Uponor T-85 Installation And Operating Instructions Manual

Typ
Installation And Operating Instructions Manual
1. Application
• Electric Floor Heating Systems
• Hot Water Floor Heating Systems
2. Operation
The controller recognizes the temperature via the
external remote sensor. The controller switches on
when sensor temperature is below set temperature
and it switches o as soon as required room tempera-
ture (set value) will be reached and rise.
The setting range 1 4 corresponds to temperature
10 … 40 °C.
The controller can be switched ON and OFF by means
of the rocker switch.
Adjustable heating interrupt according standard EN
50559 (Interrupts heating after continous heating of
1hr for 5 Minutes).
2.1 Function of the lamps
Function Lamp red
Heating is on on
Floor sensor fault ashes
2.2 Fault of the oor sensor
If a sensor fault (short-circuit or break) occurs, the
controller will switch to fault mode. The heating will
function with max. 30 % of the energy (operation for
30 % of the time). This provides frost- and overheat
protection.
3. Installation
a) Controller
– System to be wired free of voltage
– Pull o the adjusting knob
– Loosen the xing screw
– Remove the cover
Connection acc. to wiring diagram (inside cover)
b) Remote Sensor
Attention:
For more easy replacement sensor cable should
be put into a protection tube. The sensor cable
can be lengthened up to 50 m by using a standard
2-core cable for mains voltage and with a cross
section of 1,5 mm. Close parallel routing along
high voltage cables or in cable ducts should be
avoided or otherwise a screened cable has to be
installed.
Attention:
In case of failure the sensor cable still can carry mains
voltage.
4. Wiring Diagram
5. Technical Data
Controller
Article no. T-85 230 V
Switching current 16 A (4 A cos ϕ = 0,6)
Operating voltage at 50 Hz 230 V AC (207 253 V)
Temperature range
depending on variant
1 … 4 (=10 … 40 °C)
Switch mains ON/OFF
Indicator lamp red Controller calls for heat
Control algorthm PID
Contact (Relay) 1 n/o (for „heating“)
Switching dierential approx. 1 K
Protection class of housing IP 30
Degree of safety II (See point ”Caution“)
Storage temperature –20 … +70 °C
Pollution degree 2
Rated impulse voltage 4 kV
Ball pressure test
temperature
75 ± 2 °C
Voltage and Current for
the purposes of
Interference measurements
230 V, 0,1 A
Energy class IV = 2 %
(acc. EU 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013)
Remote Sensor
Sensor identication white
Sensing element NTC
Sensor cable PVC (2 x 0,5 mm)
Length of cable 4 m, can be extended up
to 50m
Protection class IP 68
Ambient temperature –25 … +70 °C
Characteristics of NTC resistor
Temperature range 10 … 60°C
[k]
10 °C 66,8
20 °C 41,3
30 °C 26,3
40 °C 17,1
50 °C 11,3
60 °C 7,5
Ohmic values only can be tested on disconnected
sensor cable.
Caution !
The device may only be opened and installed
according to the circuit diagram on the device or
these instructions by a qualied electrician. The
existing safety regulations must be observed.
Appropriate installation measures must be taken
to achieve the requirements of protection class II.
This independently mountable electronic device
is de-signed for controlling the temperature in
dry and enclosed rooms only under normal con-
ditions. The device conrms to EN 60730, it works
according operating principle 1C.
6. Dimensions
7. Limiting the temperature range
Preset of controller to max. setting range at factory.
Inside of adjustable knob there are 2 setting rings
with a range of 1 to 6. For limiting the range, please
consider following diagram.
Range limitation
inside knob
Setting range of controller
10 16 22 28 34 40
°C
1
2
3
4
5
6
468 931 004 256
Installation and
Operating Instructions
Uponor Comfort E Thermostat
dial Set T-85 230 V
Uponor Corporation
Äyritie 20
01510 Vantaa
Finland
T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841
www.uponor.com
*
This product should not be disposed of with
household waste. Please recycle the products
where facilities for electronic waste exist. Check
with your local authorities for recycling advice.
1. Aplikace
• Elektrické podlahové vytápění
• Systémy podlahového vytápění teplou vodou
2. Provoz
Termostat rozpozná teplotu pomocí externího dálkového
čidla. Termostat se zapne, když je teplota čidla pod nas-
tavenou teplotou, a vypne se při dosažení a překonání
požadované teploty v místnosti (nastavená hodnota).
Rozsah nastavení 1 … 4 odpovídá teplotě 10 … 40 °C.
Termostat lze zapnout a vypnout kolébkovým vypínačem.
Nastavitelné přerušení vytápění podle normy
EN50559 (přerušuje vytápění na 5minut po nepře-
tržitém ohřevu v délce 1 hod.).
2.1Funkce kontrolek
Funkce Kontrolka svítí červeně
Topení je zapnuté zap.
Porucha podlahového
čidla
bliká
2.2Porucha podlahového čidla
Při poruše podlahového čidla (zkrat nebo přerušení)
se termostat přepne do poruchového režimu. Vytápění
bude fungovat s max. 30% energie (provoz 30% času). To
zajišťuje ochranu proti mrazu a přehřátí..
3. Instalace
A) Termostat
– Systém určený k propojení bez napětí
Vytáhněte nastavovací knoík
– Uvolněte upevňovací šroub
– Sejměte kryt
Připojení podle schématu zapojení
(vnitřní kryt)
b) Dálkové čidlo
Pozor:
Pro snadnější výměnu kabelu čidla je vhodné umístit
kabel do ochranné trubky. Kabel čidla lze prodloužit
až na 50m pomocí standardního dvoužilového kabelu
pro síťové napětí s průřezem 1,5 mm. Podél kabelu
není vhodné vést vysokonapěťové vedení nebo tako-
vé vedení vést společně v kabelových kanálech – v
takovém případě je nutné nainstalovat stíněný kabel.
Pozor:
V případě poruchy může kabel čidla i nadále přenášet
síťové napětí.
4. Schéma zapojení
5. Technické údaje
Termostat
Produkt č.: T-85 230V
Spínací proud 16 A (4 A cos φ = 0,6)
Provozní napětí při 50Hz 230 V AC (207 … 253 V)
Teplotní rozsah v závislosti
na variantě
1 … 4 (= 10 … 40 °C)
Vypínač ON/OFF
Indikační kontrolka, červená Termostat vyžaduje teplo
Řídicí algoritmus PID
Kontakt (relé) 1 n/o (pro „vytápění“)
Spínací diference cca 1 K
Třída krytí krytu IP 30
Bezpečnostní stupeň II (viz bod „Upozornění“)
Skladovací teplota –20 … +70 °C
Stupeň znečištění 2
Jmenovité impulzní napětí 4 kV
Teplota při zkoušce kuličkou 75 ± 2 °C
Napětí a proud pro účely
měření interferencí
230 V, 0,1 A
Energetická třída IV = 2 %
(podle EU 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013)
Dálkové čidlo
Identikace čidla bílé
Snímací prvek NTC
Kabel čidla PVC (2 x 0,5 mm)
Délka kabelu 4 m
Prodloužitelné na max.
50 m
Třída krytí IP 68
Okolní teplota –25 … +70 °C
Charakteristika rezistoru NTC
