One For All URC 6230 Uživatelský manuál

Kategorie
Dálková ovládání
Typ
Uživatelský manuál
Obsah
INSTALACE BATERIÍ
47
VLASTNOSTI A FUNKCE
48
NASTAVENÍ
Přímé nastavení kódu 49
Metoda vyhledávání 50
Zjištění kódu 50
NASTAVENÍ KÓDŮ
TV : Televize / LCD / plazmový panel / projektor / zpětný projektor
52
SAT : Satelitní přijímač / set-top-box / DVB-S / DVB-T / Freeview
(Velká Británie) / TNT (Francie) / Digitenne (Nizozemí) / SAT/HDD
60
CBL : Kabelový převaděč / set-top-box / DVB-C
63
VAC : Doplněk videoobsahu, jako je mediální centrum / doplňky AV /
voliče AV
63
DVD : ehrávač DVD / DVD-R / domácí kino DVD / Kombinovaný
přehrávač DVD / DVD/HDD
63
ZMĚNAAZENÍ REŽIMU
51
PORADCEI POTÍŽÍCH
tipy 51
Česky
Instalace baterií
Do dálkového ovládání ZAPPER se vkládají 2 nové alkalické baterie AAAA.
1 Sejměte kryt baterií na zadní straně dálkového ovládání ZAPPER tak, že stlačíte západku.
2 Nasměrujte baterie podle značek + a – v přihrádce pro baterie a vložte je do přihrádky.
3 Zatlačte kryt baterií zpět na místo.
Důležité poznámky:
- Nechcete-li dálkové ovládání ZAPPER po výměně baterií znovu programovat,
musíte nové baterie vložit do 5 minut.
Dále je vhodnější nepoužívat nabíjecí baterie.
WWW.ONEFORALL.COM 47
706113_URC-6230-31_E_10t:Zapper_3 06-12-2007 14:52 Pagina 47
1 Tlačítko napájení (červená kontrolka LED – Light Emitting Diode)
Tlačítko napájení obsluhuje stejnou funkci jako na původním dálkovém
ovládání. Kontrolka LED pod tlačítkem napájení se rozsvítí při každém jeho
stisknutí.
2 Zavřené: Tlačítka kanál +/-, hlasitost +/- a ztlumení
Tlačítka kanál +/- a hlasitost +/- fungují stejně jako na původním dálkovém
ovládání.
Otevřené: Tlačítka nahoru, dolů, vlevo, vpravo a OK (ztlumení)
Navigační tlačítka (nahoru, dolů, vlevo, vpravo a OK) fungují stejně jako na
původním dálkovém ovládání. Tato tlačítka se také používají při nastavování
dálkového ovládání ZAPPER.
3 16:9
Toto tlačítko zobrazí široký formát obrazovky (16:9), pokud je tato funkce k
dispozici i na původním dálkovém ovládání.
4 NABÍDKA (MENU)
Tlačítko NABÍDKA (MENU) obsluhuje stejnou funkci jako na původním
dálkovém ovládání.
5 Tlačítko PRŮVODCE (GUIDE)
V režimu TV, DVD nebo SAT poskytuje funkci GUIDE (průvodce programy),
pokud je dostupná na původním dálkovém ovládání.
6 Tlačítko AV
V režimu TV poskytuje funkci AV / vstup. V režimu VCR poskytuje funkci
TV / VCR, pokud je dostupná na původním dálkovém ovládání. V režimu DVD
poskytuje funkci TV / DVD, pokud je dostupná na původním dálkovém ovládání.
V režimu DVD poskytuje funkci TV / SAT nebo TV / DTV, pokud je dostupná na
původním dálkovém ovládání.
7 MAGIC
Tlačítko MAGIC (tlačítko nastavení) slouží k nastavení dálkového ovládání
ZAPPER.
8 Tlačítka pro přesun (přesun vzad, pozastavit, přehrávání atd.)
Tato tlačítka obsluhují funkce přesunu daného zařízení – přehrávání,
přesun vpřed, přesun vzad atd. Aby se zabránilo náhodnému
spuštění nahrávání, zahajuje se nahrávání dvojím stisknutím tlačítka
nahrávání.
