Bosch 9054693 Návod k obsluze

Značka
Bosch
Kategorie
Elektrické nářadí
Modelka
9054693
Typ
Návod k obsluze
100 | Česky
1 609 92A 33H | (9.9.16) Bosch Power Tools
Rolkę prowadzą9 należy regularnie kontrolować. W przy-
padku, gdy jest ona zużyta, musi zostać wymieniona przez
autoryzowany serwis firmy Bosch.
Zużytą płytę ślizgową z tworzywa sztucznego 6 należy
wymienić.
Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące
użytkowania
W punkcie obsługi klienta można uzyskać odpowiedzi na pyta-
nia dotyczące napraw i konserwacji nabytego produktu, a tak-
że dotyczące części zamiennych. Rysunki rozłożeniowe oraz
informacje dotyczące części zamiennych można znaleźć rów-
nież pod adresem:
www.bosch-pt.com
Nasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowie na
wszystkie pytania związane z produktami firmy Bosch oraz ich
osprzętem.
Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części za-
miennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru kata-
logowego, znajdującego się na tabliczce znamionowej pro-
duktu.
Polska
Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarzędzi
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Na www.bosch-pt.pl znajdą Państwo wszystkie szczegóły
dotyczące usług serwisowych online.
Tel.: 22 7154460
Faks: 22 7154441
E-Mail: [email protected]osch.com
Infolinia Działu Elektronarzędzi: 801 100900
(w cenie połączenia lokalnego)
E-Mail: elektronarze[email protected]
www.bosch.pl
Transport
Załączone w dostawie akumulatory litowo jonowe podlegają
wymaganiom przepisów dotyczących towarów niebezpiecz-
nych. Akumulatory mogą być transportowane drogą lądową
przez użytkownika bez konieczności spełnienia jakichkolwiek
dalszych warunków.
W przypadku przesyłki przez osoby trzecie (np. transport dro-
gą powietrzną lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej) nale-
ży dostosować się do szczególnych wymogów dotyczących
opakowania i znaczenia towaru. W takim wypadku podczas
przygotowywania towaru do wysyłki należy skonsultować się
z ekspertem d/s towarów niebezpiecznych.
Akumulatory można wysyłać tylko wówczas, gdy ich obudowa
nie jest uszkodzona. Odsłonięte styki należy zakleić, a akumu-
lator zapakować w taki sposób, aby nie mógł on się poruszać
(przesuwać) w opakowaniu.
Należy wziąć też pod uwagę ewentualne przepisy prawa krajo-
wego.
Usuwanie odpadów
Elektronarzędzia, akumulatory, osprzęt i opakowanie
należy oddać do powtórnego przetworzenia zgodne-
go z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony
środowiska.
Elektronarzędzia i akumulatora/baterii nie wolno wyrzucać do
odpadów domowych!
Tylko dla państw należących do UE:
Zgodnie z europejską wytyczną
2012/19/UE, niezdatne do użytku elektro-
narzędzia, a zgodnie z europejską wytyczną
2006/66/WE uszkodzone lub zużyte akumu-
latory/baterie, należy zbierać osobno i do-
prowadzić do ponownego przetworzenia
zgodnego z zasadami ochrony środowiska.
Akumulatory/Baterie:
Li-Ion:
Proszę stosować się do wskazówek,
znajdujących się w rozdziale »Trans-
port«, str. 100.
Zastrzega się prawo dokonywania zmian.
Česky
Bezpečnostní upozornění
Všeobecná varovná upozornění pro elektronářadí
Čtěte všechna varovná upozornění a
pokyny. Zanedbání při dodržování va-
rovných upozornění a pokynů mohou mít za následek zásah
elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna
uschovejte.
Ve varovných upozorněních použitý pojem „elektronářadí“ se
vztahuje na elektronářadí provozované na el. síti (se síťovým
kabelem) a na elektronářadí provozované na akumulátoru
(bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracovního místa
Udržujte Vaše pracovní místo čisté a dobře osvětlené.
Nepořádek nebo neosvětlené pracovní oblasti mohou vést
k úrazům.
S elektronářadím nepracujte v prostředí ohroženém
explozí, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo
prach. Elektronářadí vytváří jiskry, které mohou prach ne-
bo páry zapálit.
Děti a jiné osoby udržujte při použití elektronářadí da-
leko od Vašeho pracovního místa. Při rozptýlení můžete
ztratit kontrolu nad strojem.
VAROVÁNÍ
OBJ_BUCH-2148-004.book Page 100 Friday, September 9, 2016 9:14 AM
Česky | 101
Bosch Power Tools 1 609 92A 33H | (9.9.16)
Elektrická bezpečnost
Připojovací zástrčka elektronářadí musí lícovat se zá-
suvkou. Zástrčka nesmí být žádným způsobem uprave-
na. Společně s elektronářadím s ochranným uzemně-
ním nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky. Neupra-
vené zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko zásahu elek-
trickým proudem.
Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako
např. potrubí, topení, sporáky a chladničky. Je-li Vaše
tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko zásahu elektrickým
proudem.
Chraňte stroj před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do
elektronářadí zvyšuje nebezpečí zásahu elektrickým prou-
dem.
Dbejte na účel kabelu, nepoužívejte jej k nošení či zavě-
šení elektronářadí nebo k vytažení zástrčky ze zásuv-
ky. Udržujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrých hran
nebo pohyblivých dílů stroje. Poškozené nebo spletené
kabely zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.
Pokud pracujete s elektronářadím venku, použijte pou-
ze takové prodlužovací kabely, které jsou způsobilé i
pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, jež
je vhodný pro použití venku, snižuje riziko zásahu elektric-
kým proudem.
Pokud se nelze vyhnout provozu elektronářadí ve vlh-
kém prostředí, použijte proudový chránič. Nasazení
proudového chrániče snižuje riziko zásahu elektrickým
proudem.
Bezpečnost osob
Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a přistu-
pujte k práci s elektronářadím rozumně. Nepoužívejte
žádné elektronářadí pokud jste unaveni nebo pod vli-
vem drog, alkoholu nebo léků. Moment nepozornosti při
použití elektronářadí může vést k vážným poraněním.
Noste osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné brý-
le. Nošení osobních ochranných pomůcek jako maska pro-
ti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou,
ochranná přilba nebo sluchátka, podle druhu nasazení
elektronářadí, snižují riziko poranění.
Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Přesvědč-
te se, že je elektronářadí vypnuté dříve než jej uchopí-
te, ponesete či připojíte na zdroj proudu a/nebo aku-
mulátor. Máte-li při nošení elektronářadí prst na spínači
nebo pokud stroj připojíte ke zdroji proudu zapnutý, pak to
může vést k úrazům.
Než elektronářadí zapnete, odstraňte seřizovací ná-
stroje nebo šroubováky. Nástroj nebo klíč, který se na-
chází v otáčivém dílu stroje, může vést k poranění.
Vyvarujte se abnormálního držení těla. Zajistěte si bez-
pečný postoj a udržujte vždy rovnováhu. Tím můžete
elektronářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
Noste vhodný oděv. Nenoste žádný volný oděv nebo
šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte daleko od
pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vla-
sy mohou být zachyceny pohybujícími se díly.
Lze-li namontovat odsávací či zachycující přípravky,
přesvědčte se, že jsou připojeny a správně použity. Po-
užití odsávání prachu může snížit ohrožení prachem.
Svědomité zacházení a používání elektronářadí
Stroj nepřetěžujte. Pro svou práci použijte k tomu urče-
né elektronářadí. S vhodným elektronářadím budete pra-
covat v udané oblasti výkonu lépe a bezpečněji.
Nepoužívejte žádné elektronářadí, jehož spínač je vad-
ný. Elektronářadí, které nelze zapnout či vypnout je nebez-
pečné a musí se opravit.
Než provedete seřízení stroje, výměnu dílů příslušen-
ství nebo stroj odložíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky
a/nebo odstraňte akumulátor. Toto preventivní opatření
zabrání neúmyslnému zapnutí elektronářadí.
Uchovávejte nepoužívané elektronářadí mimo dosah
dětí. Nenechte stroj používat osobám, které se strojem
nejsou seznámeny nebo nečetly tyto pokyny. Elektroná-
řadí je nebezpečné, je-li používáno nezkušenými osobami.
Pečujte o elektronářadí svědomitě. Zkontrolujte, zda
pohyblivé díly stroje bezvadně fungují a nevzpřičují se,
zda díly nejsou zlomené nebo poškozené tak, že je ome-
zena funkce elektronářadí. Poškozené díly nechte před
nasazením stroje opravit. Mnoho úrazů má příčinu ve
špatně udržovaném elektronářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřova-
né řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se méně
vzpřičují a dají se lehčeji vést.
Používejte elektronářadí, příslušenství, nasazovací ná-
stroje apod. podle těchto pokynů. Respektujte přitom
pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elek-
tronářadí pro jiné než určující použití může vést k nebez-
pečným situacím.
Svědomité zacházení a používání akumulátorového nářadí
Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječce, která je do-
poručena výrobcem. Pro nabíječku, která je vhodná pro
určitý druh akumulátorů, existuje nebezpečí požáru, je-li
používána s jinými akumulátory.
Do elektronářadí používejte pouze k tomu určené aku-
mulátory. Použití jiných akumulátorů může vést k poraně-
ním a požárům.