Teplotní rozsah 10 60 °C
[k]
10 °C 66,8
20 °C 41,3
30 °C 26,3
40 °C 17,1
50 °C 11,3
60 °C 7,5
Ohmické hodnoty lze testovat pouze na odpojeném
kabelu čidla.
Pozor!
Tento přístroj smí být otevírán a instalován pouze
kvalikovaným elektrikářem podle schématu zapo-
jení přístroje nebo podle těchto pokynů. Musí být
dodrženy stávající bezpečnostní předpisy.
Pro splnění požadavků třídy ochrany II je třeba přij-
mout vhodná opatření k instalaci.
Toto nezávisle montovatelné elektronické zařízení je
navrženo pro regulaci teploty v suchých a uzavřených
prostorách, a to pouze za běžných podmínek. Přístroj
splňuje normu EN 60730, funguje podle provozního
principu 1C.
6. Rozměry
7. Omezení teplotního rozsahu
Předvolba termostatu na max. rozsah nastavení z výroby.
Uvnitř nastavitelného knoíku jsou 2nastavovací kroužky
o rozsahu 1 až 6. Pro omezení rozsahu viz následující
schéma.
Zúžení rozsahu v nastavovacím
knoíku
10 16 22 28 34 40
°C
1
2
3
4
5
6
nastavovací rozsah- regulátor
468 931 004 267
Návod k montáži a obsluze
Uponor Comfort E Thermostat
dial Set T-85 230V
*
Tento výrobek nesmí být likvidován spolu s
komunálním odpadem. Recyklujte prosím vý-
robky tam, kde existují podniky pro likvidaci
elektronického odpadu. Ohledně pokynů pro
likvidaci se informujte u místních orgánů.
Uponor Corporation
Äyritie 20
01510 Vantaa
Finland
T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841
www.uponor.com
Achtung !
Das Gerät darf nur durch einen Elektrofachmann
geönet und gemäß dem Schaltbild am Gerät
bzw. dieser Anleitung installiert werden. Dabei
sind die be ste henden Sicherheitsvorschriften zu
beachten.
Um die Anforderungen der Schutzklasse II
zu erreichen, müssen entsprechende In stall a tions -
maß nahmen ergrien werden.
Dieses unabhängig montierbare elektronische
Gerät dient der Regelung der Temperatur aus-
schließlich in trockenen und ge schlossenen
Räumen, mit üblicher Umgebung. Dieses Gerät
entspricht der EN 60730, es arbeitet nach der
Wirkungsweise 1C.
1. Anwendung
• Elektro-Fußbodenheizung
• Warmwasser-Fußbodenheizung
2. Funktion
Der Regler erfasst die Temperatur über den externen
Temperaturfühler. Liegt die Temperatur am Fühler
unter der eingestellten Solltemperatur schaltet der
Regler ein, liegt die Temperatur über der eingestellten
Solltemperatur schaltet der Regler aus.
Die Ziernskala 1 4 entspricht einer Temperatur
von 10 … 40 °C.
Der Regler kann mit dem Schalter ein- bzw. ausge-
schaltet werden.
Heizungsunterbrechung nach Norm EN 50559
(Unterbricht die Heizung nach mehr als einer Stunde
Dauerheizen für 5 Minuten)
2.1 Funktion der Lampen
Funktion Lampe rot
Heizung ist an ein
Fußbodenfühler defekt blinkt
2.2 Defekt des Fernfühlers
Bei einem Fühlerfehler (Kurzschluss oder Bruch) geht
der Regler in den Fehlerbetrieb. Dabei wird max. mit
30 % der Energie geheizt (Einschalten für 30 % der Zeit).
Dies bewirkt einen Frost- und Überhitzungsschutz.
3. Montage
a) Regler
– Anlage spannungsfrei schalten
– Abziehen des Temperatur-Einstellknopfes
– Lösen der Befestigungsschraube
– Abnehmen des Gehäuseoberteils
Anschluß gemäß Schaltbild (siehe
Gehäuseoberteil) durchführen
b) Temperaturfühler
Achtung:
Zum leichteren Austausch sollte der
Temperaturfühler in einem Schutzrohr verlegt
werden.
Die Fühlerleitung kann mit einer Leitung, die
– für Netzspannung ausgelegt ist und
einen Querschnitt von 1,5 mm aufweist bis auf
50 m verlängert werden.
Bei Verlegung in Kabelkanälen oder in der Nähe von
Starkstromleitungen muß eine abgeschirmte Leitung
verwendet werden.
Achtung !
Im Fehlerfall kann Netzspannung am Temperaturfühler
anliegen.
4. Schaltbild
5. Technische Daten
Regler
Bestellbezeichnung T-85 230 V
Schaltstrom 16 A (4 A cos ϕ = 0,6)
Nennspannung bei 50 Hz 230 V AC (207 253 V)
Temperaturbereich je nach Variante 1 … 4 (=10 … 40 °C)
Schalter Ein/Aus
Anzeigelampe rot Regler fordert Wärme an
Regelalgorithmus PID
Kontakt (Relais) 1 Schließer (für „Heizen“)
Hysterese ca. 1 K
Schutzart Gehäuse IP 30
Schutzklasse II (siehe Punkt „Achtung“)
Lagertemperatur –20 … 70 °C
Verschmutzungsgrad 2
Bemessungs-Stoßspannung 4 kV
Temperatur für die
Kugeldruckprüfung
75 ± 2 °C
Spannung und Strom für
Zwecke der EMV-Stör aus-
sendungsprüfungen
230 V; 0,1 A
Energie-Klasse IV = 2 %
(nach EU 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013)
Temperaturfühler
Fühlerkennzeichnung weiß
Fühlerelement NTC
Fühlerkabel PVC (2 x 0,50 mm)
Länge 4 m, kann bis 50 m
verlängert werden
Schutzart IP 68
Umgebungstemperatur –25 … 70 °C
Fühlerkennwerte
Fühlertemperatur 10 … 60°C
[k]
10 °C 66,8
20 °C 41,3
30 °C 26,3
40 °C 17,1
50 °C 11,3
60 °C 7,5
Die -Werte können nur bei abgeklemmtem
Fühler gemessen werden.
468 931 004 256-1 D
Montage- u.
Bedienungsanleitung
Uponor Comfort E Thermostat
dial Set T-85 230 V
6. Maße
7. Einengung des Temperatur-Einstellbereiches
Werkseitig ist der Regler auf den maximalen
Einstellbereich eingestellt.
Im Einstellknopf benden sich 2 Einstellringe
mit einem Einstellbereich von 1 bis 6. Bei der
Bereichseinengung die Einstellung gemäß nachfol-
gendem Diagramm vornehmen.
Bereichseinengung
im Einstellknopf
Einstellbereich Regler
10 16 22 28 34 40
°C
1
2
3
4
5
6
Uponor Corporation
Äyritie 20
01510 Vantaa
Finland
T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841
www.uponor.com
D
*
Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll
entsorgt werden. Bitte nur in speziellen Ein-
richtungen für Elektronikschrott entsorgen. Er-
kundigen Sie sich bei den örtlichen Behörden
zur Recycling Beratung.
1. Program
• Gulvvarmesystemer, elektriske
• Gulvvarmesystemer, varmt vand
2. Drift
Kontrolenheden registrerer temperaturen via
den eksterne ernføler. Kontrolenheden tændes,
når følertemperaturen er under den indstillede
temperatur, og slukkes, så snart den ønskede
rumtemperatur (indstillet værdi) nås og øges.
Indstillingsområdet 1 4 svarer til en temperatur på
10 … 40 °C.
Kontrolenheden kan tilsluttes og slukkes med
rocker-kontakten.
Indstillelig varmeafbryder i henhold til standarden
DS/EN 50559 (afbryder varmen efter kontinuerlig
varme i en time i fem minutter).
2.1 Lampernes funktion
Funktion Lampe rød
Varmen er tilsluttet tilsluttet
Gulvfølerfejl blinker
2.2 Fejl i gulvføler
Hvis der opstår en følerfejl (kortslutning eller
afbrydelse), skifter kontrolenheden til fejltilstand.
Varmen fungerer med maks. 30 % af energien
(drifti30 % af tiden). Derved opnås beskyttelse mod
frost og overophedning.
3. Installation
a) Kontrolenhed
Ved kabelføring skal systemet være spændingsfrit
Træk i justeringsknappen
– Løsn monteringsskruen
