OJ Electronics OCD4 Operativní instrukce

Kategorie
Termostaty
Typ
Operativní instrukce

Tato příručka je také vhodná pro

© 2012 OJ Electronics A/S
6
SYGNALIZACJA BŁĘDÓW
E0: Błąd wewnętrzny. Konieczna jest wymiana
termostatu.
E1: Wbudowany czujnik zwarty lub odłączony.
E2: Zewnętrzny czujnik zwarty lub odłączony.
E5: Wewnętrzne przegrzanie. Sprawdź instalację.
OZNACZENIE CE
Zgodnie z następującą normą:
LVD/EMC: EN 60730-2-9
KLASYFIKACJA
Produkt jest urządzeniem klasy II (podwyższona
izolacja) i należy go podłączyć w następujący
sposób:
Zacisk 1: Zero (N)
Zacisk 2: Faza (L) 230 V ±10%, 50/60 Hz
Zaciski 3-4: Obciążenie, maks. 16 A / 3600 W
Zacisk X: Nie podłączać
Zaciski 5-6: Zewnętrzny czujnik temperatury
podłogi
OCHRONA ŚRODOWISKA I UTYLIZACJA
Pomóż nam chronić środowisko, utylizując
opakowanie urządzenia zgodnie z krajowymi
przepisami w zakresie przetwarzania odpadów.
UTYLIZACJA WYEKSPLOATOWANYCH
URZĄDZEŃ
Produkty oznaczone tym symbolem
nie nadają się do utylizacji razem z
odpadami z gospodarstwa
domowego. Należy je przekazywać
do punktów odbioru odpadów zgod-
nie z obowiązującymi lokalnymi
przepisami.
DANE TECHNICZNE
Napięcie ........................ 230 V AC ±10% 50 Hz
Maks. bezpiecznik ....................................... 16 A
Wbudowany wyłącznik .......... 2-biegunowy 16 A
Przekaźnik
wyjściowy ................. Styk zwierny – SPST – NO
Wyjście ............................. Maks. 16 A / 3600 W
Sposób regulacji .................................... PWM/PI
Moc w trybie gotowości ........................... 0,6 W
Okres eksploatacji baterii ............................ 5 lat
Zakres temperatur ............................... +5/+40°C
Czujnik ograniczenia
temperatury (OCD4) ............................ +5/+40°C
Temperatura otoczenia ........................ +0/+25°C
Monitorowanie zużycia energii ...................... 2%
Stopień zanieczyszczenia środowiska ............. 2
Znamionowe napięcie impulsów ..................4 kV
Klasa szczelności obudowy ....................... IP 21
Wymiary ............ wys./84, szer./84, głęb./40 mm
Głębokość zagłębienia ........................... 20 mm
Wyświetlacz ........................ STN, 100x64 pikseli,
podświetlenie białe
Zarejestrowany wzór
wspólnotowy ...................... 001101349-0001/2
Termostat nie wymaga konserwacji.
OJ ELECTRONICS A/S
Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg
Tel.: +45 73 12 13 14 · Faks.: +45 73 12 13 13
[email protected] · www.oj.dk
Česky
Termostat je elektronický termostat s
dvoupolohovým spínačem pro regulaci teploty
prostřednictvím čidla NTC, které je umístěno
buď vně nebo uvnitř termostatu.
Termostat je určený pro zapouštěnou montáž
do nástěnné zásuvky. K dispozici je základní
destička pro montáž na stěnu.
PROGRAM VÝROBKU.
OCC4-1991 Termostat shodinami včetně pod-
lahového čidla
OCC4-1999 Termostat shodinami se zabu-
dovaným pokojovým čidlem
OCD4-1999 Termostat shodinami se dvěma
čidly Podlahové čidlo a zabudo-
vané pokojové čidlo
VÝSTRAHA – Důležité bezpečnostní pokyny.
ed prováděním instalace nebo údržby této
řídící jednotky nebo pomocných komponentů
odpojte přístroj ze sítě. Tuto řídící jednotku a
její pomocné komponenty by měl instalovat
pouze kompetentní pracovník (tj. kvalifikovaný
elektrikář) Elektrická instalace musí splňovat
příslušné zákonné předpisy.
MONTÁŽ ČIDLA
Podlahové čidlo obsahuje bezpečnostní okruh
s nízkým napětím (SELV), díky čemuž jej lze
umístit tak blízko podlahy, jak to bude nutné,
aniž by se přitom muselo brát v úvahu riziko
nárazu v případě, že dojde k poškození kabelu
čidla. Dva dráty vedoucí z čidla do instalační
krabice musí být následně odizolovány, např.
prostřednictvím stahovacího ohebného kabelu
Volné kabely z pevné instalace je třeba připevnit
pomocí kabelových spojek. Zabrání se tím
tomu, aby se dotýkaly koncového bloku podla-
hového čidla.
Kabel a čidlo by měly být uloženy v nevodivé
instalační trubce, která bude zabudována
v podlaze (obr. 3). Konec trubky musí být
utěsněný a trubka musí být umístěná co možná
nejvýše v betonové vrstvě. Další možností je
varianta, kdy bude čidlo zabudováno přímo
v podlaze. Kabel s čidlem musí být veden
samostatnou trubkou nebo musí být oddělen od
kabelů s vedením.
Podlahové čidlo musí být umístěno uprostřed
topného kabelu.
Kabel s čidlem lze prodloužit na délku až 100
m prostřednictvím samostatného dvoužilového
kabelu. Dva volné dráty ve vícežilovém kabelu
