Siemens EQ.6 plus s500 (TE655319RW) Uživatelský manuál

Kategorie
Kávovary
Typ
Uživatelský manuál
siemens-home.bsh-group.com/welcome
Register
your
product
online
TE65..
en Instruction manual
fr Mode d’emploi
nl Gebruiksaanwijzing
pl Instrukcjaobsługi
cs Návodkpoužití
ru Инструкцияпоэксплуатации
de Gebrauchsanleitung
A
E-Nr. ……… FD…
b
c
a
TZ80002
d
g ie f
*
h
* *
B
C
1
12
9
10
11
13
3
2
5
6
4
17
19
en English 2
fr Français 26
nl Nederlands 52
pl Polski 77
cs Čeština 103
ru Pycckий 127
de Deutsch 154
Included in delivery (see page 5)
Contenu de l’emballage (voir page 29)
Leveringsomvang (zie pagina 55)
Zakres dostawy (patrzstrona80)
Součást dodávky (vizstrana106)
Объем поставки (см.стр.130)
Lieferumfang (sieheSeite157)
B
C
1
12
9
10
11
13
3
2
5
6
4
17
19
4a
D
E F
8
7
18
4c
4d
17b
17a 17c
17d
4b
6
en Overviewofcontrolelements
Overview of control elements
(Figure Bonthefold-outpages)
F
Thefollowingsymbolsarevisibleorbacklitdependingontheappliance’scurrent
operatingmode:
Espresso Latte Macchiato
Espresso Macch. Caffe Latte
Coffee Milk froth
Cappuccino
Specialbeverages(seethe
section“Specialbeverages”).
start
stop
C–Start/stopbutton I–Selectiondown
F – Back
menu
A–Openmenu
G–Dispensetwocups
simultaneously
ok
B–Conrm/Store
H–Setcoeestrength
ml
D–Selectcupsize
R–CallupFavourite
(touchbriey)andChildprooflock
(touchforatleast3seconds).
56
nl Overzicht–Bedieningselementen
Overzicht – Bedieningselementen
(Afbeelding Bopdeuitklapbarepagina’s)
F
Devolgendesymbolenzijnafhankelijkvandebedrijfstoestandvandemachinete
zienresp.verlicht:
Espresso Latte macchiato
Espresso macch. Koffie verkeerd
Koffie Melkschuim
Cappuccino
Specialedranken(ziehoofdstuk
„Specialedranken“).
start
stop
C–Start-Stop-toets I–Selectieomlaag
F – Terug
menu
A – Menu openen
G–Afnamevantweekopjes
tegelijkertijd
ok
B–Bevestigen/Opslaan
H–Koffiesterkteinstellen
ml
D–Maatkopjeselecteren
R–Favorietoproepen
(kortaanraken)enkinderbevei-
liging(tenminste3seconden
aanraken).
76
nl Technische gegevens
Probleem Oorzaak Oplossing
Display-indicatie
Zetgroep reinigen
en terugplaatsen a.u.b.
Verontreinigdezetgroep. Zetgroepreinigen.
Teveelkoffiemalinginde
zetgroep.
Zetgroepreinigen.Maximaal
2afgestrekenmaatschepjes
koffiemalinggebruiken.
Hetmechanismevande
zetgroepbeweegtstroef.
Zetgroepreinigen(zie
hoofdstuk“Verzorgingen
dagelijksereiniging”).
Display-indicatie
Machine opnieuw starten
Apparaattewarm. Laathetapparaatafkoelen.
Verontreinigdezetgroep. Reinigdezetgroep.
Display-indicatie
Apparaat niet voldoende
ontkalkt. Procedure
herhalen
Onjuisteofonvoldoende
ontkalkerofapparaatvoor-
dienovermatigverkalkt.
Ontkalkingsprogrammaopnieuw
uitvoeren.
Display-indicatie
Apparaat laten afkoelen
Hetapparaatisteheet. Schakelhetapparaat
30minutenuit.
Display-indicatie
Storing
Bel de hotline a.u.b.
Ertreedteenfoutinde
machineop.
Beldehotline.
Bel de hotline als u de problemen niet kunt verhelpen!
De telefoonnummers staan op de laatste pagina’s van de gebruiksaanwijzing�
Technische gegevens
Elektrischeaansluiting(spanning–frequentie) 220-240V–50/60Hz
Aangeslotenvermogen 1500W
Maximalepompdruk,statisch 15bar(TE651..,TE653..,TE654..)
19bar(TE655..,TE657..)
