Blaupunkt GTC 652 MYSTIC SERIES Návod k obsluze

Kategorie
Reproduktory do auta
Typ
Návod k obsluze

Tato příručka je také vhodná pro

GTc Mystic Series
4
DANSK
Hvis produktet er købt i et EU-land, ydes en produktionsgaranti. Garan-
tibestemmelserne kan læses på Internettet under www.blaupunkt.de
eller rekvireres direkte hos:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
Sikkerhedshenvisninger
Monterings- og tilslutningsforskrifter
Før boring af befæstelseshullerne skal det kontrolleres, at lagte kabler
og køretøjsdele ikke beskadiges.
Højttalerkabler skal lægges i en tilstrækkelig afstand fra kabelbundt for
at undgå forstyrrelser gennem støj. Ved huller med skarpe kanter skal
kabelføringer anvendes.
Genvinding og bortskaffelse
Vi anbefaler, at du anvender de returnerings- og indsamlings-
muligheder, som fi ndes for bortskaffelse af produktet.
Ret til ændringer forbeholdes
POLSKI
Na produkty zakupione w Unii Europejskiej wystawiamy gwarancję producenta. Z
warunkami gwarancji można zapoznać się na stronie
www.blaupunkt.de
lub
zamówić je pod wskazanym adresem
:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
Wskazówki bezpieczeństwa
Wskazówki montażowe i instalacyjne
Przed przystąpieniem do wiercenia otworów mocujących należy
upewnić się, że nie zostaną uszkodzone żadne przewody ani części
samochodu.
Przewody głośnikowe należy w celu zabezpieczenia przed zakłócenia-
mi układać w dostatecznej odległości od wiązek kablowych. W otwo-
rach o ostrych krawędziach należy używać osłonek kablowych.
Recykling i złomowanie
Do utylizacji produktu należy wykorzystać dostępne punkty
zbiórki zużytego sprzętu.
Zmiany techniczne zastrzeżone!
ČESKY
Pro naše výrobky zakoupené v Evropské unii poskytujeme záruku výrobce. Se
záručními podmínkami se můžete seznámit na
www.blaupunkt.de
nebo si
je přímo vyžádat na adrese
:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
Bezpečnostní pokyny
Pokyny pro montáž a připojení
Před vrtáním upevňovacích otvorů zajistěte, aby nedošlo k poškození
instalovaných kabelů a dílů vozidla.
Aby nedocházelo k rušení, je nutné vést kabely reproduktorů v dosta-
tečné vzdálenosti od kabelových svazků. U otvorů s ostrými hranami
použijte kabelové průchodky.
Recyklace a likvidace
Pro likvidaci výrobku využijte k tomu určené služby pro ode-
vzdání a sběr.
Změny vyhrazeny!
SLOVENSKY
Na naše výrobky kupované v EÚ poskytujeme štandardnú záruku. Záručné
podmienky sa nachádzajú pod
www.blaupunkt.de
alebo o ne môžete za-
žiadať na adrese
:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert Bosch Str. 200
D-31139 Hildesheim
Pokyny na montáž a pripojenie
Pred vŕtaním upevňovacích otvorov sa presvedčte, že sa vŕtaním nepo-
škodia žiadne uložené káble alebo časti vozidla.
Aby nedochádzalo k rušeniu, je nevyhnutné viesť káble reproduktorov
v dostatočnej vzdialenosti od káblových zväzkov. Na otvoroch s ostrými
hranami použite káblové priechodky.
Recyklácia a likvidácia
Na likvidáciu starého výrobku využite na to určené služby pre
odovzdanie a zber.
Zmeny vyhradené!
GTc_542_652_662_Mystic.indd 4GTc_542_652_662_Mystic.indd 4 13.01.2009 9:33:09 Uhr13.01.2009 9:33:09 Uhr
1 / 1

Blaupunkt GTC 652 MYSTIC SERIES Návod k obsluze

Kategorie
Reproduktory do auta
Typ
Návod k obsluze
Tato příručka je také vhodná pro