Blaupunkt VELOCITY VC 662 Návod k obsluze

Značka
Blaupunkt
Kategorie
Reproduktory do auta
Modelka
VELOCITY VC 662
Typ
Návod k obsluze
Vc Series
4
DANSK
Alment
Hvis produktet er købt i et EU-land, ydes en produk-
tionsgaranti. Garantibestemmelserne kan læses på
Internettet under www.blaupunkt.de eller rekvireres
direkte hos:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
Sikkerhedshenvisninger
Monterings- og tilslutningsforskrifter
Før boring af befæstelseshullerne skal det kontrolleres,
at lagte kabler og køretøjsdele ikke beskadiges.
Højttalerkabler skal lægges i en tilstrækkelig afstand fra
kabelbundt for at undgå forstyrrelser gennem støj. Ved
huller med skarpe kanter skal kabelføringer anvendes.
Genvinding og bortskaffelse
Vi anbefaler, at du anvender de returnerings- og
indsamlingsmuligheder, som fi ndes for bortskaf-
felse af produktet.
Ret til ændringer forbeholdes
POLSKI
Na produkty zakupione w Unii Europejskiej wystawiamy gwa-
rancję producenta. Z warunkami gwarancji można zapoznać się
na stronie
www.blaupunkt.de lub zamówić je pod wskazanym
adresem
:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
Wskazówki bezpieczeństwa
Wskazówki montażowe i instalacyjne
Przed przystąpieniem do wiercenia otworów mocują-
cych należy upewnić się, że nie zostaną uszkodzone
żadne przewody ani części samochodu.
Przewody głośnikowe należy w celu zabezpieczenia
przed zakłóceniami układać w dostatecznej odległości
od wiązek kablowych. W otworach o ostrych krawę-
dziach należy używać osłonek kablowych.
Recykling i złomowanie
Do utylizacji produktu należy wykorzystać do-
stępne punkty zbiórki zużytego sprzętu.
Zmiany techniczne zastrzeżone!
ČESKY
Pro naše výrobky zakoupené v Evropské unii poskytujeme záru-
ku výrobce. Se záručními podmínkami se můžete seznámit na
www.blaupunkt.de nebo si je přímo vyžádat na adrese
:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
Bezpečnostní pokyny
Pokyny pro montáž a připojení
Před vrtáním upevňovacích otvorů zajistěte, aby nedo-
šlo k poškození instalovaných kabelů a dílů vozidla.
Aby nedocházelo k rušení, je nutné vést kabely repro-
duktorů v dostatečné vzdálenosti od kabelových svazků.
U otvorů s ostrými hranami použijte kabelové prů-
chodky.
Recyklace a likvidace
Pro likvidaci výrobku využijte k tomu určené
služby pro odevzdání a sběr.
Změny vyhrazeny!
SLOVENSKY
Na naše výrobky kupované v EÚ poskytujeme štandardnú záru-
ku. Záručné podmienky sa nachádzajú pod
www.blaupunkt.de
alebo o ne môžete zažiadať na adrese
:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert Bosch Str. 200
D-31139 Hildesheim
Pokyny na montáž a pripojenie
Pred vŕtaním upevňovacích otvorov sa presvedčte, že
sa vŕtaním nepoškodia žiadne uložené káble alebo časti
vozidla.
Aby nedochádzalo k rušeniu, je nevyhnutné viesť káble
reproduktorov v dostatočnej vzdialenosti od káblových
zväzkov. Na otvoroch s ostrými hranami použite káblové
priechodky.
Recyklácia a likvidácia
Na likvidáciu starého výrobku využite na to urče-
né služby pre odovzdanie a zber.
Zmeny vyhradené!
Vc_all_0108.indd 4Vc_all_0108.indd 4 04.03.2008 9:59:06 Uhr04.03.2008 9:59:06 Uhr
Vc Series
9
Vc 662
59mm/2.3”
Ø1
65,5
mm
/6.
5
56mm/2.2”
Ø 80mm
/3.1”
Ø141,5
mm
/5.
6
Ø155mm/6.1”
Technische Daten / Specifi cations / Caractéristiques techniques / Dati tecnici / Tech-
nische gegevens / Tekniska data / Datos técnicos / Dados técnicos / Tekniske data /
Dane techniczne / Technické údaje / Technické údaje / Τεχνικά χαρακτηριστικά / Tek-
nik veriler / Tekniset tiedot / Технические характеристики
Vc_all_0108.indd 9Vc_all_0108.indd 9 04.03.2008 9:59:08 Uhr04.03.2008 9:59:08 Uhr
Service-Nummern, Service numbers, Numéros de service, Numeri del servizio di assis-
tenza, Servicenummers, Servicenummer, Números de servicio, Números de serviço,
Servicenumre, Numery serwisowe, Servisní čísla, Servisné čísla, Τηλέφωνα σέρβις,
Servis numaraları, Palvelunumerot, Номера службы сервиса, Brojevi servisa, Servisni
brojevi
Country: Phone: Fax:
Germany (D) 0180-5000225 05121-49 4002
Austria (A) 01-610 39 0 01-610 393 91
Belgium (B) 02-525 5444 02-525 5263
Denmark (DK) 44 898 360 44-898 644
Finland (FIN) 09-435 991 09-435 99236
France (F) 01-4010 7007 01-4010 7320
Great Britain (GB) 01-89583 8880 01-89583 8394
Greece (GR) 210 94 27 337 210 94 12 711
Ireland (IRL) 01-46 66 700 01-46 66 706
Italy (I) 02-369 62331 02-369 6464
Luxembourg (L) 40 4078 40 2085
Netherlands (NL) 00 31 24 35 91 338 00 31 24 35 91 336
Norway (N) +47 64 87 89 60 +47 64 87 89 02
Portugal (P) 2185 00144 2185 00165
Spain (E) 902 52 77 70 91 410 4078
Sweden (S) 08-750 18 50 08-750 18 10
Switzerland (CH) 01-8471644 01-8471650
Czech Rep. (CZ) 02-6130 0446 02-6130 0514
Hungary (H) 76 889 704
_
Poland (PL) 0800-118922 022-8771260
Turkey (TR) 0212-335 07 23 0212-3460040
USA (USA) 800-950-2528 708-6817188
Brasil
(Mercosur) (BR) 0800 7045446 +55-19 3745 2773
Malaysia
(Asia Pacifi c) (MAL) +604-6382 474 +604-6413 640
01.08 CM-AS/SCS1 - 8 622 405 901
Blaupunkt GmbH
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
Vc_all_0108.indd 11Vc_all_0108.indd 11 04.03.2008 9:59:08 Uhr04.03.2008 9:59:08 Uhr
/