Maximalecapaciteitwaterreservoir(zonderfilter) 1,7l
Maximalecapaciteitbonenreservoir ~300g
Lengtenetsnoer 100cm
Afmetingen(hxbxd) 385x301x458mm
Gewicht,leeg 10-12kg
Typemaalwerk keramisch
81
pl
Przegląd-elementyobsługi
Przegląd - elementy obsługi
(Rysunek Bnarozkładanychstronach)
F
Poniższesymbolesąwidocznealbopodświetlonewzależnościodstanu
urządzenia:
Espresso Latte Macchiato
Espresso macch. Kawa z mlekiem
Kawa Pianka mleczna
Cappuccino
Napojespecjalne(patrzrozdział
„Napojespecjalne“).
start
stop
C–przyciskstart-stop I–wybórnadół
F–wróć
menu
A–otwórzmenu
G–zaparzdwiefiliżanki
jednocześnie
ok
B–potwierdź/zapisz
H–ustawmockawy
ml
D–wybierzwielkośćfiliżanek
R–aktywacjaulubionegonapoju
(krótkiedotknięcie)izabezpie-
czenieprzeddziećmi(dotykanie
przezconajmniej3sekundy).
103
cs
Obsah
Váženýmilovníkudobrékávy,
gratulujemeVámkzakoupenítohotoplně
automatickéhokávovaruSiemens.
Tentonávodkpoužitípopisujerůzné
variantyspotřebiče,kteréserozlišujív
detailech.
Dodržujtetaképřiloženýkrátkýnávod.
Tentonávodmůžetedodalšíhopoužití
uložitvespeciálnípřihrádce16.
Jak používat tento návod k použití:
Přebalovoustranutohotonávodumůžete
vpředurozložit.Naleznetetamobrázky
spotřebičeoznačenéčísly,nakterésetento
návodopakovaněodkazuje.
Příklad:Spařovacíjednotka14
Takétextzobrazovanýnadisplejiasymboly
jsouvtomtonávoduzobrazoványjinak.
Můžetetakrozpoznat,žesejednáotexty
nebosymboly,kteréjsouzobrazenynebo
natištěnynaspotřebiči.
Příkladtextuzobrazovanéhonadispleji:
Espresso
Příkladovládacíprvky:
C
Použití k určenému účelu ��������������������104
Důležité bezpečnostní pokyny ������������104
Součást dodávky ����������������������������������106
Přehled ��������������������������������������������������106
Přehled – ovládací prvky ���������������������107
Displej ���������������������������������������������������� 108
Uvedení do provozu �����������������������������108
Vlastní nastavení „Oblíbení“ ��������������110
Dětská pojistka �������������������������������������110
Příprava nápojů ������������������������������������110
Přípravakávovýchnápojů...................... 111
Přípravaspoužitímmléka...................... 112
Speciálnínápoje..................................... 112
Přípravanápojezmletékávy................. 114
Nastavenístupněmletí........................... 114
Menu ������������������������������������������������������114
Údržba a každodenní péče ������������������117
Čištěnímléčnéhosystému..................... 118
Čištěníspařovacíjednotky(obr.G)........119
Servisní programy ��������������������������������120
Čištěnímléčnéhosystému.....................120
Odvápnění..............................................120
Čištění....................................................121
calc‘nClean.............................................121
Tipy pro úsporu energie ����������������������122
Ochrana proti mrazu ����������������������������122
Uskladnění příslušenství ���������������������122
Příslušenství �����������������������������������������123
Likvidace �����������������������������������������������123
Záruční podmínky ���������������������������������123
Řešení jednoduchých problémů ���������124
Technické údaje ������������������������������������ 126
104
cs Použitíkurčenémuúčelu
Použití k určenému účelu
Tento spotřebič je určený
pouze pro soukromé použití
v domácnosti.
Přístroj používejte pouze ve
vnitřních prostorách při pokojové
teplotě a jen do nadmořské
výšky 2000 m.
Důležité bezpečnostní
pokyny
Návod k použití si pečlivě
pročtěte, řiďte se podle něho
a uschovejte si ho! Při předá-
vání přístroje dále přiložte tento
návod.
Tento spotřebič mohou používat
děti starší 8 let a osoby s
omezenými fyzickými, senzo-
rickými nebo duševními schop-
nostmi nebo s nedostatečnými
zkušenostmi a/nebo znalostmi,
pokud jsou pod dohledem nebo
byly instruovány o bezpečném
použití spotřebiče a pochopily z
toho vyplývající nebezpečí. Děti
mladší 8 let se nesmí zdržovat
v blízkosti spotřebiče a připojo-
vacích kabelů a nesmí spotřebič
obsluhovat. Děti si nesmí se
spotřebičem hrát. Čištění a
údržbu ze strany uživatele nesmí
provádět děti. Výjimka: Děti jsou
starší 8 let a jsou pod dozorem
dospělé osoby.
