Elta 709 Uživatelský manuál

Kategorie
Žehličky
Typ
Uživatelský manuál

Tato příručka je také vhodná pro

55 56
NÁVOD PRO OBSLUHU DB151
NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA
Vážený zákazníku,
než připojíte vaší fritézu do elektrické sítě, pečlivě prostudujte tento návod k
obsluze, aby se nesprávným použitím nepoškodila. Pozornost věnujte
především bezpečnostním pokynům. Pokud předáváte fritézu třetím stranám,
musí být tento Návod k použití nedílnou součástí.
MONTÁŽ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Nesprávným provozem a nevhodným použitím se může fritéza
poškodit a uživatel se může zranit.
Fritéza se může používat pouze pro svůj určený účel. Není přebírána
žádná zodpovědnost za jakékoli možné poškození, zapříčiněné
nesprávným použitím či nevhodnou manipulací.
Než připojíte fritézu k elektrické síti zkontrolujte, zda se napětí a výkon
shoduje s údaji na výkonnostním štítku.
Zařízení či zásuvku neponořujte do vody či jiných kapalin. Pokud se
však náhodou zařízení ocitne ve vodě, okamžitě odpojte zařízení a
před dalším použitím jej nechejte zkontrolovat kvalifikovanou osobou.
Nedodržení může zapříčinit závažný úraz elektrickým proudem!
Nikdy se nepokoušejte otevírat plášť zařízení.
Do pláště neumísťujte žádné předměty.
Zařízení neobsluhujte s mokrýma rukama, nepoužívejte na mokrém
podkladu nebo pokud je samo zařízení mokré.
Nedotýkejte se zástrčky mokrýma nebo vlhkýma rukama.
Pravidelně kontrolujte možné poškození přívodního kabelu a zástrčky.
Je-li přívodní kabel či zástrčka poškozená, musí vyměněny výrobcem
nebo kvalifikovanou osobou, abyste nebyli vystaveni nebezpečí.
Zařízení nepoužívejte, pokud upadlo nebo bylo jiným způsobem
poškozeno nebo pokud je poškozen přívodní kabel či zásuvka. V
případě poškození nechejte zařízení zkontrolovat, popřípadě opravit v
elektro-servisu.
Nikdy se nepokoušejte opravovat zařízení sami. Mohlo by dojít k
úrazu elektrickým proudem!
Nenechávejte přívodní kabel na ostrých předmětech a zajistěte, aby
byl v dostatečné vzdálenosti od horkých předmětů a přímých
plamenů.Zástrčku vytahujte ze zásuvky tak, že držíte pouze zástrčku.
Je možné nainstalovat zvláštní ochranu do elektrické instalace domu a
to použitím proudovým jističem s jmenovitým vypínacím proudem
maximálně 30mA. Pro radu požádejte vašeho elektrikáře.
Ujistěte se, že nehrozí žádné nebezpečí díky nedbale vedenému
přívodnímu či prodlužovacímu kabelu, nebo že o něj nemůže během
používání kdokoli klopýtnout.
Pokud je použit prodlužovací kabel, musí být vyhovovat příkonu
zařízení, jinak může dojít k přehřátí prodlužovacího kabelu nebo
zástrčky.
Toto zařízení není vhodné pro komerční použití ani pro venkovní
použití.
Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru během používání.
Děti nejsou schopné rozeznat nebezpečí, jenž je spojené s
nesprávným používáním elektrických zařízení. Nedovolte tedy, aby děti
používaly domácí spotřebiče bez dozoru.
Vždy odpojujte zástrčku ze zásuvky, pokud se fritéza nepoužívá a před
čištěním.
Výstraha! Fritéza je stále pod jmenovitým elektrickým napětím, pokud
je připojená do síťové zásuvky.
Než fritézu odpojíte ze zásuvky, vypněte ji.
Nikdy nenoste fritézu za kabel.
1. Tlačítko pro
napařování/postřik
2. Přepínač volby napařování
3. Otvor pro plnění vodou
4. Rozstřikovací tryska
5. Ukazatel MAX
6. Regulátor teploty
7. Vodní nádrž
8. Žehlící plocha
9. Ukazatel nabíjení
10. Elektrická šňůra se zástrčkou
11. Odměrka
10
9
11
8
7
6
5
4
3
2
1
M
AX
CZ
CZ
CZ
CZ
57 58
Před volbou teploty si prosím pečlivě přečtěte instrukce na štítku
oděvu.
Poznámka: Pokud nejsou k dispozici, měli by jste začít na nejnižší
teplotě. Při nižších teplotách se vytváří menší množství páry.
Pozor: Umělá vlákna se mohou roztavit!
• Vyžehlete oděv.
Pro vypnutí přístroje nastavte regulátor teploty a tlačítko pro volbu
napařování do polohy 0. Umístěte žehličku do vzpřímené polohy a
odpojte přístroj od zdroje.
Žehlení s napařováním
