Blaupunkt GTW 1000 MK II Návod k obsluze

Značka
Blaupunkt
Kategorie
Reproduktory do auta
Modelka
GTW 1000 MK II
Typ
Návod k obsluze
Sound
www.blaupunkt.com
GTw 1000 Mk II 7 606 474 001
GTw 1200 Mk II 7 606 475 001
GTw_1000_1200_08.indd 1GTw_1000_1200_08.indd 1 07.01.2008 12:03:27 Uhr07.01.2008 12:03:27 Uhr
GTw 1000 Mk II, GTw 1200 Mk II
7
A forma da caixa desempenha um papel secundário na
reprodução de baixas frequências e, por conseguinte,
a sua selecção é relativamente livre. Na verdade, de-
vem evitar-se formas invulgares que sejam difíceis de
recortar ou de colar.
Placas MDF ou contraplacado de bétula de grande quali-
dade com uma espessura de 18 a 25 mm são adequados
para a montagem de caixas.
Todas as paredes da caixa que colidam entre si devem
ser coladas, aparafusadas e vedadas, de forma a evitar
que se soltem continuamente devido a oscilações e
infl uências circunstanciais no veículo.
Para evitar oscilações, faz sentido a utilização de ner-
vuras de reforço em caixas grandes.
Material de insonorização acústica (lã de ovelha ou
velo de poliester) com que o volume interior seja
preenchido em, pelo menos, 50 %, aumenta o volume
efectivo da caixa em 5 a 15 %.
Os cabos do amplifi cador para o subwoofer devem ser
o mais curtos possível e possuir uma secção transversal
de, pelo menos, 2,5 mm
2
.
A caixa do subwoofer concluída deve ser absolutamente
estável e hermética.
Se possível, aplicar um túnel refl ector de baixos com um
diâmetro de 7 a 10 cm, para evitar os habituais ruídos
aerodinâmicos em pequenas aberturas. No comércio
estão disponíveis tubos em PVC com diferentes diâme-
tros, através dos quais é possível colocar as peças dos
tubos com peças articuladas na caixa.
Aplicar crossovers activos (electrónicos) , como são
montados, p. ex., em todos os amplifi cadores Blau-
punkt. Não se recomenda a aplicação de crossovers
passivos.
Reciclagem e eliminação
Para uma eliminação deste produto, use, por
favor, os sistemas de devolução e selecção co-
locados à disposição para o efeito.
Sob reserva de alterações!
DANSK
Alment
Hvis produktet er købt i et EU-land, ydes en produk-
tionsgaranti. Garantibestemmelserne kan læses på
Internettet under www.blaupunkt.de eller rekvireres
direkte hos:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
Sikkerhedshenvisninger
Monterings- og tilslutningsforskrifter
Før boring af befæstelseshullerne skal det kontrolleres,
at lagte kabler og køretøjsdele ikke beskadiges.
Undlad at montere subwooferen på en løs hattehylde
(fastback-køretøjer) eller på steder, der er åbne foran.
Højttalerkabler skal lægges i en tilstrækkelig afstand fra
kabelbundt for at undgå forstyrrelser gennem støj. Ved
huller med skarpe kanter skal kabelføringer anvendes.
Bemærk konstruktionen af subwooferens ka-
binet
Før du begynder at konstruere kabinettet, skal du være op-
mærksom på nogle grundlæggende konstruktionsregler:
Subwoofere med uendelig lydskærm kan nemt anbrin-
ges i et køretøj ved hjælp af en tilskåret træplade, der
sikrer akustisk deling mellem for- og bagsiden af woo-
ferens lyddele. Træpladen monteres i bagagerummet
under hattehylden eller bag bagsædet. En eventuel
luftspalte skal lukkes med tætningsmateriale.
Kabinettets form er ikke afgørende for afspilningen af
dybe frekvenser, og den kan derfor vælges relativt frit.
Usædvanlige former, der er vanskelige at tilskære og
lime, skal så vidt muligt undgås.
MDF-plader eller førsteklasses krydsfi nér af birk med
en tykkelse på 18 - 25 mm er velegnede til konstruk-
tionen af kasser.
Alle dele af kabinettets sider, der støder mod hinanden,
skal limes, skrues og tætnes, så de ikke går løse på
grund af de svingninger og påvirkninger, de udsættes
for i køretøjet.
For at undgå svingninger er det en god ide at bruge
stivere til store kasser.