Použití k určenému účelu Důležité bezpečnostní
pokyny
105
cs
Důležitébezpečnostnípokyny
W Nebezpečí
úrazu elektrickým proudem!
Spotřebič smí být k síti stří-
davého proudu připojen jen
pomocí předpisově instalo-
vané zásuvky s uzemněním.
Zajistěte předpisovou instalaci
systému ochranných vodičů
elektrické domovní instalace.
Přístroj zapojujte a používejte
pouze v souladu s údaji na
typovém štítku.
Přístroj používejte jen
tehdy, když samotný přístroj
ani přívodní kabel není
poškozený.
Opravy přístroje, např.
výměnu síťového přívodu, smí
provádět pouze náš zákaz-
nický servis, aby nedošlo k
ohrožení.
Nikdy neponořujte přístroj
nebo síťový kabel do vody.
V případě poruchy ihned
odpojte síťovou zástrčku nebo
vypněte síťové napětí.
W Výstraha
Nebezpečí v důsledku
magnetického pole!
Spotřebič obsahuje trvalé
magnety, které mohou ovlinit
elektronické implantáty jako
např. kardiostimulátory nebo
inzulinové dávkovače. Osoby
používající elektronické implan-
táty by měly dodržovat minimální
odstup od spotřebiče 10 cm a
při odběru také odstup k těmto
součástem:
nádoba na mléko, mléčný
systém, nádržka na vodu a
spařovací jednotka.
W Výstraha
Nebezpečí udušení!
Nedovolte dětem, aby si hrály
s obalovým materiálem.
Drobné součásti bezpečně
uložte, hrozí nebezpečí
spolknutí.
W Výstraha
Nebezpečí poranění!
Nesahejte do mlýnku.
Chybné použití spotřebiče
může způsobit poranění.
W Výstraha
Nebezpečí popálení!
Mléčný systém je velmi horký.
Po použití ho nejprve nechte
vychladnout; teprve poté se
ho můžete dotknout.
Po použití může být povrch
topného článku nebo varné
desky ještě nějakou dobu
horký.
Použití k určenému účelu
Tento spotřebič je určený
pouze pro soukromé použití
v domácnosti.
Přístroj používejte pouze ve
vnitřních prostorách při pokojové
teplotě a jen do nadmořské
výšky 2000 m.
Důležité bezpečnostní
pokyny
Návod k použití si pečlivě
pročtěte, řiďte se podle něho
a uschovejte si ho! Při předá-
vání přístroje dále přiložte tento
návod.
Tento spotřebič mohou používat
děti starší 8 let a osoby s
omezenými fyzickými, senzo-
rickými nebo duševními schop-
nostmi nebo s nedostatečnými
zkušenostmi a/nebo znalostmi,
pokud jsou pod dohledem nebo
byly instruovány o bezpečném
použití spotřebiče a pochopily z
toho vyplývající nebezpečí. Děti
mladší 8 let se nesmí zdržovat
v blízkosti spotřebiče a připojo-
vacích kabelů a nesmí spotřebič
obsluhovat. Děti si nesmí se
spotřebičem hrát. Čištění a
údržbu ze strany uživatele nesmí
provádět děti. Výjimka: Děti jsou
starší 8 let a jsou pod dozorem
dospělé osoby.
106
cs Součástdodávky
1 SíťovývypínačJ
2 Ovládacípole(viznásledujícístrana)
3 Displej
4 Výpustnápoje(káva,mléko,horká
voda),výškověnastavitelná
a) Kryt
b) Mléčnýsystém/výpustkávy
(dvojdílná)
c) Hadičkanamléko
d) Trubičkanasávání
5 Odnímatelnánádržkanavodu
6 Krytnádržkynavodu
7 Přihrádkanaodměrku
8 Odměrkanamletoukávu
(pomůckaprovsazenívodníhofiltru)
9 Zásobníkzrnkovékávy
10 Víkonauchováníaroma
11 Otočnývoličpronastavenístupněmletí
12 Zásobníkmletékávy
(mletákáva/čistícítableta)
13 Dvířkaspařovacíjednotky
14 Spařovacíjednotka
a) Pojistka
b) Kryt
15 Vyhazovacípáčka
16 Přihrádkaprouloženíkrátkéhonávodu
17 Odkapávacímiska
a) Panel
b) Odkapávacíplech(dvoudílný)
c) Zásobníknakávovousedlinu
d) Plovák
18 Přihrádkanakabel
19 Typovýštítek(E.č.;FD)
*Návodkpoužitípopisujerůznévarianty.
Polohyoznačené*jsoukdispozicijenu
určitýchmodelů.