– Fjern låget
Tilslutning i henhold til ledningsdiagram (i låget)
b) Fjernføler
Bemærk:
For nemmere udskiftning kan følerkablet placeres
ien beskyttelsesslange. Følerkablet kan forlænges
til op til 50 m ved hjælp af et standard 2-leder-kabel
til netspænding og et tværsnit på 1,5 mm. Undgå at
føre følerkablet parallelt med højspændingskabler
eller i kabelkanaler. I modsat fald skal der installeres
et afskærmet kabel.
Bemærk:
I tilfælde af fejl kan der stadig være netspænding på
følerkablet.
4. Ledningsdiagram
5. Tekniske data
Kontrolenhed
Artikelnr. T-85 230 V
Skiftestrøm 16 A (4 A cos ϕ = 0,6)
Driftsspænding ved 50 Hz 230 V AC (207 … 253 V)
Temperaturområde
afhængigtaf variant
1 … 4 (=10 … 40 °C)
Kontakt Netspænding tilsluttet/slukket
Indikatorlampe rød Kontrolenheden forventer varme
Kontrolalgoritme PID
Kontakt (relæ) 1 n/o (for ”Varme”)
Skiftedierence ca. 1 K
Kabinettets
beskyttelsesklasse
IP 30
Grad af sikkerhed II (se punktet ”Forsigtig”)
Opbevaringstemperatur –20 … +70 °C
Forureningsgrad 2
Mærkeimpulsspænding 4 kV
Temperatur, kugletryktest 75 ± 2 °C
Spænding og strøm til
måling af interferens
230 V, 0,1 A
Energiklasse IV = 2 %
(iht. EU 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013)
Fjernføler
Føleridentikation hvid
Følerelement NTC
Følerkabel PVC (2 x 0,5 mm)
Kabellængde 4 m, kan forlænges op til 50 m
Beskyttelsesklasse IP 68
Omgivende temperatur –25 … +70 °C
Egenskaber for NTC-modstand
Temperaturområde 10 … 60 °C
[k]
10 °C 66,8
20 °C 41,3
30 °C 26,3
40 °C 17,1
50 °C 11,3
60 °C 7,5
Ohm-værdier kan kun testes på et frakoblet følerkabel.
Forsigtig!
Enheden må kun åbnes og installeres af en uddannet
elektriker i henhold til kredsløbsdiagrammet på
enheden eller disse anvisninger. Alle eksisterende
sikkerhedsbestemmelser skal overholdes.
Der skal træes egnede foranstaltninger for at
opfylde kravene i beskyttelsesklasse II.
Denne elektroniske enhed, der kan installeres
separat, er kun beregnet til kontrol af temperaturen
i tørre og lukkede rum under normale betingelser.
Enheden er i overensstemmelse med DS/EN 60730
og fungerer i henhold til funktionsprincip 1C.
6. Mål
7. Begrænsning af temperaturområdet
Forindstilling af kontrolenhed til maks.
indstillingsområde fra fabrik.
I den justerbare knap ndes der 2 indstillingsringe
med et område fra 1 til 6. Anvend følgende diagram
for at begrænse området.
Indstillingsbegræsningen
sidder bag knappen
Indstillingsområde for
rumtermostaten
10 16 22 28 34 40
°C
1
2
3
4
5
6
468 931 004 289
Installations- og
betjeningsanvisninger
Uponor Comfort E termostat
Dial T-85 230 V
Uponor Corporation
Äyritie 20
01510 Vantaa
Finland
T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841
www.uponor.com
*
Dette produktet må ikke bortska es sammen
med almindeligt husholdningsa ald. Produk-
terne skal recirkuleres. A ever derfor produk-
terne hvor der tages hånd om elektronisk af-
fald. Ved tvivl, tag kontakt med dine kommune
vedrørende håndtering af elektroniske a ald.
1. Aplicación
• Sistemas de calefacción por suelo radiante eléctrico
Sistemas de calefacción por suelo radiante de
aguacaliente
2. Funcionamiento
La unidad base reconoce la temperatura mediante la
sonda remota exterior. La unidad base se enciende
cuando la temperatura de la sonda es inferior a la
temperatura establecida y se apaga tan pronto como
se alcanza o supera la temperatura requerida en la
habitación (el valor establecido).
El intervalo establecido entre el 1 y el 4se corresponde
con las temperaturas comprendidas entre 10 y 40 °C.
La unidad base se puede encender y apagar mediante
el interruptor.
Interrupción de calefacción ajustable conforme con el
estándar EN 50559 (interrumpe la calefacción durante
5minutos tras 1hora de funcionamiento continuo).
2.1 Código de luces
Función Luz roja
La calefacción está encendida encendida
Error en la sonda de suelo parpadea
2.2 Error en la sonda de suelo
Si se produce un error en una sonda de suelo
(cortocircuito o avería), la unidad base cambia al
modo de error. La calefacción funcionará como
máximo al 30 % de energía (en marcha durante el
30 % del tiempo). Con ello se protege el sistema contra
la congelación y el sobrecalentamiento.
3. Instalación
a) Unidad base
– Sistema cableado libre de tensión
– Extraiga el mando de ajuste
– Aoje el tornillo de jación
– Retire la tapa
Conexión según el esquema de conexiones
(interior de la cubierta)
b) Sonda remota
Atención:
Para facilitar la sustitución, el cable de la sonda
debe insertarse en un tubo de protección. El cable
de la sonda se puede prolongar hasta los 50 m
mediante un cable estándar de 2hilos adecuado
para la tensión de la red eléctrica que tenga una
sección transversal de 1,5 mm. Es importante
evitar tender cables paralelos próximos a los cables
de alta tensión o en conductos de cableado, a no
ser que se utilicen cables apantallados.
Atención:
Incluso en caso de avería, el cable de la sonda puede
transmitir la tensión de la red eléctrica.
4. Esquema de conexiones
5. Datos técnicos
Unidad base
N.º artículo T-85 230 V
Intensidad de conmutación 16A (4A cos ϕ = 0,6)
Tensión de funcionamiento
a50Hz
230VCA (207 … 253V)
Intervalo de temperaturas según
la variante
1 - 4 (=10 … 40 °C)
Interruptor Red eléctrica activada/
desactivada
Indicador luz roja
La unidad base solicita calor
Algoritmo de control PID
Contacto (relé) 1 n/o (para
calefacción”
)
Diferencial de cambio aprox. 1K
Clase de protección de la carcasa IP30
Grado de seguridad II (consulte el apartado
“Precaución
)
Temperatura de almacenamiento –20 … +70 °C
Grado de contaminación 2
Tensión nominal de impulso 4kV
Temperatura frente al ensayo de
bola de presión
75 ± 2 °C
Tensión e intensidad a efectos
de medición de interferencias
230V; 0,1A
Clase energética IV = 2 %
(según UE 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013)
Sonda remota
Identicación de sonda blanca
Elemento sensor NTC
Cable de sonda PVC (2 x 0,5mm)
Longitud de cable 4m, se puede prolongar
hasta 50m
Clase de protección IP68
Temperatura ambiente –25 … +70 °C
Características del resistor NTC
Intervalo de temperaturas 10 60°C
[k]
10 °C 66,8
20 °C 41,3
30 °C 26,3
40 °C 17,1
50 °C 11,3
60 °C 7,5
Los valores óhmicos solo se pueden probar con el
cable de la sonda desconectado.
Precaución:
El dispositivo únicamente puede ser abierto
e instalado por un electricista cualicado y de
conformidad con el esquema de conexiones que
gura en el dispositivo o en estas instrucciones.
Es imprescindible cumplir la normativa de
seguridad vigente.
Deben adoptarse las medidas de instalación