Nepoužívaný akumulátor uchovávejte mimo kancelář-
ské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné
drobné kovové předměty, které mohou způsobit pře-
mostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může
mít za následek opáleniny nebo požár.
Při špatném použití může z akumulátoru vytéci kapali-
na. Zabraňte kontaktu s ní. Při náhodném kontaktu
opláchněte místo vodou. Pokud kapalina vnikne do očí,
navštivte navíc i lékaře. Vytékající akumulátorová kapali-
na může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
Servis
Nechte Vaše elektronářadí opravit pouze kvalifikova-
ným odborným personálem a pouze s originálními ná-
hradními díly. Tím bude zajištěno, že bezpečnost stroje
zůstane zachována.
OBJ_BUCH-2148-004.book Page 101 Friday, September 9, 2016 9:14 AM
102 | Česky
1 609 92A 33H | (9.9.16) Bosch Power Tools
Bezpečnostní upozornění pro kmitací pily
Pokud provádíte práce, při kterých může nasazovací
nástroj zasáhnout skrytá elektrická vedení, pak držte
elektronářadí na izolovaných plochách rukojeti. Kon-
takt s vedením pod napětím může přivést napětí i na kovo-
vé díly elektronářadí a vést k úderu elektrickým proudem.
Mějte ruce daleko od oblasti řezání. Nesahejte pod ob-
robek. Při kontaktu s pilovým listem existuje nebezpečí
poranění.
Elektronářadí veďte proti obrobku pouze zapnuté. Ji-
nak existuje nebezpečí zpětného rázu, pokud se nasazený
nástroj v obrobku vzpříčí.
Dbejte na to, aby základová deska 7 při řezání bezpeč-
ně přiléhala. Vzpříčený pilový list se může zlomit nebo
vést ke zpětnému rázu.
Po ukončení pracovního procesu elektronářadí vypně-
te a pilový list vytáhněte z řezu až tehdy, když se tento
zastaví. Tím zabráníte zpětnému rázu a elektronářadí mů-
žete bezpečně odložit.
Používejte pouze nepoškozené pilové listy. Zprohýbané
či tupé pilové listy mohou prasknout, negativně ovlivňovat
řez nebo způsobit zpětný ráz.
Po vypnutí nebrzděte pilový list bočním protitlakem. Pi-
lový list se může poškodit, zlomit nebo způsobit zpětný ráz.
Použijte vhodná hledací zařízení k vyhledání skrytých
rozvodných vedení nebo přizvěte místní dodavatel-
skou společnost. Kontakt s elektrickým vedením může
vést k požáru a elektrickému úderu. Poškození plynového
vedení může vést k explozi. Proniknutí do vodovodního po-
trubí způsobí věcné škody.
Zajistěte obrobek. Obrobek pevně uchycený upínacím
přípravkem nebo svěrákem je držen bezpečněji než Vaší
rukou.
Než jej odložíte, počkejte až se elektronářadí zastaví.
Nasazovací nástroj se může vzpříčit a vést ke ztrátě kontro-
ly nad elektronářadím.
Před každou prací na elektronářadí (např. údržba, vý-
měna nástrojů apod.) a též při jeho přepravě a usklad-
nění vyjměte akumulátor. Při neúmyslném stlačení spí-
nače existuje nebezpečí poranění.
Neotvírejte akumulátor. Existuje nebezpečí zkratu.
Chraňte akumulátor před horkem, např. i před
trvalým slunečním zářením, ohněm, vodou a
vlhkostí. Existuje nebezpečí výbuchu.
Při poškození a nesprávném použití akumulátoru mo-
hou vystupovat páry. Přivádějte čerstvý vzduch a při
potížích vyhledejte lékaře. Páry mohou dráždit dýchací
cesty.
Používejte akumulátor pouze ve spojení s Vaším elek-
tronářadím Bosch. Jen tak bude akumulátor chráněn
před nebezpečným přetížením.
Špičatými předměty, jako např. hřebíky nebo šroubo-
váky, nebo působením vnější síly může dojít
k poškození akumulátoru. Uvnitř může dojít ke zkratu
a akumulátor může začít hořet, může z něj unikat kouř, mů-
že vybouchnout nebo se přehřát.
Popis výrobku a specifikací
Čtěte všechna varovná upozornění a poky-
ny. Zanedbání při dodržování varovných upo-
zornění a pokynů mohou mít za následek úraz
elektrickým proudem, požár a/nebo těžká po-
ranění.
Vyklopte prosím odklápěcí stranu se zobrazením stroje a
nechte tuto stranu během čtení návodu k obsluze otevřenou.
Určené použití
Nářadí je určené k provádění dělicích řezů a výřezů do
dřeva, plastu, kovu, keramických desek a gumy na pevném
podkladu.
GST 18 V-LI S: Elektronářadí je vhodné pro přímé a křivkové
řezy.
