AudioSonic RD-1559 Návod k obsluze

Kategorie
Rádia
Typ
Návod k obsluze

Tato příručka je také vhodná pro

PL Instrukcja obsługi
Poznámka: trvá nějakou dobu otevřít a verikovat velkou SD kartu/ USB a spočítat všechny nahrávky.
Pokud je tam mnoho souborů, tento proces může trvat až 60 sekund.
AUX
Stiskněte opakovaně tlačítko „FUNC“ dokud displej nezobrazí „AUX1“ nebo „AUX2“.
Připojte své externí zařízení k jednotce použitím standardního kabelu stereo sluchátek.
Ovládání přehrávání lze provést pouze na Vašem externím zařízení.
Vstup mikrofonu
Tato jednotka je vybavena funkcí vstupu mikrofonu. Abyste tuto funkci využili, jednoduše připojte svůj
mikrofon k vstupní zásuvce 6,3mm (1/4”) vpředu na jednotce. Můžete nastavit hlasitost mikrofonu a echo
otáčením hlasitosti mikrofonu, respektive knoíkem echa.
ZÁRUKA
Záruka na tento výrobek je 24 měsíců. Záruka je platná tehdy, když je produkt používán v souladu
s účelem, pro nějž byl vyroben. Navíc by běl být doložen originální doklad (faktura nebo doklad o
koupi), kde je uvedeno datum nákupu, jméno prodejce a produktové číslo výrobku.
Pro podrobnější informace o záruce, prosím, navštivte naše servisní internetové stránky: www.service.
tristar.eu
SMĚRNICE PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Tento přístroj na konci své životnosti nesmí být odhozen do běžného komunálního odpadu, ale
musí být odnesen na místo, kde se recyklují elektrické přístroje a spotřební elektronika. Tento
symbol na zařízení, v návodu k obsluze a na obalu vás na tuto důležitou skutečnost upozorňuje. Materiály
použité na toto zařízení lze recyklovat. Recyklací použitých domácích spotřebičů významně přispíváte
k ochraně našeho životního prostředí. Pro informaci ohledně sběrného místa se obraťte na vaše místní
úřady.
Tento výrobek je ve shodì se základními požadavky a dalšími pøíslušnými ustanoveními smìrnice
R&TTE 1999/5/ES.
Prohlášení o shodì naleznete na adrese:
www.tristar.eu
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za
případná poškození
VYKŘIČNÍK: v rovnostranném trojúhelníku má za cíl upozornit, že z
bezpečnostních důvodů má být konkrétní komponenta vyměněna za
specikovanou komponentu v této dokumentaci.
BLIKAJÍCÍ BLESK SE SYMBOLEM ŠIPKY: v rovnostranném trojúhelníku
má za cíl upozornit uživatele na přítomnost neodizolovaného napětí
v krytu přístroje, které může být dostatečně velké na to, aby způsobilo
osobám zranění.
AC/DC adaptér a hlavní část přístroje nesmí být vystaveny nárazu nebo
pádu; na přístroj nesmí být pokládány předměty naplněné kapalinami,
jako např. vázy.
AC/DC adaptér přístroje by neměl být zablokován a měl by být snadno
přístupný během používání.
Pro úplné odpojení příkonu by měl být odpojen AC/DC adaptér z
elektrické sítě, jelikož AC/DC adaptér je odpojovací zařízení přístroje.
Pozor! Pokud je baterie špatně vložená, je zde nebezpečí exploze.
Vyměňujte baterie pouze za stejné nebo rovnocenné typy.
Varování: Abyste snížili nebezpečí zasažení elektrickým proudem,
nesnímejte kryt (nebo zadní část). Neobsahuje žádné součásti,
které by vyžadovaly údržbu ze strany uživatele. Servis přenechte
kvalikovanému servisnímu personálu.
VAROVÁNÍ: Nevystavujte baterie (nebo jejich balení) vysokým teplotám,
ohni nebo přímému slunečnímu světlu.
Upozornění: uzemnění nebo polarizace. Dbejte bezpečnostního
opatření, kdy širší zuby zástrčky ST musí lícovat s otvorem v objímce
„zásuvky.
Přístroj nesmí být vystaven odkapávání nebo vystříknutí tekutin; na
přístroj nesmí být pokládány předměty naplněné kapalinami.
POPIS SOUČÁSTÍ
1. Otvor pro umístění Vašeho Smartphonu / Tabletu
2. Tlačítko napájení (Zap / Standby)
3. Ladění - / Tlačítko Zpět
4. Přehrát / Pauza / Tlačítko párování
5. Ladění + / Tlačítko Vpřed
6. Tlačítko funkce
7. Zásuvka SD karty
8. Zásuvka USB MP3
9. Zásuvka vstupu mikrofonu
10. Tlačítko Režim zobrazení
11. P-režim / Tlačítko režimu FM
12. Stop / Tlačítko Programování
13. Paměť -/ Složka -
14. Paměť +/ Složka +
15. Zásuvka externí drátové FM antény
16. AUX vstup 1
17. Zásuvka nabíjení USB
18. AUX vstup 2
19. Zásuvka SS napájení
PØED PRVNÍM POUŽITÍM
Vyjmìte spotøebiè a pøíslušenství z krabice.Odstraòte nálepky, ochrannou fólií nebo plasty ze
spotøebièe.
Spotøebiè umístìte na rovný a stabilní povrch a zajistìte minimálnì 10 cm volného místa v jeho okolí.
Tento spotøebiè není vhodný pro umístìní do police nebo k venkovnímu používání.
ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE
Zdroj ST
Přenosný systém můžete napájet zapojením odpojitelné přívodní šňůry ST dozadu na přístroji a jejího
druhého konce do zásuvky. Ujistěte se, že napětí ve Vaší síti odpovídá napětí na štítku přístroje. Ujistěte
se, že přívodní šňůra je plně vložená do přístroje.
Baterie
Vložte 6 ks baterií typu „C“ do oddělení pro baterie. Ujistěte se, že jsou baterie správně vložené, abyste
předešli poškození přístroje. Když není přístroj delší dobu používán, vždy baterie vyjměte, abyste
předešli jejich vytečení a tím i poškození přístroje.
Tento přístroj má vestavěný systém úspory energie, který, když detekuje, že přístroj není v provozu,
automaticky ho přepne do režimu „“standby“.
Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze během provozu ST.
POUŽITÍ
USB otvor pro nabíjení
Připojte zařízení, které chcete nabíjet, k USB otvoru pro nabíjení vzadu na přístroji a Vaše zařízení se bude
nabíjet i během přehrávání.
Režim zobrazení
S tlačítkem „Režim zobrazení“ můžete přepínat mezi různými druhy zobrazení.
Zvukový efekt
Kdykoliv během přehrávání můžete otáčet knoíky „basů“ a „výšek“ pro silnější basy nebo výšky.
Rádio
Stiskněte opakovaně tlačítko „FUNC“ dokud displej nezobrazí FM.
Vybalte dodanou externí FM anténu a vložte ji do vhodné zásuvky vzadu na přístroji.
Použijte tlačítka „LADĚNÍ +“ nebo „LADĚNÍ -“ pro nastavení rádiových frekvencí.
Stiskněte tlačítko „FM režim“ pro výběr mono nebo stereo režimu.