apropiadas para cumplir los requisitos de la
protección de clase II.
Este dispositivo electrónico para montaje
independiente se ha diseñado para controlar la
temperatura en habitaciones secas y cerradas en
condiciones normales. El dispositivo es conforme
con la norma EN 60730 y funciona de acuerdo con
el principio de funcionamiento 1C.
6. Dimensiones
7. Limitación del intervalo de temperaturas
Valores predenidos en la unidad base hasta el
intervalo de ajustes máximos de fábrica.
En el interior del mando ajustable hay 2 anillos de
ajuste con un intervalo comprendido entre 1 y 6.
Paralimitar el intervalo, utilice el esquema siguiente.
10 16 22 28 34 40
°C
1
2
3
4
5
6
Rango de temperatura
del termostato.
Rango de limitación del dial.
468 931 004 294 E
Instrucciones de instalación
yfuncionamiento
Uponor Comfort E Termostato
con dial de ajuste T-85 230 V
Uponor Corporation
Äyritie 20
01510 Vantaa
Finlandia
T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841
www.uponor.com
E
*
Este producto no debe desecharse con la basu-
ra doméstica. Por favor, recicle los product o s en
las instalaciones de residuos electrónicos. Con-
sulte con las autoridades locales para obtener
información sobre el reciclaje.
1. Sovellutukset
• Sähköiset lattialämmitysjärjestelmät
• Vesikiertoiset lattialämmitysjärjestelmät
2. Käyttäminen
Termostaatti tunnistaa lämpötilan ulkoisen lämpötila-
anturin avulla. Termostaatti käynnistyy, kun lämpötila-
anturi mittaa asetusarvoa matalamman lämpötilan,
ja sammuu, kun tarvittava huonelämpötila
(asetusarvo) on saavutettu ja lämpötila nousee.
Asetusalue 1 … 4 vastaa lämpötilaa 10 – 40 °C.
Termostaatti voidaan kytkeä PÄÄLLE ja POIS PÄÄLTÄ
keinukytkimellä.
Standardin EN 50559 mukainen lämmityksen säätö
(katkaisee lämmityksen viideksi minuutiksi tunnin
yhtäjaksoisen lämmityksen jälkeen).
2.1 Valojen toiminta
Toiminta Punainen valo
Lämmitys on päällä päällä
Lattia-anturivika vilkkuu
2.2 Lattia-anturivika
Anturivian (oikosulku tai rikkoutuminen) sattuessa
termostaatti siirtyy vikatilaan. Lämmitys toimii
enintään 30 prosentin energialla (toiminnassa 30
prosenttia ajasta). Toiminto mahdollistaa jäätymisen- ja
ylikuumenemiseneston.
3. Asentaminen
a) Termostaatti
– Järjestelmän johdot kytketään jännitteettömänä
– Vedä säätimestä
– Löysää kiinnitysruuvia
– Ota kansi pois
Liitäntä kytkentäkaavion mukaisesti (kannen
sisäpuolella)
b) Etäanturi
Huomio:
Vaihdon helpottamiseksi anturin johto on
asetettava suojaputkeen. Anturin johtoa voidaan
pidentää enintään 50 metriin kaksiytimisellä
vakioverkkojännitekaapelilla, jonka poikkileikkaus
on 1,5 mm. Suljettua rinnakkaisasennusta
korkeajännitekaapeleita pitkin tai kaapelikanaviin
olisi vältettävä tai muuten on asennettava
suojaverkotettu kaapeli.
Huomio:
Vikatilanteessa anturin johdossa voi edelleen olla
jännitettä.
4. Kytkentäkaavio
5. Tekniset tiedot
Termostaatti
Osanro T-85 230 V
Kytkentävirta 16 A (4 A cos ϕ = 0,6)
Käyttöjännite 50 Hz 230 V AC (207 … 253 V)
Varianttikohtainen
lämpötila-alue
1 … 4 (=10 – 40 °C)
Kytkin virta PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ
Merkkivalo punainen Termostaatti pyytää lämpöä
huoneeseen.
Säätöalgoritmi PID
Liitäntä (rele) 1 n/o (”lämmitykseen”)
Kytkentäero noin 1 K
Kotelon suojausluokka IP 30
Varmuusaste II (ks. kohta ”Varoitus”)
Säilytyslämpötila –20 – +70 °C
Likaantumisaste 2
Nimellisimpulssijännite 4 kV
Brinellin kovuuskoelämpötila 75 ± 2 °C
Jännite ja virta
häiriömittauksiin
230 V, 0,1 A
Energialuokka IV = 2 %
( EU 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013)
Etäanturi
Anturitunniste valkoinen
Tunnistavat elementit NTC
Anturin johto PVC (2 x 0,5 mm)
Johdon pituus 4 m, voidaan pidentää
enintään 50 metriin
Suojausluokka IP 68
Käyttölämpötila –25 – +70 °C
NTC-resistorin ominaisuudet
Lämpötila-alue 10 – 60 °C
[k]
10 °C 66,8
20 °C 41,3
30 °C 26,3
40 °C 17,1
50 °C 11,3
60 °C 7,5
Ohmiarvot voidaan testata vain, kun anturin johto
onirrotettu.
Varoitus!
Laitteen saa avata ja asentaa vain valtuutettu
sähköasentaja laitteessa olevan piirikaavion
ja näiden ohjeiden mukaisesti. Voimassa olevia
turvallisuusmääräyksiä on noudatettava.
Asennuksessa on noudatettava menetelmiä,
joillasaavutetaan suojausluokka II.
Itsenäisesti asennettava elektroninen laite on
suunniteltu kuivien ja suljettujen tilojen lämpötilan
säätöön ainoastaan normaaleissa olosuhteissa,
Laite täyttää standardin EN 60730 mukaisen
vaatimukset ja toimii toimintaperiaatteen
1Cmukaisesti.
6. Mitat
7. Lämpötila-alueen rajaaminen
Termostaatin esiasetus maksimi tehdasasetusalueelle.
Säätimen sisällä on kaksi säätörengasta asteikolla 1–6.
Alue voidaan rajata seuraavan kaavion mukaisesti.
Termostaatin säätöpyörän
asento
Termostaatin asetuslämpötila
10 16 22 28 34 40
°C
1
2
3
4
5
6
468 931 004 292
Asennus- ja käyttöohjeet
Uponor Comfort E -termostaatin
näytön asetus T-85 230 V
Uponor Corporation
Äyritie 20
01510 Vantaa
Suomi
T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841
www.uponor.com
*
Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin talous-
jätteen mukana kaatopaikalle. Rikkoutunut
tuote tulee toimittaa kierrätettäväksi sähköjät-
teen keräyspisteeseen. Kotitaloudet saavat lisä-
tietoja keräyspisteistä kuntansa viranomaisilta.
1. Domaines d’utilisation
• Chauage au sol électrique
• Chauage au sol par eau
2. Fonctionnement
La température est mesurée par la sonde à distance.
Si celle-ci est inférieure à la consigne, le thermostat
enclenche le chauage; si elle est supérieure, le chauf-
fage sera coupé.
La plage de réglage de 1 4 correspond à une
température de 10 … 40 °C.
L’interrupteur permet l’arrêt ou la mise en route du
thermostat.
Interruption du chauage réglable selon la norme
EN 50559 (Interrompt le chauage après plus d‘une
heure de chauage continu pendant 5 minutes).
2.1 Fonctions des témoins
Fonction Témoin rouge
Chauage en demande
ON
Défaut de la sonde clignote
2.2 Défaut de la sonde à distance
Le thermostat passe en service d’urgence en cas de
défaut (court-circuit ou rupture) de la sonde. Il chaue
avec au maximum 30 % de la puissance (commutation
pour une durée de 30 %), ce qui provoque une protec-
tion contre le gel et la surchaue.
3. Montage
a) Thermostat
Mettre l’installation hors-tension
Retirer la molette du thermostat
Enlever la vis
Retirer la couvercle
Brancher selon le schéma
(dans le couvercle du boîtier)
b) Sonde de température
Attention:
Pour faciliter un éventuel remplacement, placer la
sonde dans un conduit de protection
Le câble de sonde peut être prolongé jusqu’à
50 mètres avec un câble:
de section 1,5 mm