Akustisk tætningsmateriale (uld eller polyesterfle-
ece), som bruges til at fore mindst 50 procent af ka-
binettet med, øger kabinettets effektive volumen med
5 - 15 procent.
Kablet fra forstærkeren til subwooferen skal være så kort
som muligt og have et tværsnit på mindst 2,5 mm
2
.
Den færdige subwooferkabinet skal være helt stabilt
og lufttæt.
Monter så vidt muligt en basrefl ekstunnel med en diame-
ter på 7 - 10 cm, så mindre åbninger ud over sædvanlig
luftstøj undgås. Pvc-rør fås med forskellige diametre, så
rørdelene kan anbringes med mellemled i kabinettet.
Monter aktive (elektroniske) frekvensfi ltre, som dem
der for eksempel fi ndes i alle Blaupunkt-forstærkere.
Det anbefales ikke at bruge passive frekvensfi ltre.
Genvinding og bortskaffelse
Vi anbefaler, at du anvender de returnerings- og
indsamlingsmuligheder, som fi ndes for bortskaf-
felse af produktet.
Ret til ændringer forbeholdes
GTw_1000_1200_08.indd 7GTw_1000_1200_08.indd 7 07.01.2008 12:03:33 Uhr07.01.2008 12:03:33 Uhr
GTw 1000 Mk II, GTw 1200 Mk II
8
POLSKI
Na produkty zakupione w Unii Europejskiej wystawiamy gwa-
rancję producenta. Z warunkami gwarancji można zapoznać się
na stronie
www.blaupunkt.de lub zamówić je pod wskazanym
adresem
:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
Wskazówki bezpieczeństwa
Wskazówki montażowe i instalacyjne
Przed przystąpieniem do wiercenia otworów mocują-
cych należy upewnić się, że nie zostaną uszkodzone
żadne przewody ani części samochodu.
Subwoofera nie montować przy tylnej szybie na nie przy-
mocowanej na stałe półce (pojazdy z nadwoziem typu
hatchback) lub w nie osłoniętych od przodu miejscach.
Przewody głośnikowe należy w celu zabezpieczenia
przed zakłóceniami układać w dostatecznej odległości
od wiązek kablowych. W otworach o ostrych krawę-
dziach należy używać osłonek kablowych.
Wskazówki dotyczące montażu obudowy sub-
woofera.
Przystępując do montażu obudowy należy przestrzegać
kilku ważnych wskazówek konstrukcyjnych:
Subwoofery z niekończącym się ekranem akustycznym
można zamontować w pojeździe za pomocą odpowied-
nio przyciętej płyty drewnianej, która zapewnia aku-
styczne oddzielenie dźwięków przednich od tylnych
subwoofera. Płytę drewnianą należy umieścić w ba-
gażniku pod półką lub z tyłu na siedzeniu. Ewentualne
szczeliny powietrzne uszczelnić materiałem uszczel-
niającym.
Podczas odtwarzania niskich częstotliwości kształt
obudowy odgrywa drugorzędną rolę i dlatego jego wy-
bór jest dowolny. Należy jednak unikać nietypowych
kształtów, których przycięcie lub przyklejenie może
sprawiać trudności.
Do montażu głośników dobrze nadają się płyty MDF lub
wysokiej jakości sklejki z drewna z gruszy o grubości
od 18 do 25 mm.
Aby uniknąć stopniowego rozpadania się subwoofera,
spowodowanego drganiami i wpływami otoczenia w
pojeździe, należy skleić, połączyć śrubami i uszczelnić
wszystkie stykające się ze sobą ścianki obudowy.
Aby zapobiec drganiom, można, w przypadku dużych
głośników, używać żeber wzmacniających.
Materiał tłumiący dźwięk (wełna owcza lub włóknina
poliestrowa), którym głośnik wypełniony jest przy-
najmniej w 50 procentach, zwiększa aktywną pojem-
ność obudowy od 5 do 15 procent.
Przewody od wzmacniacza do subwoofera powinny
być możliwie najkrótsze i mieć średnicę co najmniej
2,5 mm
2
.
Gotowa obudowa subwoofera powinna być absolutnie
stabilna i nie powinna przepuszczać powietrza.
Jeśli to możliwe, zamontować tunel bass-refl eks o śred-
nicy od 7 do 10 cm, aby zapobiec szmerom powietrza
powstającym w przypadku małego otworu. Rurki PVC
o różnej średnicy są dostępne w sprzedaży, przy czym
części rurki z elementami przegubowymi należy ułożyć
w obudowie.