Po naladění si můžete uložit požadovanou stanici. Stiskněte tlačítko „PROG“ a vyberte si žádoucí místo
v paměti pomocí tlačítek „MEM-“ a „MEM+“. Pro potvrzení opět stiskněte tlačítko „PROG“.
Použijte tlačítka „MEM-“ a „MEM+“ pro nalezení požadované stanice.
Bluetooth®
Stiskněte opakovaně tlačítko „FUNC“ dokud displej nezobrazí „BT“.
Na svém externím zařízení zapněte funkci Bluetooth®, vyhledejte „Soundblaster“ a připojte se. Jakmile
jsou zařízení spárována, můžete přehrávat na svém externím zařízení.
POZNÁMKA: jste-li požádáni o heslo, vložte „0000“.
USB + SD
Stiskněte opakovaně tlačítko „FUNC“ dokud displej nezobrazí „SD“ nebo „USB“.
Stiskněte tlačítko „SLOŽKA -/+“ pro přeskakování mezi složkami.
Stiskněte tlačítka vpřed a zpět pro přeskakování mezi nahrávkami.
Stiskněte tlačítko „P-režim“ pro přepínání mezi různými režimy přehrávání: Přehrát >> Opakovat 1 >>
Opakovat vše >> Opakovat složku >> Náhodné přehrávání.
Stiskněte jednou tlačítko „STOP“ pro zastavení přehrávání, stiskněte tlačítko „STOP“ dvakrát pro
vymazání paměti přehrávání.
Radio
Tryck på ”FUNC”-knappen upprepade gånger tills displayen visar FM.
Packa upp den medföljande externa FM-antennen och anslut den till det önskade uttaget på
baksidan av apparaten.
Använd ”TUNE +” eller ”TUNE-” knappen för att justera radiofrekvensen.
Använd ”FM MODE”-knappen för att välja mono eller stereo.
Efter inställning kan du lagra en önskad station. Tryck på ”PROG” och välj önskad minnesposition med
”MEM-” och ”MEM+”-knappen. Tryck på ”PROG” igen för att bekräfta.
Använd ”MEM-” och ”MEM +”-knappen för att hitta en sparad minnesstation.
Bluetooth®
Tryck på ”FUNC”-knappen upprepade gånger tills displayen visar ”BT”.
Slå på Bluetooth®-funktionen på din externa enhet, sök efter ”Soundblaster” och anslut. Väl ihopparad
kan du starta uppspelningen på din externa enhet.
OBS: Om du blir tillfrågad om ett lösenord, skriv in ”0000”.
USB + SD
Tryck på ”FUNC”-knappen upprepade gånger tills displayen visar ”SD” eller ”USB”.
Tryck på ”FOLDER-/+”-knapparna för att hoppa mellan dina mappar.
Tryck på bakåt- och nästa-knapparna för att hoppa mellan låtarna.
Tryck på ”P-mode”-knappen för att växla mellan de olika uppspelningslägena: Spela >> Upprepa 1 >>
Upprepa alla >> Upprepa mapp >> Slumpmässig uppspelning.
Tryck på ”Stop”-knappen en gång för att stoppa uppspelningen, tryck på ”Stop”-knappen två gånger
för att återställa uppspelningsminnet.
Obs: Det tar tid att öppna och kontrollera en stor USB-enhet / SD-kort, och räkna alla musiklerna. Om
det nns många ler, kan det ta upp till 60 sekunder för denna process.
AUX
Tryck på ”FUNC”-knappen upprepade gånger tills displayen visar ”AUX1” eller ”AUX2”.
Anslut den externa enheten till enheten med hjälp av en vanlig stereohörlurssladd.
Uppspelningskontroll kan ske endast genom din externa enhet.
Mikrofoningång
Denna enhet levereras med en mikrofoningångsfunktion. För att använda denna funktion, anslut mikro-
fonen till 6,3mm (1/4”) ingången på framsidan av enheten. Du kan justera mikrofonvolym och eko genom
att vrida respektive mikrofonvolym- och ekoratten.
GARANTI
Denna produkt har en garanti på 24 månader. Din garanti är giltig om produkten används i enlighet
med instruktionerna och för det ändamål som produkten konstruerades. Dessutom måste den
ursprungliga varan (med faktura eller inköpskvitto) lämnas in med inköpsdatum, återförsäljarens
namn och produktens artikelnummer.
För mer information om våra garantivillkor, se vår servicewebbplats: www.service.tristar.eu
RIKTLINJER FÖR SKYDDANDE AV MILJÖN
Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den slutat fungera. Den ska slängas
vid en återvinningsstation för elektriskt och elektroniskt hushållsavfall. Denna symbolen på appa-
raten, bruksanvisningen och förpackningen gör dig uppmärksam på denna viktiga fråga. Materialen som
används i denna apparat kan återvinnas. Genom att återvinna hushållsapparater gör du en viktig insats
för att skydda vår miljö. Fråga de lokala myndigheterna var det nns insamlingsställen.
Produkten uppfyller alla grundläggande krav samt andra relevanta bestämmelser i direktiv
1999/5/EG.
Deklarationen om överensstämmelse nns på:
www.tristar.eu
VIKTIGA SÄKERHETSANORDNINGAR
Om dessa säkerhetsanvisningar ignoreras kan inget ansvar utkrävas av
tillverkaren för eventuella skador som uppkommer.
UTROPSTECKEN - inom en liksidig triangel, används för att indikera att
en specik komponent skall ersättas endast av den komponent som
anges i dokumentationen av säkerhetsskäl.
BLIXT MED PILSPETSSYMBOL - inom en liksidig triangel är avsedd att
varna användaren för närvaron av oisolerad farlig spänning i nom
produkthöljet som kan vara tillräckligt stark för att utgöra en risk för
elektriska stötar på människor.
AC/DC-adaptern och huvudenheten får inte utsättas för dropp eller
stänk och inga föremål fyllda med vätska, som vaser, får placeras på
apparaten.
AC/DC-adaptern för apparaten bör inte blockeras eller bör inte vara
lättåtkomlig under avsedd användning.
För att helt koppla från strömförsörjningen, bör AC/DC-adaptern
för apparaten kopplas bort från elnätet, eftersom den frånkopplade
enheten är AC/DC-adaptern för apparaten.
Varning! Risk för explosion om batteriet byts felaktigt. Ersätt endast
med samma eller motsvarande typ.
Varning: För att minska risken för elektriska stötar, ta inte av höljet (eller
baksidan). Det nns inga delar inuti som kan servas av användaren.
Lämna service till kvalicerad servicepersonal.
VARNING: Batteriet (batteri eller batterier eller batteripack) ska inte
utsättas för stark värme såsom solsken, eld eller liknande.
Varning: jordning eller polarisering. Försiktighetsåtgärder bör vidtas
så att det bredare bladet på AC-kontakten måste matcha slitsen i det
mottagande ”vägguttaget”.
Apparaten får inte utsättas för dropp eller stänk och inga föremål fyllda
med vätska bör placeras på apparaten.