adapté à la tension secteur
Si le câble passe dans des goulottes de câbles ou est
à proximité de conducteurs de puissance, employer
du câble blindé.
Attention:
En cas de défaut, la sonde peut se trouver à la
tension secteur!
4. Schéma de branchement
5. Caractéristiques techniques
Thermostat
No. d’article T-85 230 V
Intensité max 16 A (4 A à cos ϕ =0,6)
Tension à 50 Hz 230 V AC (207 253 V)
Plage de température
(selon la version)
1 … 4 (=10 … 40 °C)
Interrupteur M/A
Témoin rouge Demande de chaud
Sortie relais 1 contact travail
Algorithme de commande PID
Hystérésys env. 1 K
Protection IP 30
Classe protection II (Voir point »Attention«)
Température Stockage: –20 … 70 °C
Degré de pollution 2
Calculation impulse
voltage
4 kV
Température d’essai du test
de dureté de BRINELL
75 ± 2 °C
Intensité et tension
nécessaires à la mesure des
interférences électromag
-
nétiques (CEM)
230 V, 0,1 A
Classe énergétique IV = 2 %
(selon UE 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013)
Sonde
marquage sonde blanche
Elément sensible CTN
Cable PVC (2 x 0,5 mm)
Longueur 4m, peut être allongé
jusqu’à 50 m.
Protection IP 68
Température ambiante: –25 … 70 °C
Caractéristiques de la sonde
Température de la sonde 10 60°C
[k]
10 °C 66,8
20 °C 41,3
30 °C 26,3
40 °C 17,1
50 °C 11,3
60 °C 7,5
les valeurs ohmiques ne peuvent être mesurées que
sonde débranchée!
Attention !
L’appareil ne doit être ouvert que par un
professionnel et installé selon les schémas et les
instructions de montage. Respecter les directives
de sécurité existantes.
Les mesures d’installation adéquates doivent
être prises pour satisfaire aux exigences de la
classe de protection II.
Ce thermostat assure la régulation de la tempéra-
ture seulement dans des locaux secs et fermés à
usage normal. Cet appareil est selon la norme
EN 60730 et fonctionne selon la directive 1C.
6. Dimensions
7. Limitation de la plage de réglage
A la livraison, toute la plage est accessible.
A l’intérieur de la molette se trouvent 2 bagues, (l’une
pour la valeur max. l’autre pour la valeur min.) pou-
vant être positionnées sur une plage de 1 6.
Se référer au diagramme suivant pour le réglage
10 16 22 28 34 40
°C
1
2
3
4
5
6
Limitation de la plage
de réglage dans
Plage de réglage du thermostat
F
*
Ces produits ne peuvent pas être traités
comme des déchets ménagers. Veuillez faire
recycler ces produits par une entreprise qui
se charge du recyclage des déchets électro-
niques. Veuillez contacter les autorités locales
pour avoir de plus amples informations concer-
nant la liquidation des déchets.
468 931 004 296 F
Notice de montage
et d’installation du
Uponor Comfort E Thermostat
dial Set T-85 230 V
Uponor Corporation
Äyritie 20
01510 Vantaa
Finlandia
T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841
www.uponor.com
1. Alkalmazás
• Elektromos padlófűtési rendszerek
Vizes padlófűtési rendszerek
2. Üzemeltetés
A központi egység különálló hőmérséklet-érzékelővel
méri a hőmérsékletet. A központi egység bekapcsol,
amikor az érzékelt hőmérséklet a beállított hőmérséklet
alatt van, és kikapcsol, amikor a helyiség hőmérséklete
eléri a kívánt (beállított) értéket, ésemelkedik.
Az 1 4 beállítási tartomány a 10 40 °C hőmérsékleti
tartománynak felel meg.
A központi egységet billenőkapcsolóval lehet be- és
kikapcsolni.
Állítható fűtésmegszakítás az EN 50559 szabványnak
megfelelően (1 óra folyamatos fűtés után 5 percre
megszakítja a fűtést)
2.1 A fények jelentése
Jelentés Piros fény
Fűtés bekapcsolva be
Padlóérzékelő hiba villog
2.2 Padlóérzékelő hibája
Ha érzékelőhiba következik be (rövidzárlat vagy
szakadás), a központi egység hibamódba kapcsol.
A fűtés max. 30 % teljesítménnyel működik (az idő
30 %-ában kapcsol be). Ez biztosítja a fagyvédelmet és
a túlhevülés elleni védelmet.
3. Telepítés
a) Központi egység
– A rendszert feszültségmentesíteni kell
– Húzza ki a beállítógombot
– Lazítsa meg a rögzítőcsavart
volítsa el a burkolatot
Csatlakozás a kapcsolási rajz szerint
(a burkolat belső részén)
b) Különálló hőmérséklet-érzékelő
Figyelem!
A csere megkönnyítése érdekében az érzékelő
kábelét célszerű védőcsőben elhelyezni. Azérzékelő
kábelének maximális hossza 50 m lehet; a kábel
standard 2 eres, hálózati feszültséghez való, 1,5mm
keresztmetszetű kábel legyen. Ne vezesse az
érzékelő kábelét nagyfeszültségű kábel közelében,
vagy azzal közös kábelcsatornában; ha ez mégis
szükséges, árnyékolt kábelt kell használni.
Figyelem!
Hiba esetén az érzékelő kábele a hálózati feszültséget
továbbra is vezeti.
4. Kapcsolási rajz
5. Műszaki adatok
Központi egység
Cikkszám T-85 230 V
Kapcsolási áram 16 A (4 A cos ϕ = 0,6)
Üzemi feszültség 50 Hz esetén 230 V AC (207 … 253 V)
Hőmérsékleti tartomány
aváltozattól függően
1 … 4 (= 10 … 40 °C)
Kapcsoló hálózat BE/KI
Jelzőfény piros Központi egység
bekapcsolja a fűtést
Vezérlési algoritmus PID
Kapcsolás (Relé) 1 n/o („fűtéshez”)
Hiszterézis kb. 1 K
Burkolat védelmi osztálya IP 30
Biztonsági fokozat II (lásd: „Figyelem” résznél)
Környezeti hőmérséklet –20 … +70 °C
Szennyezettségi fok 2
Névleges üzemi feszültség 4 kV
Nyomáspróba, hőmérséklet 75 ± 2 °C
Feszültség és áramerősség,
interferencia-mérés céljára
230 V, 0,1 A
Energiaosztály IV = 2 %
(az EU 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013 szerint)
Távérzékelő
Érzékelő azonosítása fehér
Érzékelőelem NTC
Érzékelőkábel PVC (2 x 0,5 mm)
Kábelhossz 4 m, 50 m-ig
meghosszabbítható
Védelmi osztály IP 68
Környezeti hőmérséklet –25 … +70 °C
NTC ellenállás karakterisztikája
Hőmérséklet-tartomány 10 … 60 °C
[k]
10 °C 66,8
20 °C 41,3
30 °C 26,3
40 °C 17,1
50 °C 11,3
60 °C 7,5
Az ohm-értékek csak lecsatlakoztatott
érzékelőkábelnél mérhetők.
Figyelem!
A készüléket csak szakképzett villanyszerelő
nyithatja ki és telepítheti, a készüléken levő
kapcsolási rajz vagy ezen útmutató alapján.
Ahatályos biztonsági előírásokat be kell tartani.
A II-es védelmi osztály elérése érdekében
megfelelő telepítési rendelkezéseket kell hozni.
Ez az önállóan felszerelhető elektronikus készülék
száraz, zárt helyiségek hőmérsékletének normál
körülmények közötti szabályozására készült.
Akészülék teljesíti az EN 60730 szabvány előírásait;
működése megfelel az 1C alapelvnek.
6. Méretek
7. Hőmérséklet-tartomány korlátozása
A központi egység gyárilag beállítva a legnagyobb
beállítási tartományra.
Az állítható gombon belül található 2 db,
1-6 tartományban állítható állítógyűrű. A tartomány
korlátozásához vegye gyelembe az alábbi ábrát.
Gomb beállítási értéke
Kívánt hőmérséklet
10 16 22 28 34 40
°C
1
2
3
4
5
6
468 931 004 293 H