9 TV Televize / LCD / plazmový panel / projektor / zpětný projektor
DVD Přehrávač DVD / DVD-R / domácí kino DVD / kombinovaný přehrávač
DVD / DVD/HDD
SAT Satelitní přijímač / kabelový převaděč / DSS / doplněk videoobsahu
(například mediální centrum) / osobní videorekordér / rekordér s
pevným diskem
Vlastnosti a funkce
48 WWW.ONEFORALL.COM
706113_URC-6230-31_E_10t:Zapper_3 06-12-2007 14:53 Pagina 48
Přímé nastavení kódu
Příklad: Při nastavování dálkového ovládání ZAPPER pro televizní přijímač postupujte podle
níže uvedených pokynů.
1 Přesvědčte se, zda je televizní přijímač zapnutý (nikoli v pohotovostním režimu).
2 V části s nastavovacími kódy (strana 52 – 66) najděte kód vašeho televizního přijímače.
Kódy jsou uvedeny podle názvu značky. Nejčastější kódy jsou uvedeny jako první.
3 Otevřením dálkového ovládání získejte přístup k tlačítku MAGIC.
4 Stiskněte tlačítko TV.
5 Stiskněte a přidržte tlačítko MAGIC, až kontrolka LED dvakrát blikne
(kontrolka LED pod tlačítkem napájení nejprve blikne jednou, pak dvakrát).
6 Podle níže uvedené tabulky zadejte kód o 5 číslicích. Kontrolka LED pod
tlačítkem napájení dvakrát blikne.
7 Nyní namiřte dálkové ovládání ZAPPER na televizní přijímač a stiskněte
tlačítko napájení. Pokud se televizní přijímač vypne, je dálkové ovládání
ZAPPER připravené pro ovládání zařízení.
8 Pokud funkce nefungují, opakujte kroky 4 – 7 a použijte jiný kód uvedený pod stejnou
značkou.
Příklad: Chcete-li zadat kód 33121 televizního přijímače Sony, stiskněte tato tlačítka: nahoru,
nahoru, vpravo, vlevo, vpravo
Chcete-li nastavit přehrávač DVD nebo satelitní přijímač, stiskněte v kroku 4 příslušné tlačítko
zařízení.
Důležité poznámky:
- Některé kódy si jsou poměrně podobné. Pokud televizní přijímač při použití jednoho z kódů
nereaguje nebo nefunguje správně, proveďte kroky 1 – 5 s každým kódem uvedeným u
příslušné značky.
- Pokud pro televizní přijímač nefunguje žádný z kódů uvedených u příslušné značky, použijte
metodu vyhledávání popsanou v následující části. Metodu vyhledávání můžete také použít,
pokud vaše značka není v seznamu vůbec uvedena.
Kód televizního přijímače
Kód videorekordéru
Kód přehrávače DVD
vpravo = 1
vlevo = 2
dolů = 4
OK (ztlumení) = 5
nahoru = 3
WWW.ONEFORALL.COM 49
NASTAVENÍ
706113_URC-6230-31_E_10t:Zapper_3 06-12-2007 14:53 Pagina 49
Metoda vyhledávání
Pokud jste vyzkoušeli všechny kódy uvedené pro příslušnou značku a televizní přijímač stále na
dálkové ovládání ZAPPER nereaguje, zkuste kód vyhledat.
Příklad: Postup vyhledání kódu televizního přijímače:
1 Přesvědčte se, zda je televizní přijímač zapnutý (nikoli v pohotovostním režimu).
2 Otevřením dálkového ovládání získejte přístup k tlačítku MAGIC.
3 Stiskněte tlačítko TV.
4 Stiskněte a přidržte tlačítko MAGIC, až kontrolka LED dvakrát blikne (kontrolka LED pod
tlačítkem napájení nejprve blikne jednou, pak dvakrát).
5 Pak stiskněte tlačítka OK (ztlumení), dolů, dolů.
6 Zamiřte dálkové ovládání ZAPPER na televizní přijímač. Pak střídavě tiskněte tlačítko
napájení a kanál -, dokud se televizní přijímač nevypne. Tlačítka může být nutné stisknout
mnohokrát (až 150krát), buďte proto trpěliví. Po celou dobu vyhledávání kódu musíte
dálkovým ovládáním ZAPPER mířit na zařízení.
7 Jakmile se zařízení vypne, uložte kód stisknutím tlačítka MAGIC.
Dálkové ovládání ZAPPER je nyní připraveno k ovládání televizního přijímače. Znovu zařízení
zapněte a vyzkoušejte všechny funkce dálkového ovládání a zjistěte, zda správně fungují.