BESKRIVNING AV DELAR
1. Utrymme för att placera din smartphone / pekdator
2. Strömbrytare (På / Standby)
3. Inställning - / Tillbaka-knapp
4. Spela- / Paus- / Ihopparnings-knapp
5. Inställning + / Nästa-knapp
6. Funktionsknapp
7. SD-kort uttag
8. USB MP3 uttag
9. Mikrofoningång
10. Visningsläge-knapp
11. P-läge / FM-läge-knapp
12. Stopp / Program-knapp
13. Minne - / Mapp - knapp
14. Minne + / Mapp + knapp
15. Extern FM-antenn kabeluttag
16. Aux-ingång 1
17. USB-laddningsuttag
18. Aux-ingång 2
19. DC-uttag
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
Tag ut apparaten och tillbehören ur förpackningen. Ta bort klistermärkena, skyddslmerna eller
plasten från apparaten.
Ställ maskinen på ett plant och stabilt underlag, och se till att det nns ett fritt utrymme på minst
10 cm runt enheten. Denna maskin lämpar sig inte för installation i ett skåp eller för användning
utomhus.
STRÖMKÄLLOR
Växelström
Du kan driva ditt bärbara system genom att ansluta den löstagbara nätsladden till nätingången på baksi-
dan av enheten och i ett vägguttag. Kontrollera att märkspänningen för apparaten överensstämmer med
den lokala nätspänningen. Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten till apparaten.
Batteri
Sätt i 6 x batterier av ”C”-storlek i batterifacket. Var noga med att batterierna är korrekt isatta för att
undvika skador på apparaten. Ta alltid ur batterierna när apparaten inte kommer att användas under
en längre tid, eftersom detta kan orsaka läckage från batterierna och därigenom skada din apparat.
”Denna anläggning har ett inbyggt energisparsystem som automatiskt kommer att ställa in den på
standbyläge”” då den märker att anläggningen inte används.
Obs: Denna funktion är endast tillgänglig under AC-drift.
ANVÄNDNING
USB-laddningsuttag
Anslut enheten du vill ladda till USB-laddningsuttaget på baksidan av enheten, enheten kommer att
laddas även under uppspelning.
Visningsläge
Med ”visningsläge”-knappen kan du växla mellan de olika visningslägena.
Ljudeekt
När som helst under uppspelningen, kan du rotera ”bas” och ”diskant” rattarna för starkare bas och
diskant.
l’apparecchiatura non viene utilizzata per lunghi periodi di tempo, onde evitare perdita delle batterie
con danni conseguenti all’apparecchiatura.
"Questa unità dispone di un sistema di risparmio energetico integrato che pone il sistema
automaticamente in ""modalità stand-by"" quando rileva che l'unità non è utilizzata.
Nota: questa modalità è disponibile solo durante il funzionamento di CA.
UTILIZZO
Porta USB di carica
Collegare il dispositivo che si vuole caricare alla porta USB nel retro dell’unità. Il vostro dispositivo si
caricherà anche durante la riproduzione.
Modalità di display
Con il tasto “modalità display” si può scegliere tra diverse modalità.
Eetto sonoro
In qualsiasi momento durante la riproduzione si può ruotare la manopola “bassi “ e acuti” per dei bassi
e acuti più forti.
Radio
Premere il tasto “FUNC” ripetutamente nchè il display non mostra FM.
Scartare l’antenna esterna FM inclusa nella confezione e collegarla alla presa desiderata nel retro
dell’apparecchio.
Utilizzare il tasto TUNE”+ o “TUNE-” per regolare la frequenza della radio.
Utilizzare la “MODALITA FM per selezionare la modalità mono o stereo.
Dopo la sintonizzazione si può memorizzare la stazione desiderata. Premere il tasto “PROG” e scegliere
la posizione della memoria desiderata con i tasti MEM-” e “MEM+”.
Utilizzare i tasti “MEM-” e “MEM+” per trovare la stazione memorizzata.
Bluetooth®
Premere il tasto “FUNC” ripetutamente no a quando ill display non visualizza “BT.
Accendere la funzione Bluetooth® sul vostro dispositivo esterno , cercare “Soundblaster” e collegare.
Una volta accoppiato si può inziare la riproduzione sul vostro dispositivo esterno.
DA NOTARE: nel caso si richiedesse un codice, inserire “0000”.
USB+ SD
Premere il tasto “FUNC” ripetutamente no a quando il display non visualizza “SD” o “USB”.
Premere i tasti “CARTELLA -/+” per saltare da una cartella ad un’altra.
Premere i tasti indietro e avanti per scorrere le canzoni.
Premere il tasto “ modalità P” per scegliere tra le diverse modalità di riproduzione: Play >> Repeat >>
Repeat all >> Repeat cartella >> riproduzione casuale.
Premere il tasto “Stop una volta per interrompere la riproduzione. Premere due volte il tasto “Stop”
per azzerare la memoria di riproduzione.
Nota : occorre del tempo per aprire e vericare un grande Drive USB / Scheda SD e contare tutti i le
musicali. Se ci sono molti le, il processo può durare no a 60 secondi.
AUX
Premere il tasto “FUNC” ripetutamente no a quando il display non mostra AUX1” o AUX2”.
Collegare il vostro dispositivo esterno all’unità utilizzando un cavo per cue stereo standard.
La riproduzione può essere controllata solo tramite il dispositivo esterno.
Entrata microfono
Questa unità è dotata di una funzione di entrata microfono. Per utilizzare questa funzione, semplicemen-
te collegare il microfono alla presa d’ingresso 6.3mm (1/4”) sul fronte ddi questa unità. Si può aggiustare
il volume del microfono ruotando irispettivamente il volume del microfono e la manopola dell’eco .
GARANZIA
Questo prodotto è garantito per 24 messi. La garanzia è valida se il prodotto viene utilizzato secondo
le istruzioni e per lo scopo per il quale è stato creato. Inoltre, deve essere allegata la prova di acquisto
originale (fattura, scontrino o ricevuta) riportante la data di acquisto, il nome del rivenditore e il codice
del prodotto.
Per i dettagli sulle condizioni relative alla garanzia, consultare il nostro sito web di assistenza: www.
service.tristar.eu
LINEE GUIDA PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
Al termine del suo utilizzo questo apparecchio non deve essere gettato tra I riuti domestici, ma
deve essere consegnato ad un punto centrale di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettri-
che ed elettroniche domestiche. Questo simbolo sull’apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione
mettono in evidenza questo problema importante. I materiali usati in questo apparecchio possono essere
riciclati. Riciclando i dispositivi domestici puoi contribuire alla protezione del nostro ambiente. Contattare
le autorità locali per informazioni in merito ai punti di raccolta.
Questo prodotto è conforme ai requisiti fondamentali e ad altre disposizioni in materia della
direttiva R&TTE 1999/5/CE.
La dichiarazione di conformità si trova su:
www.tristar.eu
ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
Il produttore non è responsabile di eventuali danni e lesioni
conseguenti alla mancata osservanza delle istruzioni.
IL PUNTO ESCLAMATIVO all’interno del triangolo è utilizzato per
indicare che uno specico componente deve essere sostituito,
per ragioni di sicurezza, esclusivamente con quello riportato nella
documentazione.
IL SIMBOLO DEL FULMINE all’interno del triangolo avvisa l’utente della
presenza di “tensioni pericolose non isolate all’interno dell’involucro
del prodotto, di entità tale da poter costituire un rischio di scossa
elettrica per le persone.
Ladattatore CA/CC e il gruppo principale non devono essere esposti
a gocce o spruzzi; non collocare oggetti colmi di liquidi, come vasi,
sull’apparecchio .
