Rowenta ADAGIO Návod k obsluze

Značka
Rowenta
Kategorie
varné konvice
Modelka
ADAGIO
Typ
Návod k obsluze
57
Děkujeme vám, že jste si koupili varnou konvici ROWENTA. Pozorně si přečtěte pokyny pro používání všech
našich modelů a uložte je na dostupném místě.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:
• Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte
návod k použití a uschovejte jej: ROWENTA
nenese žádnou odpovědnost za nesprávné použití.
• Varnou konvici používejte výhradně pro ohřívání
pitné vody.
• Přístroj připojujte pouze k uzemněné zásuvce.
Zkontrolujte, zda napájecí napětí vyznačené na
štítku přístroje odpovídá napětí vaší elektrické
instalace.
• Varnou konvici a její podstavec nepokládejte na
horký podklad, jako je například topná deska, a
nepoužívejte ji v blízkosti otevřeného ohně.
• Jestliže zjistíte jakoukoliv funkční anomálii,
okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• Při vytahování zástrčky ze zásuvky nikdy netahejte
za napájecí kabel.
• Napájecí kabel nenechávejte volně viset přes okraj
stolu nebo pracovní desky.
• Nesahejte na horké části přístroje a nepokládejte
na ně napájecí kabel.
• Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí.
• Při používání přístroje buďte opatrní a zejména
dávejte pozor na horkou páru stoupající z nalévací
hubice.
• Upozorňujeme, že tělo varné konvice z nerezové
oceli je během provozu velice horké. Sahejte
pouze na držadlo varné konvice.
• V zájmu vlastní bezpečnosti přístroj nepoužívejte,
jestliže je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka,
kabel nechejte vyměnit ve smluvním servisu
ROWENTA.
• Při odstraňování vodního kamene z přístroje vždy
postupujte podle návodu.
• Přístroj chraňte před vlhkostí a mrazem.
• Přístroj nepoužívejte, jestliže správně nefunguje
nebo byl poškozen.
V takovém případě doporučujeme nechat přístroj
přezkoušet ve smluvním servisu ROWENTA (viz
seznam v příručce Servis ROWENTA).
• S výjimkou čištění a odstranění vodního kamene
prováděných podle návodu k použití přístroje, smí
jakýkoliv zásah do přístroje provádět jen smluvní
servis ROWENTA.
• Na škody vzniklé v důsledku nesprávného připojení
se záruka nevztahuje.
• Přístroj odpojte od sítě, jestliže jej delší dobu
nepoužíváte, a při čištění.
• Všechny přístroje jsou důsledně kontrolovány.
Náhodně vybrané přístroje jsou prakticky
odzkoušeny, což vysvětluje případné stopy po
použití.
• Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy
a/nebo prodlužovací šňůry. V každém případě
berte v úvahu hodnotu příkonu.
• Přístroj nepoužívejte, když máte vlhké ruce nebo
jste bos.
• Přístroj nikdy nepřenášejte, když je zapnutý.
Rychlovarná konvice odpovídá harmonizovaným
technickým normám a nařízením vlády:
Č. 17/2003 Sb. elektrická zařízení nízkého napětí
Č. 18/2003 Sb. elektromagnetická kompatibilita.
• Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly
osoby (včetně dětí), jejichž fyzické, smyslové nebo
duševní schopnosti jsou snížené, nebo osoby bez
patřičných zkušeností a znalostí, pokud na ně
nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost
nebo pokud je tato osoba předem nepoučila o tom,
jak se přístroj používá.
• Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí.
• Vodní filtr musí být při používání konvice usazen na
svém místě.
• Váš přístroj je určen výhradně pro použití v
domácnosti.
• Záruka se nevztahuje na následující případy:
* Používání v kuchyňských prostorech
vyhrazených pro personál obchodů, v
kancelářích a v jiném profesionálním prostředí,
* Používání na farmách,
* Používání zákazníky hotelů, motelů a jiných
zařízení ubytovacího typu,
* Používání v ubytovacích zařízeních typu
penzionů, „pokojů pro hosty / bed-and-breakfast“.
• Pro Vaši bezpečnost je tento přístroj v souladu s
příslušnými normami a vyhláškami:
Směrnice pro nízké napětí
Elektromagnetická kompatibilita
Životní prostředí
Materiály ve styku s potravinami.
CS
58
POUŽITÍ:
1. Pro otevření krytu postupujte podle modelu:
Kryt s pomocným otevřením: stiskněte zajišťovací
systém a kryt se automaticky zvedne (obr. 2).