Należy stosować aktywne (elektroniczne) zwrotnice
częstotliwości, jak np. we wszystkich wzmacniaczach
rmy Blaupunkt. Używanie pasywnych zwrotnic często-
tliwości nie jest zalecane.
Recykling i złomowanie
Do utylizacji produktu należy wykorzystać do-
stępne punkty zbiórki zużytego sprzętu.
Zmiany techniczne zastrzeżone!
ČESKY
Pro naše výrobky zakoupené v Evropské unii poskytujeme záru-
ku výrobce. Se záručními podmínkami se můžete seznámit na
www.blaupunkt.de nebo si je přímo vyžádat na adrese
:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
Bezpečnostní pokyny
Pokyny pro montáž a připojení
Před vrtáním upevňovacích otvorů zajistěte, aby nedo-
šlo k poškození instalovaných kabelů a dílů vozidla.
Subwoofer nemontujte do volně přístupné odkládací
desky (vozidla se splývající zádí) ani do jiných zepředu
otevřených míst.
Aby nedocházelo k rušení, je nutné vést kabely repro-
duktorů v dostatečné vzdálenosti od kabelových svazků.
U otvorů s ostrými hranami použijte kabelové prů-
chodky.
Pokyny pro montáž krytů subwooferů
Než začnete s montáží krytů, měli byste se seznámit s
následujícími základními konstrukčními pokyny:
Subwoofery s nekonečnou ozvučnicí lze do vozidla
namontovat jednoduše pomocí přiříznuté dřevěné des-
ky, která zabezpečí akustické rozdělení předních a zad-
ních podílů zvuku. Dřevěná deska se umístí do zava-
zadlového prostoru pod odkládací desku nebo zadní
stranu zadního sedadla. Pomocí těsnicího materiálu je
nutné utěsnit eventuální vzduchovou mezeru.
Tvar krytu hraje při reprodukci nízkých frekvencí pod-
řadnou roli, a proto je relativně volně volitelný. Měli
byste se ovšem vyhnout neobvyklým tvarům, jejichž
řezání a lepení je náročné.
GTw_1000_1200_08.indd 8GTw_1000_1200_08.indd 8 07.01.2008 12:03:33 Uhr07.01.2008 12:03:33 Uhr
GTw 1000 Mk II, GTw 1200 Mk II
9
Na výrobu boxů jsou velmi vhodné desky MDF, resp.
kvalitní březová překližka s tloušťkou 18 až 25 mm.
Všechny navzájem spojované stěny krytu je třeba slepit,
sešroubovat a utěsnit, aby se zabránilo postupnému
uvolňování kmitáním a vlivy prostředí ve vozidle.
Abyste zabránili kmitání, je vhodné velké boxy opatřit
výztuhami.
Zvukově izolační materiál (ovčí vlna nebo polyestero-
vé rouno), kterým je vyplněn vnitřní objem minimál-
ně z 50 procent, zvyšuje účinný objem krytu o 5 až
15 procent.
Kabely od zesilovače k subwooferu by měly být co nej-
kratší a měly by mít průřez minimálně 2,5 mm
2
.
Hotový kryt subwooferu by měl být absolutně stabilní
a vzduchotěsný.
Pokud možno použijte basrefl exový nátrubek o průměru
7 až 10 cm, abyste zabránili šumu vzduchu, běžnému u
menších otvorů. V obchodech lze obdržet trubky z PVC
s různými průměry, přičemž části trubek lze v krytu vést
pomocí kloubů.
Použijte aktivní (elektronické) frekvenční výhybky, jako
jsou např. u všech zesilovačů Blaupunkt. Nedoporuču-
jeme použít pasivní frekvenční výhybky.
Recyklace a likvidace
Pro likvidaci výrobku využijte k tomu určené
služby pro odevzdání a sběr.
Změny vyhrazeny!
VŠEOBECNÉ
Na naše výrobky kupované v EÚ poskytujeme štan-
dardnú záruku. Záručné podmienky sa nachádzajú na
stránke www.blaupunkt.de alebo o ne môžete požiadať
na adrese:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
Bezpečnostné pokyny
Pokyny na montáž a pripojenie
Pred vŕtaním upevňovacích otvorov sa presvedčte, že
sa vŕtaním nepoškodia žiadne uložené káble alebo čas-
ti vozidla.
Subwoofer nemontujte do voľne prístupnej odkladacej
dosky (vozidlá so splývajúcou zadnou časťou karosérie)
ani do iných spredu otvorených miest.