Ladattatore CC/CA dell’apparecchio non deve essere ostruito o deve
essere facilmente accessibile durante l’uso previsto.
Per scollegare completamente l’ingresso di alimentazione, scollegare
l’adattatore CA/CC dall’alimentazione di rete, in quanto il dispositivo
scollegato è l’adattatore CC/CA dell’apparecchio.
Attenzione: pericolo di esplosione se la batteria non viene sostituita
correttamente. Sostituire la batteria solo con una di tipo equivalente.
Avvertenza: Per ridurre il rischio di scossa elettrica, non rimuovere
il coperchio (o il retro). All’interno non sono presenti parti riparabili
dall’utente. Per riparazioni rivolgersi a personale qualicato.
AVVERTENZA: La batteria (batteria, batterie o pacco batterie) non deve
essere esposta e calore eccessivo, come la luce solare, il fuoco o simili.
Avviso: messa a terra o polarizzazione. Occorre adottare delle
precauzioni in modo tale che la lama più larga della spina ac coincida
con l’alloggiamento nel comparto “presa a muro.
Lapparecchio non dovrebbe essete esposto a gocce o spruzzi e nessun
oggetto contenente liquidi dovrebbe essere posizionato accanto
all’apparecchio.
DESCRIZIONE DELLE PARTI
1. Alloggiamento per smartphone / tablet
2. Tasto di accensione (On/Standby)
3. Tasto Sintonizzazione -/ Indietro
4. Tasto Play / Pausa/ Coppia
5. Tasto Sintonizzazione + / Successivo
6. Tasto funzione
7. Presa Scheda SD
8. Presa USB MP3
9. Presa ingresso microfono
10. Tasto modalità visualizzazione
11. Tasto modalità P/Fm
12. Tasto programma / Stop
13. Tasto memoria -/ cartella
14. Tasto memoria +/ cartella
15. Presa cavo Antenna FM esterna
16. Entrata 1 - Aux
17. Presa USB di carica
18. Entrata 2-Aux
19. Presa di potenza DC
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
Estrarre apparecchio e accessori dalla scatola. Rimuovere adesivi, pellicola protettica o plastica
dall’apparecchio.
Posiziona il dispositivo su una supercie stabile e assicura uno spazio libero di minimo 10 cm. intorno
al dispositivo. Questo dispositivo non è adatto ad essere installato in un mobiletto o per un uso
esterno.
TIPO DI ALIMENTAZIONE
Alimentazione CA
Il sistema portatile può essere alimentato collegando l’adattatore di alimentazione CA staccabile
alla presa CA sul retro dell’unità e alla presa di rete CA. Vericare che la tensione nominale
dell’apparecchiatura corrisponda a quello della tensione di rete locale. Accertarsi che il cavo di
alimentazione CA sia inserito completamente nell’apparecchiatura.
Alimentazione a batteria
Inserire 6 batterie tipo “C” nello scomparto batterie. Accertarsi che le batterie siano inserite
correttamente, onde evitare di danneggiare l’apparecchiatura. Rimuovere sempre le batterie quando
16. Entrada Aux 1
17. Entrada para carregamento USB
18. Entrada Aux 2
19. Entrada de alimentação
ANTES PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
Retire o aparelho e os acessórios da caixa.Retire os autocolantes, o papel de protecção ou o plástico
do aparelho.
Coloque o dispositivo sobre uma superfície plana e estável e garanta um mínimo de 10 cm de
espaço livre em redor do dispositivo. Este dispositivo não é adequado a instalação num armário ou a
utilização no exterior.
FONTES DE ALIMENTAÇÃO
Potência de CA
Pode ligar o seu sistema portátil ligando o cabo de potência de CA destacável à entrada de CA,
na parte posterior da unidade e a uma tomada de CA de parede. Verique se a tensão nominal do
seu aparelho corresponde à tensão local. Certique-se de que o cabo de alimentação de CA está
totalmente inserido no aparelho.
"Este aparelho possui um sistema de poupança de energia incorporado, o qual irá colocar
automaticamente o aparelho num ""modo de espera"" quando detectar que o mesmo não está a ser
utilizado. Nota: esta função só está disponível durante o funcionamento CA.
Potência da bateria
Insira 6 pilhas de tamanho “C” no respectivo compartimento. Certique-se de que as pilhas estão
correctamente inseridas, para evitar danos no aparelho. Remova sempre as pilhas quando não for
utilizar o aparelho durante um longo período de tempo, uma vez que dará origem a fuga nas pilhas e,
subsequentemente, danicará o seu aparelho.
UTILIZAÇÃO
Porta de carregamento USB
Ligue o dispositivo que pretende carregar à porta de carregamento USB na parte traseira da unidade. O
seu dispositivo será carregado mesmo durante a reprodução.
Modo de visualização
Com a tecla “modo de visualização” pode alternar entre os vários modos de visualização.
Efeito de som
Em qualquer altura durante a reprodução pode rodar os botões “baixos e “agudos” para baixos e agudos
mais fortes.
Rádio
Prima repetidamente o botão “FUNC” (Função) até o ecrã mostrar “FM”.
Abra a antena FM externa fornecida e ligue-a à entrada desejada na parte traseira do dispositivo.
Utilize o botão TUNE+” (Sintonizar +) ou TUNE-” (Sintonizar -) para ajustar a frequência de rádio.
Utilize o botão “FM MODE” (Modo FM) para selecionar o modo mono ou estéreo.
Após sintonizar pode guardar uma estação. Prima o botão “PROG” (Programar) e escolha a posição
da memória desejada com o botão “MEM-” (Memória -) e “MEM+” (Memória+). Prima o botão “PROG”
novamente para conrmar.
Utilize o botão “MEM-” e “MEM+” para encontrar uma estação guardada na memória.
Bluetooth®
Prima repetidamente o botão “FUNC” até o ecrã mostrar “BT”.
Ligue a função Bluetooth® no seu dispositivo externo, procure “Soundblaster” e ligue. Depois de
emparelhado pode iniciar a reprodução no seu dispositivo externo.
NOTA: se for pedida uma palavra-passe, introduza “0000”.
USB + SD
Prima repetidamente o botão “FUNC” até o ecrã mostrar “SD” ou “USB.
Prima os botões “FOLDER-/+” (Pasta -/+) para avançar entre pastas.
Prima os botões “para trás” e “para a frente” para avançar entre músicas.
Prima o botão “P-mode” (Modo-P) para avançar entre os vários modos de reprodução: Reprodução
Play (Reprodução) >> Repeat 1 (Repetir 1) >> Repeat all (Repetir tudo) >> Repeat folder (Repetir
pasta) >> Random (Aleatório).
Prima o botão “Stop” (Parar) quando a reprodução parar. Prima o botão “Stop” duas vezes para
restabelecer a memória de reprodução.
Nota: Demora algum tempo a abrir e a vericar uma Unidade USB / cartão SD grande e a contar todos
os cheiros de música. Se existirem muitos cheiros, este processo poderá demorar até 60 segundos.
AUX
Prima repetidamente o botão “FUNC” até o ecrã mostrar AUX1” ou AUX2”.
Ligue o seu dispositivo externo à unidade utilizando um cabo de auscultadores estéreo padrão.
O controlo da reprodução pode apenas ser feito através do seu dispositivo externo.