Kryt s automatickým otevřením: stiskněte tlačítko
v horní části držadla. (obr. 3).
Kryt se zajištěním: pro odjištění kryt otáčejte
směrem doleva a nadzvedněte. (obr. 4).
Pro uzavření kryt pevně stiskněte nebo v případě
krytu se zajištěním otočte směrem doprava.
2. Podstavec položte na rovný, čistý a chladný
podklad.
Kryt neotevírejte, jestliže voda vře.
Po použití nenechávejte ve varné konvici vodu.
Varnou konvici s napájecí šňůrou umístěte v
zadní části pracovní plochy. Varnou konvici
nepokládejte na kluzký nebo horký podklad a
napájecí šňůru nenechávejte volně viset nad
zdroji tepla (varné plotýnky, plynové sporáky).
Varnou konvici používejte pouze s originálním
podstavcem.
Přístroj připojujte pouze k uzemněné zásuvce.
Jestliže je nutné použít prodlužovací šňůru, musí
mít uzemněnou zásuvku. Zkontrolujte, zda šňůra
ani prodlužovací šňůra netáhne, abyste zabránili
pádu konvice. Dokud voda vaří, nezvedejte kryt.
Vodu můžete nalít nalévací hubicí, což
zaručuje lepší údržbu filtru. Hladina vody mu
být minimálně nad topnou spirálou (nebo nad
dnem varné konvice). Do varné konvice nikdy
nelijte vodu, jestliže stojí v podstavci.
Varnou konvici vždy používejte s filtrem vodního
kamene. Při plnění dodržujte ukazatel maximální
hladiny a ukazatel minimální hladiny vody.
Jestliže je varná konvice příliš naplněna, může
vařící voda vystřikovat. Nepoužívejte bez vody.
Před použitím zkontrolujte, zda je kryt řád
uzavřený.
3. Varnou konvici naplňte požadovaným množstvím
vody. (obr. 5)
4. Varnou konvici postavte na podstavec. Zapojte do
sítě. (obr. 6)
5. Pro zapnutí varné konvice stiskněte tlačítko
zapnuto/vypnuto, které je umístěno podle modelu v
horní nebo ve spodní části držadla. (obr. 7)
6. Podle modelu může kontrolka varné konvice svítit.
7. Jakmile voda začne vařit, varná konvice se
automaticky vypne. Můžete ji vypnout manuálně,
poté vyjmout z podstavce a vodu použít. Podle
modelu kontrolka zhasne v okamžiku, kdy voda
začne vařit. Před vyjmutím z podstavce se ujistěte,
že varná konvice je vypnutá.
Při prvním použitím vodu dva až třikrát vylijte, protože
může obsahovat prach. Varnou konvici a filtr
propláchněte odděleně.
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM:
1. Z vnitřní i vnější strany varné konvice odstraňte
všechny obaly, samolepky nebo různé díly.
2. Navinutím šňůry pod podstavec nastavte její
délku. Šňůru zajistíte uchycením do drážky. (obr. 1)
59
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA:
Při čištění varné konvice
Odpojte ji od sítě.
Nechte ji vychladnout a vyčistěte vlhkou houbou.
Některé modely jsou opatřeny dnem nebo topnou
spirálou se zlatým povlakem, který omezuje
zanášení vodním kamenem a usnadňuje údržbu.
U rychlovarných konvic se sklopným víkem (obr. 9) je
nutné před čištěním konvice toto víko sejmout.
Zatlačte proto na drážky na vnitřní straně víka a víko
zdvihněte. Po vyčištění osaďte víko nazpět tak, že
zacvaknete výstupky do drážek.
Varnou konvici, podstavec, šňůru nebo
elektrickou zástrčku nikdy nedávejte do vody:
elektrické kontakty nebo přerušovač se nesmí
dostat do styku s vodou. Nepoužívejte brusné
přípravky. Nikdy nedrhněte „zlatý“ povlak, abyste
nepoškodili jeho povrch.
Varnou konvici vyprázdněte a 5 6krát ji
propláchněte. Vípapotřeby postup opakujte.
Při odstraňování vodního kamene nikdy
nepoužívejte jiný postup než je doporučený.
Pro vyjmutí filtru vodního kamene vyndejte
varnou konvici z podstavce a nechte přístroj
vychladnout. Filtr zásadně nevyjímejte, jestliže je
v přístroji horká voda.
