Dell CS620 Uživatelský manuál

Kategorie
Notebooky
Typ
Uživatelský manuál
Océ CS620/CS650 Pro Contents-5
12.4 Ðëçñïöïñßåò Áóöáëåßáò .......................................................... 12-9
12.5 Äçëþóåéò óõììüñöùóçò ìå ôçí êåßìåíç íïìïèåóßá.................... 12-17
12.6 ÁóöÜëåéá ëÝéæåñ..................................................................... 12-19
12.7 ÁðåëåõèÝñùóç üæïíôïò .......................................................... 12-21
12.8 Èüñõâïò (ìüíï ãéá Åõñùðáßïõò ÷ñÞóôåò)................................. 12-22
12.9 ÐñïëçðôéêÝò óçìÜíóåéò êáé åôéêÝôåò ......................................... 12-23
12.10 ÐñïëçðôéêÜ ìÝôñá êáôÜ ôç ëåéôïõñãßá....................................... 12-26
13 Güvenlik bilgisi (TR)
13.1 Energy Star®................................................................................... 13-5
13.2 El kitabý düzeninin açýklamasý .................................................... 13-6
13.3 Yalnýzca AB üyesi ülkeler için....................................................... 13-8
13.4 Emniyet bilgisi................................................................................. 13-9
13.5 Talimat uyarýlarý .......................................................................... 13-19
13.6 Lazer Güvenliði ............................................................................. 13-21
13.7 Ozon Gazý Oluþumu..................................................................... 13-24
13.8 Akustik Ses (Yalnýzca Avrupa´daki kullanýcýlar için) ............... 13-24
13.9 Uyarý yazýlarý ve etiketler........................................................... 13-25
13.10 Çalýþtýrma tedbirleri.................................................................... 13-28
14 Bezpečnostní informace (CZ)
14.1 Energy Star®................................................................................... 14-5
14.2 Vysvětlení konvencí použitých v příručce .................................... 14-6
14.3 Pouze pro členy EU ........................................................................ 14-8
14.4 Informace k bezpečnosti ............................................................... 14-9
14.5 Poznámky k normám.................................................................... 14-18
14.6 Bezpečnost laseru........................................................................ 14-20
14.7 Uvolňování ozónu ......................................................................... 14-23
14.8 Akustický hluk (pouze pro uživatele v Evropě) .......................... 14-23
14.9 Výstražná upozornění a štítky ..................................................... 14-24
14.10 Provozní požadavky ..................................................................... 14-27
15 Informacje na temat bezpieczeństwa (PL)
15.1 Energy Star®................................................................................... 15-4
15.2 Konwencje terminologiczne instrukcji ......................................... 15-5
14
Bezpečnostní informace
(CZ)
Bezpečnostní informace (CZ)
14
CS620/CS650 Pro 14-3
14 Bezpeènostní informace (CZ)
Dìkujeme, že jste si vybrali tento stroj.
Tato pøíruèka obsahuje podrobné informace o zpùsobu použití rùzných
funkcí stroje, opatøení pro jejich použití a základní postupy pro øešení potíží.
Aby byl zajištìn správný a efektivní provoz stroje, pøeètìte si pøed jeho
použitím pozornì tuto pøíruèku. Po pøeètení si pøíruèku uložte v pøihrádce,
která je k tomu urèena, aby byla pøíruèka vždy po ruce v pøípadech, kdy by
jí mohlo být pøi obsluze stroje zapotøebí.
Ilustrace použité v pøíruèce se mohou lehce lišit od skuteèného vzhledu
zaøízení.
PROHLÁŠENÍ:
- Microsoft, MS, Windows MS-DOS jsou registrovanou obchodní znaèkou
nebo obchodní znaèkou spoleènosti Microsoft Corporation ve Spojených
státech amerických i v dalších zemích.
- IBM je registrovanou obchodní znaèkou IBM.
- Macintosh a PowerMac jsou registrovanou obchodní znaèkou nebo
obchodní znaèkou spoleènosti Apple Computer, Inc. ve Spojených
státech amerických i v dalších zemích.
- Adobe, logo Adobe, Acrobat, logo Acrobat, PostScript a logo PostScript
jsou registrovanou obchodní znaèkou nebo obchodní znaèkou
spoleènosti Adobe Systems, Inc.