GST 18 V-LI B: Elektronářadí je vhodné pro přímé a křivkové
řezy s úhlem sklonu 45°.
Řiďte se doporučením ohledně pilových plátků.
Světlo tohoto elektronářadí je určené k osvětlení bezpro-
střední pracovní oblasti elektronářadí a není vhodné pro
osvětlení prostoru v domácnosti.
Zobrazené komponenty
Číslování zobrazených komponent se vztahuje na zobrazení
elektronářadí na grafické straně.
1 Blokování zapnutí spínače
2 Spínač
3 Akumulátor*
4 Odjišťovací tlačítko akumulátoru
5 Klíč na vnitřní šestihrany (pouze GST 18 V-LI B)
6 Plastová kluzná patka
7 Základová deska
8 Nastavovací páčka předkmitu
9 Vodící kladka
10 Pilový list*
11 Páčka SDS pro odjištění pilového listu
12 Svítilna „PowerLight“
13 Ochrana proti dotyku
14 Rukojeť (izolovaná plocha rukojeti)
15 Tlačítko pro světlo „PowerLight“
16 Nastavovací kolečko předvolby počtu zdvihů
17 Tlačítko ukazatele stavu nabití*
18 Ukazatel stavu nabití akumulátoru*
19 Táhlo
20 Odsávací hrdlo*
21 Odsávací hadice*
22 Ochrana proti vytrhávání třísek
23 Ocelová kluzná patka*
24 Šroub
25 Stupnice úhlu sklonu (pouze GST 18 V-LI B)
*Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří k standardnímu
obsahu dodávky. Kompletní příslušenství naleznete v našem pro-
gramu příslušenství.
OBJ_BUCH-2148-004.book Page 102 Friday, September 9, 2016 9:14 AM
Česky | 103
Bosch Power Tools 1 609 92A 33H | (9.9.16)
Technická data
Informace o hluku a vibracích
V těchto pokynech uvedená úroveň vibrací byla změřena
podle měřicích metod normovaných v EN 60745 a může být
použita pro vzájemné porovnání elektronářadí. Hodí se i pro
předběžný odhad zatížení vibracemi.
Uvedená úroveň vibrací reprezentuje hlavní použití elektroná-
řadí. Pokud se ovšem bude elektronářadí používat pro jiné
práce, s odlišným příslušenstvím, s jinými nástroji nebo
s nedostatečnou údržbou, může se úroveň vibra lišit. To-
že zatíženi vibracemi po celou pracovní dobu zřetelně zvýšit.
Pro přesný odhad zatížení vibracemi by měly být zohledněny
i doby, v nichž je nářadí vypnuté nebo sice běží, ale fakticky se
nepoužívá. To může zatíženi vibracemi po celou pracovní do-
bu zřetelně zredukovat.
Stanovte dodatečná bezpečnostní opatření k ochraně obsluhy
před účinky vibrací, jako je např. údržba elektronářadí a nástro-
jů, udržování teplých rukou, organizace pracovních procesů.
Prohlášení o shodě
Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že výrobek popsa-
ný v části „Technická data“ splňuje všechna příslušná ustano-
vení směrnic 2009/125/ES (nařízení 1194/2012),
2011/65/EU, do 19. dubna 2016: 2004/108/ES, od
20. dubna 2016: 2014/30/EU, 2006/42/ES včetně jejich
změn a je v souladu s následujícími normami: EN 60745-1,
EN 60745-2-11, EN 50581.
Technická dokumentace (2006/42/ES) u:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY
Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017
Montáž
Před každou prací na elektronářadí (např. údržba, vý-
měna nástrojů apod.) a též při jeho přepravě a usklad-
nění vyjměte akumulátor. Při neúmyslném stlačení spí-
nače existuje nebezpečí poranění.
Nabíjení akumulátoru
Používejte pouze nabíječky uvedené v technických
údajích. Jen tyto nabíječky jsou sladěny s akumulátorem
Li-ion použitým u vašeho elektronářadí.
Upozornění: Akumulátor se expeduje částečně nabitý. Pro
zaručení plného výkonu akumulátoru jej před prvním nasaze-
ním v nabíječce zcela nabijte.
Akumulátor Li-ion lze bez zkráce životnosti kdykoli nabít.
Přerušení procesu nabíjení nepoškozuje akumulátor.
Akumulátor Li-ion je díky „Electronic Cell Protection (ECP)“
chráněn proti hlubokému vybití. Při vybitém akumulátoru bu-
de elektronářadí chráničem vypnuto: nasazený nástroj se už
nebude pohybovat.
Akumulátorová
přímočará pila
GST 18 V-LI S GST 18 V-LI B
Objednací číslo
3 601 EA5 1.. 3 601 EA6 1..