Přehled
(obrázky B, C, D, E, F a Gnarozklápěcíchstránkách)
Součást dodávky
(obrázek Anarozklápěcíchstránkách)
a Plněautomatickýkávovar
b Návodkpoužití
c Stručnýnávod
d Hadičkanamlékoatrubičkanasávání
e Proužekprotestovánítvrdostivody
f Odměrkanamletoukávu
g Vodnífiltr*
h Nádobanamlékoskrytem„freshLock“*
i Odvápňovacítablety*
107
cs
Přehled–ovládacíprvky
Přehled – ovládací prvky
(obrázekBnarozklápěcíchstránkách)
F
Vzávislostinaprovoznímstavuspotřebičejsouviditelnéresp.podsvícenétyto
symboly:
Espresso Latte Macchiato
Espresso Macch. Káva s mlékem
Caffe Crema Mléčná pěna
Cappuccino
Speciálnínápoje(vizkapitola
„Speciálnínápoje“).
start
stop
C–tlačítkostart-stop I–volbasměremdolů
F–zpět
menu
A–otevřítmenu
G–současnýodběrdvoušálků
ok
B–potvrdit/uložit
H–nastavenísílykávy
ml
D–volbavelikostišálku
R–vyvolejteoblíbenýnápoj
(krátkýdotyk)adětskoupojistku
(dotyknejméně3sekundy).
108
cs Displej
Síťový vypínač J
PomocísíťovéhovypínačeJsespotřebič
zapínánebovypíná.Spotřebičsepropla-
chujeautomatickypřijehozapnutíavypnutí.
Spotřebičseneproplachuje,pokud:
Jepřizapnutíještěteplý.
Předvypnutímnebylaodebránažádná
káva.
Spotřebičjepřipravenkprovozu,pokudv
ovládacímpolisvítísymbolyadisplej.
Ovládací pole (dotykové políčko)
Vovládacímpolijemožnézcelajednoduše
navigovatdotykemsymbolůaznaků.
Zazníakustickýsignál.
Signálmůžetevypnoutnebozapnout
(vizkapitola„Menu–Zvuky tlačítek“).
Výběr nápoje
Dotykemodpovídajícíhosymbolujepřímo
zvolenpožadovanýnápoj(vizkapitola
„Přípravanápojů“).
Tlačítko start-stop
DotykemtlačítkaCsespustí
přípravanápojůneboservisníprogram.
PřiopětovnémdotykutlačítkaC
běhempřípravynápojůseodběrpředčasně
zastaví.
Menu
DotykemtlačítkaAsevyvolámenu,
aktivujíseasvítínavigačnísymboly.
DotykemtlačítekI,B a F se
navigujevmenuavyvolávajíseinformace
neboseprovádínastavení(vizkapitola
„Menu“).
Možnosti nápojů
DotykemtlačítkaHneboDsepřizpů-
sobísílanebomnožstvínápoje,přidotyku
tlačítkaGsesoučasněpřipravídvašálky,
jakmilesepomocíCspustíodběr
(vizkapitola„Přípravanápojů“).
„Oblíbení“ a dětská pojistka
KrátkýmdotykemRsevyvolajíosobní
nápoje(vizkapitola„Vlastnínastavení
Oblíbení“).
PokudsedotknetetlačítkaRpodobu
nejméně3sekund,dojdekaktivacinebo
deaktivacidětsképojistky(vizkapitola
„Dětskápojistka“).
Displej
Nadisplejisezobrazujízvolenénápoje
anastavení,atakéhlášeníoprovozním
stavu.
Espresso
normální střední
Naplňtezásobníknavodu,prosím
Hlášenízhasne,jakmileječinnost
provedena.
Uvedení do provozu
Všeobecné informace
Příslušnézásobníkyplňtepouzečistou,
studenounesycenouvodouavýhradně
praženýmizrny.Nepoužívejteleštěnáči
karamelizovanákávovázrnanebokávová
zrnaupravenádalšímicukernatýmipřísa-
dami;ucpávajíspařovacíjednotku.
Utohotospotřebičemůžetenastavittvrdost
vody.Továrnínastavenítvrdostivodyje4.
Tvrdostpoužívanévodystanovtepřilo-
ženýmlakmusovýmpapírkem.Pokudse
zobrazíjinátvrdostvodynež4,spotřebič
pouvedenídoprovozuodpovídajícím
způsobemnaprogramujte(vizkapitola
„Menu – Tvrdost vody).
109
cs
Uvedenídoprovozu
Uvedení spotoebiče do provozu
Odstraňteochrannoufólii.
Plněautomatickýkávovarpostavtena
rovnouaprojehohmotnostdostatečnou,
vodotěsnouplochu.
Větracíštěrbinyspotřebičemusízůstat
volné.