- RC4® je registrovanou obchodní znaèkou nebo obchodní znaèkou
spoleènosti RSA Security Inc. ve Spojených státech amerických
i v dalších zemích.
- Ostatní názvy spoleèností a výrobkù uvedené v této pøíruèce jsou
registrovanou obchodní znaèkou nebo obchodní znaèkou pøíslušných
spoleèností.
Copyright © 2006 GoAhead Software, Inc. Veškerá práva vyhrazena.
14
Bezpečnostní informace (CZ)
14-4 CS620/CS650 Pro
VYNĚ
- Bez pøíslušného povolení nelze používat èi duplikovat žádnou èást této
pøíruèky.
- Výrobce a prodejci nenesou žádnou zodpovìdnost za dùsledky použití
tohoto tiskového systému a této uživatelské pøíruèky.
- Informace obsažené v této uživatelské pøíruèce podléhají zmìnám bez
pøedchozího upozornìní.
Bezpečnostní informace (CZ)
14
CS620/CS650 Pro 14-5
14.1 Energy Star
®
Program ENERGY STAR
®
byl vytvoøen s cílem povzbudit všeobecné
a dobrovolné používání energeticky úsporných technologií, které snižují
spotøebu energie a zabraòují zneèištìní.
Jako partner ENERGY STAR prohlašujeme, že toto zaøízení splòuje
požadavky ENERGY STAR na úèinnost využití elektrické energie díky
následujícím vlastnostem.
14
Bezpečnostní informace (CZ)
14-6 CS620/CS650 Pro
14.2 Vysvìtlení konvencí použitých v pøíruèce
Níže jsou uvedeny používané znaèky a formátování textu v pøíruèce.
Bezpeènostní rady
6 DANGER
Nerespektování pokynù zdùraznìných tímto zpùsobem mùže vést
k smrtelnému nebo velmi vážnému úrazu elektøinou.
% Berte na vìdomí všechna nebezpeèí, abyste tak pøedešli úrazùm.
7 WARNING
Nerespektování pokynù zdùraznìných tímto zpùsobem mùže vést
k vážnému poranìní nebo zpùsobit vznik škod.
% Berte na vìdomí všechny výstrahy, abyste tak pøedešli úrazùm
a zajistili bezpeèné používání stroje.
7 CAUTION
Nerespektování pokynù zdùraznìných tímto zpùsobem mùže vést
k lehèím úrazùm nebo zpùsobit vznik škod.
% Berte na vìdomí všechna upozornìní, abyste tak pøedešli úrazùm
a zajistili bezpeèné používání stroje.
Poøadí èinností
1 Èíslo 1 formátované tímto zpùsobem
oznaèuje první krok øady èinností.
2 Další èísla formátovaná tímto
zpùsobem oznaèují následné kroky
v poøadí èinností.
?
Text formátovaný tímto
zpùsobem obsahuje doplòující
informace.
% Takto formátovaný text popisuje èinnost, která zaruèí dosažení
požadovaného výsledku.
Obrázek vložený na tomto
místě ukazuje činnost,
kterou je třeba provést.
Bezpečnostní informace (CZ)
14
CS620/CS650 Pro 14-7
Užiteèné informace
2
Note
Takto zvýraznìný text obsahuje užiteèné informace a tipy pro zajištìní
bezpeèného používání stroje.
2
Reminder
Takto zvýraznìný text obsahuje informace, které je tøeba mít na pamìti.
!
Detail
Takto zvýraznìný text obsahuje odkaz na podrobnìjší popis.
Zvláštní textové znaèky
Tlaèítko [Stop]
Názvy tlaèítek na ovládacím panelu jsou psány výše uvedeným zpùsobem.
NASTAVENI STROJE
Takto je uvádìn text zobrazený na displeji.
14
Bezpečnostní informace (CZ)
14-8 CS620/CS650 Pro
14.3 Pouze pro èleny EU
Tato znaèka znamená: Nelikvidujte
výrobek spolu s domácím odpadem!
Pøi likvidaci starého elektrického zaøízení
postupujte podle zákona nebo se obra‡te
na prodejce. Recyklace výrobku pomùže
chránit pøírodní zdroje a zabránit možným
negativním vlivùm na životní prostøedí
a zdraví èlovìka, které by nesprávné
nakládání s odpadem zpùsobilo.
