BaByliss T890E Návod k obsluze

Kategorie
Zastřihovače vlasů
Typ
Návod k obsluze
NORSK SUOMI
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
MAGYAR POLSKI ČESKY РУССКИЙ TÜRKÇE
SVENSKA
Машинка для стрижки
Производитель: BaByliss SARL
99 Авеню Аристид Бриан
92120, Монруж, Франция
Факс 33 (0) 1 46 56 47 52
Сделано в Китае
Дата производства (неделя, год): см. на товаре
SKÄGGTRIMMER
T890E
Läs säkerhetsanvisningarna noga innan du använder produkten.
Adapter CA80
LADDA APPARATEN
VIKTIGT! Använd endast adaptern som medföljer apparaten.
1. Kontrollera att trimmern är avstängd (OFF-läge). Anslut kontakten i appa-
raten och anslut adaptern. Ladda apparaten i 3 timmar före den första
användningen.
2. Kontrollera att laddningslampan blinkar.
3. En fullständig laddning ger 120 minuters sladdlös användning.
4. Efter den inledande 3-timmarsladdningen ska apparaten laddas i 2 timmar.
Denna BaBylissMEN-skäggtrimmer är utrustad med litiumjonbatterier. Ladda
apparaten kontinuerligt i 3 timmar innan den första användningen. Den långa
inledande laddningen säkerställer optimal batteriprestanda som säkerställer
smidig trimning varje gång. Maximal batterikapacitet nås efter 3 laddnings-
och urladdningscykler.
BIBEHÅLLA BATTERIKAPACITETEN
För att bibehålla optimal kapacitet i de laddningsbara batterierna ska trimmern
med 6 månaders mellanrum ladda ur helt och sedan laddas i 3 timmar.
TDRIFT
– Kontrollera att apparaten är avstängd.
– Anslut adaptern till apparatens bas och till en lämplig väggkontakt.
Den blå LED-laddningslampan blinkar när adaptern är korrekt ansluten till
apparaten och väggkontakten.
– Apparaten är nu redo att användas.
OBS! Apparaten ska inte användas längre än 20 minuter med nätdrift.
SLADDLÖS DRIFT
Kontrollera att apparaten laddas i minst 30 minuter. Den blå LED-laddningslam-
pan blinkar när adaptern är korrekt ansluten till apparaten och väggkontakten.
Den blå LED-laddningslampan slutar blinka och börjar lysa när apparaten är
fulladdad. Dra ur sladden ur apparaten, starta den och använd efter behov.
FÖRE ANVÄNDNING
Inspektera alltid apparaten för synliga tecken på skador före användning.
Använd inte apparaten om den är skadad.
– Kontrollera att bladen är fria från hår och smuts.
– Kontrollera att apparaten är tillräckligt laddad.
– Använd apparaten på rent, torrt hår som har retts ut tills inga knutar återstår.
ANVÄNDA LÄNGDREGLAGET
Med längdreglaget kan du ändra trimmerns klipplängd genom att justera
distanskammen. Du behöver experimentera för att hitta rätt längd, men som
riktlinje ger 1 mm en väldigt kort stubb medan 12 mm är ett kortare, prydligt
skägg.
– Välj en klipplängd (1–12 mm) med sidoreglaget på kammens ovansida.
– Klipplängden ökar om du vrider reglaget medurs.
– Klipplängden minskar om du vrider reglaget moturs.
När du har valt önskad klipplängd låses kammen automatiskt på plats för en
garanterat jämn klippning.
Starta trimmern genom att föra strömbrytaren uppåt. Bladen börjar röra sig
och du kan börja trimma.
ANVÄNDA TRIMMERN UTAN DISTANSKAM
– Trimmern kan även användas för att putsa/forma skäggets kanter.
Ta bort distanskam: Placera två fingrar på vardera sida av hjulet och dra för-
siktigt loss kammen (bild 1).
– Dra kammen uppåt och bort från trimmern.
TTA DISTANSKAMMEN PÅ TRIMMERN
– Placera trimmerhuvudet under kammens bakre flik.
– Kammen ska vila på huvudet.
– Klicka kammen på plats genom att försiktigt trycka hjulet mot enheten (bild
2).
– Kammen bör klicka på plats.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
För optimal prestanda ska apparaten rengöras efter varje användning:
Ta bort distanskammen efter användning. Skölj distanskammen under rin-
nande vatten och torka noga före lagring eller användning.
Borsta bort eventuellt hår eller smuts med den medföljande rengöringsbors-
ten. Använd inte skarpa objekt för att rengöra trimmerbladet.
Bladen är löstagbara för att underlätta rengöring.
Ta bort bladen genom att hålla trimmerns skaft i ena handen, placera tum-
men under bladen och trycka bort bladen från skaftet (bild 3).
När du vill sätta tillbaka bladen kontrollerar du att bladplattans bas ligger i
skaftet och klickar på plats.
– Blås försiktigt bort eventuella hår som fastnat mellan bladen.
– Bladen kan sköljas under rinnande vatten.
Kontrollera att trimmerbladen är torra innan du sätter tillbaka dem på trim-
merns skaft.
Starta apparaten efter rengöring och olja bladen med några droppar av den
medföljande smörjoljan. Använd endast den smörjolja som medföljer appa-
raten eftersom den är särskilt utformad för en höghastighetstrimmer. Den
avdunstar inte och saktar inte ned bladen.
SKJEGGTRIMMER
T890E
Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker produktet.
Adapter CA80
LADE APPARATET
VIKTIG! Bruk kun adapteren som leveres med apparatet.
1. Sett kontakten i apparatet og koble til adapteren. Pass på at trimmeren er AV.
Før du bruker apparatet for første gang, må det lades i 3 timer.
2. Kontroller at lyset i ladeindikatoren blinker.
3. Et fulladet apparat kan brukes i 120 minutter uten ledning.
4. De påfølgende oppladingene må være på 2 timer, etter den første ladingen på
3 timer.
Din BaBylissMEN skjeggtrimmer har Li-ion-batterier. Før du bruker apparatet for
første gang, må det lades kontinuerlig i 3 timer til det er fulladet. Denne første
super-ladingen sikrer optimal effektytelse for å gi en jevn, hurtig trimming hver
gang. Maksimal batterikapasitet vil kun oppnås etter 3 lade- og utladingssykluser.
BEVARE BATTERIENE
For å opprettholde den optimale batterikapasiteten på de oppladbare batteriene,
må trimmeren lades helt ut og deretter lades i 3 timer hver 6. måned.
BRUKE APPARATET MED STRØMLEDNING
- Sørg for at apparatet er slått av.
- Koble adapteren til den nedre delen av apparatet, og sett adapteren inn i en
passende stikkontakt.
- Den blå LED-en for lading vil blinke når adapteren er satt riktig inn i apparatet
og tilkoblet strømnettet.
- Apparatet er nå klart til bruk.
