Bosch GEX 125-1 AE Operativní instrukce

Kategorie
Elektrické brusky
Typ
Operativní instrukce
100 | Česky 2 609 140 411 11.6.07
Všeobecná varovná
upozornění pro
elektronářadí
Čtěte všechna varovná
upozornění a pokyny. Zanedbání
při dodržování varovných upozornění a pokynů
mohou mít za následek úder elektrickým proudem,
požár a/nebo těžká poranění.
Všechna varovná upozornění a pokyny do
budoucna uschovejte.
Ve varovných upozorněních použitý pojem
elektronářadí se vztahuje na elektronářadí
provozované na el. síti (se síovým kabelem) a na
elektronářadí provozované na akumulátoru
(bez síového kabelu).
1) Bezpečnost pracovního místa
a) Udržujte Vaše pracovní místo čisté a
dobře osvětlené. Nepořádek nebo
neosvětlené pracovní oblasti mohou vést k
úrazům.
b) S elektronářadím nepracujte v prostředí
ohroženém explozí, kde se nacházejí
hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.
Elektronářadí vytváří jiskry, které mohou
prach nebo páry zapálit.
c) Děti a jiné osoby udržujte při použití
elektronářadí daleko od Vašeho
pracovního místa. Při rozptýlení můžete
ztratit kontrolu nad strojem.
2) Elektrická bezpečnost
a) Připojovací zástrčka elektronářadí musí
lícovat se zásuvkou. Zástrčka nesmí být
žádným způsobem upravena. Společně s
elektronářadím s ochranným uzemněním
nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky.
Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky
snižují riziko úderu elektrickým proudem.
b) Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými
povrchy, jako např. potrubí, topení,
sporáky a chladničky. Je-li Vaše tělo
uzemněno, existuje zvýšené riziko úderu
elektrickým proudem.
c) Chraňte stroj před deštěm a vlhkem.
Vniknutí vody do elektronářadí zvyšuje
nebezpečí úderu elektrickým proudem.
d) Dbejte na účel kabelu, nepoužívejte jej k
nošení či zavěšení elektronářadí nebo k
vytažení zástrčky ze zásuvky. Udržujte
kabel daleko od tepla, oleje, ostrých hran
nebo pohyblivých dílů stroje. Poškozené
nebo spletené kabely zvyšují riziko úderu
elektrickým proudem.
e) Pokud pracujete s elektronářadím venku,
použijte pouze takové prodlužovací
kabely, které jsou způsobilé i pro
venkovní použití. Použití prodlužovacího
kabelu, jež je vhodný pro použití venku,
snižuje riziko úderu elektrickým proudem.
f) Pokud se nelze vyhnout provozu
elektronářadí ve vlhkém prostředí,
použijte proudový chránič. Nasazení
proudového chrániče snižuje riziko úderu
elektrickým proudem.
3) Bezpečnost osob
a) Bute pozorní, dávejte pozor na to, co
děláte a přistupujte k práci s
elektronářadím rozumně. Nepoužívejte
žádné elektronářadí pokud jste unaveni
nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo
léků. Moment nepozornosti při použití
elektronářadí může vést k vážným po-
raněním.
b) Noste osobní ochranné pomůcky a vždy
ochranné brýle. Nošení osobních
ochranných pomůcek jako maska proti
prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou
podrážkou, ochranná přilba nebo sluchátka,
podle druhu nasazení elektronářadí, snižují
riziko poranění.
c) Zabraňte neúmyslnému uvedení do
provozu. Přesvědčte se, že je
elektronářadí vypnuté dříve než jej
uchopíte, ponesete či připojíte na zdroj
proudu a/nebo akumulátor. Máte-li při
nošení elektronářadí prst na spínači nebo
pokud stroj připojíte ke zdroji proudu
zapnutý, pak to může vést k úrazům.
d) Než elektronářadí zapnete, odstraňte
seřizovací nástroje nebo šroubováky.
Nástroj nebo klíč, který se nachází v
otáčivém dílu stroje, může vést k poranění.
e) Vyvarujte se abnormálního držení těla.
Zajistěte si bezpečný postoj a udržujte
vždy rovnováhu. Tím můžete elektronářadí
v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
f) Noste vhodný oděv. Nenoste žádný vol
oděv nebo šperky. Vlasy, oděv a rukavice
udržujte daleko od pohybujících se dílů.
Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být zachyceny pohybujícími se díly.
g) Lze-li namontovat odsávací či zachycující
přípravky, přesvědčte se, že jsou
připojeny a správně použity. Použití
odsávání prachu může snížit ohrožení
prachem.
VAROVÁNÍ
OBJ_BUCH-315-002.book Page 100 Monday, June 11, 2007 12:59 PM
Česky | 1012 609 140 411 11.6.07
4) Svědomité zacházení a používání
elektronářadí
a) Stroj nepřetěžujte. Pro svou práci
použijte k tomu určené elektronářadí. S
vhodným elektronářadím budete pracovat v
udané oblasti výkonu lépe a bezpečněji.
b) Nepoužívejte žádné elektronářadí, jehož
spínač je vadný. Elektronářadí, které nelze
zapnout či vypnout je nebezpečné a musí se
opravit.
c) Než provedete seřízení stroje, výměnu
dílů příslušenství nebo stroj odložíte,
vytáhněte zástrčku ze zásuvky a/nebo
odstraňte akumulátor. Toto preventivní
opatření zabrání neúmyslnému zapnutí
elektronářadí.
d) Uchovávejte nepoužívané elektronářadí
mimo dosah dětí. Nenechte stroj používat
osobám, které se strojem nejsou
seznámeny nebo nečetly tyto pokyny.