Aby nedochádzalo k rušeniu, je nevyhnutné viesť káble
reproduktorov v dostatočnej vzdialenosti od káblových
zväzkov. Na otvoroch s ostrými hranami použite káblové
priechodky.
Pokyny na montáž krytov subwooferov
Než začnete s montážou krytov, mali by ste sa obo-
známiť s nasledujúcimi základnými konštrukčnými po-
kynmi:
Subwoofery s nekonečnou ozvučnicou možno do vo-
zidla namontovať jednoducho pomocou prirezanej
drevenej dosky, ktorá zabezpečí akustické rozdelenie
predných a zadných podielov zvuku. Drevená doska sa
umiestni do batožinového priestoru pod odkladaciu
dosku alebo zadnú stranu zadného sedadla. Pomocou
tesniaceho materiálu je nutné utesniť eventuálnu vzdu-
chovú medzeru.
Tvar krytu nehrá pri reprodukcii nízkych frekvencií dô-
ležitú úlohu, a preto je relatívne ľubovoľne voliteľný.
Mali by ste sa ale vyhnúť nezvyčajným tvarom, ktorých
rezanie a lepenie je náročné.
Na výrobu boxov sú veľmi vhodné dosky MDF, resp. kva-
litná brezová preglejka s hrúbkou 18 až 25 mm.
Všetky navzájom spojované steny krytu treba zlepiť,
zoskrutkovať a utesniť, aby sa zabránilo postupnému
uvoľňovaniu kmitaním a vplyvmi prostredia vo vozidle.
Aby ste zabránili kmitaniu, je vhodné veľké boxy opatriť
výstuhami.
Zvukovo izolačný materiál (ovčia vlna alebo polyes-
terové rúno), ktorým je vyplnený vnútorný objem
minimálne z 50 percent, zvyšuje účinný objem krytu
o 5 až 15 percent.
Káble od zosilňovača k subwooferu by mali byť čo naj-
kratšie a mali by mať prierez minimálne 2,5 mm
2
.
Hotový kryt subwoofera by mal byť absolútne stabilný
a vzduchotesný.
Použite pokiaľ možno basrefl exový nátrubok s prieme-
rom 7 až 10 cm, aby ste zabránili šumu vzduchu, bež-
nému pri menších otvoroch. V obchodoch dostať rúrky
z PVC s rôznymi priemermi, pričom časti rúrok možno
v kryte viesť pomocou kĺbov.
Použite aktívne (elektronické) frekvenčné výhybky, ako
sú napr. vo všetkých zosilňovačoch Blaupunkt. Neodpo-
rúčame použiť pasívne frekvenčné výhybky.
Recyklácia a likvidácia
Na likvidáciu starého výrobku využite na to urče-
né služby pre odovzdanie a zber.
Zmeny vyhradené!
GTw_1000_1200_08.indd 9GTw_1000_1200_08.indd 9 07.01.2008 12:03:33 Uhr07.01.2008 12:03:33 Uhr
GTw 1000 Mk II, GTw 1200 Mk II
14
USA
General
Please read these operating instructions before using
the equipment for the fi rst time.
We provide a manufacturer guarantee for our prod-
ucts bought within the United States of Ameri-
ka. The warranty terms can be called up under
www.blaupunktusa.com or requested directly from:
Blaupunkt USA
2800 South 25th Av.
Broadview, IL 60155
PH: 800-950-2528
FX: 708-865-5296
Safety Notes
Installation and installation instructions
Disconnect the negative terminal
of the battery before carrying out
installation and connection
work.
Observe the vehicle manufactur-
er’s safety instructions (regard-
ing airbags, alarm systems, trip
computers, vehicle immobilis-
ers).
Prior to drilling the mounting holes, make sure that no
cables and parts of the vehicle will be damaged.
Do not install subwoofers on loose rear shelves (fastback
vehicles) or at places open to the front.
Leave ample clearance between the cables and other
harnesses. Use the enclosed cable ducts at sharp-
edged holes.
Notes about installing subwoofer housings
Before installing the housing, please observe some
fundamental design instructions:
Subwoofers with infi nite baffl e can be installed in a ve-
hicle by simply using a wooden board trimmed to size
which ensures an acoustic separation between the front
and rear sound components of a woofer. The wooden
board is affi xed in the trunk under the rear shelf or in
the back of the rear seat bench. Any existing air gaps
should be sealed with sealing material.