MERK: Apparatet må ikke brukes kontinuerlig i mer enn 20 minutter når det er
koblet til strømnettet.
BRUKE APPARATET UTEN STRØMLEDNING
Sørg for at apparatet er ladet i minst 30 minutter. Den blå LED-en for lading vil
blinke når adapteren er satt riktig inn i apparatet og tilkoblet strømnettet.
Når apparatet er fulladet, vil den blå LED-en stoppe å blinke og lyse fast. Fjern
strømledningen fra apparatet, slå på og bruk etter behov.
FORBEREDELSE FOR BRUK
- Kontroller alltid apparatet for synlige tegn på skader før bruk. Ikke bruk appa-
ratet hvis det er skadet.
- Pass på at bladene er fri for hår og smuss.
- Sørg for at apparatet er tilstrekkelig oppladet.
- Bruk apparatet på rent, tørt hår som er kjemmet og uten floker.
BRUKE SKIVEN FOR JUSTERING AV LENGDE
Skiven for justering av lengde gir deg mulighet til å justere avstandskammen for
å endre trimmerens kuttelengde. Du må eksperimentere for å finne lengden du
foretrekker, men som
en veiledning vil 1 mm gi deg et svært kort og stubbete skjegg og 12 mm et tyk-
kere og lengre.
- Velg en kuttelengde (1–12 mm) ved å bruke skiven på fremsiden av trimmeren.
- Drei den med klokken for å øke kuttelengden.
- Drei den mot klokken for å redusere kuttelengden.
- Når du har valgt ønsket kuttelengde, vil avstandskammen automatisk låses i
posisjon for å sikre en jevn kutting.
- Slå trimmeren på ved å skyve strømknappen oppover. Bladene vil begynne å
bevege seg, og du kan starte trimmingen.
BRUKE TRIMMEREN UTEN AVSTANDSKAM
- Trimmeren kan også brukes for detaljer/forming rundt kantene av skjegget.
- For å erne avstandskammen, plasser to fingre på hver sin side av hjulet og trekk
varsomt for å frigjøre avstandskammen (Fig. 1).
- Trekk avstandskammen opp og bort fra trimmeren.
FESTE AVSTANDSKAMMEN PÅ TRIMMEREN
- Skyv trimmerhodet under bakleppen på avstandskammen.
- Avstandskammen skal hvile på hodet.
- Klikk avstandskammen på plass ved å trykke hjulet varsomt mot enheten (Fig.
2).
- Avstandskammen skal klikke inn i posisjon.
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
For å bevare optimal ytelse, må apparatet rengjøres etter hver bruk:
- Fjern avstandskammen etter bruk. Skyll kammen under rennende vann, og tørk
den godt før oppbevaring eller bruk.
- Bruk rengjøringsbørsten som følger med for å børste bort hår og smuss. Ikke
bruk skarpe gjenstander for å rengjøre trimmerbladene.
- Bladene kan tas av for å gjøre rengjøringen enklere.
- For å ta bladene av, hold i trimmerens håndtak med én hånd, plasser tommelen
under bladene og skyv bladene bort fra håndtaket (Fig. 3).
- For å sette bladene tilbake, sørg for at den nedre delen av bladplaten er plassert
i håndtaket, og klikk på plass.
- Blås forsiktig bort hår som ligger under bladene.
- Bladene kan skylles under springen.
- Sørg for at bladene er tørre før de settes tilbake på trimmeren.
- Slå på apparatet etter rengjøring, og påfør noen dråper av den medfølgende
oljen på bladene. Bruk kun smøreoljen som følger med apparatet da den er spe-
sielt utviklet for høyhastighets trimmere. Den fordamper ikke, og reduserer ikke
hastigheten på bladene.
PARTATRIMMERI
T890E
Lue turvaohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
Sovitin CA80
LAITTEEN LATAAMINEN
TÄRKEÄÄ!ytä vain laitteen mukana toimitettua sovitinta.
1. Aseta pistoke laitteeseen ja kytke se sovittimeen. Varmista, että trimmeri
on OFF-asennossa. Lataa laitetta 3 tunnin ajan ennen laitteen ensimmäistä
käyttökertaa.
2. Tarkista, että latauksen merkkivalo vilkkuu.
3. Täyteen ladattua akkua voi käyttää langattomasti 120 minuutin ajan.
4. Alustavan 3 tunnin latauksen jälkeen akun latauksen tulisi kestää 2 tuntia.
BaBylissMEN-partatrimmerisi on varustettu Li-ion-akuilla. Ennen kuin käytät lai-
tetta ensimmäistä kertaa, laite tulee ladata tauotta 3 tunnin ajan. Tämä alustava
superlataus takaa optimaalisen virtatehon varmistaen sujuvan ja nopean hiusten-
leikkuun joka kerta. Akun maksimikapasiteetti saavutetaan vasta 3 lataus- ja
tyhjennysjakson jälkeen.
AKKUJEN YLLÄPITÄMINEN
Ladattavien akkujen optimaalisen kapasiteetin ylläpitämiseksi anna trimmerin
akun tyhjentyä, ja lataa se sitten 3 tunnin ajan 6 kuukauden välein.
KÄYTTÖ VERKKOVIRRALLA
- Varmista, että laite on kytketty pois päältä.
- Liitä sovitin laitteen pohjaan ja kytke sovitin sopivaan pistorasiaan.
- Sininen LED-latausvalo vilkkuu, kun sovitin on kunnolla liitetty laitteeseen ja
kytketty verkkovirtaan.
- Laite on nyt käyttövalmis.
HUOMAUTUS: Laitetta ei saisi käyttää 20 minuuttia pidempään verkkovirralla.
LANGATON KÄYT
Varmista, että laitetta on ladattu vähintään 30 minuutin ajan. Sininen LED-lataus-
valo vilkkuu, kun sovitin on kunnolla liitetty laitteeseen ja kytketty verkkovirtaan.
Kun laite on ladattu täyteen, sininen LED-latausvalo palaa vilkkumatta. Irrota
virtajohto laitteesta. Kytke laite päälle ja käytä ohjeiden mukaan.
KÄYTÖN VALMISTELU
- Tarkista laite aina ennen käyttöä mahdollisilta näkyviltä vaurioilta Älä käytä
laitetta, jos se on vioittunut.
- Varmista, että terissä ei ole karvoja tai likaa.
- Varmista, että laitteen akussa on tarpeeksi virtaa.
- Käytä puhtaissa, kuivissa ja selvitetyissä karvoissa.
PITUUDEN SÄÄTÖPYÖRÄN KÄYTTÖ
Pituuden säätöpyörällä voit säätää trimmerin leikkuukamman leikkuupituutta.
Sinun täytyy kokeilla laitetta löytääksesi sopivan leikkuupituuden, mutta ohjeis-
tus on,
että 1 mm pituudella saat erittäin lyhyen parran ja 12 mm pituudella paksumman
ja pidemmän parran.