Bezpečnostní informace (CZ)
14
CS620/CS650 Pro 14-9
14.4 Informace k bezpeènosti
Tato èást obsahuje podrobné pokyny k obsluze a údržbì stroje. Aby mohlo
být zaøízení optimálnì využíváno, mìl by si každý, kdo je bude obsluhovat,
pozornì pøeèíst pokyny v této pøíruèce a øídit se jimi.
Než pøipojíte stroj k napájení, pøeètìte si následující èást. Obsahuje dùležité
informace týkající se bezpeènosti a ochrany zaøízení.
Pøíruèku uložte, prosím, na vhodném místì v blízkosti stroje.
Dodržujte všechny bezpeènostní pokyny, které se objeví v jednotlivých
èástech této pøíruèky.
2
Note
Nìkteré položky obsahu této èásti nemusí odpovídat zakoupenému
výrobku.
Výstražné a varovné znaèky
Následující indikátory jsou použity na výstražných štítcích nebo v tomto
návodu k použití ke kategorizaci úrovnì bezpeènostních výstrah.
7 WARNING
Nerespektování tìchto výstrah mùže vést k vážnému nebo dokonce
smrtelnému poranìní.
% Nejednejte v rozporu s bezpeènostními doporuèeními.
7 CAUTION
Nerespektování tìchto výstrah mùže vést k poranìní nebo vzniku škod.
% Nejednejte v rozporu s bezpeènostními doporuèeními.
14
Bezpečnostní informace (CZ)
14-10 CS620/CS650 Pro
Význam značek
Demontáž a úpravy
7 WARNING
Nerespektování tìchto výstrah mùže vést k vážnému nebo dokonce
smrtelnému poranìní.
% Nejednejte v rozporu s bezpeènostními doporuèeními.
Napájecí kabel
7 WARNING
Nerespektování tìchto výstrah mùže vést k vážnému nebo dokonce
smrtelnému poranìní.
% Nejednejte v rozporu s bezpeènostními doporuèeními.
Znaèka Význam Pøíklad Význam
Trojúhelník oznaèuje nebezpeèí,
na které je tøeba dávat pozor.
Tato znaèka varuje pøed
možným popálením.
Šikmá èára oznaèuje zakázanou
èinnost.
Tato znaèka varuje pøed roze-
bíráním zaøízení.
Èerný kruh oznaèuje èinnost,
kterou je nutno provést.
Tato znaèka upozoròuje,
že musíte odpojit zaøízení.
VÝSTRAHA Znaèka
Nepokoušejte se odstraòovat kryty a panely pøipevnìné
k výrobku. V nìkterých výrobcích se nachází zdroj vysokého
napìtí nebo zdroj laserového záøení, mohlo by proto dojít
k úrazu elektrickým proudem nebo k poškození zraku.
Neupravujte toto zaøízení, nebo‡ mùže dojít k požáru, úrazu
elektrickým proudem nebo k poruše. Pokud výrobek obsa-
huje laser, mùže laserový paprsek poškodit zrak.
Bezpečnostní informace (CZ)
14
CS620/CS650 Pro 14-11
VÝSTRAHA Znaèka
Používejte pouze napájecí kabel dodaný se zaøízením.
Pokud by nebyl napájecí kabel dodán, musíte použít pouze
takový kabel a vidlici, jak popisují POKYNY K NAPÁJECÍMU
KABELU. Pokud tak neuèiníte, mùže dojít k požáru nebo
k úrazu elektrickým proudem.
Napájecí kabel dodaný se zaøízením používejte pouze pro
tento stroj a NIKDY jej nepoužívejte pro jiné zaøízení. Pokud
tak neuèiníte, mùže dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
Dbejte, aby se napájecí kabel nepoškrábal, neodíral, aby
na nìm nestály tìžké pøedmìty, aby na nìj nepùsobilo teplo,
nebyl zkroucen, ohýbán, nebylo za nìj taháno nebo nebyl
poškozen. Pøi použití poškozeného napájecího kabelu (ob-
nažený vodiè, pøerušený vodiè atp.) mùže dojít k požáru
nebo k poruše.
Jestliže nìkterý z takových stavù nastane, ihned vypnìte stroj,
odpojte napájecí kabel od sí‡o zásuvky a obra‡te se na
autorizovaného servisního technika.