Vodní kámen odstraňujte pravidelně, nejlépe
alespoň 1krát za měsíc a v případě používání
vysoce vápenité vody i častěji.
Při odstraňování vodního kamene z
vaší varné konvice:
Používejte světlý 8% potravinářský ocet:
- do varné konvice nalijte 1/2 l octu,
- Nechte za studena působit jednu hodinu.
Kyselina citrónová:
- Přiveďte k varu 0,5 l vody,
- Přidejte 25 g kyseliny citrónové a nechte působit
15 minut.
Speciální prostředek pro odstraňování vodního
kamene z plastových varných konvic: postupujte
podle pokynů výrobce.
Při čištění filtru (podle modelu) (obr. 8)
Vyjímatelný filtr je tvořen plátnem, které zadržuje
částečky vodního kamene, aby se při nalévání
nedostaly do šálku. Tento filtr neupravuje a
neeliminuje vodní vápenec. Zachovává vlastnosti
vody. Při použití vysoce vápenaté vody se filtr velmi
rychle naplní (10 až 15 použití). Je důležité jej
pravidelně čistit. Jestliže je vlhký, dejte jej pod vodu
a jestliže je suchý, jemně jej vykartáčujte. Někdy se
vodní kámen neodstraní: v tom případě proveďte
odvápnění.
Při odstraňování vodního kamene z
filtru (podle modelu):
Namočte filtr do světlého octu nebo do zředěné
kyseliny citrónové.
ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE:
60
V PŘÍPADĚ PROBLÉMU
VARNÁ KONVICE NENÍ VIDITELNĚ
POŠKOZENA
• Varná konvice nefunguje nebo se vypne
před dosažením bodu varu:
Zkontrolujte správné zapojení varné konvice.
Varná konvice byla zapnutá bez vody nebo se v ní
nahromadil vodní kámen a v důsledku fungování
nasucho byl aktivován bezpečnostní ochranný
mechanismus: varnou konvici nechte vychladnout,
nalijte vodu.
Uveďte do chodu stiskem přepínače: varná konvice
začne fungovat asi po 15 minutách.
JESTLIŽE VARNÁ KONVICE SPADLA, JESTLIŽE
TEČE, JESTLIŽE PŘÍVODNÍ ŠŇŮRA, ZÁSTRČKA
NEBO PODSTAVEC VARNÉ KONVICE JSOU
VIDITELNĚ POŠKOZENY
Přineste svou varnou konvici do servisního střediska
ROWENTA, který je oprávněn provádět opravy. Viz
záruční podmínky a seznam středisek v příručce
dodávané společně s varnou konvicí. Na spod
straně vašeho modelu je vyznačen typ a sério
číslo vašeho modelu. Tato záruka se vztahuje na
výrobní vady. Přístroj je určen výhradně pro použití v
domácnosti. Záruka se nevztahuje na rozbití a
poškození všeho druhu, k nimž došlo v důsledku
nedodržení provozních pokynů.
PREVENCE ÚRAZŮ V DOMÁCNOSTECH
Pro dítě může i lehké popálení někdy být
nebezpečné.
Nabádejte své děti, aby opatrně zacházely s horkými
kapalinami v kuchyni. Varnou konvici se šňůrou
ukládejte do zadní části pracovní plochy, mimo
dosah dětí.
Jestliže dojde k popálení, postižené místo okamžitě
opláchněte studenou vodou a v případě potřeby
přivolejte lékařskou pomoc.
PODÍLEJME SE NA OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ!
Ochrana životního prostředí!
Váš přístroj obsahuje mnoho využitelných recyklovatelných materiálů.
Odevzdejte jej do příslušného sběrného místa nebo do smluvního servisního střediska,
aby byl náležitě zpracován.
V zájmu zákazníka si ROWENTA vyhrazuje
právo kdykoliv změnit charakteristiky nebo
komponenty svých varných konvic. Varnou
konvici dále nepoužívejte. Zásadně se
nepokoušejte demontovat přístroj nebo jeho
bezpečnostní mechanismus. Jestliže je napájecí
kabel poškozen, v zájmu bezpečnosti jej musí
vyměnit výrobce, jeho poprodejní středisko nebo
osoba s podobnou kvalifikací.
Abyste zabránili jakémukoliv úrazu: při pití
nebo přenášení horkého nápoje nedržte dítě
nebo kojence.
/

Související dokumenty

Tato příručka je také vhodná pro