- Valitse leikkuupituus (1–12 mm) trimmerin edessä olevalla säätöpyörällä.
- Kun käännät säätöpyörää myötäpäivään, lisäät leikkuupituutta.
- Kun käännät säätöpyörää vastapäivään, lasket leikkuupituutta.
- Kun olet valinnut sopivan leikkuupituuden, leikkuukampa lukkiutuu automaat-
tisesti varmistaen tasaisen leikkuun.
- Kytke trimmeri päälle liu’uttamalla virtapainiketta ylös. Terät alkavat liikkua ja
voit aloittaa parran leikkuun.
TRIMMERIN KÄYTTÖ ILMAN LEIKKUUKAMPAA
- Trimmeriä voi myös käyttää parran reunojen viimeistelemiseen/muotoile-
miseen.
- Irrota leikkuukampa asettamalla kaksi sormea pyörän molemmille puolille ja
vetämällä varoen, jotta leikkuukampa napsahtaa pois paikoiltaan (kuva 1).
- Vedä leikkuukampaa ylös ja poispäin trimmeristä.
LEIKKUUKAMMAN KIINNITTÄMINEN TRIMMERIIN
- Liu’uta trimmerin päätä leikkuukamman takareunan alle.
- Leikkuukamman tulisi pysyä päässä.
- Napsauta leikkuukampa paikoilleen painamalla varoen pyörää laitetta vasten
(kuva 2).
- Leikkuukamman tulisi napsahtaa paikoilleen.
PUHDISTUS JA HUOLTO
Optimaalisen tehokkuuden ylläpitämiseksi laite tulisi puhdistaa jokaisen käytön
jälkeen:
- Irrota leikkuukampa käytön jälkeen. Huuhtele leikkuukampa juoksevan veden
alla ja kuivaa kunnolla ennen käyttöä tai säilytystä.
- Poista trimmeriin jääneet karvat ja lika mukana toimitettavalla puhdistushar-
jalla. Älä puhdista trimmerin terää terävillä esineillä.
- Terät voidaan irrottaa puhdistuksen helpottamiseksi.
- Irrota terät pitämällä trimmeriä toisessa kädessä, aseta peukalosi terien alle ja
työnnä teriä poispäin kahvasta (kuva 3).
- Kiinnitä terät uudelleen varmistamalla, että terälevy on kahvassa ja napsauta
terät paikoilleen.
- Puhalla varoen terien taakse jääneet karvat.
- Terät voidaan huuhtoa juoksevan veden alla.
- Varmista, että trimmerin terät ovat kuivat, ennen kuin kiinnität ne trimmerin
runkoon.
- Puhdistuksen jälkeen kytke laite päälle ja voitele terät muutamalla tipalla
mukana toimitettua voiteluöljyä. Käytä vain laitteen mukana toimitettua voi-
teluöljyä, sillä se on kehitetty erityisesti nopeille trimmereille. Se ei haihdu eikä
hidasta teriä.
ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΑ
T890E
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Αντάπτορας CA80
ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Χρησιμοποιείτε μόνο τον αντάπτορα που διατίθεται με τη συσκευή.
1. Συνδέστε το βύσμα στη συσκευή και συνδέστε τον αντάπτορα, διασφαλίζοντας ότι η
ξυριστική μηχανή είναι στη θέση OFF. Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, φορτίστε
την μπαταρία για 3 ώρες.
2. Βεβαιωθείτε ότι η φωτεινή ένδειξη φόρτισης αναβοσβήνει.
3. Μια πλήρης φόρτιση δίνει τη δυνατότητα χρήσης της κουρευτικής μηχανής για τουλάχιστον
120 λεπτά.
4. Η διάρκεια των επόμενων φορτίσεων είναι 2 ώρες μετά την πρώτη φόρτιση των 3 ωρών.
Η ανδρική ξυριστική μηχανή για γένια της BaByliss περιλαμβάνει μπαταρίες Li-ion. Πριν από
την πρώτη χρήση, η συσκευή θα πρέπει να έχει φορτιστεί για 3 συνεχόμενες ώρες. Αυτή η
αρχική υπερφόρτιση διασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση ισχύς για να διασφαλιστεί το απαλό
και γρήγορο ξύρισμα κάθε φορά. Η μέγιστη χωρητικότητα της μπαταρίας θα επιτευχθεί μόνο
μετά από 3 κύκλους φόρτισης/αποφόρτισης.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Για να διατηρήσετε την άριστη χωρητικότητα των επαναφορτιζόμενων μπαταριών, η συσκευή
πρέπει να αποφορτίζεται πλήρως και στη συνέχεια, επαναφορτίστε τη για 3 ώρες κάθε 6
μήνες.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΡΕΥΜΑ
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Συνδέστε τον αντάπτορα στο κάτω μέρος της συσκευής και συνδέστε τον αντάπτορα στην
κατάλληλη πρίζα.
- Η μπλε φωτεινή ένδειξη φόρτισης LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει όταν ο αντάπτορας έχει
συνδεθεί σωστά στη συσκευή και με το ρεύμα.
- Η συσκευή είναι πλέον έτοιμη για χρήση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 λεπτά,
όταν η λειτουργία της γίνεται με ρεύμα.
ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει φορτίσει για τουλάχιστον 30 λεπτά. Η μπλε ένδειξη φόρτισης
LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει όταν ο αντάπτορας έχει συνδεθεί σωστά στη συσκευή και με
το ρεύμα.
Όταν η συσκευή φορτίσει πλήρως, η μπλε φωτεινή ένδειξη LED θα σταματήσει να
αναβοσβήνει και θα παραμείνει αναμμένη. Αφαιρέστε το καλώδιο ρεύματος της συσκευής,
ενεργοποιήστε τη και χρησιμοποιήστε τη όσο χρειάζεται.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
- Ελέγχετε πάντα τη συσκευή προτού τη χρησιμοποιήσετε για εμφανή σημάδια φθοράς. Να μη
χρησιμοποιείται εάν έχει υποστεί ζημιά.
- Βεβαιωθείτε ότι στις λεπίδες δεν υπάρχουν τρίχες και σκουπίδια.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει φορτίσει επαρκώς.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε καθαρές και στεγνές τρίχες που έχουν χτενιστεί για να μην
έχουν κόμπους.
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
Ο διακόπτης ελέγχου του μήκους σας επιτρέπει να προσαρμόζεται τον οδηγό κοπής έτσι ώστε
να αλλάζει το μήκος κοπής της μηχανής σας. Θα πρέπει να πειραματιστείτε για να βρείτε το
επιθυμητό μήκος, αλλά ως
οδηγός, με το 1 mm θα έχετε πολύ κοντά γένια και με τα 12 mm θα έχετε πιο πυκνά και μακριά.
- Επιλέξτε το μήκος κοπής (1-12 mm) χρησιμοποιώντας τον διακόπτη στο μπροστινό μέρος
της συσκευής.
- Γυρίζοντας τον διακόπτη δεξιόστροφα θα αυξήσετε το μήκος κοπής.
