Joie I Base Car Seat Base Uživatelský manuál

Kategorie
Autosedačky
Typ
Uživatelský manuál

Tato příručka je také vhodná pro

140
CZ
Vítáme vás u značky Joie™
Blahopřejeme vám k rozhodnutí stát se členy rodiny Joie! Jsme
mimořádně potěšeni, že se můžeme podílet na životní cestě vašeho
dítěte. Dětské zádržné systémy Joie Gemm™ a Juva představují vysoce
kvalitní, plně certifikované bezpečnostní zádržné systémy skupiny 0+.
Tento výrobek je vhodný k použití dětmi s tělesnou hmotností do 13 kg
(přibližně 1,5 roku věku a méně). Přečtěte si prosím pečlivě tento návod
a dodržujte pokyny v něm uvedené: zajistíte tak svému dítěti maximální
ochranu a pohodlí při jízdě. Tento dětský zádržný systém je homologov-
án podle Evropského předpisu č. 44, série změn 04. Před montáží a
používáním výrobku si přečtěte veškeré informace uvedené v tomto
návodu.
Prosím zkontrolujte
Tento dětský zádržný systém lze připevnit pomocí 3bodového
bezpečnostního pásu s navíječem schváleného dle normy ECE R16
nebo ekvivalentní, NEBO ve vozidlech vybavených kotevními úchyty
ISOFIX.
Základna
Tento návod obsahuje pokyny k používání dětské autosedačky a její
základny. Pamatujte prosím, že základnu může být nutné zakoupit
samostatně.
! DŮLEŽITÉ: NÁVOD SI UCHOVEJTE
PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. PŘED
POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO
VOD.
Návod k použití uchovávejte vždy v blízkosti
dětského zádržného systému. Jestliže jste zak-
oupili i základnu, uložte návod do schránky na
spodní straně základny.
Na webu www.joiebaby.com si můžete zaregistro-
vat zakoupenou autosedačku.
Nouzové situace
V případě nouzových situací a nehod je třeba dítěti neprodleně poskytnout
první pomoc a svěřit je do lékařské péče.
Informace o výrobku
i. Autosedačka se základnou
1. Dětská autosedačka se základnou je „polouniverzální zádržný systém
ISOFIX tříd C a D“, který je třeba připevnit 3 bodovým bezpečnostním
pásem certifikovaným dle normy ECE R16 nebo prostřednictvím systému
ISOFIX.
2. V případě pochybností se poraďte s výrobcem nebo prodejcem dětského
zádržného systému.
Montáž pomocí 3bodového bezpečnostního pásu
Výrobek lze používat ve vozidlech vybavených 3bodovým
bezpečnostním pásem s navíječem. Pro umístění autosedačky mohou
být také vhodná místa k sezení v ostatních vozidlech. V případě
pochybností se poraďte s výrobcem nebo prodejcem autosedačky.
Montáž prostřednictvím systému ISOFIX
Tento výrobek je ISOFIXOVÝ DĚTSKÝ ZÁDRŽNÝ SYSTÉM. Je
schválen dle předpisu č. 44, série změn 04, pro všeobecné použití ve
vozidlech vybavených kotevním systémem ISOFIX.
Může být montován do vozidel s místy schválenými jako místa ISOFIX
(jak je popsáno v návodu k obsluze vozidla), v závislosti na kategorii
141 142
dětského zádržného systému a přípravku pro sedadlo vozidla. V
případě pochybností se poraďte s výrobcem dětského zádržného
systému nebo výrobcem vozidla.
Velikostní třídy ISOFIX, pro které je zařízení určeno, jsou C a
D.cihazina gore .
Výrobek: Dětský zádržný systém
Vhodný pro: Dítě s hmotností nižší než 13 kg
Hmotnostní skupina: Skupina 0+
Materiály: Plasty, kov
VAROVÁNÍ
! Před zakoupením tohoto dětského zádržného systému zkontrolujte,
zda jej lze řádně namontovat do vašeho vozidla.
! ŽÁDNÝ dětský zádržný systém neposkytuje plnou ochranu dítěte v
případě nehody. Správné použití tohoto dětského zádržného systému
však snižuje nebezpečí závažného poranění či smrti dítěte.