Pokud některé funkce dálkového ovládání ZAPPER nefungují správně, znovu použijte metodu
vyhledávání, pravděpodobně používáte nesprávný kód.
- Chcete-li nastavit přehrávač DVD nebo satelitní přijímač, stiskněte v kroku 3 příslušné tlačítko
zařízení.
Zjištění kódu
Příklad: Postup zjištění kódu televizního přijímače:
1 Otevřením dálkového ovládání získejte přístup k tlačítku MAGIC.
2 Stiskněte tlačítko TV.
3 Stiskněte a přidržte tlačítko MAGIC, až červená kontrolka LED dvakrát blikne
(kontrolka LED pod tlačítkem napájení nejprve blikne jednou, pak dvakrát).
4 Pak stiskněte tlačítka OK (ztlumení), nahoru, dolů.
5 Chcete-li zjistit první číslici kódu o 5 číslicích, stiskněte tlačítko vpravo a spočítejte bliknutí
červené kontrolky.
6 Chcete-li zjistit druhou číslici, stiskněte tlačítko vlevo a spočítejte červená bliknutí.
7 Chcete-li zjistit třetí číslici, stiskněte tlačítko nahoru a spočítejte červená bliknutí.
8 Chcete-li zjistit čtvrtou číslici, stiskněte tlačítko dolů a spočítejte červená bliknutí.
9 Chcete-li zjistit pátou číslici, stiskněte tlačítko OK (tlumení) a spočítejte červená bliknutí.
- Chcete-li zjistit kód naprogramovaný pro přehrávač DVD nebo satelitní přijímač,
stiskněte v kroku 2 příslušné tlačítko zařízení.
50 WWW.ONEFORALL.COM
706113_URC-6230-31_E_10t:Zapper_3 06-12-2007 14:53 Pagina 50
Režim libovolného tlačítka zařízení lze změnit. To je užitečné v případě, že chcete na dálkovém
ovládání ZAPPER nastavit dvě stejná zařízení. Kód můžete nastavit přímo (viz strana 49) nebo
pomocí metody vyhledávání (viz strana 50).
Postup změny tlačítka zařízení najdete v následujícím příkladu.
Příklad: Postup naprogramování druhého televizního přijímače na tlačítko SAT
1 Otevřením dálkového ovládání získejte přístup k tlačítku MAGIC.
2 Stiskněte a přidržte tlačítko MAGIC, až kontrolka LED dvakrát blikne (kontrolka LED pod
tlačítkem napájení nejprve blikne jednou, pak dvakrát).
3 Stiskněte a podržte tlačítko OK (ztlumení), pak tlačítko dolů a nakonec vpravo.
Kontrolka LED pod tlačítkem napájení dvakrát blikne.
4 Stiskněte tlačítko TV.
5 Stiskněte tlačítko SAT. Kontrolka LED pod tlačítkem napájení dvakrát blikne.
Tlačítko SAT se nyní stalo druhým tlačítkem TV a lze jej použít k naprogramování druhého
televizního přijímače.
Změna přiřazení režimu
Problém
Značka není uvedena v části s kódy
pro dálkové ovládání ZAPPER.
Dálkové ovládání ZAPPER nefunguje
s vaším zařízením.
Dálkové ovládání ZAPPER neprovádí
příkazy správně.
Na televizním přijímači nelze
přepnout na kanál 10 a vyšší.
Dálkové ovládání ZAPPER po
stisknutí tlačítka nereaguje.
Kontrolka LED při stisku tlačítka
nebliká.
Řešení
Použijte metodu vyhledávání.
A) Vyzkoušejte všechny kódy uvedené u
příslušné značky.
B) Použijte metodu vyhledávání.
Pravděpodobně používáte nesprávný kód.
Zopakujte postup přímého nastavení kódu s každým
kódem uvedeným u příslušné značky nebo znovu
použijte metodu vyhledávání a najděte správný kód.
Pokud původní dálkové ovládání nebylo vybaveno
tlačítky kanál +/-, dálkové ovládání ZAPPER nemůže
tuto funkci ovládat.
Přesvědčte se, zda používáte nové baterie a zda je
dálkové ovládání ZAPPER namířené na zařízení.