Jmenovité napětí
V= 18 18
Počet zdvihů
naprázdno n
0
min
-1
5502700 0–2700
Zdvih
mm 23 23
max. hloubka řezu
–do dřeva
–do hliníku
do oceli (nelegované)
mm
mm
mm
120
20
8
120
20
8
Ühel řezu (vlevo/
vpravo) max.
°–45
Hmotnost podle EPTA-
Procedure 01:2014
1)
–minimálně
–maximálně
kg
kg
2,1
2,6
2,1
2,6
Povolená teplota
prostředí
–při nabíjení
při provozu
2)
apři
skladování
°C
°C
0...+45
–20...+50
0...+45
–20...+50
Doporučené
akumulátory
GBA 18V...
GBA 18V... W
GBA 18V...
GBA 18V... W
Doporučené nabíječky
AL 18 ...
GAL 3680
GAL 18...W
AL 18 ...
GAL 3680
GAL 18...W
1) V závislosti na použitém akumulátoru
2) Omezený výkon při teplotách <0 °C
GST 18 V-LI S
GST 18 V-LI B
Hodnoty hlučnosti zjištěny podle
EN 60745-2-11.
Hodnocená hladina hluku A stroje
činí typicky
Hladina akustického tlaku
Hladina akustického výkonu
Nepřesnost K
Noste ochranu sluchu!
dB(A)
dB(A)
dB
79
90
3
81
92
3
Celkové hodnoty vibrací a
h
(vekto-
rový součet tří os) a nepřesnost K
stanoveny podle EN 60745-2-11:
Řezání dřevotřískové desky:
a
h
K
Řezání kovového plechu:
a
h
K
m/s
2
m/s
2
m/s
2
m/s
2
7,5
1,5
8
1,5
6
1,5
8,5
1,5
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ECS
OBJ_BUCH-2148-004.book Page 103 Friday, September 9, 2016 9:14 AM
104 | Česky
1 609 92A 33H | (9.9.16) Bosch Power Tools
Po automatickém vypnutí elektronářadí už spínač dál
nestlačujte. Akumulátor se může poškodit.
Dbejte upozornění k zpracování odpadu.
Odejmutí akumulátoru
Akumulátor 3 je opatřen dvěma stupni zajištění, jež mají za-
bránit tomu, aby akumulátor při neúmyslném stlačení odjišťo-
vacího tlačítka 4 vypadl ven. Pokud je akumulátor nasazený
do elektronářadí, je držen ve své poloze pružinou.
Pro odejmutí akumulátoru 3 stlačte odjišťovací tlačítko 4 a vy-
táhněte akumulátor dolů z elektronářadí. Nepoužívejte při-
tom žádné násilí.
Ukazatel stavu nabití akumulátoru (viz obr. A)
Tři zelené kontrolky LED ukazatele stavu nabití akumulátoru
18 indikují stav nabití akumulátoru 3. Z bezpečnostních důvo-
dů je dotaz na stav nabití možný pouze za stavu klidu elektro-
nářadí.
Stiskněte tlačítko 17, aby se ukázal stav nabití. To je možné i
u odejmutého akumulátoru 3.
Nesvítí-li po stlačení tlačítka 17 žádná LED, je akumulátor
vadný a musí být vyměněn.
Nasazení/výměna pilového listu
Při montáži pilového listu noste ochranné rukavice. Při
kontaktu s pilovým listem existuje nebezpečí poranění.
Výběr pilového listu
Přehled doporučených pilových listů naleznete na konci toho-
to návodu. Nasaďte pouze pilové listy se stopkou s jedním vý-
stupkem (stopka T). Pilový list by neměl být delší než je pro
plánovaný řez nutné.
Pro řezání úzkých křivek použijte úzké pilové listy.
Nasazení pilového listu (viz obr. B)
Stopku pilového listu před nasazením očistěte. Znečis-
těnou stopku nelze spolehlivě upevnit.
Pilový list 10 nasuňte až k západce do táhla 19. Páčka SDS 11
skočí automaticky vzad a pilový list se zajistí. Páčku 11 neza-
tlačujte vzad rukou, jinak byste mohli elektronářadí poškodit.
Při nasazení pilového listu dbejte na to, aby zadní strana pilo-
vého listu ležela v drážce vodící kladky 9.
Zkontrolujte pilový list, zda je pevně usazen. Volný pilo-
vý list může vypadnout a poranit Vás.
Vyhození pilového listu (viz obr. C)
Při vyhození pilového listu držte elektronářadí tak, aby
vyhozený pilový list nezranil žádné osoby či zvířata.
Otočte páčku SDS 11 až nadoraz dopředu ve směru šipky. Pi-
lový plátek se uvolní a vyskočí.
