Acer Z271U Rychlý návod

Značka
Acer
Kategorie
Televizory
Modelka
Z271U
Typ
Rychlý návod
Čeština
Monitor LCD Acer – Průvodce pro rychlé nastavení (QSG)
Důležité bezpečnostní upozorně
Pečlivě si přečtěte následující pokyny.
1. Postup čištění obrazovky monitoru LCD: Ověřte si, že elektrické parametry monitoru jsou vhodné pro provoz s použitím napájecího
kabelu pro střídavé napětí, které je k dispozici ve vaší oblasti.
Vypněte monitor LCD a odpojte napájecí kabel.
•Na hadřík nastříkejte čisticí prostředek bez obsahu rozpouštědla a šetrně vyčistěte obrazovku.
• PŘÍMO NA OBRAZOVKU ANI NA OBAL NIKDY NESTŘÍKEJTE ANI NEVYLÉVEJTE ŽÁDNOU KAPALINU.
• NA LCD DISPLEJ ANI NA OBAL NEPOUŽÍVEJTE ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA BÁZI ČPAVKU NEBO ALKOHOLU.
•Společnost Acer neponese odpovědnost za škody vyplývající z používání čisticích prostředků na bázi čpavku nebo alkoholu.
2. Neumisťujte monitor LCD k oknu. Pokud bude monitor vystaven působení deště, vlhkosti nebo slunečního svitu, může se vážně poškodit.
3. Na obrazovku LCD nijak netlačte. Působení nadměrného tlaku může displej trvale poškodit.
4. Nesnímejte kryt (obal) monitoru ani se nepokoušejte tento přístroj sami opravovat. Veškerý servis musí provádět autorizovaný technik.
5. Monitor LCD skladujte v místnosti s teplotou -20° C až 60° C (-4° F až 140° F). Skladování monitoru LCD mimo uvedený rozsah teplot
může způsobit trvalé poškození.
6. Pokud nastanou následující okolnosti, ihned odpojte monitor ze zásuvky a obraťte se na autorizovaného technika.
Kabel pro přenos signálu z monitoru do počítače je rozedřený nebo poškozený.
Na monitor LCD se vylije kapalina nebo je monitor vystaven působení deště.
Monitor LCD nebo jeho kryt je poškozen.
Upevnění monitoru k základně
1. Vyjměte základnu monitoru z obalu a položte ji na stabilní a rovnou pracovní desku.
2. Vyjměte monitor z obalu.
3. Upevněte monitor k základně.
Ujistěte se, že je základna zajištěna v rameni podstavce monitoru. (pro vybrané modely)
•Upevněte základnu k monitoru otočením šroubu: použijte vestavěný jazýček nebo minci vhodné velikosti. (pro vybrané modely)
Připojení monitoru k počítači
1. Vypněte monitor a odpojte napájecí kabel počítače.
2. 2-1 Připojení kabelu HDMI
a. Zkontrolujte, zda je monitor i počítač vypnutý.
b. Připojte kabel HDMI k počítači.
Pokud využíváte HDMI, je možné pomocí kteréhokoli tlačítka vyjma tlačítka napáje
aktivovat port I/O jako zdroj.
2-2 Připojení kabelu DP (výchozí vstup)
a. Zkontrolujte, zda je monitor i počítač vypnutý.
b. Připojte kabel DP k počítači.
3. Připojení audio kabelu. (Volitelné)
4. Zapojte napájecí kabel monitoru do portu pro napájení na zadní straně monitoru.
5. Zapojte napájecí kabely počítače a monitoru do nejbližší elektrické zásuvky.
6. Výběrem jedné z možností Power-off USB charge ON/OFF (ZAPNOUT/VYPNOUT
nabíjení přes port USB při vypnutí) aktivujte nebo deaktivujte funkci nabíjení přes port
USB při vypnutí.
