmeno
» S «).
Stisknout tlaãítko +
ŀ. âíslicov˘mi
tlaãítky zadat zvolené ãíslo kanálu.
Je-li jedno z tlaãítek P+ nebo P- déle
stisknuto, spustí se vyhedávání
kanálu. Vyhledávání kanálu se zastaví
u kaÏdého programu, kter˘ lze pfiijí-
mat.
" »DEC«Je-li na toto programové místo uloÏen
zakódovan˘ program a je-li zapojen
pfiíslu‰n˘ descrambler (dekodér), pak
je tfieba zvolit » ON «.
" » FT « Je-li po obsazení programÛ nuté
jemné doladûní, pak
stisknout tlaãítko
ņ dokud nejsou
ãíslice pod FT zelené.
Tlaãítko P+ nebo P- stisknout a tím
zvolit lep‰í obrazov˘ a zvukov˘ dojem.
Tlaãítkem OK uloÏit zmûnûné hodnoty do pamûti.
Zobrazí se údaje programu následujícího progra-
mového místa.
Tlaãítkem
ǺǺ
.pfiepojit zpût na TV-program.
Ń
!
Pokud byl na jedno programové místo zvolen
kanál 00, není moÏno tlaãítky P+ a P- volit v‰echna
následující programová místa.
4
3
2
PR CH DEC FT
22 S06 ON 00
0-9
ɶɶʺʺ
ɼɦ OK i
1
ĵ
Dialogová fiádka
1.MoÏnost
r
Systém ukládání programÛ do pamûti
»AT
Vyhledávání programu ATS prohledá celou oblast
pfiíjmu a uloÏí automaticky do pamûti v‰echny nale-
zené programy.
Postup:
Televizor spustit tlaãítky 1… 9 z pohotovosti.
Tlaãítko P/C tisknout po dobu cca. 4 sek., dokud se
neobjeví ATS-menu.
Prohledávání spustit tlaãítkem OK.
Prohledávání mÛÏe probíhat déle neÏ minutu.
Nastavení pfiístroje je jiÏ ukonãeno. Pfiejeme Vám
pfiíjemné sledování televizních pofiadÛ.
Pokud se Vám automatické obsazení programov˘ch
míst nezamlouvá, mÛÏete programy uloÏené na pro-
gramov˘ch místech podle Va‰eho pfiání vymûnit
(pfievrstvit).
Ń
!
Pokud nebyly nûkteré programy ATS-prohle-
dáváním zaregistrovány, máte 2. moÏnost, jak je
uloÏit na programová místa pfiímé zadání ãísla
kanálu.
Ń
!
Tlaãítkem
ǺǺ
je moÏno prohledávání pfieru‰it.
r
Zmûna obsazení programového místa
Pfiíklad: Program z programového místa 5 uloÏit na
programové místo 2.
Zvolit programové místo 2.
Stisknout tlaãítko P/C
. Objeví se programové menu.
Pod » PR « zadat dvojmístnû nové programové
místo 05 pomocí tlaãítek 1… 9.
Stisknout tlaãítko OK
. Proces je ukonãen.
Tlaãítkem
ǺǺ
zpût k televiznímu provozu.
5
4
3
2
1
3
2
1
e
39
Dálkové ovládání
Dálkové ovládání videorekordéru
Dálkov˘m ovládáním tohoto televizoru je moÏno téÏ
ovládat videorekordér znaãky Grundig. Která
ovládání jsou k tomu vhodná, Vám sdûlí odborník.
Stlaãit tlaãítko VIDEO a drÏet stlaãené.
Tím spustíte dálkové ovládání na provoz videore-
kordéru.
Nakonec stisknout zvolené tlaãítko.
Z následujícího nastavení lze vyãíst, jak˘mi tlaãítky
mohou b˘t funkce rekordéru spu‰tûny.