Odsávání prachu/třísek
Prach materiálů jako olovoobsahující nátěry, některé dru-
hy dřeva, minerálů a kovu mohou být zdraví škodlivé. Kon-
takt s prachem nebo vdechnutí mohou vyvolat alergické re-
akce a/nebo onemocnění dýchacích cest obsluhy nebo v
blízkosti se nacházejících osob.
Určitý prach jako dubový nebo bukový prach je pokládán
za karcinogenní, zvláště ve spojení s přídavnými látkami
pro ošetření dřeva (chromát, ochranné prostředky na dře-
vo). Materiál obsahující azbest smějí opracovávat pouze
specialisté.
Pokud možno používejte pro daný materiál vhodné
odsávání prachu.
Pečujte o dobré větrání pracovního prostoru.
Je doporučeno nosit ochrannou dýchací masku s třídou
filtru P2.
Dbejte ve Vaší zemi platných předpisů pro opracovávané
materiály.
Vyvarujte se usazenin prachu na pracovišti. Prach se
může lehce vznítit.
Připojení odsávání prachu (viz obr. DE)
Nasaďte odsávací hrdlo 20 do vybrání základové desky 7.
Nastrčte odsávací hadici 21 (příslušenství) na odsávací hrdlo
20. Spojte odsávací hadici 21 s vysavačem (příslušenství).
Přehled připojení na různé vysavače najdete na konci tohoto
návodu.
Pro optimální odsávání vsuňte podle možnosti ochranu proti
vytrhávání třísek 22.
Vysavač musí být vhodný pro opracovávaný materiál.
Při odsávání obzvlášť zdraví škodlivého, karcinogenního nebo
suchého prachu použijte speciální vysavač.
Ochrana proti vytrhávání třísek (viz obr. F)
Ochrana proti vytrhávání třísek 22 může zabránit vytrhávání
povrchu při řezání dřeva. Ochranu proti vytrhávání třísek lze
použít pouze u určitých typů pilových listů a pouze při úhlu ře-
zu 0°. Základová deska 7 nesmí být při řezání s ochranou proti
vytrhávání třísek pro řezání poblíž okraje přesazena dozadu.
Nasuňte ochranu proti vytrhávání třísek 22 zepředu do zákla-
dové desky 7.
Kluzná patka (viz obr. G)
Plastová kluzná patka 6 základové desky 7 redukuje poškrá-
bání choulostivých povrchů. Při opracování kovu používejte
ocelovou kluznou patku 23.
Pro nasazení ocelové kluzné patky 23 tuto nasuňte zepředu
na základovou desku 7.
Provoz
Druhy provozu
Nastavení předkmitu
Ve čtyřech stupních nastavitelný předkmit umožňuje optimál-
ní přizpůsobení rychlosti řezu, řezného výkonu a obrazu řezu
opracovávanému materiálu.
LED Kapacita
trvalé světlo 3 x zelené 2/3
trvalé světlo 2 x zelené 1/3
trvalé světlo 1 x zelené < 1/3
blikající světlo 1 x zelené rezerva
OBJ_BUCH-2148-004.book Page 104 Friday, September 9, 2016 9:14 AM
Česky | 105
Bosch Power Tools 1 609 92A 33H | (9.9.16)
Pomocí nastavovací páčky 8 můžete předkmit nastavit i bě-
hem provozu.
Optimální stupeň předkmitu pro stávající aplikaci se nechá zjis-
tit praktickými zkouškami. Přitom platí následující doporučení:
Předkmit zvolte tím menší popř. předkmit zcela vypněte,
čím jemnější a čistší má být hrana řezu.
Při opracování tenkých materiálů (např. plechů) předkmit
vypněte.
Ve tvrdých materiálech (např. ocel) pracujte s malým
předkmitem.
V měkkých materiálech a při řezání dřeva ve směru vláken
můžete pracovat s maximálním předkmitem.
Nastavení šikmých úhlů (viz obr. H) (pouze GST 18 V-LI B)
Základová deska 7 může být pro řezy se sklonem otočena až o
45° vpravo nebo vlevo.
Odejměte odsávací hrdlo 20.
Povolte šroub 24 pomocí klíče na vnitřní šestihrany 5 a posuňte
základovou desku 7 až na doraz směrem k akumulátoru 3.
Pro nastavení přesného úhlu sklonu má základová deska vpra-
vo a vlevo západkové body na 0° a 45°. Vychylte základovou
desku 7 dle stupnice 25 do požadované polohy. Jiné úhly
sklonu lze nastavit s pomocí úhloměru.
Potom posuňte základovou desku 7 až na doraz ve směru pi-
lového listu 10.
Šroub 24 opět utáhněte.
Odsávací hrdlo 20 a ochranu proti vytrhávání třísek 22 nelze
u řezů se sklonem vložit.