! Pozorně si přečtěte následující návod k obsluze a zachovejte jej pro
další možné použití, nejlépe u autosedačky.
! Autosedačka zaručí maximální možnou bezpečnost pro Vaše dítě
pouze tehdy, pokud bude používána shodně s návodem k obsluze.
! Při převozu dítěte používejte autosedačku i na krátké vzdálenosti,
neboť dle statistik se na krátkých vzdálenostech stává nejvíce do-
pravních nehod.
! Správné zapnutí a vedení pásu dle schématu má klíčový význam pro
bezpečnost Vašeho dítěte.
! Nikdy nenechávejte dítě upnuté v autosedačce bez dozoru!
! Autosedačka může být používána pouze na sedadlech upevněných
po směru jízdy.
! Nikdy nepoužívejte autosedačku na sedadlech, kde je aktivní airbag.
Více informací získáte v návodu k vozidlu.
! Nikdy nepřevážejte dítě v autosedačce nepřipoutané bezpečnostním
pásem.
! Pás musí být správně nastaven a nesmí být překroucen.
! Autosedačka je určena pro jedno dítě do hmotnosti 13 kg.
! Nepoužívejte sedačku, pokud je některá její část poškozená, nebo
chybí.
! Pokud autosedačku nepoužíváte, vyjměte ji z vozidla.
! Odstraňte všechny igelitové obaly z dosahu dětí, hrozí nebezpečí
udušení.
! NEPONECHÁVEJTE tento dětský zádržný systém ani žádné jiné
předměty ve vozidle nezajištěné: volně položený dětský zádržný
systém může být v případě prudkého vybočení vozidla, jeho náhlého
zastavení či kolize odvržen z místa a způsobit poranění osob cestu-
jících ve vozidlu.
! Nedovolte dítěti, aby si hrálo s přezkami pásů.
143 144
VAROVÁNÍ
! Nepokládejte sedačku na nakloněnou plochu, je li v ní dítě.
! Nepoužívejte žádná neoriginální příslušenství k autosedačce, která
nebyla schválena výrobcem autosedačky.
! V případě pochybností o použití autosedačky kontaktujte distributora,
nebo prodejce autosedačky.
! V případě autonehody autosedačku již nepoužívejte, neboť je velké
nebezpečí, že autosedačka byla při nehodě poškozena.
! Zároveň též nedoporučujeme nákup již použitých autosedaček,
neboť nemáte záruku jejich plné bezpečnosti.
! Vždy používejte textilní polstry na pásech, jež jsou v základní výbavě
autosedačky, mají vliv na bezpečnost Vašeho dítěte.
! Před jízdou se vždy přesvědčete, že se v okolí Vašeho dítěte ne-
nacházejí žádné volně se pohybující předměty nebo zavazadla, které
by mohly ohrozit bezpečnost dítěte při brždění nebo v zatáčkách.
! Před jízdou se přesvědčete, že autosedačka není nijak poškozena,
pásy nejsou překrouceny či nezůstaly přivřené do dveří.
! Při parkování na slunci autosedačku chraňte před vysokou teplotou,
neboť by mohlo dojít k popálení jemné kůže dítěte. Nežli dítě umístíte
do zádržného systému, zkontrolujte pohmatem teplotu zádržného
systému.
! Používejte pouze originální příslušenství a díly schválené výrobcem.
! Do tohoto dětského zádržného systému JE ZAKÁZÁNO vkládat
jakékoli jiné předměty než doporučené vnitřní vložky.
! Dbejte, aby dětský zádržný systém byl namontován ve vozidlu tak,
aby žádná jeho součást nenarušovala funkci pohyblivých sedadel
nebo dveří vozidla.
! Součásti tohoto dětského zádržného systému je zakázáno jakkoli
mazat.
! Provádějte častou kontrolu vodítek systému ISOFIX z hlediska
znečištění a dle potřeby je očistěte. Vniklé nečistoty, prach, zbytky
potravin apod. mohou negativně ovlivňovat spolehlivost systému.
VAROVÁNÍ
! Před přenášením sedačky s dítětem se ujistěte, že je dítě připoutáno
bezpečnostními pásy a rukojeť je ve vertikální pozici.