The shape of the housing plays only a minor role with
respect to the playback of low frequencies and, there-
fore, is rather freely selectable. However, try to avoid
unusual shapes which require extensive work with re-
spect to trimming and gluing.
MDF boards or high-quality plywood made out of birch
with a thickness of 18 to 25 mm are perfectly suited
for building speakers.
All abutting housing walls should be glued, screwed
together and sealed to avoid a continuing detachment
due to vibrations and environmental infl uences in the
vehicle.
To avoid vibrations, stiffening ribs are useful for large
speakers.
Acoustic insulating material (sheep's wool or poly-
ester web) which fills the inside volume to at least
50 percent increases the effective housing volume by
5 to 15 percent.
The cables from the amplifi er to the subwoofer should
be kept as short as possible and have a cross-section
of at least 2.5 mm
2
.
The fi nished subwoofer housing should be perfectly
stable and airtight.
If possible, use bass refl ex channels with a diameter of
7 to 10 cm to avoid the air noises generally associated
with smaller openings. PVC pipes are available commer-
cially in different diameters, whereby the pipe sections
can be routed inside the housing using appropriate
joints and fi ttings.
Use active (electronic) crossovers, such as those inte-
grated into all Blaupunkt amplifi ers. The use of passive
crossovers is not recommended.
Recycling and disposal
To dispose of the product, please use the avail-
able waste return and collection systems.
Subject to changes!
GTw_1000_1200_08.indd 14GTw_1000_1200_08.indd 14 07.01.2008 12:03:35 Uhr07.01.2008 12:03:35 Uhr
GTw 1000 Mk II, GTw 1200 Mk II
15
GTw 1000 Mk II
136mm/5.35”
125,5mm/4.94”
20mm/0.79”
257mm/10.12”
233mm/9.17”
134mm/5.28”
Technische Daten, Specifi cations, Caractéristiques techniques, Dati tecnici, Tech-
nische gegevens, Tekniska data, Datos técnicos, Dados técnicos, Tekniske data, Dane
techniczne, Technické údaje, Technické údaje, Τεχνικά χαρακτηριστικά, Teknikveriler,
Tekniset tiedot, Технические характеристики, Specifi kacije, Specifi kacije
Performance GTw 1000 Mk II
Peak power handling 800 Watt
RMS power handling 200 Watt
Nominal impedance 4 ohms
DC resistance (Re) 3.6 ohms
Resonance frequency (fs) 35 Hz
Frequency Response 35 - 1.000 Hz
Total Q factor (Qts) 0.62
Mechanical Q (Qms) 6.8
Electrical Q (Qes) 0.68
Equivalent air volume (Vas) 28 liters/0.98 cubic ft
Effective cone area (Sd) 340 cm²/52.4 sq. in
Sensitivity 91 dB (2.83 V/m
GTw 1200 Mk II
151mm/5.94”
139mm/5.47”
20mm/0.79”
310mm/12.20”
281mm/11.06”
134mm/5.28”
Performance GTw 1200 Mk II
Peak power handling 900 Watt
RMS power handling 220 Watt
Nominal impedance 4 ohms
DC resistance (Re) 3.7 ohms
Resonance frequency (fs) 28 Hz
Frequency Response 30 - 1.000 Hz
Total Q factor (Qts) 0.56
Mechanical Q (Qms) 6.6
Electrical Q (Qes) 0.62
Equivalent air volume (Vas) 61 liters/2.13 cubic ft
Effective cone area (Sd) 510 cm²/78.5 sq. in
Sensitivity 92 dB (2.83 V/m
GTw_1000_1200_08.indd 15GTw_1000_1200_08.indd 15 07.01.2008 12:03:36 Uhr07.01.2008 12:03:36 Uhr
GTw 1000 Mk II, GTw 1200 Mk II
16
Boxenempfehlung • Speaker recommendation • Recommandation de caisson • Scatole
raccomandate • Aanbeveling voor boxen • Lådrekommendation • Cajas recomendadas •