Entrada para microfone
Esta unidade vem com uma função de entrada de microfone. Para utilizar esta função, ligue
simplesmente o seu microfone à entrada 6,3 mm na parte da frente da unidade. Pode ajustar o volume
do microfone e o eco rodando, respetivamente, o botão de eco e volume do microfone.
GARANTIA
Este produto possui uma garantia de 24 meses. A sua garantia é válida se utilizar o produto de acordo
com as instruções e com a nalidade para a qual foi criado. Além disso, a compra original (factura ou
recibo da compra) deverá conter a data da compra, o nome do vendedor e o número de artigo do
produto.
Para obter as condições de garantia detalhadas, consulte o nosso Web site de serviço: www.service.
tristar.eu
ORIENTÕES PARA A PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Este aparelho não deve ser colocado juntamente com os resíduos domésticos no nal do
seu tempo de vida útil, deve ser entregue num local adequado para reciclagem de aparelhos
domésticos eléctricos e electrónicos. Este símbolo indicado no aparelho, no manual de instruções e
na embalagem chama a sua atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste
aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar electrodomésticos usados está a contribuir para dar um
importante passo na protecção do nosso meio ambiente. Peça às autoridades locais informações relativas
aos pontos de recolha.
Este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras determinações
importantes da R&TTE directiva 1999/5/CE.
A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em:
www.tristar.eu
Umieścić urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni i zapewnić minimum 10 cm wolnej przestrzeni
wokół urządzenia. Urządzenie nie jest odpowiednie do instalacji w szafce lub do wykorzystania na
zewnątrz.
ŹRÓDŁA ZASILANIA
Zasilanie AC
Przenośny system można zasilać poprzez włożenie odłączanego przewodu AC do gniazda typu AC z tylu
urządzenia oraz do gniazda ściennego AC. Sprawdź, czy napięcie znamionowe urządzenia odpowiada
napięciu w twoim domu. Sprawdzić, czy przewód AC jest dokładnie włożony do urządzenia.
Zasilanie bateryjne
Włożyć 6 x baterie typu “C” do komory baterii. Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo włożone w
celu uniknięcia uszkodzeń. Zawsze wyjmować baterie, jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy
czas, jako ze może to przyczynić się do wycieku baterii oraz dalszych uszkodzeń urządzenia.
Zestaw ten posiada wbudowany system oszczędzania energii, który automatycznie przełączy zestaw
w "tryb oczekiwania", gdy wykryje, że zestaw nie jest używany.
Uwaga: funkcja ta jest dostępna wyłącznie podczas zasilania AC.
UŻYTKOWANIE
Port ładowania poprzez USB
Podłącz urządzenie, które chcesz naładować do portu ładowania poprzez USB z tyłu urządzenia; Twoje
urządzenie zostanie naładowane podczas odtwarzania.
Tryb wyświetlania
Przyciskiem „trybu wyświetlania” możesz wybierać różne tryby wyświetlania.
Efekt dźwiękowy
W dowolnym momencie odtwarzania możesz regulować „bas” i „soprany” odpowiednimi pokrętłami, w
celu podbicia niskich i wysokich dźwięków.
Radio
Naciskaj przycisk „FUNC”, aż wyświetlacz pokaże FM.
Odwiń dołączoną do zestawu antenę FM i włóż ją w odpowiednie gniazdo z tyłu urządzenia.
Użyj przycisków TUNE+” lub TUNE-”, aby dostroić do żądanej częstotliwości radiowej.
Użyj przycisku „FM MODE”, aby wybrać tryb mono lub stereo.
Po dostrojeniu możesz zapisać żądaną stację. Naciśnij przycisk „PROG” i wybierz żądany numer w
pamięci przyciskiem „MEM-” i „MEM+”. Potwierdź przyciskiem „PROG”.
Użyj przycisków „MEM-” i „MEM+”, aby odnaleźć zapisaną stację.
Bluetooth®
Naciskaj przycisk „FUNC”, aż wyświetlacz pokaże „BT”.
Włącz Bluetooth® na swoim urządzeniu zewnętrznym, wyszukaj „Soundblaster” i połącz. Po
sparowaniu możesz teraz rozpocząć odtwarzanie muzyki na urządzeniu zewnętrznym.
UWAGA: kod parowania to „0000”.
USB + SD
Naciskaj przycisk „FUNC”, aż wyświetlacz pokaże „SD” lub „USB”.
Naciśnij przycisk „FOLDER-/+”, aby poruszać się pomiędzy katalogami.
Naciskaj przycisk „powrót” i „następny”, aby przeskakiwać z utworu do utworu.
Naciśnij przycisk „P-mode”, aby zmieniać tryby odtwarzania. Odtwarzaj >> Powtórz 1 >> Powtórz
wszystkie >> Powtórz katalog >> Odtwarzanie losowe.
Naciśnij raz przycisk „Stop”, aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij „Stop” dwukrotnie, aby zresetować
pamięć odtwarzania.
Uwaga: Otworzenie i zwerykowanie dużych napędów USB / kart SD oraz policzenie wszystkich
plików muzycznych zabiera trochę czasu Jeśli takich plików jest dużo, może to potrwać nawet do 60
sekund.
AUX
Naciskaj przycisk „FUNC”, aż wyświetlacz pokaże „AUX1” lub „AUX2”.
Podłącz swoje urządzenie zewnętrzne przy pomocy standardowego stereofonicznego kabla
słuchawkowego.
Odtwarzanie można kontrolować tylko z urządzenia zewnętrznego.
Wejście mikrofonowe
Urządzenie to jest wyposażone w wejście mikrofonowe. Aby z niego skorzystać, podłącz po prostu swój
mikrofon do gniazda 6,3 mm (1/4”) z przodu urządzenia. Możesz regulować głośność i echo pokrętłami
głośności i echa mikrofonu.
GWARANCJA
Ten produkt posiada gwarancję na 24 miesiące. Państwa gwarancja jest ważna, jeśli produkt używany
jest zgodnie z instrukcjami i w celu, do jakiego go przeznaczono. Dodatkowo, należy przesłać
oryginalne potwierdzenie zakupu (faktura, dowód sprzedaży lub paragon) wraz z datą zakupu, nazwą
sprzedawcy oraz numerem pozycji dla tego produktu.
Szczegółowe warunki gwarancji podane są na naszej stronie serwisowej: www.service.tristar.eu
WYTYCZNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Po zakończeniu okresu żywotności urządzenia tego nie należy wyrzucać wraz z odpadami domo-
wymi; urządzenie to powinno zostać zutylizowane w centralnym punkcie recyklingu domowych
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Symbol ten znajdujący się na urządzeniu, w instrukcji obsługi
i na opakowaniu zwraca uwagę na tę ważną kwestię. Materiały, z których wytworzono to urządzenie,
nadają się do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego jest znaczącym
wkładem użytkownika w ochronę środowiska. W celu uzyskania informacji dotyczących punktów zbiórki
należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych.
Ten produkt jest zgodny z najwa¿niejszymi wymogami i innymi odnoœnymi postanowieniami
dyrektywy R&TTE 1999/5/EC.
Deklaracjê zgodnoœci mo¿na znaleŸæ w:
www.tristar.eu
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z
niestosowania się do instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.
WYKRZYKNIK- wewnątrz trójkąta równobocznego w celu wskazania,
że specyczny komponent powinien być wymieniony wyłącznie na
komponent określony w dokumentacji z przyczyn bezpieczeństwa.
SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ - w obrębie trójkąta
równobocznego, jest to ostrzeżenie użytkownika o niebezpieczeństwie
dotyczącym nieizolowanych przewodów w obrębie obudowy produktu
o napięciu wystarczającym, aby wywołać ryzyko porażenia prądem.
Zasilacza AC/DC ani urządzenia głównego nie należy wystawiać na
działanie kapiących ani rozchlapujących się płynów; na urządzeniu nie
należy stawiać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak
wazony.
Zasilacza AC/DC urządzenia nie należy niczym zasłaniać, a także
powinien być on łatwo dostępny w czasie zamierzonego użytkowania.
Aby całkowicie odłączyć pobór mocy, zasilacz AC/DC urządzenia
należy odłączyć od gniazdka elektrycznego, ponieważ urządzeniem
rozłączającym jest właśnie zasilacz AC/DC urządzenia.
Uwaga! Niebezpieczeństwo wybuchu baterii, jeśli została wymieniona
nieprawidłowo. Wymienić na ten sam lub na podobny typ baterii.
Uwaga: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie zdejmuj
pokrywy (lub tylnej obudowy). W środku nie ma żadnych części, które
może naprawić użytkownik. Powierzaj naprawę wykwalikowanemu
personelowi.
OSTRZEŻENIE: bateria ( lub baterie lub paczka baterii) nie mogą być
narażone na działanie nadmiernego gorąca, np. promieni słonecznych,
ognia czy podobnych.
Uwaga: uziemienie lub polaryzacja. Należy zachować ostrożność
i uważać, aby szersza blaszka wtyczki AC pasowała do szczeliny w
gniazdku naściennym.
Urządzenia nie wolno narażać na zalanie cieczą; na urządzeniu nie
należy stawiać pojemników z cieczą.
OPIS CZĘŚCI
1. Szczelina na umieszczenie smartfonu / tableta.
2. Przycisk zasilania (włączanie / tryb oczekiwania)
3. Przycisk - strojenie - / powrót
4. Przycisk - odtwarzanie / pauza / parowanie
5. Przycisk - strojenie + / następny
6. Przycisk - funkcja
7. Gniazdo karty SD
8. Gniazdo wejścia USB MP3
9. Gniazdo wejścia mikrofonu
10. Przycisk - tryb wyświetlania
11. Przycisk - tryb P / tryb FM
12. Przycisk - zatrzymaj / program
13. Przycisk - pamięć - / folder -
14. Przycisk - pamięć + / folder +
15. Gniazdo przewodu zewnętrznej anteny FM
16. Wejście Aux 1
17. Gniazdo ładowania poprzez USB
18. Wejście Aux 2
19. Gniazdo zasilania DC
PEZRD PIERWSZE UŻYTKOWANIE
Urządzenie i akcesoria należy wyjąć z pudełka. Z urządzenia należy usunąć naklejki, folię ochronną lub
elementy plastikowe.
SV Bruksanvisning
IT Manuale utente
váš mikrofón do vstupného portu 6,3 mm na prednej strane prístroja. Otáčaním regulátora hlasitosti
mikrofónu a ozveny môžete jednotlivo nastaviť hlasitosť mikrofónu a ozvenu.
ZÁRUKA
Tento výrobok je so zárukou na 24 mesiacov. Vaša záruka je platná, ak je výrobok používaný podľa a v
súlade s inštrukciami a na účely, na ktoré bol vyrobený. A navyše, originálny nákup (faktúra, účtenka,
predajný pokladničný blok alebo potvrdenie o nákupe) musí byť predložený spolu s dátumom
nákupu, menom predajcu a číslom položky tovaru tohto výrobku.
Kvôli detailným a podrobným podmienkam záruky, prosíme viď naša servisná webová stránka: www.
service.tristar.eu
SMERNICE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Toto zariadenie sa na konci životnosti nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom, ale
musí sa zaniesť na miesto, kde sa recyklujú elektrické zariadenia a spotrebná elektronika. Tento
symbol na zariadení, v návode na obsluhu a na obale vás na túto dôležitú skutočnosť upozorňuje.
Materiály použité na toto zariadenie je možné recyklovať. Recykláciou použitých domácich spotrebičov
významne prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zbernom mieste vám poskytnú
miestne úrady.
Tento výrobok spåòa základné požiadavky a ïalšie relevantné ustanovenia R&TTE smernice
1999/5/ES.
Prehlásenie o zhode nájdete na lokalite:
www.tristar.eu
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
V prípade ignorovania bezpečnostných pokynov výrobca nie je
zodpovedný za prípadné poškodenie.
VÝKRIČNÍK - v rovnostrannom trojuholníku sa používa na označenie
toho, že špecický komponent bude vymenený len za komponent
špecikovaný v tomto dokumente z bezpečnostných dôvodov.
SVIETIACIE BLIKANIE SO SYMBOLOM HROT ŠÍPU - vo vnútri
rovnostranného trojuholníka, je určené na výstrahu užívateľa
pri prítomnosti neizolovaného nebezpečného napätia v rámci
produktových doplnkov, ktoré môžu byť nedostatočného stupňa a
dôležitosti na založenie rizika elektrického šoku.
AC/DC rozdvojka a hlavná jednotka, prístroj by nemali byť vystavované
kvapkaniu a odkvapkávaniu alebo špliechaniu; žiadne objekty a
predmety naplnené tekutinami, ako sú vázy, by nemali byť umiestnené
na prístroj.
Rozdvojka AC/DC prístroja by nemala byť zatarasená a zablokovaná
alebo by nemala byť ľahko prístupná počas určeného zamýšľaného
použitia.
Aby ste úplne odpojili a vypli vstup el. energie, AC/DC rozdvojka
prístroja by mala byť odpojená z hlavného prívodu el. energie ako je
odpojené zariadenie a prístroj z AC/DC rozdvojky prístroja.
Výstraha! Nebezpečenstvo výbuchu, ak je batéria nesprávne vymenená.
Vymieňajte len za ten istý alebo podobný typ batérie.
Varovanie: Aby ste znížili riziko elektrického šoku, neodstraňujte a
nevyberajte kryt (alebo zadnú stranu). Neservisujte a neopravujte
žiadne súčiastky a diely vo vnútri. Odvolajte sa v servisovaní na
kvalikovaný servisný personál.
VÝSTRAHA: Batéria (batéria alebo batérie alebo balenie batérií) by
nemalo byť vystavované nadmernému ohrevu ako je slnečné žiarenie,
oheň, požiar alebo podobne.
Pozor: Uzemnenie alebo polarizácia. Je potrebné prijať preventívne
opatrenia tak, aby sa širší konektor zástrčky zhodoval s otvorom v
„nástennej zásuvke“.
Spotrebič nevystavujte kvapkajúcej ani striekajúcej vody a
neumiestňujte naň žiadne predmety naplnené tekutinami.