! Nepoužívejte příliš mnoho vrstev, nebo nepadnoucí oblečení, protože
dítě může při nehodě z pásů vyklouznout.
! Poté, co je vaše dítě usazeno do autosedačky, musí být správně
zajištěno postrojem, boční pás musí být veden co nejníže, aby pevně
obepínal pánev.
! Nepoužívejte sedačku bez potahu, má vliv na bezpečnost dítěte.
! Všechny popruhy přidržující autosedačku k vozidlu musejí být
utaženy, všechny popruhy zadržující dítě musejí být seřízeny podle
těla dítěte a nesmějí být překroucené.
! Pro připoutání sedačky volte pouze vhodná sedadla viz. návod k
obsluze.
! NEPOUŽÍVEJTE a nemontujte tuto autosedačku, aniž byste si
přečetli pokyny uvedené v tomto návodu a v návodu k vozidlu a aniž
byste těmto pokynům v plném rozsahu porozuměli.
! Tuto autosedačku je dovoleno používat pouze na sedadlech s
pevným opěradlem. Nepoužívejte ji na sedadlech s opěradlem bez
západky, které lze volně skládat vpřed nebo které se může volně
otáčet.
! NEUMÍSŤUJTE pod autosedačku žádné předměty. V případě nehody
by takové předměty mohly způsobit uvolnění pásu a představovat
nebezpečí pro ostatní cestující ve vozidle.
! Autosedačku NEPOUŽÍVEJTE na stole, židli ani na dalších
vyvýšených plochách.
! Tuto autosedačku nepoužívejte, jestliže byla vystaven pádu ze
značné výšky, dopadu na tvrdý podklad ve velké rychlosti nebo
nese viditelné známky poškození. Výrobce neodpovídá za takové
mimořádné poškození autosedačky a není povinen ji vyměnit.
! Nastane-li některá z výše uvedených situací, je třeba zakoupit novou
autosedačku.
! Do blízkosti opěrné nohy před základnou nepokládejte žádné
předměty.
145 146
Upozornění k montáži
1
2
3
viz. obrázky
1
-
4
!
Tento dětský zádržný systém
NEMONTUJTE na sedadla
vybavená pouze dvoubodovým
pásem.
1
!
Tento dětský zádržný systém je
určen VÝHRADNĚ pro sedadla
vybavená 3 bodový m
bezpečnostním pásem s navíječem
(se základnou i bez základny)
2
; v
provedení SE ZÁKLADNOU je
zádržný systém určen pro sedadla
vybavená kotevními body ISOFIX.
3
!
Tento dětský zádržný systém NEMONTUJTE na sedadla, která jsou
umístěna bočně ke směru jízdy nebo proti směru jízdy vozidla.
4
-1
!
Dětský zádržný systém směřující proti směru jízdy NEUMÍSŤUJTE
na přední sedadlo s aktivním airbagem
4
-2
hrozí nebezpečí smrti
nebo závažného poranění. Další informace získáte v návodu k
obsluze vozidla.
!
Tento dětský zádržný systém doporučujeme montovat na zadní
sedadla ve vozidle.
4
-3
!
Tento dětský zádržný systém NEMONTUJTE na sedadla, která se
během montáže pohybují a jsou nestabilní.
1
2
3
1
2
3
1
2
3
A
I
R
B
A
G
4
147 148
5
6
1
3
2
7
3
1
2
4
a. Montáž pomocí 3bodového bezpečnostního
pásu.
viz. obrázky
5
-
11
1. Uvolněte opěrnou nohu základny z výřezu.
5
2. Po umístění základny na sedadlo vozidla nastavte délku opěrné
nohy tak, aby se noha opírala o podlahu vozidla
6
-1
, Při správné
montáži zobrazuje indikátor na opěrné noze zelenou barvu, při
nesprávné montáži červenou.
6
-2
!
Opěrná noha disponuje 24 polohami. Zobrazuje-li indikátor na
opěrné noze červenou barvu, nachází se opěrná noha v chybné
poloze.
!
Tlakem na přední stranu základny zkontrolujte, zda opěrná noha
bezpečně plní svoji funkci.
!
Stiskněte odjišťovací tlačítko opěrné nohy a zkraťte délku nohy
zatlačením směrem vzhůru.