F
Důležité upozornění:Spotřebič
používejtepouzevprostoráchbez
mrazu.Pokudbylspotřebičpřepra-
vovánneboskladovánpřiteplotách
nižšíchnež0°C,pakpředuvedením
doprovozuvyčkejtenejméně
3hodiny.
Připojtesíťovouzástrčku(přihrádkana
kabel18)kzásuvce.Délkumůžetepodle
potřebynastavitzasunutímavysunutím.
Přístrojpostavtezadnístranounapř.k
hraněstoluakabeltáhnětebuďsměrem
dolůnebohoposuňtesměremnahoru.
Odkloptekrytnádržkynavodu6.
Vyjmětenádržkunavodu5,vypláchněte
jianaplňtečerstvoustudenouvodou.
Dávejtepozornaoznačení„max“.
Nasaďtenádržkunavodurovně5 a
zatlačtejiaždolů.
Opětuzavřetekrytnádržkynavodu6.
Zásobníkzrnkovékávy9naplňtezrnky
kávy.
Pomocísíťovéhovypínače1 Jzapněte
spotřebič.
Aktivujeseovládacípoleadisplej.Na
displejisezobrazípřednastavenýjazyk,ve
kterémsebudouzobrazovatdalšítextyna
displeji.Navýběrjeněkolikjazyků.
TlačítkaIsedotknětetolikrát,ažse
nadisplejioznačípožadovanýjazyk.
Deutsch
English
Français
Csedotknětepropotvrzení
výběru.
Zvolenýjazykjeuložen.Nadispleji3 svítí
logoznačky.Spotřebičsenynízahříváa
proplachuje,zvýpustinápoje4 vytékámalé
množstvívody.
Spotřebičjepřipravenkprovozu,pokudv
ovládacímpolisvítísymbolyadisplej.
F
Plněautomatickýkávovarjez
továrnynaprogramovánsestan-
dardníminastavenímiprooptimální
provoz.Spotřebičsepouplynutí
zvolenédobyautomatickyvypíná
(vizkapitola„Menu–Automatické
vypnu“).
F
Připrvnímpoužití,poprovedení
servisníhoprogramunebopokudbyl
přístrojpodelšídobumimoprovoz,
nemáprvnípřipravenýnápojplné
aroma.Tutokávunepijte.
F
Pouvedeníplněautomatického
kávovarudoprovozujejemnéa
pevné„krémové“konzistencetrvale
dosaženoteprvepoodběruněkolika
šálků.
F
Přidelšímpoužíváníjenormální
tvorbakapekvodyuvětracích
štěrbin.
110
cs Vlastnínastavení„Oblíbení
Vlastní nastavení „Oblíbení“
Početoblíbenýchnápojůzávisínamodelu
přístroje.Vpoložcenabídky„Oblíbení“je
možnéukládataměnitindividuální(osobní)
nápoje(vizkapitola„Menu–Oblíbení“).
Vyvolání individuálního nápoje
Rkrátkýdotek.
Zvolteoblíbenýnápojuloženýpomocí
vlastníchnastavení.
Dotknětese Cprospuštění
odběrunápoje.
Dětská pojistka
Naochranudětípředopařenímapopá-
lenímmůžetespotřebičzablokovat.
TlačítkaRsedotknětepodobu
nejméně3sekund.
Nadispleji3sezobrazíklíč.Dětskápojistka
jeaktivní.Nyníjižnenímožnéovládání.
TlačítkaRsedotknětepodobu
nejméně3sekund.
Klíčnadispleji3opětzmizí.Dětskápojistka
jedeaktivována.Spotřebičmůžeteopět
obvyklýmzpůsobemovládat.
Příprava nápojů
Tentoplněautomatickýautomatnakávu
meleprokaždéspařeníčertsvoukávu.Pro
zaručeníoptimálníkvalityskladujtekávová
zrnavchladuauzavřená.
F
Důležité: Nádobunavodu5plňte
každýdenčerstvouastudenou
vodou.Vnádržcenavodu5by
mělobýtvždydostvodyproprovoz
spotřebiče.
F
Šálek(šálky),předevšímmaléšálky
naespressosesilnýmistěnami
předehřívejtenapř.horkouvodou.
F
Uněkterýchnastaveníjekáva
připravovánavedvoukrocích(viz
„aromaDoubleShot“).Vyčkejte,ažse
proceszcelaukončí.
Stisknutímtlačítkamůžetezcelajednoduše
připravovatrůznénápoje.
Výběr nápoje
Dotykemodpovídajícíhosymbolujepřímo
zvolenpožadovanýnápoj.Zvolenýnápojje
označenlinieminadnebopodsymbolem.
Nadispleji3sezobrazíoznačenínápoje
aaktuálněnastavenéhodnotysílykávya
velikostišálku.