- Γυρίζοντάς τον αριστερόστροφα θα μειώσετε το μήκος κοπής.
- Μόλις επιλέξετε το επιθυμητό μήκος κοπής, ο οδηγός θα ασφαλίσει αυτομάτως στη θέση για
εγγυημένο και ομοιόμορφο ξύρισμα.
- Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή σπρώχνοντας το κουμπί ισχύος προς τα πάνω, οι λεπίδες θα
αρχίσουν να κινούνται και μπορείτε να ξεκινήσετε το ξύρισμα.
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΚΟΠΗΣ
- Η ξυριστική μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις λεπτομέρειες ή τους σχηματισμούς
γύρω από τις άκρες των γενιών.
- Για να αφαιρέσετε τον οδηγό κοπής, τοποθετήστε δύο δάχτυλα σε κάθε άκρη της ροδέλας
και σπρώξτε ελαφρώς για να ξεκλειδώσει ο οδηγός. (Εικ. 1)
- Σπρώξτε τον οδηγό προς τα πάνω και αφαιρέστε τον από τη συσκευή.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
- Σπρώξτε την κεφαλή της μηχανής κάτω από το πίσω χείλος του οδηγού.
- Ο οδηγός θα πρέπει να παραμείνει επάνω στην κεφαλή.
- Κουμπώστε τον οδηγό στη θέση του πιέζοντας ελαφρά τη ροδέλα σε κόντρα με τη συσκευή.
(Εικ. 2)
- Ο οδηγός θα πρέπει να κουμπώσει σε ασφαλή θέση
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Για να διατηρήσετε τις άριστες αποδόσεις, η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται ύστερα από κάθε
χρήση:
- Αφαιρέστε τον οδηγό κοπής μετά τη χρήση. Ξεπλύνετέ τον κάτω από τρεχούμενο νερό και
στεγνώστε τον πολύ καλά πριν τον αποθηκεύσετε ή τον επαναχρησιμοποιήσετε.
- Χρησιμοποιήστε το βουρτσάκι καθαρισμού που παρέχεται με τη συσκευή για να
απομακρύνετε τρίχες και σκουπίδια. Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να
καθαρίσετε τις λεπίδες της μηχανής.
- Οι λεπίδες μπορούν να αφαιρεθούν για πιο εύκολο καθαρισμό.
- Για να αφαιρέσετε τις λεπίδες, κρατήστε με το ένα χέρι τη λαβή της μηχανής, τοποθετήστε
τον αντίχειρά σας κάτω από τις λεπίδες και σπρώξτε τις λεπίδες για να αφαιρεθούν από τη
λαβή. (Εικ. 3)
- Για να επατοποθετήσετε τις λεπίδες, βεβαιωθείτε ότι το κάτω μέρος της λεπίδας βρίσκεται
στη λαβή και κουμπώστε τη στη σωστή θέση.
- Αφαιρέστε προσεκτικά τις τρίχες που έχουν παγιδευτεί κάτω από τις λεπίδες.
- Μπορείτε να ξεπλύνετε τις λεπίδες με τρεχούμενο νερό.
- Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες είναι στεγνές προτού τις επανατοποθετήσετε στο σώμα της
συσκευής.
- Μετά τον καθαρισμό, ενεργοποιήστε τη συσκευή και λιπάνετε τις λεπίδες χρησιμοποιώντας
μερικές σταγόνες από το λιπαντικό λάδι που παρέχεται. Χρησιμοποιείτε μόνο το λιπαντικό
λάδι που παρέχεται με τη συσκευή, επειδή έχει παρασκευαστεί ειδικά για ξυριστικές μηχανές
υψηλής ταχύτητας και δεν εξατμίζεται και δεν επιβραδύνει τις λεπίδες.
SZAKÁLLVÁ
T890E
A termék használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat.
Adapter CA80
A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE
FONTOS! Csak a készülékhez mellékelt adaptert használja.
1. Dugja be a dugaszt a készülékbe és csatlakoztassa a konnektorhoz az adaptert,
ellenőrizze, hogy a szakállvágó OFF helyzetben legyen. Mielőtt első alkalommal
használja a készüléket, töltse 3 órán keresztül.
2. Ellenőrizze, hogy a töltésjelző lámpa villog.
3. A teljes töltés 120 perc vezeték nélküli használatot tesz lehető
4. Az első 3 órás töltés után a töltési idő 2 óra.
A BaBylissMEN szakállvágó Li-ion akkumulátorokkal rendelkezik. Az első használat
előtt a készüléket 3 órán keresztül teljesen fel kell tölteni. Ez az első túltöltés optimális
teljesítményt, gyors és finom vágást biztosít minden használatnál. Az akkumulátor
csak 3 teljes töltési és lemerülési ciklus után éri el a maximális teljesítményét.
AZ AKKUMULÁTOROK KÍMÉLÉSE
Az akkumulátorok optimális élettartama érdekében a vágógépet körülbelül 6 havon-
ta teljesen le kell meríteni, majd 3 órán át folyamatosan tölteni kell.
HÁLÓZATRÓL TÖRTÉNŐ HASZNÁLAT
- Ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva.
- Csatlakoztassa az adaptert a készülék alapjához és dugja be az adaptert egy
megfelelő konnektorba.
- A kék LED töltésjelző villog, amikor az adapter megfelelően csatlakozik a készü-
lékhez és be van dugva a hálózati konnektorba.
- A készülék most használatra kész.
MEGJEGYZÉS: a készüléket nem szabad 20 percnél tovább folyamatosan használni,
ha a hálózatra csatlakozik.
VEZETÉK NÉLKÜLI HASZNÁLAT
Ellenőrizze, hogy a készülék fel van töltve legalább 30 percig. a kék LED töltésjelző
villog, amikor az adapter megfelelően csatlakozik a készülékhez és a hálózati kon-
nektorhoz.
Amikor a készülék teljesen feltöltődött, a kék LED töltésjelző villogása megszűnik, de
tovább világít. Távolítsa el a hálózati kábelt a készülékből, kapcsolja be és használja
szükség szerint.
ELŐKÉSZÍTÉS A HASZNÁLATRA
- Mindig vizsgálja át a készüléket, hogy nincs rajta látható sérülés. Ne használja a
készüléket, ha sérült.
- Ellenőrizze, hogy a késeken nincsenek szőrmaradványok és törmelékek.
- Ellenőrizze, hogy a készülék töltése elegendő.
- Tiszta, száraz és alaposan kifésült hajra használja.
A HOSSZÚSÁGSZABÁLYOZÓ KORONG HASZNÁLATA
A hosszúságszabályozó koronggal állíthatja be a vezetőfésűt a szakállvágó vágási
hosszúságának megváltoztatásához. Ki kell tapasztalnia, hogy megtalálja a kívánt
hosszúságot, de
tájékoztatásul, az 1 mm nagyon rövid szakállt, a 12 mm pedig vastagabb és hosszabb
szakállt eredményez.