ĵķ (ãíslicové tlaãítko 1) = vyhledávání obrazu
zpût
ĶŁ (ãíslicové tlaãítko 2) = vyhledávání obrazu
vpfied
l (tlaãítko – i) = spu‰tûní záznamu
n (tlaãítko i +) = stop
ĵĵ (ãíslicové tlaãítko 7) = zrychlen˘ zpûtn˘ chod
ŁŁ (ãíslicové tlaãítko 8) = zrychlen˘ chod vpfied
ll ll (tlaãítko –
v
) = pfiestávka
ı (tlaãítko
v
+) = spu‰tûní reprodukce
Ľ (ãíslicové tlaãítko 4) = program. místo –
Ń (ãíslicové tlaãítko 5) = program. místo +
Ń
!
KaÏdá hodnota se automaticky po cca. 8 sekundách
nebo pfiepínáním do Stand-by uloÏí do pamûti.
Ń
!
Televizor je testován maximálním kontrastem.
V závislosti na umístûní pfiístroje a na svûtlosti
místnosti je dobré kontrast zredukovat, aby byl
docílen subjektivnû nejlep‰í obrazov˘ dojem.
Ń
!
Tlaãítkem
ǺǺ
mÛÏe b˘t ukazatel programu trvale zob-
razen.
Vymazání nastane opakovan˘m stisknutím
tlaãítka
ǺǺ
.
+
iv
Ǽ
ʀ
Ǻ
+
+
Ȅ
123
456
7
89
0
AV
OK
VIDEO AUX P/C SAT
TXT
TP 712
P
P
1…9 Zvolit programové místo (na
pfiístroji – P +) a
0/AV pfiístroj zapnout z pohotovostní
polohy (Stand-by); nebo zvolit
polohu AV
P+ / P– Programová místa krokovû dále
pfiepínat: P+: (1, 2, 3 …), P-:
(…3, 2, 1) Stand-by
P+: ze Stand-by zapnout na pos-
lední zvolené programové místo.
Kurzor (poziãní ukazatel) - Pohyb
nahoru popfi dolÛ.
OK Zmûna a aktivace rÛzn˘ch funkcí.
Tlaãítko OK dvakrát stisknout
nastavení optimálních hodnot.
ņ ,+ ŀ Hlasitost nebo kurzor (poziãní
ukazatel) Pohyb doleva nebo
doprava.
Videotext: Dal‰í 10.str.
Videotext: Aktuální
ãíslo stránky –1 stránka
Ȅ
âas zap/vyp.
Videotext: Aktuální
ãíslo stránky +1 stránka
i
+/– Zmûna kontrastu.
VIDEO Dálkové ovládání videorekordéru
(k tomu drÏet stlaãené tlaãítko
VIDEO).
AUX Videotext: Vyvolat dialogov˘
fiádek
Ǽ
Zapnout do pohotovosti
(Stand-by) a zapnout poslední
zvolené programové místo.
ʀ
Zvuk zap/vyp (vypnout zvuk).
Ǻ Programové ãíslo zobrazit/
vymazat (status stránky).
Zmûnit SW kontrast: stisknout
Ǻ, OK, ņ nebo ŀ .
Zadat:Sleep Timer (doba vyp-
nutí 01…99 min.) :stisknout
Ǻ, OK, Ǻ, nebo ãíslicová tlaãítka
0…9.
Automatické doladûní frekven-
ce zap/vyp:
Ǻ, OK, Ǻ, Ǻ, ņ nebo + ŀ.
Audio-menu vyvolat: Ǻ, ʀ
TXT Videotext/Teletext-provoz
ɫ TV-provoz.
Videotext: Dal‰í 100. str.
v
+/– Zmûna svûtlosti.
SAT Satellite-receiver dálkovû ovlá-
dat (k tomu drÏet stlaãené
tlaãítko SAT)
P/C Vyvolat programová data.
Tlaãítko drÏet 4 sekundy
stlaãené : ATS vyvolat.
e
40
Zmûna tónu, provoz videotextu
Audio-menu
r
Audio-menu vyvolat
Stisknout tlaãítko
ǺǺ
a poté tlaãítko
ʀ
; zobrazí se
stránka »Audio-menu«.