3. Odklopte odjišťovací páku, zaveďte bezpečnostní pás vozidla do
dráhy
7
-1
a poté jej zapněte do zámku
7
-2
.
4. Zatlačte na bezpečnostní pás vozidla na základně, co nejvíce jej
utáhněte a zkontrolujte, zda pás nezůstal volný a zda není
překroucený. Poté přiklopte odjišťovací páku.
7
-3
!
Dětský zádržný systém nelze použít, je-li zámek bezpečnostního
pásu vozidla příliš dlouhý na to, aby dokázal bezpečně zajistit
základnu ve správné poloze.
7
-4
!
Tahem za pás a silným tlakem na základnu zkontrolujte, zda je
pás pevně zajištěn. Jestliže se pás uvolňuje nebo protahuje, celý
postup opakujte.
Montáž na základnu
viz. obrázky
5
-
17
149 150
9
11
1
2
10
12
13
8
3
2
1
6.
Chcete-li autosedačku od základny
odpojit, stiskněte odjišťovací tlačítko
na základně a současně
autosedačku zvedněte vzhůru od
základny.
11
Správně namontovaná základna je
vyobrazena na obrázku.
8
!
Zkontrolujte, zda se mezi spodní
stranou základny a sedadlem
vozidla nenachází vůle.
!
Bezpečnostní pás vozidla je
třeba vést pod odjišťovací pákou,
nikoli přes ni.
8
-1
!
Bezpečnostní pás musí být
zajištěn v zámku.
8
-2
!
Indikátor na opěrné noze musí
signalizovat zelenou barvu.
8
-3
5. Zatlačte autosedačku do základny
9
, Správné umístění autosedačky
na základně signalizuje zelená
barva indikátoru. Nesprávné
umístění signalizuje červená barva
indikátoru.
10
!
Správné připevnění autosedačky
k základně zkontrolujte tahem za
autosedačku směrem vzhůru.
b. Montáž prostředni c
tvím systému ISOFIX
viz. obrázky
12
-
17
1. Uvolněte opěrnou nohu základny z
výřezu
5
2. Připojte vodítka systému ISOFIX ke
kotevním bodům ISOFIX
12
.
Vodítka systému ISOFIX dokáží
ochránit povrch sedadla vozidla
proti roztržení. Současně slouží k
zavedení konektorů ISOFIX.
3. Otočte konektory systému ISOFIX
o 180 stupňů tak, aby směřovaly k
vodítkům ISOFIX.
13
151 152
14
1
15
1
2
17
1
2
2
16
2
1
7. Chcete-li základnu z vozidla
vyjmout, stiskněte nejprve tlačítko
sekundární pojistky
16
-1
, a poté
tlačítko
16
-2
na konektorech
ISOFIX. Poté lze základnu vyjmout
z vozidla.
16
8. Stiskněte odjišťovací tlačítko
systému ISOFIX a složte konektory
ISOFIX k základně.
17
4. Vyrovnejte konektory ISOFIX s
vodítky ISOFIX a poté zaveďte oba
konektory ISOFIX ke kotevním
bodům ISOFIX.
14
!
Zkontrolujte, zda jsou oba
konektory ISOFIX pevně spojeny
s kotevními body ISOFIX.
Indikátory na obou konektorech
ISOFIX musejí signalizovat
zelenou barvu.
14
-1
!
Tahem za oba konektory ISOFIX
zkontrolujte správnou montáž
základny.
5. Viz krok č. 2 v oddílu 'a.„Montáž
pomocí 3bodového bezpečnostního
pásu“, kde získáte informace o
seřízení opěrné nohy.
Namontovaná základna je vyobrazena
na obrázku.
15
!
Konektory ISOFIX musejí být
připojeny ke kotevním bodům
ISOFIX a musejí v nich být pevně
zajištěny.
15
-1
!
Indikátor na opěrné noze musí
signalizovat zelenou barvu.
15
-2
6. Viz kroky č. 5 a 6 v oddílu 'a.
„Montáž pomocí 3bodového
bezpečnostního pásu“, kde najdete
informace o používání autosedačky.
1 / 1

Joie I Base Car Seat Base Uživatelský manuál

Kategorie
Autosedačky
Typ
Uživatelský manuál
Tato příručka je také vhodná pro