- Válasszon ki egy vágási hosszúságot (1-12 mm) a szakállvágó elején található
koronggal.
- A korong óramutató járásával egyező irányú forgatása növeli a vágási hosszúságot.
- A korong óramutató járásával ellentétes irányú forgatása csökkenti a vágási
hosszúságot.
- Miután kiválasztotta a kívánt vágási hosszúságot, a vezetőfésű automatikusan
rögzítődik ebben a helyzetben, a garantált, egyenletes vágás érdekében.
- Kapcsolja be a szakállvágót a bekapcsoló gombot felfelé tolva. A kések mozgása
beindul, és elkezdheti a vágást.
A VÁGÓGÉP HASZNÁLATA VEZETŐFÉSŰ NÉLKÜL
- A szakállvágó használható a szakáll szélének finom vágásához / alakításához is.
- A vezetőfésű levételéhez helyezze két ujját a korong két oldalára, és finoman
meghúzva szabadítsa ki a vezetőfésűt. (1. ábra)
- Húzza a vezetőfésűt felfelé és távolítsa el a vágóegységtől.
A VEZETŐFÉSŰ RÖGZÍTÉSE A SZAKÁLLVÁGÓHOZ
- Csúsztassa a vágófejet a vezetőfésű hátsó szélére.
- A vezetőfésű a fejen marad.
- Kattintsa a vezetőfésűt a helyzetébe, a korongot nyomja az egységhez. (2. ábra)
- A vezetőfésű ekkor biztonságos helyzetbe kerül.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
Az optimális teljesítmény fenntartása érdekében a készüléket minden használat után
meg kell tisztítani.
- A használat után vegye le a vezetőfésűt. Folyó víz alatt öblítse el a vezetőfésűt, és
gondosan szárítsa meg, mielőtt elteszi vagy használja.
- A mellékelt tisztító kefe segítségével távolítsa el a szőrszálakat és törmelékeket. Ne
használjon éles tárgyat a kés tisztításához.
- A könnyebb tisztíthatóság érdekében a kések kivehetőek.
- A kések kivételéhez tartsa a szakállvágó markolatát az egyik kezével, helyezze a
hüvelykujját a kések alá, és tolja el a késeket a markolattól. (3. ábra)
- A kések visszahelyezéséhez ellenőrizze, hogy a kés alapja a helyén van a markolaton,
majd kattintsa a helyére.
- Finoman fújja ki a kések alá szorult szőrszálakat.
- el lehet öblíteni a vízcsap alatt.
- Ellenőrizze, hogy a szakállvágó kései megszáradtak, mielőtt a készülékhez erősíti
őket.
- Tisztítás után kapcsolja be a készüléket, és tegyen néhány cseppet a mellékelt
kenőolajból a késekre. Csak a készülékhez mellékelt kenőolajat használja, mert
kifejezetten nagysebességű hajvágókhoz készült, nem párolog el és nem fékezi a
késeket.
TRYMER DO BRODY
T890E
Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa.
Zasilacz CA80
ŁADOWANIE URZĄDZENIA
WAŻNE! Używaj tylko zasilacza dostarczonego z urządzeniem.
1. Włóż wtyczkę do urządzenia i podłącz zasilacz, upewniając się, że trymer jest w pozycji
OFF (wyłączony). Przed pierwszym użyciem urządzenia ładuj je przez 3 godziny.
2. Sprawdź, czy kontrolka ładowania miga.
3. Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, można go używać bezprzewodowo przez
120 minut.
4. Kolejne naładowania powinny trwać 2 godziny po pierwszym, 3-godzinnym
ładowaniu.
Twój trymer do brody BaBylissMEN jest wyposażony w baterie litowo-jonowe. Przed
pierwszym użyciem urządzenie powinno być w pełni ładowane przez 3 godziny. To
początkowe pełne ładowanie zapewnia optymalną wydajność, aby zapewnić sprawne
i szybkie przycinanie za każdym razem. Maksymalna pojemność baterii zostanie
osiągnięta dopiero po 3 cyklach ładowania i rozładowania.
KONSERWACJA BATERII
Aby utrzymać optymalną pojemność baterii, trymer powinien być całkowicie
rozładowany, a następnie ładowany przez 3 godziny co 6 miesięcy.
DZIAŁANIE ZASILANIA
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- Podłącz zasilacz do podstawy urządzenia i podłącz go do odpowiedniego gniazdka
sieciowego.
- Niebieska dioda LED ładowania zacznie migać, gdy zasilacz zostanie prawidłowo
włożony do urządzenia i podłączony do sieci.
- Urządzenie jest gotowe do użycia.
UWAGA: Urządzenie nie powinno być używane dłużej niż 20 minut podczas gdy jest
ładowane.
UŻYWANIE BEZPRZEWODOWE
Upewnij się, że urządzenie było ładowane przez minimum 30 minut. Niebieska dioda
ładowania LED zacznie migać, gdy zasilacz zostanie prawidłowo włożony do urządzenia
i podłączony do sieci.
Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, niebieska dioda ładowania LED przestanie
migać i zacznie świecić ciągle. Odłącz przewód zasilający od urządzenia, włącz je i
używaj zgodnie z wymaganiami.
PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA
- Zawsze sprawdzaj urządzenie przed użyciem pod kątem zauważalnych oznak uszko-
dzenia. Nie używaj go, jeżeli jest uszkodzone.
- Upewnij się, że w ostrzach nie ma włosów i zanieczyszczeń.
- Upewnij się, że urządzenie jest wystarczająco naładowane.
- Używaj na czystych, suchych włosach, wyczesanych aż do całkowitego do ich
rozplątania.
UŻYWANIE POKRĘTŁA REGULACJI DŁUGOŚCI
Pokrętło regulacji długości umożliwia regulację nakładki grzebieniowej, aby zmienić
długość cięcia trymera. Będziesz musiał poeksperymentować, aby znaleźć preferowaną
długość.
Ustawienie na 1 mm da Ci bardzo krótką brodę w stylu kilkudniowego zarostu, a na 12
mm – grubszą i dłuższą.
- Wybierz długość cięcia (1-12 mm) za pomocą pokrętła z przodu trymera.
- Obrócenie pokrętła zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększy długość cięcia.
- Obrócenie go w lewo spowoduje zmniejszenie długości cięcia.
- Po wybraniu pożądanej długości cięcia nakładka automatycznie blokuje się w celu
zapewnienia równomiernego cięcia.
- Włącz trymer przesuwając włącznik w górę. Ostrza wówczas zaczną się poruszać a Ty
będziesz móc rozpocząć przycinanie.
UŻYWANIE TRYMERA BEZ NAKŁADKI GRZEBIENIOWEJ
- Trymer może być również używany do drobnego przycinania/nadawania kształtu
wokół krawędzi brody.