POPIS KOMPONENTOV
1. Slot na pripojenie smartfónu/tabletu
2. Hlavný vypínač (zapnutie/pohotovostný režim)
3. Tlačidlo Tune-/Back (Ladenie -/Späť)
4. Tlačidlo Play/ Pause/ Pair (Prehrávanie/Prerušenie/Spárovanie)
5. Tlačidlo Tune +/ Next (Ladenie +/Dopredu)
6. Funkčné tlačidlo
7. Slot na pamäťovú kartu SD
8. Slot USB MP3
9. Vstupný port pre mikrofón
10. Tlačidlo režimu zobrazenia
11. Tlačidlo P-Mode/ Fm Mode
12. Tlačidlo Stop/ Program
13. Tlačidlo Memory -/ Folder -
14. Tlačidlo Memory +/ Folder +
15. Port pre externú FM anténu
16. Vstup Aux 1
17. Nabíjací USB port
18. Vstup Aux 2
19. Zásuvka striedavého prúdu
PRED PRVÝM POUŽITÍM
Zariadenie a príslušenstvo vyberte z obalu. Zo zariadenia odstráňte nálepky, ochrannú fóliu alebo
plastové vrecko.
Zariadenie umiestnite na rovnú stabilnú plochu, pričom dbajte na to, aby okolo zariadenia zostal
voľný priestor minimálne 10 cm. Toto zariadenie sa nesmie inštalovať do skrinky ani sa nesmie
používať v exteriéri.
ZDROJE EL.ENERGIE
AC el.energia
Môžete zapojiť Váš prenosný, kufríkový systém zapojením oddeliteľného AC el. kábla do AC vstupu na
zadnej strane jednotky a do el. AC zásuvky v stene. Skontrolujte, že ohodnotené napätie Vášho zariadenia
korešponduje s vašim miestnym napätím. Uistite sa, že AC el. kábel je plne vložený do zariadenia.
El. zdroj batérie
Vložte 6 x „C“ veľkosť batérie do priehradky na batérie. Uistite sa, že batérie sú vložené správne a
vyhnite sa poškodeniu na zariadení. Vždy vyberte batérie, keď sa zariadenie nebude používať dlhšie
časové obdobie, pretože to môže spôsobiť tečenie a pretekanie batérií a následne poškodenie vášho
zariadenia.
Táto zostava má zabudovaný systém šetrenia energie, ktorý automaticky uvedie zostavu do
„“pohotovostného režimu“, keď zistí, že sa zostava nepoužíva.
Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii len pri prevádzke na striedavý prúd (AC).
POUŽÍVANIE
Nabíjací USB port
Zariadenie, ktoré chcete nabíjať, pripojte k nabíjaciemu USB portu na zadnej strane prístroja a vaše
zariadenie sa bude nabíjať dokonca aj počas prehrávania.
Režim zobrazenia
Pomocou tlačidla „Display mode“ (Režim zobrazenia) môžete prepínať medzi rôznymi režimami zobra-
zenia.
Zvukové efekty
Počas prehrávania môžete otáčať regulátormi „bass“ a „treble“ pre silnejšie basy a výšky.
Rádio
Opakovane stláčajte tlačidlo „FUNC“, pokým sa na displeji nezobrazí FM.
Odbaľte dodanú externú FM anténu a zapojte ju do zásuvky na zadnej strane prístroja.
Pre nastavenie rádiovej frekvencie použite tlačidlo TUNE+“ alebo TUNE-“.
Pre voľbu režimu mono alebo stereo použite tlačidlo „FM MODE“.
Po naladení môžete požadovanú stanicu uložiť. Stlačte tlačidlo „PROG“ a zvoľte požadovanú
pamäťovú pozíciu pomocou tlačidla „MEM-“ a „MEM+“. Pre potvrdenie znovu stlačte tlačidlo „PROG“.
Pre nájdenie uloženej stanice v pamäti použite tlačidlo „MEM-“ a „MEM+“.
Bluetooth®
Opakovane stláčajte tlačidlo „FUNC“, pokým sa na displeji nezobrazí „BT“.
Na vašom externom zariadení zapnite funkciu Bluetooth®, vyhľadajte „Soundblaster“ a pripojte. Po
spárovaní môžete spustiť prehrávanie na vašom externom zariadení.
POZNÁMKA: Ak budete požiadaní o vloženie hesla, zadajte „0000“.
USB a SD
Opakovane stláčajte tlačidlo „FUNC“, pokým sa na displeji nezobrazí „SD“ alebo „USB“.
Na prechádzanie medzi adresármi stláčajte tlačidlá „FOLDER-/+“.
Na prechádzanie medzi skladbami stlačajté tlačidlá dozadu a dopredu.
Na prepínanie medzi rôznymi režimami prehrávania stlačte tlačidlo „P-mode“: Play (Prehrávanie) >>
Repeat 1 (Prehrávať skladbu) >> Repeat all (Prehrávať všetky skladby) >> Repeat folder (Prehrávať
adresár) >> Random play (Náhodné prehrávanie).
Pre zastavenie prehrávania stlačte jedenkrát tlačidlo „Stop“, pre vynulovanie pamäti prehrávania
stlačte tlačidlo „Stop“ dvakrát.
Poznámka: Otvorenie a overenie veľkého USB kľúča / SD karty a spočítanie všetkých skladieb si
vyžaduje čas. Ak obsahujú veľa súborov, tento proces môže trvať až 60 sekúnd.
AUX
Opakovane stláčajte tlačidlo „FUNC“, pokým sa na displeji nezobrazí „AUX1“ alebo „AUX2“.
Pripojte vaše externé zariadenie k prístroju s použitím štandardného stereo káble pre náhlavné
slúchadlá.
Ovládanie prehrávania je možné vykonávať len prostredníctvom vášho externého zariadenia.
Vstup pre mikrofón
Tento prístroj prináša funkciu mikrofónneho vstupu. Pre využívanie tejto funkcie jednoducho pripojte
TURVALLISUUSOHJEET
Jos turvallisuusohjeita ei noudateta, valmistaja ei ole vastuussa
vahingoista.
HUUTOMERKKI - tasasivuisen kolmion sisällä osoittaa, että tietyn osan
saa turvallisuussyistä korvata vain kyseisessä asiakirjassa määritellyllä
komponentilla.
SALAMASYMBOLI, JOSSA NUOLENPÄÄSYMBOLI - tasasivuisen kolmion
sisällä, varoittaa käyttäjää sellaisesta eristämättömästä vaarallisesta
jännitteestä tuotteen kotelon sisällä, mikä voi olla riittävän suuri
aiheuttamaan sähköiskun vaaran henkilöille.
AC/DC-verkkolaitetta eikä pääyksikköä saa altistaa nestepisaroille tai
roiskeille, eikä nestettä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, saa sijoittaa
laitteiston päälle.
AC / DC-verkkolaitetta ei saa peittää ja siihen pääsyn tulee olla esteetön
sitä tarkoitettuun käyttöön käytettäessä.
Jos haluat katkaista laitteen virransyötön kokonaan irrota AC/DC-
verkkolaite sähköverkosta. Irrotettu verkkolaite on laitteiston AC/DC-
sovitin.
Huomio! Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan virheellisesti. Vaihda vain
samaan tai vastaavan tyyppiseen.
Varoitus: Vähentääksesi sähköiskun vaaraa, älä poista kantta (tai
taustaa). Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Käänny huoltoasioissa
pätevän huoltohenkilöstön puoleen.
VAROITUS: Akkua (paristoja, akkua tai akkupakettia) ei saa altistaa
kuumuudelle, esimerkiksi suoralle auringonvalolle tai tulelle.