Můžetevolitmezitěmitonápoji:
Espresso Latte Macchiato
Espresso Macch. Káva s mlékem
Caffe Crema Mléčná pěna
Cappuccino
Několikanásobnýmdotykemtlačítka„speci-
álnínápoje“mohoubýtpostupnězvoleny
různénápoje:
Horká voda Americano *
Teplé mléko * Flat White *
Kleiner Brauner * Cafe Cortado *
Konvice kávy *
Polohyoznačené*jsoukdispozicijenu
určitýchmodelů.
Přizpůsobení síly kávy, volba mleté kávy
DotykemtlačítkaHseindividuálně
nastavujesílakávynebosevolípřípravas
mletoukávou.
Možnájsoutatonastavení:
velmi jemná velmi silná
jemná doubleshot silná
normální doubleshot silná+
silná Zás. ml. kávy
Dotykemodpovídajícíhosymboluzvolte
požadovanýnápoj.
TlačítkaHsedotknětetolikrát,ažse
nadisplejizobrazípožadovanénastavení
např.silná neboZás. ml. kávy (vizkapitola
„Přípravanápojezmletékávy“).
111
cs
Přípravanápojů
aromaDouble Shot
Čímdélejakávaspařována,tímvětší
množstvítrpkýchlátekanechtěného
aromaseuvolní.Ovlivňujetochuťaúčinek
kávy.Propřípravuextrasilnékávyje
protospotřebičvybavenspeciálnífunkcí
aromaDoubleShot.Poprvnípolovině
připravovanéhomnožstvíseopětnamelou
aspaříkávovázrna,takžedojdekuvolnění
vždyjentěchnejchutnějšíchadobřepůso-
bícícharomatickýchlátek.
F
FunkcearomaDoubleShotmůžebýt
zvolenauvšechnápojůspodílem
kávynejméně35mlmnožstvínáplně
kávy.Umalýchnápojůjakonapř.
maléespressonebounastavenína
Gnenítatofunkcekdispozici.
Volba velikosti šálku
DotykemtlačítkaDseindividuálněvolí
množstvínáplněnápoje.
Možnájsoutatonastavení:
malá střední velká
Dotykemodpovídajícíhosymboluzvolte
požadovanýnápoj.
TlačítkaDsedotknětetolikrát,ažsena
displejizobrazípožadovanénastavení.
F
Šipkanebošipkyvedlenastavení,
např.velká ˆ“zobrazují,žebylo
pozměněnomnožstvínáplněpřed-
nastavenézezávodu(vizkapitola
„Menu – Nastavení velikosti šálku“).
Dva šálky najednou
DotykemtlačítkaGsepozvoleníkávo-
véhonápojenebonápojekáva-mléko(u
určitýchtypůspotřebičejenkávovénápoje)
připravídvašálkynajednou,jakmilepomocí
tlačítkaCspustíteodběr.Nasta-
venísezobrazínadispleji.
Dotykemodpovídajícíhosymboluzvolte
požadovanýnápoj.
DotkněteseG.
Podvýpustnápoje4 postavtevlevoa
vpravodvapředehřátéšálky.
DotkněteseCprospuštění
odběrunápoje.
Připravísezvolenýnápojapotévytečedo
oboušálků.
F
Nápojjepřipravovánvedvoukrocích
(dvěmletí).Vyčkejte,ažseproces
zcelaukončí.
F
V závislosti na typu spotřebiče:
Funkce„Dvašálkynajednou“jek
dispozicijenprokávovénápoje,ne
pronápojekáva-mléko.
Příprava kávových nápojů
Spotřebičmusíbýtpřipravenkprovozu.
Podvýpustnápoje4postavtepředehřátý
šálek.
Dotykemodpovídajícíhosymboluzvolte
požadovanýkávovýnápojEspressonebo
Caffe Crema.
Nadisplejisezobrazíoznačenínápojea
aktuálněnastavenéhodnotysílykávya
velikostišálku.
Cafécrème
normální střední
F
Velikostšálkuasílykávymůžete
měnitdotykemtlačítkaD a H.Při
zvoleníZás. ml. kávy postupujtepodle
pokynůvkapitole„Přípravanápojez
mletékávy“.
Například:
TlačítkaDsedotknětetolikrát,ažsena
displejizobrazívelká.
TlačítkaHsedotknětetolikrát,ažsena
displejizobrazíjemná.
DotkněteseCprospuštění
odběrunápoje.
Kávaseuvaříapoténatečedošálku.
F
Přiopětovnémdotykutlačítka
Cmůžeteodběrnápoje
předčasnězastavit.
112
cs Přípravanápojů
Příprava s použitím mléka
Tentoplněautomatickýautomatnakávuje
vybavenintegrovanýmmléčnýmsystémem.