Přesazení základové desky (viz obr. H)
(pouze GST 18 V-LI B)
Pro řezání při okraji můžete základovou desku 7 přesadit
vzad.
Povolte šroub 24 pomocí klíče na vnitřní šestihrany 5 a posuňte
základovou desku 7 až na doraz směrem k akumulátoru 3.
Šroub 24 opět utáhněte.
Při řezání s posunutou základní deskou 7 se nesmí používat
chránič proti otřepům 22.
Uvedení do provozu
Nasazení akumulátoru
Zastrčte nabitý akumulátor 3 zespodu do paty elektronářadí.
Akumulátor zcela zatlačte do patky, až už nejsou vidět červe-
né proužky a akumulátor je spolehlivě zajištěný.
Zapnutí/vypnutí (GST 18 V-LI B)
Pro zapnutí elektronářadí zatlačte nejprve vedle symbolu
na blokování zapnutí 1 a tím jej deaktivujte. Poté stlačte spí-
nač 2 a podržte jej stlačený.
Pro vypnutí elektronářadí spínač 2 uvolněte. Aktivujte bloko-
vání zapnutí 1 tím, že zatlačíte vedle symbolu na blokování
zapnutí.
Upozornění: Z bezpečnostních důvodů nelze spínač 2 zaare-
tovat, nýbrž musí zůstat během provozu neustále stlačený.
Aby se šetřila energie, zapínejte elektronářadí jen pokud jej
používáte.
Zapnutí/vypnutí (GST 18 V-LI S)
Pro zapnutí elektronářadí posuňte spínač 2 dopředu tak, aby
se na spínači objevilo „1“.
Pro vypnutí elektronářadí posuňte spínač 2 dozadu tak, aby
se na spínači objevilo „0“.
Řízení počtu zdvihů
Požadovaný počet zdvihů je závislý na materiálu a pracovních
podmínkách a lze jej zjistit praktickými zkouškami.
Snížení zdvihů se doporučuje při nasazování pilového listu na
obrobek a též při řezání plastu a hliníku.
Při dlouhé práci s nízkým počtem zdvihů se může elektronářadí
silně zahřát. Pilový list odejměte a nechte elektronářadí kvůli
ochlazení ca. 3 minuty běžet s maximálním počtem zdvihů.
GST 18 V-LI B: Zvýšením nebo snížením tlaku na spínač 2 mů-
žete plynule řídit počet zdvihů zapnutého elektronářadí.
Lehký tlak na spínač 2 způsobí nízký počet zdvihů. Se vzrůsta-
jícím tlakem se počet zdvihů zvyšuje.
GST 18 V-LI S: Pomocí nastavovacího kolečka předvolby
počtu zdvihů 16 můžete předvolit a i během provozu změnit
počet zdvihů.
Ochrana proti přetížení závislá na teplotě
Pokud se nářadí používá v souladu s určeným účelem, nemů-
že dojít k jeho přetížení. Při příliš velkém zatížení nebo mimo
přípustný teplotní rozsah akumulátoru se sníží otáčky nebo se
elektronářadí vypne. V případě snížení otáček se elektronářa-
dí rozběhne znovu na plné otáčky až po dosažení přípustné
teploty akumulátoru nebo po omezení zatížení. V případě au-
tomatického vypnutí elektronářadí vypněte, nechte akumulá-
tor vychladnout a elektronářadí znovu zapněte.
Ochrana proti hlubokému vybití
Akumulátor Li-ion je díky „Electronic Cell Protection (ECP)“
chráněn proti hlubokému vybití. Při vybitém akumulátoru
bude elektronářadí chráničem vypnuto: nasazený nástroj se
už nebude pohybovat.
Pracovní pokyny
Při opracování malých nebo tenkých obrobků použí-
vejte vždy stabilní podklad.
Ochrana proti dotyku
Na tělese umístěná ochrana proti dotyku 13 zabraňuje neú-
myslnému kontaktu s pilovým listem během pracovního po-
chodu a nesmí být odstraněna.
Zanořovací řezání (viz obr. I)
Procesem zanořování smí být opracovávány pouze
měkké materiály jako dřevo, sádrokarton apod.!
Pro zanořovací řezání použijte pouze krátké pilové listy. Zano-
řovací řezání je možné pouze s úhlem sklonu 0°.
Posaďte elektronářadí přední hranou základové desky 7 na
obrobek bez toho, aby se pilový list 10 dotýkal obrobku a za-
pněte je. U elektronářadí s řízením počtu zdvihů zvolte maxi-
žádný předkmit
malý předkmit
střední předkmit
velký předkmit
OBJ_BUCH-2148-004.book Page 105 Friday, September 9, 2016 9:14 AM
106 | Slovensky
1 609 92A 33H | (9.9.16) Bosch Power Tools
mální počet zdvihů. Tlačte elektronářadí pevně proti obrobku
a nechte pilový list pomalu zanořit do obrobku.