Huomio: maadoitus tai napaisuus. Varotoimia tulee noudattaa
javarmistaa, että AC-pistokkeen leveämpi piikki vastaa "pistorasian"
kannen vastaavaa aukkoa.
Laitteistoa ei tule altistaa nestepisaroille tai -roiskeille, eikä mitään
nesteellä täytettyjä esineitä tule sijoittaa laitteiston päälle.
OSIEN KUVAUKSET
1. Sijoituskolo älypuhelimelle/ tabletille
2. Virtanäppäin (Virta päälle/ Valmiustila)
3. Viritys - / Paluunäppäin
4. Toisto-/ Tauko-/ Paritusnäppäin
5. Viritys +/ Seuraava-näppäin
6. Toimintonäppäin
7. SD-korttipaikka
8. USB MP3 -liitin
9. Mikrofonituloliitin
10. Näyttötila-näppäin
11. P-tila-/ FM-tila -näppäin
12. Seis-/ Ohjelma-näppäin
13. Muisti -/ Kansio-näppäin
14. Muisti +/ Kansio + -näppäin
15. Ulkoinen FM-antennijohtimen liitin
16. Aux-tulo 1
17. USB-latausliitäntä
18. Aux-tulo 2
19. DC-virtaliitin
ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ
Ota laite ja lisävarusteet ulos laatikosta. Irrota laitteesta tarrat sekä suojafolio tai -muovi.
Aseta laite tasaiselle, vakaalle pinnalle ja varmista, että laitteen ympärillä on vähintään 10 cm vapaata
tilaa. Laite ei sovellu asennettavaksi kaapin sisään tai ulos.
VIRTALÄHTEET
Verkkovirta
Voit käyttää kannettavaa järjestelmää kytkemällä irrotettavan verkkovirtajohdon laitteen takaosassa
olevaan AC-tuloon ja pistorasiaan. Tarkista, että laitteen käyttämä jännite vastaa paikallista
verkkojännitettä. Varmista, että verkkovirtajohto on asetettu kokonaan paikalleen.
Tässä laitteessa on sisäänrakennettu virransäästöjärjestelmä, joka asettaa laitteen automaattisesti
"valmiustilaan", kun se havaitsee, ettei laite ei ole käytössä.
Huomaa: tämä toiminto on käytettävissä vain AC-toiminnan aikana.
Aseta 6 kpl “C”-koon paristoja paristokoteloon. Jotta estetään laitteen vahingoittuminen, varmista että paristot
on asetettu oikein. Poista aina paristot jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, sillä muussa tapauksessa voi
seurata paristojen vuotamista ja laitteen vahingoittuminen.
KÄYTTÖ
USB-latausportti
Liitä laite, jonka haluat ladata USB-latausporttiin laitteen takana. Liitetty laite latautuu myös toiston
aikana.
Näyttötila
"Näyttötila"-painikeella voit vaihtaa eri näyttötilojen välillä.
Äänenväri
Voit kiertää “basso ja “diskantti” -nuppeja milloin tahansa toiston aikana säätääksesi basson ja korkeiden
äänien voimakkuutta.
Radio
Paina toistuvasti "FUNC"-painiketta, kunnes näytössä näkyy FM.
Avaa paketista toimitettu ulkoinen FM-antenni ja kytke se vastaavaan liittimeen laitteen takana.
Käytä "TUNE+" tai "TUNE-"-näppäintä säätääksesi radiotaajuutta.
Käytä "FM MODE"-näppäintä valitaksesi mono- tai stereotilan.
Kun olet virittänyt haluamasi aseman, voit tallentaa sen. Paina "PROG"-näppäintä ja valitse haluamasi
muistipaikka "MEM-" ja "MEM +"-näppäimillä. Paina "PROG"-näppäintä uudelleen vahvistaakseksi.
Käytä "MEM-" ja "MEM +"-näppäintä löytääksesi tallennetun aseman muistipaikan.
Bluetooth®
Paina "FUNC"-painiketta toistuvasti, kunnes näytössä näkyy "BT".
Kytke ulkoisen laitteesi Bluetooth-toiminto päälle, etsi "Soundblaster" ja liitä. Kun laite on paritettu,
voit aloittaa toiston ulkoisessa laitteessasi.
HUOMAA: jos pääsykoodia pyydetään, syötä "0000".
USB + SD
Paina "FUNC"-näppäintä toistuvasti, kunnes näytössä näkyy "SD" tai "USB".
Paina "FOLDER -/ +" -näppäimiä ohittaaksesi haluamasi kansiot.
Paina takaisin ja seuraava -näppäimiä ohittaaksesi haluamasi kappaleet.
Paina "P-mode"-näppäintä vaihtaaksesi eri toistotilojen välillä: Toista >> Toista 1 kerta >> Toista kaikki
>> Toista kansio >> Satunnainen toisto.
Paina "Stop"-näppäintä lopettaaksesi toiston, paina "Stop"-painiketta kahdesti nollataksesi
toistomuistin.
Huomaa: Vie aikaa avata ja tarkistaa suuri USB-muisti / SD-kortti ja laskea kaikki musiikkitiedostot. Jos
tiedostoja on paljon, tämä prosessi voi kestää jopa 60 sekuntia.
AUX
Paina "FUNC"-näppäintä toistuvasti, kunnes näytössä näkyy "AUX1" tai "AUX2".
Liitä ulkoinen laitteesi tähän laitteeseen tavallista stereokuulokekaapelilla käyttäen.
Toiston ohjaus voidaan tehdä vain ulkoisen laitteesi kautta.
Mikrofonin sisääntulo
Laitteessa on mikrofonitulotoiminto. Jos haluat käyttää tätä toimintoa, liitä mikrofoni 6,3 mm:n
(1/4 “) tuloliitäntään tämän laitteen etupuolella. Voit säätää mikrofonin äänenvoimakkuutta ja kaikua
kiertämällä vastaavaa mikrofonin äänenvoimakkuus- ja kaikunuppia.
TAKUU
Tälle tuotteelle myönnetään 24 kuukauden takuu. Takuu on voimassa, jos tuotetta käytetään ohjeiden
mukaisesti ja sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Lisäksi alkuperäisestä ostotositteesta (lasku,
ostokuitti tai muu kuitti) tulee ilmetä ostopäivä, jälleenmyyjän nimi ja tuotteen tuotenumero.
Voit tutustua yksityiskohtaisiin takuuehtoihin verkkosivuillamme: www.service.tristar.eu
YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEET
Tätä laitetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana käyttöikänsä lopussa, vaan se on vietävä
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyskeskukseen. Tämä laitteessa, käyttöoppaassa ja pakkauk-
sessa oleva symboli huomauttaa tästä tärkeästä seikasta. Kaikki laitteen materiaalit ovat kierrätettäviä.
Kierrättämällä käytetyt kodinkoneet autat suojelemaan ympäristöä. Kysy paikallisilta viranomaisilta
tietoja kierrätyspisteistä.
Tuote on R&TTE-direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien
määräysten mukainen.
Vaatimustenmukaisuusilmoitus on osoitteessa:
www.tristar.eu
SK Návod na použitie
FI Käyttöopas
CS Návod na použití
  • Page 1 1
  • Page 2 2

AudioSonic RD-1559 Návod k obsluze

Kategorie
Rádia
Typ
Návod k obsluze
Tato příručka je také vhodná pro