Recomendação para caixas• Kasseanbefalinger • Zalecane głośniki • Doporučené boxy
Odporúčané boxy • Υπόδειγμα κουτιών • Kutu önerisi •Kotelosuositus • Рекомендация по
корпусам • Speaker recommendation • Preporuke za zvučnik • Preporuka za zvučnike
GTw 1000 Mk II
Sealed: 23 liters, F3 = 46 Hz
Vented 1: 23 liters, F3 = 35 Hz, Ft = 40 Hz
1x Port Ø = 7 cm/2.76”, L = 25 cm/10”, rounded on both sides or
1x Port Ø = 10 cm/4” , L = 55 cm/22”, rounded on both sides
Vented 2: 40 liters, F3 = 30 Hz, Ft = 35 Hz
1x Port Ø = 7 cm/2.76”, L = 17 cm/6.8”, rounded on both sides or
1x Port Ø = 10 cm/4”, L = 38 cm/15”, rounded on both sides
dB
95
90
65
70
75
80
85
60
55
10 20 50 100 1K500HzFrequency
Sealed
Vented 2
Vented 1
GTw_1000_1200_08.indd 16GTw_1000_1200_08.indd 16 07.01.2008 12:03:36 Uhr07.01.2008 12:03:36 Uhr
GTw 1000 Mk II, GTw 1200 Mk II
17
Boxenempfehlung • Speaker recommendation • Recommandation de caisson • Scatole
raccomandate • Aanbeveling voor boxen • Lådrekommendation • Cajas recomendadas •
Recomendação para caixas• Kasseanbefalinger • Zalecane głośniki • Doporučené boxy
Odporúčané boxy • Υπόδειγμα κουτιών • Kutu önerisi •Kotelosuositus • Рекомендация по
корпусам • Speaker recommendation • Preporuke za zvučnik • Preporuka za zvučnike
GTw 1200 Mk II
Sealed 44 liters, F3 = 38 Hz
Vented 1: 44 liters, F3 = 29 Hz, Ft = 32 Hz
1x Port Ø = 7 cm/2.76”, L = 19 cm/9.5”, rounded on both sides or
1x Port Ø = 10 cm/4” , L = 43 cm/17”, rounded on both sides
Vented 2: 70 liters, F3 = 25 Hz, Ft = 28 Hz
1x Port Ø = 7 cm/2.76”, L = 15 cm/6.0”, rounded on both sides or
1x Port Ø = 10 cm/4”, L = 34 cm/13.5”, rounded on both sides
dB
95
90
65
70
75
80
85
60
55
10 20 50 100 1K500HzFrequency
Sealed
Vented 2
Vented 1
GTw_1000_1200_08.indd 17GTw_1000_1200_08.indd 17 07.01.2008 12:03:36 Uhr07.01.2008 12:03:36 Uhr
Service-Nummern, Service numbers, Numéros de service, Numeri del servizio di assi-
stenza, Servicenummers, Servicenummer, Números de servicio, Números de serviço,
Servicenumre, Numery serwisowe, Servisní čísla, Servisné čísla, Τηλέφωνα σέρβις,
Servis numaraları, Palvelunumerot, Номера службы сервиса, Brojevi servisa, Servisni
brojevi
Country: Phone: Fax:
Germany (D) 0180-5000225 05121-49 4002
Austria (A) 01-610 39 0 01-610 393 91
Belgium (B) 02-525 5444 02-525 5263
Denmark (DK) 44 898 360 44-898 644
Finland (FIN) 09-435 991 09-435 99236
France (F) 01-4010 7007 01-4010 7320
Great Britain (GB) 01-89583 8880 01-89583 8394
Greece (GR) 210 94 27 337 210 94 12 711
Ireland (IRL) 01-46 66 700 01-46 66 706
Italy (I) 02-369 62331 02-369 6464
Luxembourg (L) 40 4078 40 2085
Netherlands (NL) 00 31 24 35 91 338 00 31 24 35 91 336
Norway (N) +47 64 87 89 60 +47 64 87 89 02
Portugal (P) 2185 00144 2185 00165
Spain (E) 902 52 77 70 91 410 4078
Sweden (S) 08-750 18 50 08-750 18 10
Switzerland (CH) 01-8471644 01-8471650
Czech Rep. (CZ) 02-6130 0446 02-6130 0514
Hungary (H) 76 889 704
_
Poland (PL) 0800-118922 022-8771260
Turkey (TR) 0212-335 07 23 0212-3460040
USA (USA) 800-950-2528 708-6817188
Brasil
(Mercosur) (BR) 0800 7045446 +55-19 3745 2773
Malaysia
(Asia Pacifi c) (MAL) +604-6382 474 +604-6413 640
01.08 CM-AS/SCS1 - 8 622 405 879
Blaupunkt GmbH
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
GTw_1000_1200_08.indd 18GTw_1000_1200_08.indd 18 07.01.2008 12:03:37 Uhr07.01.2008 12:03:37 Uhr
/

Tato příručka je také vhodná pro