14
Bezpečnostní informace (CZ)
14-12 CS620/CS650 Pro
Napájení
7 WARNING
Nerespektování tìchto výstrah mùže vést k vážnému nebo dokonce
smrtelnému poranìní.
% Nejednejte v rozporu s bezpeènostními doporuèeními.
7 CAUTION
Nerespektování tìchto výstrah mùže vést k poranìní nebo vzniku škod.
% Nejednejte v rozporu s bezpeènostními doporuèeními.
VÝSTRAHA Znaèka
Používejte pouze napájecí zdroj s povoleným napìtím.
V opaèném pøípadì mùže dojít k požáru nebo úrazu elektøi-
nou.
Napájecí kabel pøipojte pouze do sí‡ové zásuvky stejného
typu jako vidlice. Pøi použití adaptéru pro pøipojení
k nesprávnému napájecímu zdroji (napìtí, proudová zatížitel-
nost, zemnìní) mùže dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem. Jestliže není k dispozici vhodná napájecí zásuvka,
mìl by zákazník požádat kvalifikovaného technika o její insta-
laci.
Zásadnì nepoužívejte napájecí rozboèovaè, ani prodlužovací
napájecí kabel. Použití rozboèovaèe nebo prodlužovacího
kabelu mùže zpùsobit vznik požáru nebo úraz elektrickým
proudem.
Pokud by bylo tøeba použít prodlužovací kabel, obra‡te se
na servisního technika.
Než pøipojíte ke stejné zásuvce jiné zaøízení, poraïte se
s autorizovaným servisním technikem. Pøi pøetížení mùže
vzniknout požár.
UPOZORNÌNÍ Znaèka
Zásuvka se musí nacházet v blízkosti zaøízení a být snadno
pøístupná. Jinak nebudete moci v pøípadì nebezpeèí odpojit
vidlici napájecího kabelu.
Bezpečnostní informace (CZ)
14
CS620/CS650 Pro 14-13
Vidlice napájecího kabelu
7 WARNING
Nerespektování tìchto výstrah mùže vést k vážnému nebo dokonce
smrtelnému poranìní.
% Nejednejte v rozporu s bezpeènostními doporuèeními.
7 CAUTION
Nerespektování tìchto výstrah mùže vést k poranìní nebo vzniku škod.
% Nejednejte v rozporu s bezpeènostními doporuèeními.
Nulování
7 WARNING
Nerespektování tìchto výstrah mùže vést k vážnému nebo dokonce
smrtelnému poranìní.
% Nejednejte v rozporu s bezpeènostními doporuèeními.
VÝSTRAHA Znaèka
Nezapojujte a neodpojujte vidlici napájecího kabelu vlhkýma
rukama, mohlo by dojít k úrazu elektøinou.
Vidlici napájecího kabelu zasuòte do zásuvky až na doraz.
Pokud tak neuèiníte, mùže dojít k požáru nebo k úrazu ele-
ktrickým proudem.
UPOZORNÌNÍ Znaèka
Pøi odpojování napájecího kabelu netahejte za kabel. Pøi
tahu za napájecí kabel mùže dojít k poškození kabelu
s možným nebezpeèím vzniku požáru nebo k úrazu ele-
ktrickým proudem.
Alespoò jednou roènì vytáhnìte vidlici ze sí‡ové zásuvky
a oèistìte prostor mezi svorkami. Prach, který se ukládá mezi
stykovými plochami, mùže zpùsobit požár.
VÝSTRAHA Znaèka
Napájecí kabel pøipojujte k sí‡ové zásuvce s ochranou nu-
lováním.
14
Bezpečnostní informace (CZ)
14-14 CS620/CS650 Pro
Umístìní
7 WARNING
Nerespektování tìchto výstrah mùže vést k vážnému nebo dokonce
smrtelnému poranìní.
% Nejednejte v rozporu s bezpeènostními doporuèeními.
7 CAUTION
Nerespektování tìchto výstrah mùže vést k poranìní nebo vzniku škod.
% Nejednejte v rozporu s bezpeènostními doporuèeními.
VÝSTRAHA Znaèka
Nepokládejte na tento výrobek vázu s kvìtinami nebo jiné ná-
doby s vodou, nebo kovové sponky èi jiné malé kovové
pøedmìty. Rozlitá voda nebo kovové pøedmìty vniklé do
výrobku mohou zpùsobit požár, úraz elektrickým proudem
nebo závadu.