Vyměňte baterie za dvě nové alkalické baterie AAAA.
Problémy a řešení
Zákaznický servis
Pokud máte otázky týkající se provozu univerzálního dálkového ovládání ONE FOR ALL a pokud jste
informace nenalezli v části Poradce při potížích, můžete se o pomoc obrátit na oddělení zákaznického
servisu.
Česky Slovakia
Fax : 0225386101 Fax : +421 55 611 8111
Tel. : 0225 386191 Tel. : +421 55 611 8131
Web. : www.dsicz.cz Web. : www.dsi.sk
WWW.ONEFORALL.COM
51
706113_URC-6230-31_E_10t:Zapper_3 06-12-2007 14:53 Pagina 51
Italiano
La compagnia Universal Electronics inc./ ONE FOR ALL garantisce L acquisto originale che questo prodotto sarà esente
da difetti di mano d’ opera dietro l’ utilizzo proprio di 1 anno. Questo prodotto sarà sostituito gratuitamente se verrà
provato che e’ diffetttoso entro l’ anno di garanzia e ovviamente accompagnato dalla prova dello scontrino che assicura
la data d acquisto. La garanzia non copre la scatola, L imballaggio, le pile o ogni altro articolo che abbia a che vedere
con il prodotto. Non ci sono ulteriori obblighi di qui sopra elencati.Per accedere al nostro servizio al cliente durante l’
anno di garanzia potete chiamare al seguente numero telefonico che trovate sulla pagina ”Servizio Clienti”. Vi chiediamo
cortesemente di conservare lo scontrino affinche’ noi possiamo stabilire la vostra credibilità, per richiedere un nostro
servizio.
Se ha acquistato questo prodotto per scopi che non si riferiscono al suo mestiere, azienda oppure professione, per
favore prenda atto che potrebbe avere diritti legali previsti dalla sua legislazione nazionale che determina la vendita di
beni di consumo. Questa garanzia non influisce su questi diritti.
Nederlands
UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garandeert de klant, dat dit produkt bij normaal en correct gebruik vrij van
materiële of technische defecten zal blijven voor een periode van één jaar, gerekend vanaf de datum van aankoop. Als
aangetoond kan worden dat binnen de periode van één jaar een defect is ontstaan, zal dit produkt gratis vervangen
worden als het genoemde produkt op kosten van de klant binnen de garantieperiode teruggestuurd wordt. Deze
garantie is niet van toepassing voor verpakkingen, dozen voor transport, batterijen, gebroken of beschadigde behuizing
of enig ander object, dat in verbinding met dit produkt gebruikt wordt. Elke andere verplichting dan het
bovengenoemde wordt uitgesloten. Om gebruik te maken van onze garantieservice tijdens de garantieperiode, belt u
het nummer dat u vindt op de Klantenservice pagina. Wij maken u erop attent dat wij uw bewijs van aankoop nodig
hebben om vast te stellen of u voor deze garantieservice in aanmerking komt.
Indien u dit product gekocht heeft voor doeleinden die niet gerelateerd zijn aan uw vak, bedrijf of beroep, let er dan op
dat u eventueel gebruik kunt maken van legale rechten die onder uw nationale wetgeving met betrekking tot
consumptiegoederen vallen. Deze garantie heeft geen effect op die rechten.
Magyar
A UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantálja az eredeti vásárló számára, hogy a jelen termék normál és megfelelő
használat esetén az eredeti vásárlás napjától számított egy (1) évig anyag- és gyártási hibáktól mentes lesz. Ha a termék az
egy (1) éves garanciaidő alatt hibásnak bizonyul, javítása, illetve szükség esetén a cseréje ingyenes lesz. A terméket a tu-
lajdonosa saját költségén küldi el javításra. A termék visszaküldésének költségei a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL
céget terhelik. A jelen garancia a nem a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL által szállított termékek vagy szolgáltatá-
sok okozta sérülésekre és hibákra, valamint a terméknek nem a kézikönyv útmutatása alapján történő
beszereléséből fakadó sérüléseire és hibáira nem terjed ki. Nem érvényes továbbá a garancia abban az esetben sem, ha a
termék módosítása/javítása nem a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL által történt, vagy ha a hiba baleset, helytelen
vagy rendeltetésellenes használat, hanyagság, rossz bánásmód, helytelen alkalmazás, hibás telepítés, nem megfelelő karb-
antartás, átalakítás, módosítás, tűz, víz, villám, természeti csapások, hibás használat vagy gondatlanság következménye. Ha
a garanciaidő alatt garanciális szolgáltatást szeretne igénybe venni, ne feledje, hogy a jogosultság megállapításához szük-
ségünk lesz az eredeti vásárlási bizonylatra.