použitém například pro dodávku proudu do
kabelu podlahového vytápění se nesmí
používat. Špičkové hodnoty při spínání u tohoto
napájecího vedení mohou jako poruchové
signály nepříznivě ovlivňovat optimální funkci
regulátoru.
Pokud používáte stíněný kabel, musí být plášť
uzemněný (PE). Dvoužilový kabel musí být
umístěn v samostatné trubce nebo musí být
oddělen od napájecích kabelů.
INSTALACE TERMOSTATU SE
ZABUDOVANÝM ČIDLEM
Pokojové čidlo se používá pro pohodlnou
regulaci teploty v místnostech. Termostat by
měl být umístěn na stěně ve výšce přibližně 1,6
m nad podlahou takovým způsobem, aby kolem
něj mohl volně proudit vzduch. Je třeba zabránit
průvanu a přímému slunečnímu svitu nebo
působení jiných tepelných zdrojů (obr. 4). Není
připojeno žádné externí čidlo.
Instalace termostatu.
1. Posuňte spínač směrem dolů do polohy ”0”
(vypnuto).
2. Uvolněte přední kryt POUZE tím, že do ot-
voru na každé straně termostatu vložíte malý
šroubovák.
3. Připojte dráty dle schématu (obr. 2)
4. Připevněte termostat do nástěnné zásuvky.
5. Připevněte rámeček a opatrně přitlačte kryt
na termostat. Dbejte o to, aby posuvný
spínač na krytu a kolík spínače byly dole.
6. Kryt zapadne po mírném a pokud možno
plošném zatlačení. Pozor! Nevyvíjejte tlak
na rohy krytu displeje.
NEOTVÍREJTE termostat uvolněním čtyř
připevňovacích spon, které jsou umístěny vzadu.
První nastavení:
Při prvním připojení termostatu, posuňte
posuvný spínač do polohy „I“ (zapnuto) Pomocí
následujících tlačítek nastavte jazyk, čas a
datum:
1. Nastavit jazyk
2. Nastavit čas
3. Nastavit datum
PROGRAMOVÁNÍ
Viz návod k obsluze.
HLEDÁNÍ ZÁVADY
Pokud je čidlo odpojené, nebo dojde-li ke
zkratu,taksesystémvytápěnívypne.Čidloje
možné zkontrolovat dle tabulky odporů - obr. 5).
CHYBOVÉ KÓDY
E0: Interní závada. Je nutné termostat vyměnit.
E1: Vestavěné čidlo je zkratováno či odpojeno.
E2: Externí čidlo je zkratováno či odpojeno.
E5: Vnitřní přehřátí. Kontrola instalace.
ZNAČKA CE
Podle následující normy:
LVD/EMC: EN 60730-2-9
KLASIFIKACE
Výrobek je zařízením II. třídy (zesílená izolace) a
musí se zapojit následujícím způsobem:
Svorka 1: Neutrální (N)
Svorka 2: Fáze (L) 230 V ±10%, 50/60 Hz
Svorka. 3–4: Zatížení, max. 16 A / 3600 W
Svorka X: Nepřipojujte
Svorka. 5-6: Externí podlahové čidlo
RECYKLACE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Prosíme Vás o pomoc při ochraně životního
prostředí. Zlikvidujte obal vsouladu splatnými
předpisy pro zpracování odpadu.
RECYKLACE STARÝCH PŘÍSTROJŮ
Přístroje stímto štítkem se nesmí
likvidovat společně sběžným
domovním odpadem. Musí se
skladovat odděleně a musí být
likvidovány vsouladu smístními
předpisy.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájení ..........................230 VAC ±10% 50 Hz
Max. jištění na vstupu .................................. 16 A
Vestavěný elektrický jistič ........... 2-pólový, 16 A
Výstupní relé ........ Spínací kontakt – SPST - NO
Výstup ................................ Max. 16 A / 3600 W
Princip ovládání ..................................... PWM/PI
Pohotovostní režim ................................... 0,6 W
Záložní baterie ..............................................5 let
Teplotní rozsah .................................... +5/+40°C
Limitní čidlo (OCD4) ............................ +5/+40°C
Provozní teplota okolí .......................... +0/+25°C
Energetický monitor, přesnost ....................... 2%
Regulovat stupeň znečištění ............................ 2
Jmenovité rázové napětí...............................4 kV
Krytí ............................................................ IP 21
Rozměry ............................. (v x š x h) 84x84x40
Hloubka vestavění ....................................20 mm
Displej ................ 100x64 pixel STN – bílé pozadí
Registrovaná známka EU ... 001101349-0001/2
Termostat nevyžaduje údržbu.
OJ ELECTRONICS A/S
Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg
Tel: +45 73 12 13 14 · Fax: +45 73 12 13 13
[email protected] · www.oj.dk
Русский
Термостат представляет собой электронный
термостат для регулирования температуры
путем включения / отключения нагрузки при
помощи термодатчика NTC, расположенного
снаружи или внутри термостата.
Термостат рассчитан на монтаж впотай в
стенной коробке. Можно приобрести кре-
пежное основание для наружного монтажа.
1 / 1

OJ Electronics OCD4 Operativní instrukce

Kategorie
Termostaty
Typ
Operativní instrukce
Tato příručka je také vhodná pro