Telepítési és üzemeltetési útmutató
Uponor Comfort E Thermostat
dial Set T-85 230 V
Uponor Corporation
Äyritie 20
01510 Vantaa
Finnország
T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841
www.uponor.com
1H U
*
A terméket nem ajánlott a kommunális hulla-
dékkal együtt gyűjteni. Kérjük az elektromos
hulladék számára kijelölt helyen adja le. Újra-
hasznosítási tanácsokért keresse a helyi szer-
vezeteket.
Voorzichtig !
Het apparaat mag alleen door een gekwalice-
erd elektricien geopend en geïnstalleerd worden
volgens de instructies en het aansluitschema op
de behuizing van het apparaat. De bekende vei-
ligheidsvoorschriften dienen in acht genomen te
worden. Om te voldoen aan Apparatenklasse II
moeten de installatie voorschriften op de juiste
manier opgevolgd worden.
Dit onafhankelijk te plaatsen elektronisch appa-
raat is ontworpen voor het regelen van tempera-
tuur onder normale omstandigheden in droge en
afsluitbare ruimten. Deze electronische regelaar
voldoet aan EN 60730 en functioneert volgens
werk wijze 1C.
1. Toepassingen
• Elektrische vloerverwarming
• Warmwater vloerverwarming
2. Eigenschappen
De thermostaat meet de temperatuur d.m.v. de exter-
ne temperatuurvoeler.
Is de gemeten temperatuur lager dan de ingestelde,
gewenste temperatuur dan schakelt de thermostaat
aan. Is de gemeten temperatuur hoger dan schakelt
de thermostaat uit.
Het instelbereik 1 4 komt overeen met ca.
10 … 40 °C.
De thermostaat kan met een schakelaar aan/uit
geschakeld worden.
Instelbare onderbreking verwarming overeenkomstig
standaard EN 50559 (Onderbreekt het verwarmings-
proces ca. 5 minuten na een continue verwarming
van 1 uur)
2.1 Functies van de lampjes
Functie Rood lampje
Verwarming is aan aan
Vloersensor fout knippert
2.2 Fout in de vloer sensor
Als er een sensorfout optreedt (kortsluiting of een
breuk) schakelt de regelaar automatisch naar fout-mo-
de. De verwarming blijft functioneren tot max. 30 %
van het vermogen (werking 30 % van de tijd) Dit
beschermt tegen bevriezen en oververhitten.
3. Montage
a) Thermostaat
– De installatie spanningsloos schakelen.
De instelknop verwijderen (omhoog duwen).
– Het schroee onder de knop losdraaien.
– De kap verwijderen.
Aansluiten volgens het schema (zie binnenzijde
kap).
– Kap en instelknop wederom monteren.
b) Temperatuurvoeler
Let op!:
Om uitwisseling in de toekomst mogelijk te maken
dient u de voeler in een beschermbuis aan te
brengen.
De voelerkabel mag tot max. 50 m verlengd wor-
den met een kabel:
– geschikt voor netspanning.
– met een doorsnede van 1,5 mm.
Let op!
In geval van een defecte voeler kan de netspanning op
de voeler staan !!
4. Aansluitschema
5. Technische gegevens
Thermostaat
Bestel type T-85 230 V
Schakelstroom max. 16 A
( 4 A bij cos ϕ = 0,6)
Bedrijfsspanning bij 50Hz 230 VAC (207 … 253V)
Temperatuurbereik
(volgens variante)
1 … 4 (=10 … 40 °C)
Schakelaar aan/uit
Indicator lampje rood Regelaar roept warmte op
Regelalgoritme PID
Contact (relais) 1 maakcontact
(voor verwarmen)
Hysterese ca. 1K
Behuizing IP 30
Beschermingsklasse II (Zie punt „Voorzichtig !”)
Opslagtemperatuur –20 … 70 °C
Vervuilingsgraad 2
Drieelektrische sterkte test 4 KV
Thermische kogeldruk test 75 ± 2 °C
Spanning en stroom voor
EMC imuniteit
230 V, 0,1 A
Energieklasse IV = 2 %
(conform EU 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013)
Temperatuurvoeler
Voelerkenmerk kleur: wit
Voeler type NTC
Voelerkabel PVC (2 x 0,5 mm)
Lengte 4 m, kan verlengd worden
tot 50 meter
Bescherming IP 68
Omgevingstemperatuur –25 … 70 °C
Voeler kenmerken
Kleur: wit Temperatuur 10 … 60 °C
[k]
10 °C 66,8
20 °C 41,3
30 °C 26,3
40 °C 17,1
50 °C 11,3
60 °C 7,5
De -waarden kunnen alleen bij een niet aangesloten
voeler gemeten worden.
468 931 004 256
Installatie- en
bedieningshandleiding
Uponor Comfort E Thermostat
dial Set T-85 230 V
6. Maatvoering
7. Temperatuur begrenzer
Aan de achterzijde van de instelknop bevinden zich 2 instel
ringen met een instelbereik van 1 tot 6.
Hiermee kunt u de max. en/of min. in te stellen temperatuur
begrenzen. Zie voor de verhoudingen bijgaand diagram.
Temperatuurbegrenzing
in de instelknop
10 16 22 28 34 40
°C
1
2
3
4
5
6
Instelbereik regelaar
Uponor Corporation
Äyritie 20
01510 Vantaa
Finland
T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841
www.uponor.com
*
Dit product mag niet met het gewone huisaf-
val worden meegegeven. Breng producten ter
recycling naar o cieel aangewezen inzamel-
punten voor elektronische afval. Neem voor
meer informatie contact op met plaatselijke
autoriteiten.
1. Bruk
• Elektriske gulvvarmesystemer
• Vannbårne gulvvarmesystemer
2. Drift
Sentralenheten registrerer temperaturen via
den eksterne føleren. Sentralenheten slås på
når temperaturen fra føleren er lavere enn innstilt
temperatur og slås av så snart ønsket romtemperatur
(den innstilte verdien) nås og stiger.
Innstillingsområdet 1 4 tilsvarer en temperatur på
10 … 40 °C.
Sentralenheten kan slås PÅ og AV ved hjelp av
vippebryteren.
Justerbart oppvarmingsavbrudd i henhold til
standarden EN 50559 (avbryter oppvarmingen i fem
minutter etter kontinuerlig oppvarming i én time).
2.1 Lampenes funksjon
Funksjon Rød lampe
Oppvarmingen er på
Gulvfølerfeil blinker
2.2 Feil på gulvføleren
Hvis det oppstår en følerfeil (kortslutning eller brudd),
går sentralenheten i feilmodus. Oppvarmingen
fungerer med maksimalt 30 % av energien (drift i 30 %
av tiden). Dette beskytter mot frost og overoppheting.
3. Installasjon
a) Sentralenhet
– Systemet må kobles spenningsfritt.
– Dra av justeringshjulet.
– Løsne festeskruen.
Ta av dekselet.
Koble til i henhold til koblingsskjemaet
(innsidenav dekselet).
b) Ekstern føler
Merk:
For enklere utskifting bør følerkabelen legges
i beskyttelsesrør. Følerkabelen kan forlenges
opptil 50 meter ved at du bruker en standard
tolederkabel for nettspenning med en diameter
på 1,5 mm. Unngå å trekke følerkabelen parallelt
med høyspenningskabler eller i kabelrør. Hvis ikke
må du bruke skjermet kabel.
Merk:
Ved feil kan det fremdeles være nettspenning
ifølerkabelen.
4. Koblingsskjema
5. Tekniske data
Sentralenhet
Artikkelnr. T-85 230 V
Koblingsstrøm 16 A (4 A cos ϕ = 0,6)
Driftsspenning ved 50 Hz 230 V AC (207 … 253 V)
Temperaturområde avhengig
av variant
1 … 4 (=10 … 40 °C)
Bryter nettspenning PÅ/AV
Indikatorlampe rød Sentralenheten ber om varme
Sentralenhetsalgoritme PID
Kontakt (relé) 1 normalt åpen
(for«oppvarming»)
Veksle dieranse ca. 1 K
Beskyttelsesklasse for huset IP 30
Sikkerhetsgrad II (Se punktet «Forsiktig»)
Oppbevaringstemperatur –20 … +70 °C
Forurensingsgrad 2