- Aby wyjąć nakładkę grzebieniową, umieść dwa palce po obu stronach pokrętła i deli-
katnie pociągnij, aby odblokować nakładkę (rys. 1).
- Pociągnij nakładkę do góry i zdejmij z trymera.
PRZYŁĄCZENIE NAKŁADKI GRZEBIENIOWEJ DO TRYMERA
- Wsuń głowicę trymera pod tylną krawędź nakładki.
- Nakładka powinna znajdować się na głowicy.
- Wciśnij nakładkę na jej miejsce, delikatnie przyciskając pokrętło do urządzenia (rys. 2).
- Nakładka powinna być zatrzaśnięta w bezpiecznym położeniu.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Aby utrzymać optymalną wydajność, urządzenie powinno być czyszczone po każdym
użyciu w następujący sposób:
- Wyjmij nakładkę grzebieniową po użyciu. Opłucz nakładkę grzebieniową pod bieżącą
wodą i dokładnie wysusz zanim ją schowasz lub jej użyjesz.
- Użyj szczoteczki do czyszczenia zawartej w zestawie, aby pozbyć się włosów i
zanieczyszczeń. Nie używaj ostrych przedmiotów do czyszczenia ostrza trymera.
- Ostrza można zdjąć, aby ułatwić czyszczenie.
- Aby wyjąć ostrza, przytrzymaj uchwyt trymera jedną ręką, umieść kciuk pod ostrzami i
zdejmij ostrza z uchwytu (rys. 3).
- Aby ponownie zamocować ostrza, upewnij się, że podstawa płytki ostrzy jest osadzona
na uchwycie i wciśnij je na swoje miejsce.
- Delikatnie zdmuchnij włosy znajdujące się pod ostrzami.
- Ostrza można spłukać pod bieżącą wodą.
- Upewnij się, że ostrza trymera są suche przed ponownym przymocowaniem ich do
korpusu trymera.
- Po wyczyszczeniu włącz urządzenie i naoliw ostrza za pomocą kilku kropel dostarc-
zonego smaru. Używaj wyłącznie smaru dostarczonego wraz z urządzeniem, ako że
jest on specjalnie opracowany dla trymerów o dużej szybkości i nie odparowuje, ani
nie spowalnia ostrzy.
ZASTŘIHOVAČ VOUSŮ
T890E
Před použitím produktu si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny.
Adaptér CA80
NABÍJENÍ PŘÍSTROJE
DŮLEŽITÉ! Používejte pouze adaptér dodávaný se zařízením.
1. Ujistěte se, že je zastřihovač v poloze OFF (vypnuto), zasuňte zástrčku do přístroje
a připojte adaptér. Před prvním použitím přístroje jej nabíjejte po dobu 3 hodin.
2. Zkontrolujte, zda indikátor nabíjení bliká.
3. Při plném nabití vydrží 120 minut bezdrátového používání
4. Následné nabíjecí cykly po počátečních 3 hodinách by měly být 2 hodiny.
Zastřihovač vousů BaBylissMEN je vybaven bateriemi Li-ion. Před prvním použitím by
se měl přístroj plně nabíjet nepřetržitě po dobu 3 hodiny. Toto počáteční super nabití
zajistí optimální výkon, aby se pokaždé zajistilo hladké a rychlé stříhání. Maximální
kapacita baterie bude dosažena po 3 cyklech nabití a vybití.
UCHOVÁVÁNÍ BATERIÍ
Aby se zachovala optimální kapacita nabíjecích baterií, měl by se zastřihovač zcela
vybít a poté nabít po dobu 3 hodin každých 6 měsíců.
PROVOZ ZE SÍTĚ
- Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
- Připojte adaptér ke spodní části přístroje a adaptér zapojte do vhodné síťové zásuvky.
- Pokud je adaptér správně zasunut do přístroje a připojen k síti, modrá nabíjecí LED
kontrolka začne blikat.
- Přístroj je nyní připraven k použití.
POZNÁMKA: Pokud je přístroj napájený ze sítě, neměl být používán déle než 20
minut.
PROVOZ NA BATERIE
Ujistěte se, že se přístroj nabíjel po dobu nejméně 30 minut. Pokud je adaptér správně
zasunut do přístroje a připojen k síti, modrá nabíjecí LED kontrolka začne blikat.
Jakmile je přístroj plně nabitý, modrá LED nabíjecí kontrolka přestane blikat, ale
zůstane svítit. Odpojte síťový napájecí kabel od přístroje, zapněte jej a používejte dle
potřeby.
PŘÍPRAVA K POUŽITÍ
- Před každým použitím vždy zkontrolujte, zda přístroj nevykazuje zřejmé známky
poškození. Poškozený přístroj nepoužívejte.
- Ujistěte se, že jsou čepele prosté vlasů a jiných nečistot.
- Ujistěte se, že je přístroj dostatečně nabitý.
- Používejte přístroj na čistých, suchých vlasech, rozčesaných tak, aby nebyly zacu-
chané.
POUŽITÍ OVLADAČE NASTAVENÍ DÉLKY
Ovladač nastavení délky vám umožňuje seřizovat hřebenový nástavec a tím měnit
zastřihovací délku vašeho zastřihovače. Bude nutno trochu experimentovat, než určíte
svou optimální délku, ale jako doporučení
může posloužit následující: nastavení 1 mm vám poskytne velmi krátké vousy, podob-
né strništi, a nastavení 12 mm poskytne silnější a delší vousy.
- Vyberte zastřihovací délku (1 až 12 mm) pomocí ovladače na přední straně
zastřihovače.
- Otáčením ovladače doprava zastřihovací délku zvětšujete.
- Otáčením ovladače doleva zastřihovací délku zmenšujete.
- Když jste vybrali svou požadovanou zastřihovací délku, nástavec se automaticky
zajistí v dané poloze a zajistí tak rovnoměrný střih.
- Zapněte zastřihovač posunutím vypínače nahoru, čepele se začnou pohybovat a
můžete začít se zastřiháváním.
POUŽITÍ ZASTŘIHOVAČE BEZ HŘEBENOVÉHO NÁSTAVCE
- Tento zastřihovač lze používat také pro detailní tvarování kolem hran vaší bradky.
- Při snímání hřebenového nástavce vložte dva prsty na každou stranu kolečka a jem-
ným zatažením nástavec odjistěte. (obr. 1)
- Vytáhněte nástavec nahoru ze zastřihovacího přístroje.
NASAZENÍ HŘEBENOVÉHO NÁSTAVCE DO ZASTŘIHOVAČE
- Posuňte zastřihovací hlavu pod zadní jazýček nástavce.
- Nástavec by se měl opírat o hlavu.
- Zacvakněte nástavec na místo jemným zatlačením kolečka proti přístroji. (obr. 2)
- Nástavec by měl zacvaknout do zajištěné polohy
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Abyste zachovali optimální výkon, je třeba přístroj po každém použití vyčistit.