Externí ovládací prvky
Č. Položka Popis
1
Tlačítko napájení /
indikátor
Zapnutí/vypnutí monitoru. Modrá barva
značí zapnutý stav. Žlutá barva značí,
že monitor je v pohotovostním režimu
či režimu úspory energie.
2
Tlačítka klávesových
zkratek 1, 2
Stisknutím aktivujte funkci zkratek
nastavených uživatelem.
3Tlačítko vstupu Stisknutím změníte vstupní zdroj.
4
Tlačítko navigace/
OK
Stisknutím aktivujte nabídku OSD,
poté je využijte jako směrovou
klávesu, jejímž prostřednictvím
zvýrazníte požadovanou funkci.
Opětovným stisknutím provedete
výběr položky.
HDMI
DP
DC
HDMI
DP IN
1
1
2
3
4
Čeština
Předpisy a bezpečnostní upozorně
Upozornění FCC (Federálního výboru pro telekomunikace)
Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro třídu B digitálních zařízení, podle oddílu 15 Pravidel FCC. Tyto limity zabezpečují odpovídající
ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii,
a pokud není instalováno a používáno v souladu s instrukcemi, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.
Nelze však zaručit, že se rušení v určité instalaci neobjeví. Jestliže toto zařízení způsobí škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu,
které lze zjistit vypnutím nebo zapnutím zařízení, je uživateli doporučeno pokusit se rušení potlačit jedním z následujících opatření:
Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
Zvětšete odstup mezi zařízením a přijímačem.
Připojte zařízení k jinému výstupu okruhu, než ke kterému je nyní připojen.
Poraďte se s distributorem nebo zkušeným technikem specializovaným na obor rádio a televizory.
Prohlášení o shodě CE
Společnost Acer Inc. tímto prohlašuje, že tento monitor LCD je v souladu se základními požadavky a dalšími platnými ustanoveními
směrnice EMC 2014/30/EU, 2014/35/EU (směrnice týkající se nízkého napětí), směrnice RoHS 2011/65/EU a směrnice 2009/125/EC,
týkající se rámců pro stanovení požadavků na ekologickou konstrukci pro produkty využívající energii.
Upozornění:
Nezvedejte monitor za základnu, aby nedošlo k poškození monitoru.
Upozornění: Stíněné kabely
Veškerá připojení k jiným zařízením výpočetní techniky je nutno provádět s využitím stíněných kabelů, aby byla zajištěna shoda s předpisy
pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).
Upozornění: Periferní zařízení
K tomuto zařízení smějí být připojena pouze periferní zařízení (zařízení pro vstup a výstup signálu, terminály, tiskárny apod.) certifikovaná
ohledně shody s limity pro třídu B. Provoz necertifikovaných periferních zařízení pravděpodobně způsobí rušení příjmu rádia a televize.
Varování
Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, by mohly anulovat oprávnění uživatele používat tento produkt (oprávně
garantuje Federální výbor pro telekomunikace).
Provozní podmínky
Toto zařízení vyhovuje požadavkům FCC, oddíl 15. Provoz podléhá těmto dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí být zdrojem škodlivého
rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijímané rušení, včetně rušení, které může být příčinou nežádoucího provozu.
Upozornění: Uživatelé v Kanadě
Tento digitální přístroj třídy B vyhovuje kanadskému standardu ICES-003.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Likvidace zařízení vyřazených uživateli v soukromých domácnostech v Evropské unii
Tento symbol na produktu nebo jeho obalu znamená, že produkt nesmí být likvidován s běžným domácím odpadem.
Namísto toho přejímáte odpovědnost za likvidaci zařízení tak, že je odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci
vyřazených elektrických a elektronických zařízení. Třídění a recyklace vyřazených zařízení přispívá k ochraně přírodních
zdrojů a zajistí recyklaci zařízení způsobem, jenž ochrání zdraví osob i životního prostředí. Další informace o tom, kde
můžete své vyřazené zařízení předat k recyklaci, vám poskytne místní obecní úřad, komunální služby nebo obchod, kde
jste produkt zakoupili.
