IKEA GALANT AA-452151-3 Instructions Manual

Typ
Instructions Manual
Informace a instrukce ke stolu GALANT.
— V robce: ROL Ergonomic AB, Lid-
torpsvägen 12 S-556 28
— Jönköping, Sweden.
— Typ podno
í: RE-04
— Ochranná t
ída: IP20
— Hmotnost: 33 kg
— Hladina hluku: ni
í ne 70 dB(A)
— V
kové rozp tí: 68-118 cm (s rozp rou
73-123 cm)
— Max. nosnost: 80 kg
— Teplota p
i pou ívaní: +5 a +40 stup
C
— Teplota p
i skladování: -10 a +50
stup
C
Vlhkost: 20% a
80% p i teplot +30 stup-
C.
Osoba zodpov
dná za instalaci tohoto
stolu, osoba, která st l denn pou ívá, a
osoba, která provádí jeho údr
bu nebo
opravu, je povinna si pozorn p e íst tyto
instrukce. Tyto instrukce ulo te v plastovém
ku p ilo eném ke stolu.
Pokyny pro montá
:
— St l sestavujte podle samostatného
návodu.
i te se návodem k montá i, abyste
správn
zkombinovali desku stolu a pod-
no í.
— Zapojte zástr
ky od motor v nohách
stolu do zásuvek v ídící sk í ce. Stejn m
zp
sobem zapojte zástr ku od ovlada e do
ídící sk í ky. Elektrické kabely umíst te tak,
aby nemohlo dojít k jejich po
koze. i te
se návodem k montá i. Kabely od motor a
ovlada
e je t eba p ichytit k rámu pomocí
p ilo ené pásky na kabely.
— Elektrick
kabel zapojte do zásuvky.
Pozor! Kabel musí mít mo nost volného
pohybu!
— Zasu
te bezpe nostn klí do zásuvky
na ovlada
i.
— Nyní je st l p ipraven k pou ití. Jakmile
je deska stolu v nejni
í nebo nejvy í mo -
né poloze, motory se automaticky zastaví.
Pou
ití stolu
St l je ur en pro pou ití jako pracovní st l
s mo
ností plynulého nastavení v ky pra-
covní desky pro práci vsed
nebo vstoje.
St l je vhodn pouze pro pou ití v interiéru
a v suchém prost edí (nap . v kancelá i).
Nejmen
í vzdálenost od podlahy k vrchní-
mu okraji desky stolu je p ibli n 68 cm a
nejv
t í vzdálenost je 118 cm. V p ípad , e
je na nohy stolu namontovaná rozp ra, se
tyto vzdálenosti zv
t í je t o 5 cm.
St
l se nesmí p et ovat - max. nosnost
je 80 kg. Motory mohou b t v provozu
nep
etr it maximáln 2 minuty. Poté musí
motory p
ibli n 18 minut odpo ívat, ne se
mohou znovu spustit.
1 P
i polohování stolu se i te následující-
mi pokyny:
2 Vlo te bezpe nostní k í do zásuvky na
ovlada i.
3 Ujist te se, e se v okolí stolu nenacházejí
ádné p edm ty, které by znemo ovaly
voln nastavit v ku desky stolu.
Chcete-li polohovat desku stolu, stiskn
te
ovládací tla
ítko ozna ené ipkou nahoru
a dol .
Pokud st
l práv nepou íváte, vyjm te bez-
pe
nostní k í z ovlada e a uschovejte ho
p ed d tmi.
Bezpe
nostní pokyny
P
i polohovaní stolu hrozí nebezpe í p iv e-
ní prst
atd. M jte na pam ti, e:
— snadno m
e dojít k p iv ení nap . prst
mezi pohybující se deskou stolu a jin
m
p edm tem v jejím okolí. Nezbytná bezpe -
nostní vzdálenost závisí na tom, jaké riziko
hrozí nejvíce - prsty by m
ly b t v minimál
vzdálenosti 3 cm, zatímco nap
. t lo nebo
hlava dít te v minimální vzdálenosti 40 cm.
— P i polohovaní stolu musí jeho u ivatel
dbát na to, aby nedo
lo k poran ní osob
nebo po kození p edm t . Deska stolu
nesmí na
et do okolních p edm t , st l
by se mohl p evrhnout. P ed polohováním
stolu odsu
te kancelá ské idle.
— Pokud st l zrovna nepou íváte, vyjm te
z ovlada
e bezpe nostní k í a uschovejte
ho p ed d tmi.
— Podno
í stolu se nesmí nijak upravovat.
P
i údr b nebo oprav stolu musí b t
elektrické kabely odpojeny od p
ívodu
elektrického proudu.
Jakékoliv zásahy do
ídící sk í ky jsou
zakázány!
St
l se nesmí pou ívat jako za ízení na
zdvihání osob.Pokyny pro údr bu a opravu
P
ibli n po1 t dni pou ívání zkontrolujte,
zda jsou v echny rouby dostate n uta-
ené. Pokud nefunguje polohování stolové
desky, zkontrolujte p ipojení k ídící k í ce
a k elektrick
m zásuvkám a prov te,
je-li bezpe
nostní klí správn vlo en do
ovlada
e. Na ovlada i je zelená kontrolka.
Pokud p i stisknutí n kterého z ovládacích
tla
ítek tato kontrolka svítí, do ídící sk í ky
p ichází elektrick proud. Pokud nesvítí, í-
dící sk
í ka nemá p ívod elekt iny. V p ípa-
d , e vym níte jakoukoli ást elektrického
systému, je nutné systém restartovat podle
sledujících pokyn
:
Stisknutím tla
ítka se ipkou sm ující dol
spustíte desku stolu do nejni í polohy.
Poté uvoln
te tla ítko. Po 10 sekundách
znovu stiskn te stejné tla ítko a dr te ho
stisknuté nejmén
5 sekund. Nyní m ete
st l znovu pou ívat. Pokud by polohová
stolu nefungovalo, obra
te se na nejbli í
obchodní d m IKEA.
ESKY 20 2120 21
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19

IKEA GALANT AA-452151-3 Instructions Manual

Typ
Instructions Manual