Acer Z271U Rychlý návod

Kategorie
Televizory
Typ
Rychlý návod
Čeština
Monitor LCD Acer – Průvodce pro rychlé nastavení (QSG)
Důležité bezpečnostní upozorně
Pečlivě si přečtěte následující pokyny.
1. Postup čištění obrazovky monitoru LCD: Ověřte si, že elektrické parametry monitoru jsou vhodné pro provoz s použitím napájecího
kabelu pro střídavé napětí, které je k dispozici ve vaší oblasti.
Vypněte monitor LCD a odpojte napájecí kabel.
•Na hadřík nastříkejte čisticí prostředek bez obsahu rozpouštědla a šetrně vyčistěte obrazovku.
• PŘÍMO NA OBRAZOVKU ANI NA OBAL NIKDY NESTŘÍKEJTE ANI NEVYLÉVEJTE ŽÁDNOU KAPALINU.
• NA LCD DISPLEJ ANI NA OBAL NEPOUŽÍVEJTE ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA BÁZI ČPAVKU NEBO ALKOHOLU.
•Společnost Acer neponese odpovědnost za škody vyplývající z používání čisticích prostředků na bázi čpavku nebo alkoholu.
2. Neumisťujte monitor LCD k oknu. Pokud bude monitor vystaven působení deště, vlhkosti nebo slunečního svitu, může se vážně poškodit.
3. Na obrazovku LCD nijak netlačte. Působení nadměrného tlaku může displej trvale poškodit.
4. Nesnímejte kryt (obal) monitoru ani se nepokoušejte tento přístroj sami opravovat. Veškerý servis musí provádět autorizovaný technik.
5. Monitor LCD skladujte v místnosti s teplotou -20° C až 60° C (-4° F až 140° F). Skladování monitoru LCD mimo uvedený rozsah teplot
může způsobit trvalé poškození.
6. Pokud nastanou následující okolnosti, ihned odpojte monitor ze zásuvky a obraťte se na autorizovaného technika.
Kabel pro přenos signálu z monitoru do počítače je rozedřený nebo poškozený.
Na monitor LCD se vylije kapalina nebo je monitor vystaven působení deště.
Monitor LCD nebo jeho kryt je poškozen.
Upevnění monitoru k základně
1. Vyjměte základnu monitoru z obalu a položte ji na stabilní a rovnou pracovní desku.
2. Vyjměte monitor z obalu.
3. Upevněte monitor k základně.
Ujistěte se, že je základna zajištěna v rameni podstavce monitoru. (pro vybrané modely)
•Upevněte základnu k monitoru otočením šroubu: použijte vestavěný jazýček nebo minci vhodné velikosti. (pro vybrané modely)
Připojení monitoru k počítači
1. Vypněte monitor a odpojte napájecí kabel počítače.
2. 2-1 Připojení kabelu HDMI
a. Zkontrolujte, zda je monitor i počítač vypnutý.
b. Připojte kabel HDMI k počítači.
Pokud využíváte HDMI, je možné pomocí kteréhokoli tlačítka vyjma tlačítka napáje
aktivovat port I/O jako zdroj.
2-2 Připojení kabelu DP (výchozí vstup)
a. Zkontrolujte, zda je monitor i počítač vypnutý.
b. Připojte kabel DP k počítači.
3. Připojení audio kabelu. (Volitelné)
4. Zapojte napájecí kabel monitoru do portu pro napájení na zadní straně monitoru.
5. Zapojte napájecí kabely počítače a monitoru do nejbližší elektrické zásuvky.
6. Výběrem jedné z možností Power-off USB charge ON/OFF (ZAPNOUT/VYPNOUT
nabíjení přes port USB při vypnutí) aktivujte nebo deaktivujte funkci nabíjení přes port
USB při vypnutí.
Externí ovládací prvky
Č. Položka Popis
1
Tlačítko napájení /
indikátor
Zapnutí/vypnutí monitoru. Modrá barva
značí zapnutý stav. Žlutá barva značí,
že monitor je v pohotovostním režimu
či režimu úspory energie.