Stereo, mono, dvoutón
Stereofonní ‰ífika
V˘‰ka
Bas
Balance
Dialogov˘ fiádek
Ń
!
»Audio-menu « mÛÏete po kaÏdém nastavení vyma-
zate tlaãítkem
ǺǺ
.
r
Stereo-, mono- a dvoutónové vysílání
Pfiijímá-li pfiístroj dvoutónová vysílání, napfi. film
s originálním zvukem na zvukovém kanálu 2
(DUAL B) a synchronizovanou podobu na zvuko-
vém kanálu 1, (DUAL A) pak si mÛÏete zvukov˘
kanál zvolit.
Tlaãítkem P+ nebo P- zvolit první fiádek.
Tlaãítky
ņ , + ŀ zvolit zvukov˘ kanál.
Pfiijímá-li pfiístroj stereofonní vysílání, pfiepne auto-
maticky na stereofonní reprodukci zvuku.
Ń
!
Pfii ‰patné stereofonní reprodukci zvuku mÛÏete
pfiepnout tlaãítky ņ , + ŀ na tón »mono«.
Ń
!
Nastavení » mono « je moÏno stlaãením tlaãítka
OK uloÏit do pamûti v souvislosti s urãit˘m progra-
mem a téÏ je moÏno jej z pamûti vymazat.
Ukazatel druhu zvukového pfienosu
PokaÏdé, kdyÏ dojde ke zmûnû druhu zvukového
pfienosu (napfi z mono na stereo) objeví se cca
4 sek. pfiíslu‰n˘ ukazatel.
Ten se objeví i pfii zmûnû programu, av‰ak jen
u druhÛ zvukového pfienosu, které se li‰í od mono.
r
Stereofonní ‰ífika
Roz‰ifiuje u streofonního vysílání zvukov˘ obraz
a u monofonních vysílání jej zlep‰uje.
Tlaãítkem P+ nebo P- zvolit pfiíslu‰n˘ fiádek.
Zmûnit tlaãítkem
ņ nebo+ ŀ (Nastavení stereo-
fonní ‰ífiky zÛstane zachováno i po zmûnû progra-
mu).
r
V˘‰ka, bas, balance
Nastavení tûchto funkcí je moÏno dle potfieby
sefiídit.
Tlaãítky P+, P- zvolit pfiíslu‰n˘ fiádek.
Sefiízení tlaãítkem
ņ nebo+ ŀ.
2
1
2
1
2
1
STEREO MONO
ʀǁ ʀ
ǁ
ɦ
ɼ
f
ɶʺ < > Ǻ
1
Provoz videotextu
r
Videotext vyvolat: Stisknout tlaãítko TXT.
r
Stránky zvolit pfiímo tlaãítky 1…9
(existující stránky: 100-899)
r
Vyvolat pfiehled stránek
Stisknout tlaãítko
ǺǺ
.
r
Vyvolat dialogov˘ fiádek: Stisknout tlaãítko
AUX.
= Zvût‰it v˘‰ku písmen
= Pfiemostit ãekací dobu (aktuální provoz).
= Pfiímo vyvolat podstránku
= Potvrzení odpovûdi
= Stránky-STOP
Funkce zvolit tlaãítkem
ņ nebo + ŀ a tlaãítkem
OK vyvolat.
Funkce , , a je moÏno provést násle-
dovnû i bez vyvolání dialogového fiádku.
Zvût‰it v˘‰ku písmen: Stisknout tlaãítko +
i.
Pfiímo vyvolat podstránky: Stisknout tlaãítko
i.
Potvrzení odpovûdi: Stisknout tlaãítko + Ń.
Stránky-stop: Stisknout tlaãítko
ņ .
r
Stránky zvolit pomocí kurzoru
(Page Catching)
tzn. zvolit stránky bez zadání ãísla stránky. Pomocí
kurzoru je moÏno urãitou stránku videotextu vybrat
pfiímo z pfiehledu stránek (stránky, na kter˘ch se
nacházejí trojmístná ãísla stránek).