Pokud by kovový pøedmìt, voda nebo jiný podobný cizí
pøedmìt vnikl do výrobku, ihned vypnìte napájení, odpojte
vidlici napájecího kabelu od zásuvky a obra‡te se na autori-
zovaného servisního technika.
UPOZORNÌNÍ Znaèka
Výrobek pøi instalaci upevnìte k pevné základnì. Pokud dojde
k pohybu nebo pádu jednotky, mohlo by dojít k poranìní os-
ob.
Neinstalujte výrobek na prašném místì nebo na místì vys-
taveném vysoké vlhkosti, sazím nebo páøe, poblíž
kuchyòské linky, vany nebo zvlhèovaèe. Mùže dojít k požáru,
úrazu elektøinou nebo poruše.
Nepokládejte výrobek na nestabilní nebo nerovný stùl, ani
na místo vystavené nadmìrným vibracím nebo nárazùm.
Mohlo by dojít k pádu výrobku a následnému poranìní osob
nebo mechanickému poškození.
Dbejte, aby žádné pøedmìty nezakrývaly ventilaèní otvory
výrobku. Uvnitø výrobku mùže dojít ke kumulaci tepla
a následnému požáru nebo závadì.
Nepoužívejte v blízkosti výrobku hoølavé spreje, kapaliny
nebo plyny, nebo‡ mohou zpùsobit vznik požáru.
Bezpečnostní informace (CZ)
14
CS620/CS650 Pro 14-15
Vìtrání
7 CAUTION
Nerespektování tìchto výstrah mùže vést k poranìní nebo vzniku škod.
% Nejednejte v rozporu s bezpeènostními doporuèeními.
Postupy pøi potížích
7 WARNING
Nerespektování tìchto výstrah mùže vést k vážnému nebo dokonce
smrtelnému poranìní.
% Nejednejte v rozporu s bezpeènostními doporuèeními.
UPOZORNÌNÍ Znaèka
Výrobek vždy používejte na dobøe vìtraném místì. Dlouho-
dobým provozováním výrobku ve špatnì vìtraných pros-
torách mùže dojít k poškození zdraví. Místnost pravidelnì
vìtrejte.
VÝSTRAHA Znaèka
V pøípadì, že výrobek zaène být nezvykle horký, vydává
kouø, neobvyklý zápach nebo zvuk, pøestaòte jej používat.
Okamžitì vypnìte sí‡ový vypínaè, odpojte napájecí kabel
a obra‡te se na servisního technika. Budete-li jej za tako-
vého stavu používat, mùže dojít k požáru nebo úrazu elektøi-
nou.
V pøípadì, že tento výrobek spadne na zem nebo dojde
k poškození jeho krytu, pøestaòte výrobek používat.
Okamžitì vypnìte sí‡ový vypínaè, odpojte napájecí kabel
a obra‡te se na servisního technika. Budete-li jej za tako-
vého stavu používat, mùže dojít k požáru nebo úrazu elektøi-
nou.
14
Bezpečnostní informace (CZ)
14-16 CS620/CS650 Pro
7 CAUTION
Nerespektování tìchto výstrah mùže vést k poranìní nebo vzniku škod.
% Nejednejte v rozporu s bezpeènostními doporuèeními.
Spotøební materiál
7 WARNING
Nerespektování tìchto výstrah mùže vést k vážnému nebo dokonce
smrtelnému poranìní.
% Nejednejte v rozporu s bezpeènostními doporuèeními.
7 CAUTION
Nerespektování tìchto výstrah mùže vést k poranìní nebo vzniku škod.
% Nejednejte v rozporu s bezpeènostními doporuèeními.
UPOZORNÌNÍ Znaèka
Uvnitø výrobku jsou místa s vysokou teplotou, která mohou
zpùsobit popálení.
Pøi prohlížení vnitøku stroje pøi závadách, napøíklad pøi
záseku papíru, se nedotýkejte míst (v okolí fixaèní jednotky
atp.) oznaèených výstražným štítkem "Pozor, HORKÉ".
VÝSTRAHA Znaèka
Nevhazujte zásobník toneru nebo toner do otevøeného ohnì.