Nominell impulsspenning 4 kV
Temperatur for kuletrykkprøve 75 ± 2 °C
Spenning og strøm til
interferensmålinger
230 V, 0,1 A
Energiklasse IV = 2 %
(iht. EU 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013)
Ekstern føler
Føleridentikasjon hvit
Følerelement NTC
Følerkabel PVC (2 x 0,5 mm)
Kabellengde 4 m, kan forlenges opptil 50m
Beskyttelsesklasse IP 68
Omgivelsestemperatur –25 … +70 °C
Egenskaper for NTC-motstand
Temperaturområde 10 … 60 °C
[k]
10 °C 66,8
20 °C 41,3
30 °C 26,3
40 °C 17,1
50 °C 11,3
60 °C 7,5
Ohm-verdier kan kun testes på frakoblet følerkabel.
Forsiktig!
Enheten må kun åpnes og installeres i henhold
til koblingsskjemaet på enheten eller disse
instruksjonene av en godkjent elektriker.
Gjeldende sikkerhetsforskrifter må overholdes.
Nødvendige forholdsregler må tas for å oppfylle
kravene i beskyttelsesklasse II.
Denne elektroniske enheten som kan monteres
separat, er kun beregnet på temperaturregulering
i tørre og avlukkede rom under normale forhold.
Enheten samsvarer med EN 60730 og fungerer
ihenhold til driftsprinsipp 1C.
6. Mål
7. Begrensning av temperaturområdet
Forhåndsinnstilling av sentralenhet til maks.
innstillingsområde fra fabrikk.
På innsiden av justeringshjulet er det to
innstillingsringer som går fra 1 til 6. Se følgende
diagram hvis du vil begrense området.
Innstillingsbegrensning
inne i knotten
Innstillingsområde for
kontrolleren
10 16 22 28 34 40
°C
1
2
3
4
5
6
468 931 004 290 N
Installasjons- og bruksanvisning
Uponor Comfort E-termostat
med innstillingshjul T-85 230 V
Uponor Corporation
Äyritie 20
01510 Vantaa
Finland
T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841
www.uponor.com
N
*
Dette produktet skal ikke kastes sammen med
husholdningsavfall. Vennligst resirkuler pro-
duktene der det  nnes anlegg for elektronisk
avfall. Ta kontakt med dine lokale myndigheter
for råd om gjenvinning.
1. Zastosowanie
• Systemy elektrycznego ogrzewania podłogowego
• Systemy wodnego ogrzewania podłogowego
2. Działanie
Regulator mierzy temperaturę za pomocą zewnętrznego
czujnika zdalnego. Regulator włącza się gdy temperatura
mierzona przez czujnik spadnie poniżej nastawionej tem-
peratury zadanej i wyłącza się wówczas, gdy temperatura
podłogi osiągnie i przekroczy zadaną wartość.
Zakres nastaw 1 … 4 odpowiada temperaturze 10 40 °C
Regulator można włączyć i wyłączyć za pomocą
przełącznika kołyskowego.
Przerywanie ogrzewania zgodnie z normą EN 50559
(Przerwanie na 5 minut po ciągłym ogrzewaniu przez
godzinę).
2.1 Działanie lampek
Funkcja Czerwona lampka
Ogrzewanie jest
włączone
włączona
Uszkodzenie czujnika miga
2.2 Uszkodzenie czujnika podłogowego
W przypadku uszkodzenia czujnika (zwarcia lub odłącze-
nia), regulator przełączy się w tryb awarii. Ogrzewanie
będzie działać z wykorzystaniem maksymalnie 30% ener-
gii (działanie przez 30% czasu). Zapewnia to ochronę
przed zamarznięciem lub przegrzaniem..
3. Montaż
a) Regulator
Urządzenie należy podłączać przy wyłączonym
napięciu sieciowym
– Ściągnąć pokrętło nastawcze temperatury
– Poluzować śrubę mocującą
– Zdjąć obudowę
Podłączenia elektryczne wykonać zgodnie ze sche-
matem połączeń (patrz wewnątrz obudowy)
b) Zdalny czujnik temperatury
Uwaga:
W celu zapewnienia łatwej wymiany czujnik tempera-
tury należy osadzić w rurce ochronnej. Kabel czujnika
można wydłużyć do 50 m za pomocą standardowego
przewodu dwurdzeniowego o przekroju 1,5 mm prze-
znaczonego do przewodzenia napięcia sieciowego.
Należy unikać prowadzenia przewodów w przepustach
kablowych wzdłuż instalacji wysokiego napięcia lub
ewentualnie zastosować kabel ekranowany.
Uwaga:
W przypadku usterki czujnik temperatury może wciąż
znajdować się pod napięciem sieciowym.
4. Schemat połączeń
5. Dane techniczne
Regulator
Nr art. T-85 230V
Prąd przełączenia 16 A (4 A cos φ = 0,6)
Zakres napięcia przy 50 Hz 230 V AC (207 … 253 V)
Zakres temperatury zależny
od wersji
1 … 4 (= 10 … 40 °C)
Przełącznik napięcie Wł/Wył.
Czerwona lampka wskaźnika Regulator żąda ogrzewania
Algorytm kontrolny PID
Styk (przekaźnik) 1 zestyk zwierny (funkcja
„ogrzewania”)
Histereza ok. 1 K
Stopień ochrony obudowy IP 30
Stopień bezpieczeństwa II (Patrz „Uwaga”)
Temperatura przechowywania –20 … +70 °C
Stopień zanieczyszczenia 2
Znamionowe napięcie
udarowe
4 kV
Temperatura dla testu
twardości metodą wciskania
kulki
75 ± 2 °C
Napięcie i natężenie dla
celów pomiarów interferencji
230 V, 0,1 A
Klasa energetyczna IV = 2 %
(Zgodne z UE 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013)
Czujnik zdalny
Identykacja czujnika biały
Element pomiarowy NTC
Kabel czujnika PVC (2 x 0,5 mm)
Długość przewodu 4 m
Możliwość przedłużenia
do maks. 50 m
Klasa ochrony IP 68
Temperatura otoczenia –25 … +70 °C
Właściwości rezystora NTC
Zakres temperatury 10 60 °C
[k]
10 °C 66,8
20 °C 41,3
30 °C 26,3
40 °C 17,1
50 °C 11,3
60 °C 7,5
Pomiary wartości oporu mogą być wykonywane wyłącz-
nie przy odłączonym kablu czujnika.
Ostrożnie!
Urządzenie może być instalowane tylko przez wykwa-
likowanego elektryka, zgodnie ze schematem obwo-
du na urządzeniu lub z niniejszą instrukcją. Należy
przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
Podczas montażu należy podjąć odpowiednie środki,
aby urządzenie spełniało wymagania klasy II w zakre-
sie ochrony przeciwporażeniowej.
To urządzenie elektryczne do niezależnego mon-
tażu jest przeznaczone do regulacji temperatury w
suchych i zamkniętych pomieszczeniach, wyłącznie
w normalnych warunkach. Urządzenie jest zgodne z
normą EN 60730, działa zgodnie z zasadą działania 1C.
6. Wymiary
7. Ograniczanie zakresu regulacji temperatury
Regulator jest ustawiony fabrycznie na maksymalny
zakres nastaw.
Wewnątrz pokrętła nastawczego znajdują się 2 pierścienie
o zakresie od 1 do 6. Ograniczenie zakresu należy wyko-
nać zgodnie z poniższym diagramem.
10 16 22 28 34 40
°C
1
2
3
4
5
6
Ograniczenie zakresu nastaw temperatury
wewnątrz pokrętła nastawczego
Zakres nastaw regulatora
468 931 004 267
Instrukcja montażu i obsługi
Uponor Comfort E Thermostat
dial Set T-85 230V
*
Niniejszego wyrobu nie wolno likwidować
wraz z odpadem komunalnym. Wyroby recy-
klować w zakładach przeznaczonych do likwi-
dacji odpadu elektronicznego. W sprawie in-
strukcji dotyczących likwidacji należy zwrócić
się do lokalnych organów.
Uponor Corporation
Äyritie 20
01510 Vantaa
Finland
T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841
www.uponor.com
Uponor Corporation
Äyritie 20
01510 Vantaa
Finland
T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841
www.uponor.com
1. Применение
•    
•    
2. Принцип действия
    