- Po použití hřebenový nástavec sejměte. Před uložením nebo použitím důkladně
opláchněte hřebenový nástavec pod tekoucí vodou a řádně osušte.
- Pomocí dodaného čisticího kartáčku odstraňte veškeré vlasy a nečistoty. K čištění
čepele zastřihovače nepoužívejte ostré předměty.
- Pro usnadnění čištění lze čepele vyjmout.
- Při vyjímání čepelí držte jednou rukou rukojeť zastřihovače, položte palec pod čepele
a vytlačte čepele z rukojeti. (obr. 3)
- Při opětovném nasazování čepelí se ujistěte, zda je spodní část čepelové desky
usazena v rukojeti a zacvaknuta v dané poloze.
- Lehce odfoukněte veškeré vlasy a nečistoty zachycené pod čepelemi.
- Čepele lze opláchnout pod tekoucí vodou.
- Před opětovným nasazením do tělesa zastřihovače se ujistěte, že jsou čepele suché.
- Po čištění zapněte přístroj a naolejujte čepele pomocí několika kapek dodaného
mazacího oleje. Používejte pouze mazací olej dodávaný s přístrojem, protože je
speciálně navržen pro vysokorychlostní zastřihovače a nevypařuje se ani nezpoma-
luje čepele.
ТРИММЕР ДЛЯ БОРОДЫ
Т890Е
Перед тем как использовать электроприбор, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь
с инструкциями по безопасности.
Сетевой адаптер CA80
ЗАРЯДКА ПРИБОРА
ВНИМАНИЕ! Пользуйтесь только тем сетевым адаптером, который поставлен вместе
с прибором.
1. Убедитесь в том, что триммер выключен (переключатель в положении OFF).
Вставьте штырь сетевого адаптера в прибор и включите адаптер в сеть. Перед тем
как в первый раз воспользоваться электроприбором, оставьте его на зарядке в
течение 3 часов.
2. Проверьте, мигает ли световой индикатор зарядки.
3. Полностью заряженный электроприбор может работать от аккумуляторной
батарейки в течение 120 минут.
4. После первой 3-часовой зарядки последующие должны продолжаться 2 часа.
5. Триммер для бороды марки BaBylissMEN оснащен литий-ионными
аккумуляторными батарейками. Перед первым использованием прибор следует
оставить на зарядке в течение 3 часов без перерыва. Данная исходная усиленная
зарядка обеспечивает оптимальные мощностные характеристики прибора, что
каждый раз делает возможной бесперебойную быструю стрижку. Максимальная
емкость аккумуляторной батарейки достигается только после 3 циклов зарядки –
разрядки.
ПРЕДОХРАНЕНИЕ БАТАРЕЕК
Для поддержания оптимальной емкости перезаряжаемых батареек каждые 6
месяцев следует дать триммеру полностью разрядиться и затем перезарядить его в
течение 3 часов.
РАБОТА ОТ СЕТИ
- Убедитесь в том, что прибор выключен.
- Подключите сетевой адаптер к основанию прибора и включите его в соответствующую
электрическую розетку.
- Если сетевой адаптер правильно подключен к прибору и к сети, начинает мигать
синий световой индикатор зарядки.
- Прибор готов к работе.
ПРИМЕЧАНИЕ: при работе от сети не рекомендуется пользоваться прибором дольше
20 минут.
РАБОТА ОТ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЙКИ
Обеспечьте зарядку прибора в течение как минимум 30 минут. Если сетевой адаптер
правильно подключен к прибору и к сети, начинает мигать синий световой индикатор
зарядки.
Когда прибор полностью заряжен, синий световой индикатор зарядки перестает
мигать и продолжает гореть непрерывно. Отсоедините сетевой шнур от прибора,
включите триммер и используйте его по назначению.
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
- Перед каждым использование прибора проверьте, нет ли на нем видимых следов
повреждения. Не пользуйтесь поврежденным электроприбором.
- Убедитесь в том, что на лезвиях нет состриженных волос или иных загрязнений.
- Удостоверьтесь в том, что прибор достаточно заряжен.
- Пользуйтесь прибором на чистых, высушенных, тщательно расчесанных волосах.
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОЛЕСИКОМ НАСТРОЙКИ ДЛИНЫ СТРИЖКИ
- С помощью вращающейся колесика вы можете настроить направляющую триммера
для изменения длины стрижки. Вам понадобится попробовать несколько вариантов,
чтобы подобрать подходящую длину стрижки; ориентируйтесь на то, что при
выбранной длине в 1 мм борода получается очень короткой, как едва отросшая
щетина, при длине стрижки в 12 мм получится более густая и длинная борода.
- Выберите длину стрижки (от 1 до 12 мм), пользуясь вращающимся колесиком
спереди триммера.
- Для увеличения длины стрижки поворачивайте колесико по часовой стрелке.
- Для уменьшения длины стрижки поворачивайте колесико против часовой стрелки.
- Как только вы выберите необходимую длину стрижки, направляющая автоматически
заблокируется в данном положении, чтобы гарантировать ровную аккуратную
стрижку.
- Включите триммер, передвинув переключатель вверх; лезвия заработают, и вы
можете начать стрижку.
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТРИММЕРОМ БЕЗ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
- Триммером можно также пользоваться для окантовки/оформления края бороды.
- Чтобы снять направляющую для стрижки, возьмитесь пальцами за регулировочное
колесико с обеих сторон и аккуратно потяните, чтобы отсоединить направляющую.
(Fig. 1)
- Потяните направляющую вверх и снимите ее с корпуса триммера.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ НА ТРИММЕРЕ
- Вставьте скользящим движением головку триммера под задний выступ
направляющей
- Направляющая должна опереться на головку.
- Защелкните направляющую в установленном положении, слегка прижав к прибору
регулировочное колесико. (Fig. 2)
- Раздавшийся щелчок подтвердит правильность установки направляющей в
безопасной позиции.
УХОД И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
- Для поддержания оптимальной производительности электроприбор следует
очищать после каждого использования:
- Закончив пользоваться прибором, снимите направляющую. Ополосните
направляющую под проточной водой и тщательно высушите ее перед тем, как убрать
на хранение или снова воспользоваться ею.
- Воспользуйтесь прилагаемой к прибору щеточкой, чтобы удалить состриженные
волосы и иные загрязнения. Не пользуйтесь острыми предметами для очистки
лезвий триммера.
- Для облегчения ухода лезвия можно снять с прибора.
- Чтобы снять лезвия, удерживайте корпус триммера рукой, подтолкните лезвия снизу
большим пальцем и отсоединить их от корпуса. (Fig. 3)
- Чтобы вновь установить лезвия на прибор, убедитесь в том, что основание
лезвия встало на место в корпусе прибора, и защелкните лезвия в установленном
положении.
- Аккуратно сдуйте волосы, собравшиеся под лезвием.
- Лезвия можно ополаскивать под струей воды.
- Прежде чем устанавливать лезвия на триммер, убедись в том, что они полностью
высохли.