Horký toner se mùže rozptýlit a zpùsobit popálení nebo
škody.
UPOZORNÌNÍ Znaèka
Nenechávejte tonerovou jednotku nebo jednotku válce na
místì v dosahu dìtí. Olizováním nebo pozøením nìkterých
èástí mùže dojít k poškození zdraví.
Neskladujte tonerové jednotky a jednotky fotoválce
v blízkosti disket nebo magneticky citlivých výrobkù.
Mohou zpùsobit jejich funkèní poškození.
Bezpečnostní informace (CZ)
14
CS620/CS650 Pro 14-17
Při přemisťování stroje
7 CAUTION
Nerespektování tìchto výstrah mùže vést k poranìní nebo vzniku škod.
% Nejednejte v rozporu s bezpeènostními doporuèeními.
Pøed zaèátkem dovolených
7 CAUTION
Nerespektování tìchto výstrah mùže vést k poranìní nebo vzniku škod.
% Nejednejte v rozporu s bezpeènostními doporuèeními.
UPOZORNÌNÍ Znaèka
Pøi pøemis‡ování výrobku musíte nejprve odpojit napájecí
kabel a ostatní kabely. Pokud tak neuèiníte, mùže dojít
k poškození kabelu a ke vzniku požáru, úrazu elektøinou
nebo k poruše.
Pøi pøemis‡ování tento výrobek uchopte pouze v místech
oznaèených v návodu k použití nebo jiných materiálech. Jed-
notka mùže pøi pádu zpùsobit vážné poranìní. Mùže rovnìž
dojít k poškození nebo závadì jednotky.
UPOZORNÌNÍ Znaèka
Pokud nebudete výrobek po delší dobu používat, odpojte
napájecí kabel od zásuvky.
Bezpečnostní informace (CZ)
14
CS620/CS650 Pro 14-19
Pro uživatele v zemích bez pùsobnosti norem Class B
7 WARNING
Rušení rádiových komunikací:
% Toto je výrobek Class A. Pøi domácím použití tohoto výrobku mùže
dojít k rušení rádiových komunikací a mùže být od uživatele
požadováno, aby uèinil nápravu.
% Zaøízení musí být používáno se stínìným sí‡ovým kabelem (10 Base-T/
100 Base-TX) a stínìným paralelním kabelem. Pøi použití nestínìných
kabelù mùže dojít ke vzniku rušení na rádiových frekvencích a je
zakázáno dle CISPR a místních pøedpisù.
14
Bezpečnostní informace (CZ)
14-20 CS620/CS650 Pro
14.6 Bezpeènost laseru
Tento výrobek používá laserovou diodu Class 3B o nejvyšším výkonu 15 mW
a vlnové délce 775-800 nm.
Výrobek je certifikován jako laserový výrobek Class 1. Pokud je výrobek
provozován ve shodì s pokyny uvedenými v tomto návodu k použití,
nevyzaøuje nebezpeèné laserové záøení, ponìvadž je laserový paprsek
uzavøen v ochranném krytu.
For Denmark users
7 ADVARSEL
Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af
funktion.
% Undgå udsættelse for sråling.
% Klasse 1 laser produkt der opfylder IEC 60825-1 sikkerheds kravene.
Dansk: Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens højeste styrke er
15 mW og bølgelængden er 775-800 nm.
Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens højeste styrke er 15 mW og
bølgelængden er 775-800 nm.
For Norway users
7 ADVARSEL!
Dette en halvleder laser.
% Dersom apparatet brukes på annen måte enn spesifisert i denne
bruksanvisning, kan brukeren utsettes for unsynlig laserstråling som
overskrider grensen for laser klass 1.
Dette en halvleder laser. Maksimal effekt till laserdiode er 10 mW og
bølgelengde er 775-800 nm.