2
Tlačítka klávesových
zkratek 1, 2
Stisknutím aktivujte funkci zkratek
nastavených uživatelem.
3Tlačítko vstupu Stisknutím změníte vstupní zdroj.
4
Tlačítko navigace/
OK
Stisknutím aktivujte nabídku OSD,
poté je využijte jako směrovou
klávesu, jejímž prostřednictvím
zvýrazníte požadovanou funkci.
Opětovným stisknutím provedete
výběr položky.
HDMI
DP
DC
HDMI
DP IN
1
1
2
3
4
Čeština
Předpisy a bezpečnostní upozorně
Upozornění FCC (Federálního výboru pro telekomunikace)
Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro třídu B digitálních zařízení, podle oddílu 15 Pravidel FCC. Tyto limity zabezpečují odpovídající
ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii,
a pokud není instalováno a používáno v souladu s instrukcemi, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.
Nelze však zaručit, že se rušení v určité instalaci neobjeví. Jestliže toto zařízení způsobí škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu,
které lze zjistit vypnutím nebo zapnutím zařízení, je uživateli doporučeno pokusit se rušení potlačit jedním z následujících opatření:
Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
Zvětšete odstup mezi zařízením a přijímačem.
Připojte zařízení k jinému výstupu okruhu, než ke kterému je nyní připojen.
Poraďte se s distributorem nebo zkušeným technikem specializovaným na obor rádio a televizory.
Prohlášení o shodě CE
Společnost Acer Inc. tímto prohlašuje, že tento monitor LCD je v souladu se základními požadavky a dalšími platnými ustanoveními
směrnice EMC 2014/30/EU, 2014/35/EU (směrnice týkající se nízkého napětí), směrnice RoHS 2011/65/EU a směrnice 2009/125/EC,
týkající se rámců pro stanovení požadavků na ekologickou konstrukci pro produkty využívající energii.
Upozornění:
Nezvedejte monitor za základnu, aby nedošlo k poškození monitoru.
Upozornění: Stíněné kabely
Veškerá připojení k jiným zařízením výpočetní techniky je nutno provádět s využitím stíněných kabelů, aby byla zajištěna shoda s předpisy
pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).
Upozornění: Periferní zařízení
K tomuto zařízení smějí být připojena pouze periferní zařízení (zařízení pro vstup a výstup signálu, terminály, tiskárny apod.) certifikovaná
ohledně shody s limity pro třídu B. Provoz necertifikovaných periferních zařízení pravděpodobně způsobí rušení příjmu rádia a televize.
Varování
Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, by mohly anulovat oprávnění uživatele používat tento produkt (oprávně
garantuje Federální výbor pro telekomunikace).
Provozní podmínky
Toto zařízení vyhovuje požadavkům FCC, oddíl 15. Provoz podléhá těmto dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí být zdrojem škodlivého
rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijímané rušení, včetně rušení, které může být příčinou nežádoucího provozu.
Upozornění: Uživatelé v Kanadě
Tento digitální přístroj třídy B vyhovuje kanadskému standardu ICES-003.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Likvidace zařízení vyřazených uživateli v soukromých domácnostech v Evropské unii
Tento symbol na produktu nebo jeho obalu znamená, že produkt nesmí být likvidován s běžným domácím odpadem.
Namísto toho přejímáte odpovědnost za likvidaci zařízení tak, že je odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci
vyřazených elektrických a elektronických zařízení. Třídění a recyklace vyřazených zařízení přispívá k ochraně přírodních
zdrojů a zajistí recyklaci zařízení způsobem, jenž ochrání zdraví osob i životního prostředí. Další informace o tom, kde
můžete své vyřazené zařízení předat k recyklaci, vám poskytne místní obecní úřad, komunální služby nebo obchod, kde
jste produkt zakoupili.