- Закончив уход, включите прибор и смажьте лезвия, нанеся на них несколько капель
масла, включенного в комплект поставки. Пользуйтесь только тем смазочным
маслом, которое поставлено вместе с прибором: его состав специально разработан
для триммеров, работающих на больших скоростях, масло не испаряется и не
замедляет работу лезвий.
SAKAL DÜZELTİCİ
T890E
Lütfen ürünü kullanmadan önce güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun.
Adaptör CA80
CİHAZIN ŞARJ EDİLMESİ
ÖNEMLİ! Sadece cihazla birlikte verilen adaptörü kullanın.
1. Fişi cihaza takın ve adaptörü bağlayın, düzelticinin KAPALI konumda olduğundan emin
olun..Cihazı ilk defa kullanmadan önce 3 saat şarj edin.
2. Şarj göstergesi ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin.
3. Tam şarj 120 dakika kablosuz kullanım sağlar
4. Müteakip şarj etmeler ilk 3 saatten 2 saat sonra olmalıdır.
BaBylissMEN Sakal Düzeltici cihazınız Li-ion pillerle donatılmıştır. İlk kullanımdan önce,
cihaz 3 saat boyunca sürekli olarak tamamen şarj edilmelidir. Bu ilk süper şarj, her zaman
pürüzsüz ve hızlı bir düzeltme sağlamak için optimum güç performansı sağlar. Maksimum
pil kapasitesine sadece 3 şarj ve boşaltma döngüsünden sonra ulaşılabilir.
PİLLERİN KORUMASI
Şarj edilebilir pillerin optimum kapasitesini korumak için, düzelticinin tamamen
boşalması ve 6 ayda bir, 3 saat boyunca şarj edilmesi gerekir.
ŞEBEKEYE BAĞLI ÇALIŞMASI
• Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
• Adaptörü cihazın tabanına bağlayın ve adaptörü uygun bir elektrik prizine takın.
Adaptör cihaza doğru şekilde takıldığında ve şebekeye bağlandığında mavi LED şarj ışığı
yanıp söner.
• Cihaz şimdi kullanıma hazır.
NOT: Elektrik şebekesine bağlı olarak çalıştırıldığında, cihaz 20 dakikadan daha uzun bir
süreyle kullanılmamalıdır.
KABLOSUZ ÇALIŞMA
Cihazın en az 30 dakika boyunca şarj edildiğinden emin olun. Adaptör cihaza doğru
şekilde takıldığında ve şebekeye bağlandığında mavi LED şarj ışığı yanıp söner.
Cihaz tamamen şarj olduğunda, mavi LED şarj ışığı yanıp sönmeyi kesecek ancak açık
kalacaktır. Şebeke kablosunu cihazdan çıkarın, açın ve gerektiğinde kullanın.
KULLANIM HAZIRLIĞI
Cihazı kullanmadan önce her zaman gözle görülür hasar belirtileri olup olmadığını
kontrol edin. Hasar varsa kullanmayın.
• Bıçakların kıl ve kalıntı içermediğinden emin olun.
• Cihazın yeterince şarj edildiğinden emin olun.
• Birbirine dolaşmayan, taranmış temiz ve kuru kıllarda kullanın.
UZUNLUK KONTROL KADRANININ KULLANIMI
Uzunluk kontrol kadranı, düzelticinizin kesme uzunluğunu değiştirmek için tarak
kılavuzunu ayarlamanıza olanak sağlar. Tercih ettiğiniz uzunluğu bulmak için deneme
yapmanız gerekecek, ancak bir kılavuz olarak, 1 mm size çok kısa ve kirli sakal şeklinde bir
sakal kesimi, 12 mm ise kalın ve daha uzun bir sakal kesimi sağlayacaktır.
• Düzelticinin önündeki kadranı kullanarak bir kesme uzunluğu (1-12mm) seçin.
• Kadranı saat yönünde çevirmek, kesme uzunluğunu arttırır.
• Saat yönünün tersine çevirmek, kesme uzunluğunu azaltır.
İstediğiniz kesme uzunluğunu seçtiğinizde, kılavuz garantili, düz bir kesim için otomatik
olarak yerine kilitlenir.
Güç düğmesini yukarı kaydırarak düzelticiyi açın; o anda bıçaklar hareket etmeye başlar
ve kesmeye başlayabilirsiniz.
DÜZELTİCİNİN TARAK KILAVUZU OLMADAN KULLANIMI
• Düzeltici ayrıca sakalın kenarını detaylandırmak/ biçimlendirmek için de kullanılabilir.
Tarak kılavuzunu çıkarmak için, tekerleğin her iki tarafına iki parmağınızı yerleştirin ve
kılavuzu açmak için hafifçe çekin. (Şekil 1)
• Kılavuzu yukarı ve düzeltici ünitesinden uzağa doğru çekin.
DÜZELTİCİYE TARAK KILAVUZUNUN TAKILMASI
• Düzeltici kafasını kılavuzun arka dudağının altına kaydırın.
• Kılavuzun kafasına oturması gerekir.
Tekerleği üniteye doğru hafifçe bastırarak kılavuzu yerine oturtun. (Şekil2)
• Kılavuz güvenli bir yere oturmalıdır
TEMİZLİK VE BAKIM
Optimum performansı korumak için, cihaz her kullanımdan sonra temizlenmelidir:
Kullandıktan sonra tarak kılavuzunu çıkarın. Tarak kılavuzunu akan suyun altında
durulayın ve saklamadan veya kullanmadan önce iyice kurutun.
Kıl ve döküntüleri temizlemek için ürünle birlikte verilen temizleme fırçasını kullanın.
Düzeltici bıçağını temizlemek için keskin bir nesne kullanmayın.
• Temizlemeye yardımcı olmak için bıçaklar çıkarılabilir.
Bıçakları çıkarmak için, düzelticinin sapını bir elinizle tutun, başparmağınızı bıçakların
altına yerleştirin ve bıçakları saptan uzağa doğru itin. (Şekil 3)
Bıçakları tekrar takmak için, bıçak plakasının tabanının tutamağa oturduğundan emin
olun ve yerine oturtun.
• Bıçakların altında kalan kıları yavaşça üfleyerek uzaklaştırın.
• Bıçaklar musluğun altında durulanabilir.
Düzeltici gövdesine tekrar takmadan önce düzeltici bıçaklarının kuru olduğundan emin
olun.
Temizleme işleminden sonra, cihazı açın ve verilen yağlama yağının birkaç damlasını kul-
lanarak bıçakları yağlayın. Yalnızca cihazla birlikte verilen yağlama yağını kullanın, çünkü
bu yağ, özellikle yüksek hızlı düzeltici için formüle edilmiş bir yağ olup, buharlaşmaz
veya bıçakları yavaşlatmaz.
  • Page 1 1
  • Page 2 2

BaByliss T890E Návod k obsluze

Kategorie
Zastřihovače vlasů
Typ
Návod k obsluze