Mohoutakbýtpřipravoványkávovénápoje
smlékemnebótakémléčnápěnaateplé
mléko.
B
Nebezpečí popálení!
Horníaspodníčástmléčného
systému4bjevelmihorká.Popoužití
jenejprvenechtevychladnout;teprve
potésejichmůžetedotknout.
F
Pozor!
Zaschlézbytkymlékaseobtížně
odstraňují,protobezpodmínečně
čistětepokaždémpoužití(vizkapi-
tola„Čištěnímléčnéhosystému“).
F
Připřípravěsmlékemmůže
spotřebičvydávatpískavézvuky.Tyto
jsoutechnickyzpůsobenymléčným
systémem4b.
F
PřiopětovnémdotykuC
můžeteodběrnápojepředčasně
zastavit.
Spotřebičmusíbýtpřipravenkprovozu.
Hadičkanamlékoatrubičkanasávánímusí
býtpřipojeny.
Trubičkunasávání4dzastrčtedonádoby
namléko.
Podvýpustnápojepostavtepředehřátý
šáleknebosklenici.
Kávové nápoje s mlékem
Dotykemodpovídajícíhosymbolu
zvolteEspresso Macch., Káva s mlékem,
Latte Macchiato neboCappuccino.
Nadisplejisezobrazíoznačenínápojea
přednastavenéhodnotysílykávyavelikosti
šálku.
F
Velikostšálkuasílykávymůžete
měnitdotykemtlačítkaD a H.Při
zvoleníZás. ml. kávy postupujtepodle
pokynůvkapitole„Přípravanápojez
mletékávy“.
DotkněteseCprospuštění
odběrunápoje.
Nejprvesedošálkuresp.sklenicenaplní
mlékoresp.mléčnápěna.Potéseuvaří
kávaanatečedošálkuresp.sklenice.
JednímdotykemtlačítkaCmůžete
odběrmlékanebokávypředčasnězastavit;
dvadotykytlačítkaCzastavícelý
odběrnápoje.
Mléčná pěna
DotykemsymboluzvolteMléčná pěna.
DotykemtlačítkaDnastavtevelikost
šálku.
DotkněteseCprospuštění
odběrunápoje.
Zvýpustinápojevytékámléčnápěna.
Speciální nápoje
Několikanásobnýmdotykemtlačítka„speci-
álnínápoje“mohoubýtpostupnězvoleny
různénápoje.
Polohyoznačené*jsoukdispozicijenu
určitýchmodelů.
Horká voda
Předodběremhorkévodybymělbýt
vyčištěnmléčnýsystémamělabybýt
sejmutahadičkanamléko(vizkapitola
„Čištěnímléčnéhosystému“).Pokud
nenímléčnýsystémvyčištěn,mohoubýt
společněsvodouodebránytakénepatrné
zbytkymléka.
B
Nebezpečí opaření!
Mléčnýsystém4bjevelmihorký.Po
použitíjinejprvenechtevychladnout;
teprvepotésejímůžetedotknout.
Spotřebičmusíbýtpřipravenkprovozu.
Podvýpusťnápoje4postavtešáleknebo
sklenici.
Dotknětesesymbolu„speciálnínápoje“
tolikrát,ažsenadisplejizobrazíHor
voda.
DotykemtlačítkaDnastavtevelikost
šálku.
113
cs
Přípravanápojů
DotkněteseCprospuštění
odběrunápoje.
F
PokudsezobrazíhlášeníStáhněte
hadičku na mléko,postupujtetakto:
Stáhnětehadičkunamléko4c a
opětovněsedotknětetlačítkaC.
Zvýpusti4 vytékáhorkávoda.
F
Přiopětovnémdotykutlačítka
Cmůžeteodběrnápoje
předčasnězastavit.
Teplé mléko *
Nejprvesipročtětekapitolu„Přípravas
použitímmléka“adodržujtepokyny.
Následně:
Dotknětesesymbolu„speciálnínápoje“
tolikrát,ažsenadisplejizobrazíTeplé
mléko.
DotykemtlačítkaDnastavtevelikost
šálku.
DotkněteseCprospuštění
odběrunápoje.
Zvýpusti4 vytékáteplémléko.
F
Přiopětovnémdotykutlačítka
Cmůžeteodběrnápoje
předčasnězastavit.
Americano *
Podvýpustnápoje4postavtepředehřátý
šálek.
Dotknětesesymbolu„speciálnínápoje“
tolikrát,ažsenadisplejizobrazí
Americano.
Proveďtenastavenívelikostišálku
aintenzitypodlepokynůvkapitole
„Přípravakávovýchnápojů“.
DotkněteseCprospuštění
odběrunápoje.