Žehlení s napařováním může být použito při rozsahu teplot *** až
MAX. Nepoužívejte napařování při nižších teplotách, z žehlící plochy
může unikat voda.
Naplňte vodní nádržku tak, jak je popsáno níže v oddíle Před prvním
použitím. Pro spolehlivé fungování napařování by měla být vodní
nádržka neustále naplněna vodou.
Nastavte požadovanou úroveň napařování pomocí vypínače pro
nastavení napařování. V poloze je množství páry nejvyšší. Vždy
mějte žehličku v horizontální poloze.
Pro další dávku páry stiskněte tlačítko pro napařování/postřik v poloze
. Funkce napařování by měla být používána pouze při nastavení
na nejvyšší teplotu. Aby jste zabránili odkapávání vody z žehlící
plochy, mezi jednotlivými dávkami páry by měl být interval minimálně 1
minuta.
Funkce postřiku:
Otočte tlačítko pro napařování/postřik do polohy a pak stiskněte
tlačítko pro navlhčení místa, které chcete vyžehlit. Z trysky pro postřik
unikne voda (4).
Žehlení s vertikálním napařováním:
Držte žehličku ve vertikální poloze ve vzdálenosti asi 15 až 30 cm od
oděvu. Pro odstranění varhánků na visícím oděvu, závěsu či jiné látce,
jednoduše stiskněte tlačítko pro napařování/postřik v poloze , čímž
vypustíte dávku páry.
Pozor! Teplota napařování je velmi vysoká. Nepoužívejte páru na
oděvech či látkách pokud je má na sobě oblečena osoba či domácí
zvíře.
V
ypnutí žehličky:
Pro vypnutí přístroje nastavte regulátor teploty a tlačítko pro volbu
napařování do polohy 0 a odpojte zástrčku od zdroje.
Před vypuštěním vody nechte přístroj zcela vychladnout. Nebezpečí
popálení!
Otevřete uzávěr pro plnění vodou a obraťte žehličku vzhůru nohama a
opatrně vypusťte zbytek vody. Opatrně přístrojem zatřepte.
Stiskněte tlačítko pro napařování/postřik a vypusťte vodu.
ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
Nebezpečí popálení! Žehlící plocha je při použití velmi horká. Během
žehlení s použitím napařování z ní uniká horká pára. Držte přístroj
pouze za rukojeť.
Před naplněním vodní nádržky se ujistěte, že přístroj je odpojen od
zdroje.
Vypněte a odpojte přístroj rovněž pokud jej momentálně nepoužíváte.
Po použití přístroje jej nechte zcela vychladnout a pak jej uložte na
bezpečném místě mimo dosah dětí.
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Odstraňte veškerý obalový materiál a ochranou fólii z žehlící plochy.
Očistěte žehlící plochu (8) (viz. Čištění a údržba).
Při prvním použití se může objevit lehký zápach či dým. Toto je zcela
neškodné a trvá jen krátkou dobu. Zajistěte dostatečné větrání!
Otevřete poklop pro plnění vodou (3) a naplňte vodní nádržku (7)
vodou z kohoutku až po rysku MAX (5). K tomu můžete použít
odměrku (11), která je součástí dodávky. Pokud mate velmi tvrdou
vodu, použijte destilovanou vodu. Nepoužívejte chemicky
odvápněnou vodu!
Uzavřete víko otvoru pro plnění vodou a nastavte vypínač pro volbu
napařování (2) do polohy 0.
Zapojte elektrickou zástrčku (10) do vhodné zásuvky a nastavte
regulátor teploty (6) na nejvyšší možnou teplotu MAX. Ukazatel
nabíjení (9) se rozsvítí. Jakmile se vypne ukazatel nabíjení, nastavte
vypínač pro nastavení napařování do polohy . Pro odstranění
zbytků použijte žehličku na kusu staré látky.
Otočte tlačítko pro napařování/postřik (1) do polohy a několikrát
jej stisknete pro vypuštění páry.
Jakmile veškerá pára unikla, žehlička je připravena k použití.
PROVOZ
Žehlení na sucho
Naplňte vodní nádrž tak, jak popsáno níže v oddíle Před prvním
použitím. Pro žehlení na sucho nemusí být nádržka na vodu naplněna.
Pro žehlení na sucho nastavte vypínač pro nastavení napařování do
polohy 0.
Zapojte zástrčku do vhodné zásuvky a otočte regulátor teploty ve
směru hodinových ručiček na požadovanou teplotu. Ukazatel nabíjení
se rozsvítí. Jakmile je dosažena požadovaná teplota, ukazatel nabíjení
se vypne. Pokud parní žehlička příliš ochladla, ukazatel nabíjení se
opakovaně rozsvítí a signalizuje, že se žehlička opět zahřívá.
Nastavení
:
0 =vypnuto
• =nylon, hedvábí
•• =vlna