Stisknout tlaãítko P- nebo P+.
Na horním okraji obrazovky se objeví » Page
Catching«.
U prvního popfi. posledního ãísla stránky pfiehledu
bliká obdélníkov˘ bod (kurzor).
Tlaãítky P- nebor P+ umístit kurzor ke zvolenému
ãíslu stránky.
Stisknout tlaãítko OK.
Stránka se objeví na obrazovce.
r
Floftext
Barevná tlaãítka odpovídají tématÛm zobrazen˘m
v dialogovém fiádku.
3
2
1
5
4
3
1
5431
5
4
3
2
1
54321
ķ
ʄʄ
ķX /00 ķ? STOP
e
41
MoÏnosti zapojení
Pfiipojit videorekordér,
kamerorekordér nebo satellite
receiver (satelitního pfiijímaãe)
r
Pfiipojení
Videorekordér pfiipojit kabelem AV do zdífiky AV.
r
Ovládání videorekordéru
Tlaãítko 0AV tisknout tak dlouho, dokud se neobjeví
AV 1.
Spustit reprodukci videorekordéru.
Na obrazovce vidíte reprodukci videorekordéru.
Pfiipo
jit mÛÏete také S-VHS-rekordér
.
K tomu je tfieba pfiepnout zdífiku AV na S-VIDEO.
Stisknout tlaãítko P/C.
Tlaãítkem
ņ nebo + ŀ zvolit S-VIDEO.
Menu opustit tlaãítkem
ǺǺ
.
Sluchátka
r
Pfiipojení
Sluchátka (3,5 mm ø západka) spojit se zdífikou m
(reproduktory jsou odpojeny).
r
Zmûnit hlasitost sluchátek
Zmûnit pomocí tlaãítek ņ , + ŀ
.
1
FBAS L – Audio – R
m
3
2
1
1
EURO-AV
EURO-AV
AUDIO
Pfiipojit descrambler (dekodér)
nebo externí pfiístroj
(videorekordér)
Nûkteré vysílaãe jejichÏ programy jsou pfiivádûny
pfies satelit – kódují svá vysílání. Obraz a zvuk nelze
proto rozpoznat. Pomocí dekodéru je moÏno pro-
gramy tohoto druhu dekódovat.
Postup:
Pfiipojte dekodér/videorekordér na zdífiku EURO-AV.
Dekodér:
Zvolte programové místo, na kterém se nachází
zakódovan˘ program.
Videorekordér:
Zvolte programové místo, na kterém chcete sledo-
vat reprodukci videorekordéru.
Stisknout tlaãítko P/C.
Tlaãítkem
ņ nebo + ŀ zvolit DEC.
Stisknutím tlaãítka P+ nebo P- se umoÏní pfiepnutí
na ON.
Programové místo pfiipravené pro provoz dekodéru
rozpoznáte podle teãky za P pfii zmûnû programu.
Tlaãítkem OK uloÏit do pamûti.
Menu opustit tlaãítkem
ǺǺ
.
5
4
3
2
1
EURO-AV
e
42
MoÏnosti pfiipojení
r
Pfiípoj kamerorekordéru (VHS, Video 8).
r
Pfiipojení
Pfii
pojení obrazového signálu
Spojte zdífiku VIDEO IN s odpovídající obrazovou
zdífikou kamerorekordéru.
Pfiipojení zvukového signálu
Spojte zdífiky L AUDIO IN R se zvukov˘mi zdífikami
kamerorekordéru. Pfii monofonní reprodukci je
tfieba spojit zdífiku L AUDIO IN s pfiíslu‰nou zdífikou
na kamerorekordéru.
r
Ovládání kamerorekordéru
Tlaãítko 0AV tisknout tak dlouho, dokud se neobjeví
AV 2.
Spustit reprodukci videorekordéru.