Kávasespaříapoténatečedošálku.
F
Přiopětovnémdotykutlačítka
Cmůžeteodběrnápoje
předčasnězastavit.
Flat White *, Kleiner Brauner * nebo
Cafe Cortado *
Nejprvesipročtětekapitolu„Přípravas
použitímmléka“adodržujtepokyny.
Následně:
Podvýpusťnápoje4postavtešáleknebo
sklenici.
Dotknětesesymbolu„speciálnínápoje“
tolikrát,ažsenadisplejizobrazí
Flat White, Kleiner Brauner nebo Cafe
Cortado.
Proveďtenastavenívelikostišálku
aintenzitypodlepokynůvkapitole
„Přípravakávovýchnápojů“.
DotkněteseCprospuštění
odběrunápoje.
Nejprvesedošálkuresp.sklenicenaplní
mléko.Potésespaříkávaanatečedo
šálkuresp.sklenice.
F
JednímdotykemtlačítkaC
můžeteodběrmlékanebokávypřed-
časnězastavit.Dvadotykytlačítka
Czastavícelýodběrnápoje.
Funkce konvice *
Podvýpusťnápoje4postavtekonvici.
Dotknětesesymbolu„speciálnínápoje“
tolikrát,ažsenadisplejizobrazíFunkce
konvice.
DotykemtlačítkaHnastavteintenzitu
kávy.
DotykemtlačítkaD nastavtemnožství
(4nebo6šálků).
DotkněteseCprospuštění
odběrunápoje.
Kávasespaříapoténatečedokonvice.
F
Přiopětovnémdotykutlačítka
Cmůžeteodběrnápoje
předčasnězastavit.
114
cs Menu
Příprava nápoje z mleté kávy
Tentoplněautomatickýautomatnakávu
můžeteprovozovattakésmletoukávou
(nerozpustnákáva).
F
Připřípravěsmletoukávounení
kdispozicinastavenísílykávy,
současnýodběrdvoušálkůaaroma-
DoubleShot.
Spotřebičmusíbýtpřipravenkprovozu.
Podvýpustnápoje4postavtepředehřátý
šálek.
Dotykemodpovídajícíhosymboluzvolte
kávovýnápojnebonápojkáva-mléko.
TlačítkaHsedotknětetolikrát,ažsena
displejizobrazíZás. ml. kávy.
Otevřetezásobníkmletékávy12.
Naplňtemaximálně2zarovnanéodměrky
mletékávy.
F
Pozor!
Nenaplňujtekávovázrnanebo
rozpustnoukávu.
Zavřetezásobníkmletékávy12.
DotkněteseCprospuštění
odběrunápoje.
Kávaseuvaříapoténatečedošálku.
F
PřiopětovnémdotykuC
můžeteodběrnápojepředčasně
zastavit.
Nastavení stupně mletí
Pomocíotočnéhovoliče11pronastavení
stupněmletímůžetenastavitpožadovanou
jemnostmletékávy.
F
Pozor!
Stupeňmletímůžetezměnitpouzev
případě,žejemlýnekvchodu!Jinak
můžedojítkpoškozeníspotřebiče.
A
Nebezpečí poranění!
Nesahejtedomlýnku.
Pokudjemlýnekvchodu,nastavte
otočnývolič11mezijemnoumletou
kávou(a:otáčeníprotisměruhodino-
výchručiček)ahrubšímletoukávou
(b:otáčenívesměruhodinovýchručiček).
a b
F
Novénastaveníseprojevíažu
druhéhošálkukávy.
F
Vpřípadětmavýchpraženýchzrn
nastavtejemnějšístupeňmletí,v
případěsvětlejšíchzrnnastavte
hrubšístupeňmletí.
Menu
Menusloužíkindividuálnízměněnasta-
vení,vyvoláníinformacínebokespouštění
procesů.
DotykemAotevřetemenu.
Nadisplejisezobrazírůznémožnosti
nastavení,navigačnísymbolyserozsvítí.
Aktuálnínastaveníjeoznačenonadispleji.
Navigace v menu:
I =navigovatsměremdolů
B =potvrdit/uložit
F =zpět
A =menuotevřít/menuopustit
F
DotykemtlačítkaIsezobrazí
příslušnémožnostinastavenínebo
výběruvopakujícímsepořadí.
Podosaženínejnižšípoložkymenu
seopětzobrazíprvnípoložkamenu.
Například:
Nastavenímax.teplotykávy:
DotkněteseA.Menuseotevře.
TlačítkaIsedotknětetolikrát,ažse
nadisplejizobrazíTeplota kávy.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189

Siemens EQ.6 plus s500 (TE655319RW) Uživatelský manuál

Kategorie
Kávovary
Typ
Uživatelský manuál