••• =bavlna
MAX =plátno, nejvyšší teplota
CZ
CZ
CZ
CZ
59 60
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Přečtěte si důkladně bezpečnostní pokyny.
Pro usušení žehličky vypusťte vodu a pak nastavte regulátor teploty do
polohy MAX na krátký časový interval (dokud je žehlička pořád
zapnuta).
Vypněte žehličku tak, jak je popsáno.
Ujistěte se, že je zástrčka vytažena ze zásuvky a nechte žehličku
zcela vychladnout.
Očistěte vnější část žehličky měkkým, vlhkým hadříkem a v případě
potřeby jemným čistícím prostředkem.
Nepoužívejte koncentrované či abrasivní čistící prostředky či nástroje.
Otřete žehlící základnu vlhkým hadříkem.
Vodní nádrž je nutno občas vyčistit. Naplňte ji tedy vodou a pak
dostatečně protřepejte. Vypusťte vodu a odstraňte tak veškeré
usazeniny.
Pokud chcete žehličku uložit, vždy ji nechte zcela vychladnout.
Smotejte šňůru nabíjení. Skladujte žehličku na bezpečném místě mimo
dosah dětí.
Před zapojením do zásuvky ji osušte.
Skladujte žehličku v originálním balení. Pro zabránění škodám
neomotávejte elektrickou šňůru kolem přístroje.
Samočisticí systém
Nečistěte žehličku za použití odvápňovacích prostředků.
Její samočisticí systém by měl být použit jednou za měsíc za účelem
odstranění usazenin. Pokud používáte tvrdou vodu, měli by jste
provádět samočištění častěji.
Naplňte vodní nádržku do poloviny.
Umístěte žehličku vertikálně na rovný povrch a zapojte ji do zdroje
napětí.
Nastavte regulátor teploty na MAX a počkejte dokud se ukazatel
nabíjení nevypne. Otočte regulátor teploty zpět do polohy MIN a
odpojte přístroj od zdroje.
Držte žehličku horizontálně nad umyvadlem a otočte vypínač pro volbu
napařování do polohy . Vypínač se nepatrně nadzdvihne.
Otočte tlačítko pro napařování/postřik do polohy a pak jej
stiskněte. Během tohoto žehličko lehce zahýbejte. Opakujte tyto kroky
dokud zavápnění přetrvává.
Po samočištění vyčistěte rovněž žehlící základnu. Před čištěním
nechte přístroj zcela vychladnout.
Odvápnění mechanismu vypínače pro nastavení napařování:
Pokud je vypínač pro nastavení napařování v poloze , můžete
panel jednoduše odpojit vytažením směrem nahoru. Odstraňte panel a
umístěte jej přes noc do odvápňovacího roztoku.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Nominální napětí : 230 V~ 50 Hz
Nominální příkon : 2200 W
Objem vodní nádržky : 280 ml
Rozměry : 295 x 115 x 135 mm
UPOZORNĚNÍ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Tento výrobek se nesmí po ukončení své životnosti likvidovat
s normálním domovním odpadem, ale musí být odevzdán na
sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických
přístrojů. Symbol na výrobku, návodu k použití či obalu na to
upozorňuje.
Materiály jsou recyklovatelné podle svých označení. Recyklací, využitím
materiálů nebo jinou formou zužitkování starých přístrojů důležitým
způsobem přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.
Zeptejte se prosím obecní správy na příslušné likvidační místo.
ZÁRUKA A ZÁKAZNICKÝ SERVIS
Naše zařízení podléhají před vyexpedování přísné kontrole kvality. I když
napříč veškeré starostlivosti během výroby nebo během přepravy dojde k
poškození, žádáme vás, aby jste se obrátili na zákaznický servis Elta (tel.
0800/555510). Mimo nároků vyplývajících ze zákonné záruky má kupující
garanční nárok: Pro zakoupený přístroj poskytujeme 24-měsíční lhůtu,
(přiložený garanční list), která se začíná dnem zakoupení přístroje.
Během této doby bezplatně odstraňujeme opravou nebo výměnou
všechny nedostatky, které jsou prokazatelně chybami materiálu nebo
výroby. Nedostatky v důsledku nepřiměřeného zacházení s přístrojem a
chyby, které vyplívají ze zásahů nebo oprav, případně z instalace jiných
nebo cizích částí, nespadají do působnosti této záruky.
0709/DB151
elta GmbH
Carl-Zeiss-Str. 8
63322 Rödermark
CZ
CZ
CZ
CZ
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42

Elta 709 Uživatelský manuál

Kategorie
Žehličky
Typ
Uživatelský manuál
Tato příručka je také vhodná pro