14
Bezpečnostní informace (CZ)
14-22 CS620/CS650 Pro
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256
 • Page 257 257
 • Page 258 258
 • Page 259 259
 • Page 260 260
 • Page 261 261
 • Page 262 262
 • Page 263 263
 • Page 264 264
 • Page 265 265
 • Page 266 266
 • Page 267 267
 • Page 268 268
 • Page 269 269
 • Page 270 270
 • Page 271 271
 • Page 272 272
 • Page 273 273
 • Page 274 274
 • Page 275 275
 • Page 276 276
 • Page 277 277
 • Page 278 278
 • Page 279 279
 • Page 280 280
 • Page 281 281
 • Page 282 282
 • Page 283 283
 • Page 284 284
 • Page 285 285
 • Page 286 286
 • Page 287 287
 • Page 288 288
 • Page 289 289
 • Page 290 290
 • Page 291 291
 • Page 292 292
 • Page 293 293
 • Page 294 294
 • Page 295 295
 • Page 296 296
 • Page 297 297
 • Page 298 298
 • Page 299 299
 • Page 300 300
 • Page 301 301
 • Page 302 302
 • Page 303 303
 • Page 304 304
 • Page 305 305
 • Page 306 306
 • Page 307 307
 • Page 308 308
 • Page 309 309
 • Page 310 310
 • Page 311 311
 • Page 312 312
 • Page 313 313
 • Page 314 314
 • Page 315 315
 • Page 316 316
 • Page 317 317
 • Page 318 318
 • Page 319 319
 • Page 320 320
 • Page 321 321
 • Page 322 322
 • Page 323 323
 • Page 324 324
 • Page 325 325
 • Page 326 326
 • Page 327 327
 • Page 328 328
 • Page 329 329
 • Page 330 330
 • Page 331 331
 • Page 332 332
 • Page 333 333
 • Page 334 334
 • Page 335 335
 • Page 336 336
 • Page 337 337
 • Page 338 338
 • Page 339 339
 • Page 340 340
 • Page 341 341
 • Page 342 342
 • Page 343 343
 • Page 344 344
 • Page 345 345
 • Page 346 346
 • Page 347 347
 • Page 348 348
 • Page 349 349
 • Page 350 350
 • Page 351 351
 • Page 352 352
 • Page 353 353
 • Page 354 354
 • Page 355 355
 • Page 356 356
 • Page 357 357
 • Page 358 358
 • Page 359 359
 • Page 360 360
 • Page 361 361
 • Page 362 362
 • Page 363 363
 • Page 364 364
 • Page 365 365
 • Page 366 366
 • Page 367 367
 • Page 368 368
 • Page 369 369
 • Page 370 370
 • Page 371 371
 • Page 372 372
 • Page 373 373
 • Page 374 374
 • Page 375 375
 • Page 376 376
 • Page 377 377
 • Page 378 378
 • Page 379 379
 • Page 380 380
 • Page 381 381
 • Page 382 382
 • Page 383 383
 • Page 384 384
 • Page 385 385
 • Page 386 386
 • Page 387 387
 • Page 388 388
 • Page 389 389
 • Page 390 390
 • Page 391 391
 • Page 392 392
 • Page 393 393
 • Page 394 394
 • Page 395 395
 • Page 396 396
 • Page 397 397
 • Page 398 398
 • Page 399 399
 • Page 400 400
 • Page 401 401
 • Page 402 402
 • Page 403 403
 • Page 404 404
 • Page 405 405
 • Page 406 406
 • Page 407 407
 • Page 408 408
 • Page 409 409
 • Page 410 410
 • Page 411 411
 • Page 412 412
 • Page 413 413
 • Page 414 414
 • Page 415 415
 • Page 416 416
 • Page 417 417
 • Page 418 418
 • Page 419 419
 • Page 420 420
 • Page 421 421
 • Page 422 422
 • Page 423 423
 • Page 424 424
 • Page 425 425
 • Page 426 426
 • Page 427 427
 • Page 428 428
 • Page 429 429
 • Page 430 430
 • Page 431 431
 • Page 432 432
 • Page 433 433
 • Page 434 434
 • Page 435 435
 • Page 436 436
 • Page 437 437
 • Page 438 438
 • Page 439 439
 • Page 440 440
 • Page 441 441
 • Page 442 442
 • Page 443 443
 • Page 444 444
 • Page 445 445
 • Page 446 446
 • Page 447 447
 • Page 448 448
 • Page 449 449
 • Page 450 450
 • Page 451 451
 • Page 452 452
 • Page 453 453
 • Page 454 454
 • Page 455 455
 • Page 456 456
 • Page 457 457
 • Page 458 458
 • Page 459 459
 • Page 460 460
 • Page 461 461

Dell CS620 Uživatelský manuál

Kategorie
Notebooky
Typ
Uživatelský manuál