 .  , 
   
  ,  ,  -
     -
     .
  1 4  -
 10 … 40°C
     
 .
   EN 50559 (
      -
 1   5 ).
2.1 Индикация
  
  

  

2.2 Неисправность датчика температуры пола
    ( -
  )   
 .     
 30 %    (  -
 30 % ).    
  .
3. Установка
а) Термостат
   
  
–   
–   
–  
    -
 ( )
b) Выносной датчик температуры
Внимание!
    
    . 
   
2-    1,5 
длиной до 50 м.   -
     
    ,  -
    -
 .
Внимание!
В случае неисправности датчика его провода могут
оставаться под напряжением.
4. Схема соединений
5. Технические характеристики
Термостат
 T-85 230 V
  16 A (4 A cos φ = 0,6)
   50 230  .. (207 253 )
 
   
1 … 4 (=10 … 40 °C)
  ON/OFF
    
  PID
 () 1  ( )
  . 1 K
   IP30
  II (.  "
")
  -20 … +70°C
  2
 

4 
 
. 
75 ± 2 °C
  
  
230 , 0,1 A
  IV = 2 %
( EU 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013)
Датчик температуры пола
  
  NTC
   (2 x 0,5 )
  4   
50 
  IP68
 

–25 … +70°C
Характеристики резистора NTC
  10 … 60°C
[]
10 °C 66,8
20 °C 41,3
30 °C 26,3
40 °C 17,1
50 °C 11,3
60 °C 7,5
    
 .
Меры предосторожности!
    
    -
      
 .  
   .
     
II     .
   
   
     -
    .
   EN 60730  -
   1C.
6. Габариты
7. Ограничение диапазона температуры
     -
 .
     
   1  6.  
   .
Для ограниченной области
Диапазон настройки
термостата
10 16 22 28 34 40
°C
1
2
3
4
5
6
*
    
   . 
 ,   
   . -
     
  .
468931004 256
Инструкции по
установке и применению
Uponor Comfort E Thermostat
dial Set T-85 230 V
1. Användningsområde
• Elektriska golvvärmesystem
• Vattenburna golvvärmesystem
2. Drift
Rumstermostaten känner av temperaturen via den
externa givaren. Rumstermostaten slås på när givarens
temperatur är lägre än inställd temperatur, och den
stängs av så snart som begärd rumstemperatur
(detinställda värdet) uppnås och stiger.
Inställningsområdet 1 4 motsvarar en temperatur
på 10 … 40°C.
Rumstermostaten kan slås AV och PÅ med hjälp
avvippbrytaren.
Justerbar värmningsavbrytare enligt standarden
EN50559 (avbryter uppvärmningen i 5 minuter efter
kontinuerlig uppvärmning i 1 h).
2.1 Lampornas funktion
Funktion Röd lampa
Värmen är på
Fel på golvgivare blinkar
2.2 Fel på golvgivaren
Om ett givarfel (kortslutning eller öppen krets)
inträar går rumstermostaten över i felläge. Värmen
fungerar med maximalt 30 % av energin (körs under
30 % av tiden). Detta ger ett skydd mot frost och
överhettning.
3. Installation
a) Rumstermostat
– System ska kopplas in utan spänning
– Dra av justeringsratten
– Lossa fästskruven
Ta bort locket
Anslutning enl. kopplingsschema (insidan av locket)
b) Extern givare
Obs!
För enklare utbyte bör givarkabeln placeras i ett
skyddsrör. Givarkabeln kan förlängas med upp
till 50 m genom att en vanlig tvåledarkabel för
nätström med en diameter på 1,5mm används.
Man bör undvika att dra kablarna nära varandra
parallellt eller i kabelskyddsrör, annars måste en
skärmad kabel användas.
Obs!
Vid fel kan givarkabeln fortfarande vara strömsatt
med nätström.
4. Kopplingsschema
5. Tekniska data
Rumstermostat
Artikelnr T-85 230 V
Omkopplingsström 16 A (4 A cos ϕ = 0,6)
Spänning vid 50 Hz 230 V AC (207 … 253 V)
Temperaturområde beroende
på variant
1 … 4 (=10 … 40 °C)
Brytare Nätström PÅ/AV
Indikatorlampa röd Rumstermostat begär värme
Regleralgoritm PID
Kontakt (relä)
1 normalt öppen (för ”värme”)
Kopplingsdierential cirka 1K
Kapslingsklass för höljet IP 30
Grad av skydd II (Se ”Försiktigt!”)
Förvaringstemperatur –20 … +70 °C
Skyddsklass 2
Märkimpulsspänning 4 kV
Temperatur vid kultrycksprov 75 ± 2 °C
Spänning och ström för
störningsmätningar
230 V, 0,1 A
Energiklass IV = 2 %
(enl. EU 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013)
Extern givare
Givaridentikation vit
Avkänningselement NTC
Givarkabel PVC (2 × 0,5 mm)
Kabelns längd 4m, kan utökas till 50m
Kapslingsklass IP 68
Omgivningstemperatur –25 … +70 °C
NTC-resistorns egenskaper
Temperaturområde 10 … 60°C
[k]
10 °C 66,8
20 °C 41,3
30 °C 26,3
40 °C 17,1
50 °C 11,3
60 °C 7,5
Resistansen kan bara testas på en urkopplad givarkabel.
Försiktigt!
Enheten får endast öppnas och installeras
enligt kopplingsschemat på enheten eller dessa
instruktioner av en kvalicerad elektriker. Bentliga
säkerhetsbestämmelser måste följas.
Lämpliga installationsåtgärder måste vidtas så att
kraven i Skyddsklass II uppfylls.
Denna oberoende monterbara elektroniska
enhet har utformats för att reglera temperaturen
i torra och inneslutna rum endast under normala
förhållanden. Enheten uppfyller EN 60730 och
fungerar enligt arbetsprincip 1C.
6. Mått
7. Begränsa temperaturområdet
Förinställning av rumstermostaten till maximal
inställning för fabriksåterställning.
Inuti det justerbara reglaget finns det två
inställningsringar som kan ställas in från 1 till 6.
Seföljande diagram om du vill begränsa området.
Gränsvärden inuti ratten
Inställningsområde för
rumstermostaten
10 16 22 28 34 40
°C
1
2
3
4
5
6
468931004 291 S
Installations- och
bruksanvisning
Uponor Comfort E termostat
rattinställd T-85 230 V
Uponor Corporation
Äyritie 20
01510 Vantaa
Finland
T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841
www.uponor.com
S
*
Denna produkt får inte kastas tillsammans med
hushållsavfall. Vänligen återvinn produkterna
på anläggningar som tar emot elektroniskt
avfall. Kontakta din kommun för råd om
återvinning
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13

Uponor T-85 Installation And Operating Instructions Manual

Typ
Installation And Operating Instructions Manual

v jiných jazycích