Ha Ön a terméket kereskedelmi tevékenységéhez, vállalkozásához vagy szakmájához nem kapcsolódó célra vásárolta,
akkor az országában hatályos, fogyasztási cikkek értékesítését szabályozó törvények jogokat biztosíthatnak Önnek. A
jelen garancia nem érinti ezeket a jogokat.
Polski
UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że w produkcie nie wystąpią żadne wady
materiałowe ani produkcyjne podczas normalnego i prawidłowego użytkowania przez okres jednego (1) roku od daty za-
kupu. Jeśli w ciągu rocznego (1 rok) okresu gwarancyjnego wystąpią wady w produkcie, zostanie on odpowiednio napra-
wiony lub bezpłatnie wymieniony. Koszty przesyłki pokrywa właściciel; koszty odesłania produktu pokrywa firma
UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń ani usterek spowodowanych
przez produkty lub usługi niedostarczane przez UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, lub wynikłe z instalacji
niezgodnej z instrukcją obsługi. Dotyczy to także przypadków, kiedy produkt jest modyfikowany / naprawiany przez inne
firmy, niż UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, lub jeśli przyczyną usterki jest wypadek, niewłaściwe użycie, na-
dużycie, zaniedbanie, nieprawidłowa obsługa, niewłaściwe stosowanie, błędna instalacja, nieprawidłowa
konserwacja, zmiana, modyfikacje, ogień, woda, błyskawica, klęski żywiołowe, nieprawidłowe użytkowanie lub
niedbałość. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym, należy posiadać oryginalny dowód
zakupu, co umożliwi nam określenie uprawnień serwisowych.
W razie zakupienia tego produktu do celów niezwiązanych z pracą, działalnością lub zawodem należy pamiętać, że mogą
przysługiwać prawa w ramach przepisów krajowych regulujących sprzedaż towarów konsumpcyjnych. Niniejsza gwa-
rancja nie narusza tych praw.
Č
Č
e
e
s
s
k
k
y
y
Společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL zaručuje původnímu zákazníkovi, který výrobek zakoupí, že tento
výrobek nebude při normálním a správném používání obsahovat vady materiálu a zpracování po dobu jednoho (1) roku
od data prodeje. Pokud výrobek vykáže vadu v průběhu záruční doby jednoho (1) roku, bude bezplatně opraven,
nebo - v případě potřeby - vyměněn. Přepravní náklady hradí vlastník, náklady na vrácení výrobku hradí společnost
UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Záruka nepokrývá poškození či poruchy způsobené výrobky či službami od
jiných dodavatelů než společnosti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo způsobené montáží výrobku, při které
nebyly dodrženy pokyny v návodu k používání. Totéž platí v případě, kdy byl výrobek upraven nebo opraven jiným
subjektem než společností UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo pokud byla porucha způsobena nehodou, ne-
správným použitím, zneužitím, nedbalostí, hrubým zacházením, chybnou instalací, nesprávnou údržbou, změnou, úpra-
vou, požárem, vodou, bleskem, přírodní katastrofou, chybným použitím nebo neopatrností. Pokud požaduje
zákazník záruční služby v průběhu záruční doby, musí předložit originální doklad o prodeji, aby bylo možné ověřit jeho
nárok na danou službu.
Pokud jste zakoupili tento výrobek pro účely, které nesouvisejí s vaší obchodní činností, podnikáním nebo profesí,
můžete mít zákonná práva vyplývající z národních právních předpisů upravujících prodej spotřebního zboží. Tato práva
nejsou touto zárukou nijak dotčena.
Universal Electronics BV
Europe & International
P.O. Box 3332
7500 DH, Enschede
The Netherlands
706113_URC-6230-31_E_10t:Zapper_3 06-12-2007 14:53 Pagina 67
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68

One For All URC 6230 Uživatelský manuál

Kategorie
Dálková ovládání
Typ
Uživatelský manuál