Čeština
TECHNICKÉ ÚDAJE
Návody a další dokumenty pro svůj produkt Acer naleznete na oficiálních webových stránkách podpory společnosti Acer.
*Roční spotřeba energie se počítá s využitím typické spotřeby energie 4 hodiny denně, 365 dní v roce.
Panel LCD
Provozní systém Barevný LCD TFT
Velikost 27”W (68,47 cm)
Rozteč pixelů 0,233 mm (horizontálně) × 0,233 mm (vertikálně)
Jas
400 cd/m
2
(typický)
Kontrast 1000:1
Úhel sledování 170° (horizontálně) 160° (vertikálně) (CR=10)
Doba odezvy 1 ms (GTG)
Typ panelu TN
Horizontální frekvence
HDMI 1.4: 30–140 KHz
DP: 88–222 KHz
Vertikální frekvence
HDMI 1.4: 24–60 Hz
DP: 30–144 Hz
Zobrazení 16,7 Milionů
Frekvence bodů HDMI 1.4: 300 MHz, DP: 590 MHz
Maximální rozlišení
2560 × 1440 při 60 Hz (HDMI)
2560 × 1440 při 144 Hz (DP – funkce přetaktování = VYPNUTA)
2560 × 1440 při 165 Hz (DP – funkce přetaktování = ZAPNUTA)
Funkce Plug & Play VESA DDCCI/DDC2B
Třída energetické efektivity B
*Roční spotřeba energie 57 (kWh) (pro model se vstupem HDMI)
Spotřeba energie
(při jasu 200 nitů)
Režim Zapnuto 30,0 W (typicky)
Režim spánku 0,5 W (typicky)
Režim Vypnuto 0,5 W (typicky)
Konektor vstupu
HDMI 19kolíkový (pouze model se vstupem HDMI)
DP (pouze model se vstupem DP)
Vstupní videosignál
Signál HDMI (pouze model se vstupem HDMI) (volitelné)
DP (pouze model se vstupem DP) (volitelné)
Reproduktory 7 W x 2 (pouze model se zvukovým vstupem) (volitelné)
Maximální velikost obrazovky
Horizontálně: 596,74 mm
Vertikálně: 335,66 mm
Zdroj napájení 100–240 V, 50/60 Hz
Podmínky okolního prostředí
Provozní teplota: 0 °C až 40 °C
Skladovací teplota -20 °C až 60 °C
Provozní vlhkost: 20% až 80%
Rozměry 613,68 (Š) × 401,59 ~ 511,59 (V) × 268,38 (H) mm
Hmotnost (čistá) 8,5 kg (čistá)
Technické údaje mechanismu
Naklonění: -5° až +25° (pro úhel zdvihu lze dosáhnout záklonu 25 stupňů pouze v nejvyšším bodě)
Otáčení: -30° až +30°
Nastavení výšky: 0 mm až 110 mm; 0 mm až 90 mm (Pro modely s eye-tracking)
Otočení: Ne
Odnímatelný stojan: Ano
Externí ovládací
prvky
Spínače a tlačítka
Tl
ačítko napájení
Klávesová zkratka 1
Klávesová zkratka 2
Vstup
Klávesa navigace 5
Funkce
Kontrast
Jas
Modré světlo
Gamma
Adaptive contrast
Dark boost
sRGB
Nasytit
ULMB (pouze DP)
Refresh rate num
Nabíjení přes port USB při vypnutí
Power LED
6osá barva
Zaměřovací bod
Hlasitost
Teplota barev
Jazyk
Časový limit nabídky na obrazovce
Hluboký spánek
OD
nVidia 3D Light Boost
Transparentnost
Širokoúhlý režim
Vstup
Přiřazení klávesových zkratek
Režim rychlého spuště
Režimy
Přetaktování (pouze DP)
Informace o displeji
Resetovat
Ukončit
Jakékoli technické údaje zařízení mohou být změněny bez předchozího upozornění.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120

Acer Z271U Rychlý návod

Kategorie
Televizory
Typ
Rychlý návod