Jakmile základová deska 7 přiléhá celou plochou k obrobku,
řezejte dál podél požadované řezné čáry.
Chladící/mazací prostředek
Při řezání kovu byste měli kvůli zahřátí materiálu nanést podél
řezné čáry chladící popř. mazací prostředek.
Údržba a servis
Údržba a čištění
Udržujte elektronářadí a větrací otvory čisté, abyste
pracovali dobře a bezpečně.
Pravidelně čistěte držák pilového listu. K tomu odejměte pilo-
vý list z elektronářadí a elektronářadí lehce vyklepejte na ro-
vinnou plochu.
Silné znečištění elektronářadí může vést k poruchám funkce.
Proto neřežte materiály s velkou produkcí prachu zespodu ne-
bo nad hlavou.
Vodící kladku 9 příležitostně namažte kapkou oleje.
Vodící kladku 9 pravidelně kontrolujte. Je-li opotřebovaná, mu-
sí být v autorizovaném servisním středisku Bosch vyměněna.
Plastová kluzná patka 6 by se měla nahradit, když je opotře-
bená.
Zákaznická a poradenská služba
Zákaznická služba zodpoví Vaše dotazy k opravě a údržbě
Vašeho výrobku a též k náhradním dílům. Technické výkresy a
informace k náhradním dílům naleznete i na:
www.bosch-pt.com
Tým poradenské služby Bosch Vám rád pomůže při otázkách
k našim výrobkům a jejich příslušenství.
V případě veškerých otázek a objednávek náhradních dílů
bezpodmínečně uveďte 10místné věcné číslo podle typového
štítku výrobku.
Czech Republic
Robert Bosch odbytová s.r.o.
Bosch Service Center PT
K Vápence 1621/16
692 01 Mikulov
Na www.bosch-pt.cz si si můžete objednat opravu Vašeho
stroje nebo náhradní díly online.
Tel.: 519 305700
Fax: 519 305705
www.bosch.cz
Přeprava
Obsažené lithium-iontové akumulátory podléhají požadav-
kům zákona o nebezpečných nákladech. Tyto akumulátory
mohou být bez dalších podmínek přepravovány uživatelem po
silnici.
Při zasílání prostřednictvím třetí osoby (např.: letecká pře-
prava nebo spedice) je třeba brát zřetel na zvláštní požadavky
na balení a označení. Zde musí být při přípravě zásilky nezbyt-
ně přizván expert na nebezpečné náklady.
Akumulátory zasílejte pouze tehdy, pokud je těleso nepoško-
zené. Otevřené kontakty přelepte lepicí páskou a akumulátor
zabalte tak, aby se v obalu nemohl pohybovat.
Dbejte prosím i případných navazujících národních předpisů.
Zpracování odpadů
Elektronářadí, akumulátory, příslušenství a obaly mají
být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozují-
címu životní prostředí.
Elektronářadí a akumulátory/baterie neodhazujte do domov-
ního odpadu!
Pouze pro země EU:
Podle evropské směrnice 2012/19/EU musí
být neupotřebitelné elektronářadí a podle
evropské směrnice 2006/66/ES vadné ne-
bo opotřebované akumulátory/baterie roze-
brané shromážděny a dodány k opětovnému
zhodnocení nepoškozujícímu životní pro-
středí.
Akumulátory/baterie:
Li-Ion:
Prosím dbejte upozornění v odstavci
„Přeprava“, strana 106.
Změny vyhrazeny.
Slovensky
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné výstražné upozornenia a bezpečnost-
né pokyny
Prečítajte si všetky Výstražné upozornenia
a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie dodr-
žiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v na-
sledujúcom texte môže mať za následok zásah elektrickým
prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ťažké poranenie.
Tieto Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny sta-
rostlivo uschovajte na budúce použitie.
Pojem „ručné elektrické náradie“ používaný v nasledujúcom
texte sa vzťahuje na ručné elektrické náradie napájané zo
siete (s prívodnou šnúrou) a na ručné elektrické náradie napá-
jané akumulátorovou batériou (bez prívodnej šnúry).
Bezpečnosť na pracovisku
Pracovisko vždy udržiavajte čisté a dobre osvetlené.
Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska môžu mať
za následok pracovné úrazy.
Týmto náradím nepracujte v prostredí ohrozenom vý-
buchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny,
plyny alebo horľavý prach. Ručné elektrické náradie vy-
tvára iskry, ktoré by mohli prach alebo pary zapáliť.
POZOR
OBJ_BUCH-2148-004.book Page 106 Friday, September 9, 2016 9:14 AM
/

Tato příručka je také vhodná pro