Na obrazovce vidíte reprodukci videorekordéru.
(Pfiehrávání na zdífiku Euro-AV není moÏné!).
1
m
e
43
Technické údaje
r
SíÈové napûtí:
220-240V, 50/60Hz
(regulaãní rozsah síÈové ãásti 165 … 265 V)
» Pfiístroj smí b˘t provozován pouze s pfiiloÏenou
sadou kabelÛ. To zabraÀuje poruchám ze sítû a je
souãástí pfiipu‰tûní stroje.
Za úãelem v˘mûny objednávejte v˘luãnû sadu
síÈov˘ch kabelÛ s oznaãením GWN 9.22/ãíslo
8290.991-316 u zákaznické sluÏby.«
r
Snímání:
cca. 70 W
V pohotovostním stavu (stand by) 9 W
r
Oblasti pfiíjmu:
C01 … C99
Zvlá‰tní kanály S01 … S41
r
Konvov˘ zesilovaã:
2 x 8 W hudební v˘kon (2 x 4 W Sinus)
Pfiístroj splÀuje bezpeãnostní pfiedpisy Svazu
nûmeck˘ch elektrotechnikÛ (VDE) a pfiedpisy
Nûmecké spolkové po‰ty (registraãní znaãka viz.
nálepka na zadní stranû pfiístroje), dále nafiízení
o ochranû proti ‰kodám zpÛsoben˘m rentgenov˘mi
paprsky. Rentgenové záfiení zpÛsobené obrazov-
kou – je dostateãnû odstínûné a tím zcela ne‰kodné.
Zrychlovací napûtí max. 29kV/stfiední proud záfiení
1,0mA.
Neodborné zásahy, obvzlá‰tû zmûna vysokého
napûtí nebo motáÏ jiného typu obrazovky, mohou
vést k tomu, Ïe dojde ke vzniku velmi silného rent-
genového záfiení. Takto zmûnûné pfiístroje jiÏ neod-
povídají uveden˘m pfiedpisÛm a nesmí b˘t provozo-
vány.
Zmûny a omyly jsou vyhrazeny!
r
Obsazení kontaktÛ zdífiky EURO-AV
Chcete-li na svÛj televizní pfiístroj zapojit doplÀkové
pfiístroje (napfi. poãítaã, zesilovací zafiízení), pak
Vám zhotoví odborníci na základû následující tabul-
ky zapojení vyhovující normû:
kolík signál
11 = prav˘ v˘stup audio
12 = prav˘ vstup audio
13 = lev˘ v˘stup audio
14 = Audio zem
15 = modrá zem
16 = lev˘ v˘stup audio
17 = RGB modrá-vstup
18 = spínací napûtí
19 = zelená zem
10 =
11 = RGB zelená-vstup
12 =
13 = ãervená zem
14 = zem
15 = RGB ãervená-vstup (Chroma u SVideo)
16 = RGB spínací napûtí
17 = Video zem
18 = RGB spínací napûtí-zem
19 = v˘stup video
20 = vstup video
21 = odstínûní/zem
r
GRUNDIG poradenské centrum pro
zákazníky
Máte otázky?
Na‰e poradenské centrum je Vám k dispozici ve
v‰ední den vÏdy od 8.00 – 19.00 hod.
montags bis freitags
von 8.00 – 19.00 Uhr
* Gebührenpflichtig –
in Deutschland und
Österreich möglich
STETS FÜR SIE DA!
DEUTSCHLAND
01 80/5 30 21 22*
ÖSTERREICH
06 60/66 99*
GRUNDIG
KUNDENBERATUNGS-
ZENTRUM
220
21
119
GRUNDIG AG
D-90762 FÜRTH Printed in Austria
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
21610-941.01
Ķ
= Seite 2-8
ķ
= Page 9-15
ƴ
= Pagina 16-22
ń
= Pagina 23-29
ĸ
= Page 30-36
e = Strana 37-43
/

Tato příručka je také vhodná pro