Čeština
TECHNICKÉ ÚDAJE
Návody a další dokumenty pro svůj produkt Acer naleznete na oficiálních webových stránkách podpory společnosti Acer.
*Roční spotřeba energie se počítá s využitím typické spotřeby energie 4 hodiny denně, 365 dní v roce.
Panel LCD
Provozní systém Barevný LCD TFT
Velikost 27”W (68,47 cm)
Rozteč pixelů 0,233 mm (horizontálně) × 0,233 mm (vertikálně)
Jas
400 cd/m
2
(typický)
Kontrast 1000:1
Úhel sledování 170° (horizontálně) 160° (vertikálně) (CR=10)
Doba odezvy 1 ms (GTG)
Typ panelu TN
Horizontální frekvence
HDMI 1.4: 30–140 KHz
DP: 88–222 KHz
Vertikální frekvence
HDMI 1.4: 24–60 Hz
DP: 30–144 Hz
Zobrazení 16,7 Milionů
Frekvence bodů HDMI 1.4: 300 MHz, DP: 590 MHz
Maximální rozlišení
2560 × 1440 při 60 Hz (HDMI)
2560 × 1440 při 144 Hz (DP – funkce přetaktování = VYPNUTA)
2560 × 1440 při 165 Hz (DP – funkce přetaktování = ZAPNUTA)
Funkce Plug & Play VESA DDCCI/DDC2B
Třída energetické efektivity B
*Roční spotřeba energie 57 (kWh) (pro model se vstupem HDMI)
Spotřeba energie
(při jasu 200 nitů)
Režim Zapnuto 30,0 W (typicky)
Režim spánku 0,5 W (typicky)
Režim Vypnuto 0,5 W (typicky)
Konektor vstupu
HDMI 19kolíkový (pouze model se vstupem HDMI)
DP (pouze model se vstupem DP)
Vstupní videosignál
Signál HDMI (pouze model se vstupem HDMI) (volitelné)
DP (pouze model se vstupem DP) (volitelné)
Reproduktory 7 W x 2 (pouze model se zvukovým vstupem) (volitelné)
Maximální velikost obrazovky
Horizontálně: 596,74 mm
Vertikálně: 335,66 mm
Zdroj napájení 100–240 V, 50/60 Hz
Podmínky okolního prostředí
Provozní teplota: 0 °C až 40 °C
Skladovací teplota -20 °C až 60 °C
Provozní vlhkost: 20% až 80%
Rozměry 613,68 (Š) × 401,59 ~ 511,59 (V) × 268,38 (H) mm
Hmotnost (čistá) 8,5 kg (čistá)
Technické údaje mechanismu
Naklonění: -5° až +25° (pro úhel zdvihu lze dosáhnout záklonu 25 stupňů pouze v nejvyšším bodě)
Otáčení: -30° až +30°
Nastavení výšky: 0 mm až 110 mm; 0 mm až 90 mm (Pro modely s eye-tracking)
Otočení: Ne
Odnímatelný stojan: Ano
Externí ovládací
prvky
Spínače a tlačítka
Tl
ačítko napájení
Klávesová zkratka 1
Klávesová zkratka 2
Vstup
Klávesa navigace 5
Funkce
Kontrast
Jas
Modré světlo
Gamma
Adaptive contrast
Dark boost
sRGB
Nasytit
ULMB (pouze DP)
Refresh rate num
Nabíjení přes port USB při vypnutí
Power LED
6osá barva
Zaměřovací bod
Hlasitost
Teplota barev
Jazyk
Časový limit nabídky na obrazovce
Hluboký spánek
OD
nVidia 3D Light Boost
Transparentnost
Širokoúhlý režim
Vstup
Přiřazení klávesových zkratek
Režim rychlého spuště
Režimy
Přetaktování (pouze DP)
Informace o displeji
Resetovat
Ukončit
Jakékoli technické údaje zařízení mohou být změněny bez předchozího upozornění.
/