Elektronářadí je nebezpečné, je-li používáno
nezkušenými osobami.
e) Pečujte o elektronářadí svědomitě.
Zkontrolujte, zda pohyblivé díly stroje
bezvadně fungují a nevzpřičují se, zda díly
nejsou zlomené nebo poškozené tak, že
je omezena funkce elektronářadí.
Poškozené díly nechte před nasazením
stroje opravit. Mnoho úrazů má příčinu ve
špatně udržovaném elektronářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými
řeznými hranami se méně vzpřičují a dají se
lehčeji vést.
g) Používejte elektronářadí, příslušenství,
nasazovací nástroje apod. podle těchto
pokynů. Respektujte přitom pracov
podmínky a prováděnou činnost. Použití
elektronářadí pro jiné než určující použití
může vést k nebezpečným situacím.
5) Servis
a) Nechte Vaše elektronářadí opravit pouze
kvalifikovaným odborným personálem a
pouze s originálními náhradními díly. Tím
bude zajištěno, že bezpečnost stroje
zůstane zachována.
Podle typu stroje specifiko-
vané bezpečnostní pokyny
f Elektronářadí používejte pouze pro suché
broušení. Vniknutí vody do elektrického stroje
zvyšuje riziko elektrického úderu.
f Dbejte na to, aby nebyly žádné osoby
ohroženy odletem jisker. Odstraňte z
blízkosti hořlavé materiály. Při broušení ko
vzniká odlet jisker.
f Pozor, nebezpečí požáru! Zabraňte přehřátí
broušeného materiálu a brusky. Před
pracovními přestávkami vždy vyprázdněte
nádobu s prachem. Brusný prach v prachovém
sáčku, mikrofiltru, papírovém sáčku (nebo ve
filtračním sáčku popř. filtru vysavače) se může
za nepříznivých podmínek jako je odlet jisker při
broušení kovů, samovznítit. Zvláštní nebezpečí
vzniká, je-li brusný prach smíchán se zbytky
polyuretanů nebo jinými chemickými látkami a
broušený materiál je po dlouhé práci horký.
f Zajistěte obrobek. Obrobek pevně uchycený
upínacím přípravkem nebo svěrákem je držen
bezpečněji než Vaší rukou.
f Neopracovávajte žádný materiál obsahující
azbest. Azbest je karcinogenní.
f Učiňte ochranná opatření, pokud při práci
může vzniknout zdraví škodlivý, hořla
nebo výbušný prach. Například: některý prach
je karcinogenní. Noste ochrannou masku proti
prachu a použijte, lze-li jej připojit, odsávání
prachu či třísek.
f Udržujte své pracovní místo čisté. Směsi
materiálů jsou obzvláš škodlivé. Prach lehkých
kovů může hořet nebo explodovat.
f Nepoužívejte elektronářadí s poškozeným
kabelem. Pokud se kabel během práce
poškodí, pak se jej nedotýkejte a vytáhněte
síovou zástrčku. Poškozené kabely zvyšují
riziko elektrického úderu.
Funkční popis
Čtěte všechna varovná upozornění
a pokyny. Zanedbání při dodržování
varovných upozornění a pokynů
mohou mít za následek úraz elek-
trickým proudem, požár a/nebo těžká
poranění.
Vyklopte prosím odklápěcí stranu se zobrazením
stroje a nechte tuto stranu během čtení návodu k
obsluze otevřenou.
Určující použití
Elektronářadí je určeno pro suché broušení dřeva,
umělé hmoty, kovu, tmelu a též lakovaných
povrchů.
Elektronářadí s elektronickou regulací je vhodné i k
leštění.
OBJ_BUCH-315-002.book Page 101 Monday, June 11, 2007 12:59 PM
102 | Česky 2 609 140 411 11.6.07
Zobrazené komponenty
Číslování zobrazených komponent se vztahuje na
zobrazení elektronářadí na grafické straně.
1 Spínač
2 Nastavovací kolečko předvolby počtu otáček
(GEX 125-1 AE)
3 Prachový box kompletní (microfilter systém)
4 Brusný talíř
5 Brusný list*
6 Šrouby brusného talíře
7 fukové hrdlo
8 Filtrační prvek (microfilter systém)
9 Odsávací hadice*
*Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří do
standardní dodávky.
Technická data
Informace o hluku a vibracích
Měřené hodnoty byly zjištěny podle EN 60745.
Hodnocená hladina hluku stroje A činí typicky:
hladina akustického tlaku 77 dB(A); hladina
akustického výkonu 88 dB(A). Nepřesnost
K=2,8 dB.
Noste chrániče sluchu!
Celková hodnota vibrací (vektorový součet tří os)
zjištěna podle EN 60745:
Hodnota emise vibrací a
h
=5,0 m/s
2
, nepřesnost
K=1,5m/s
2
.
V těchto pokynech uvedená
úroveň vibrací byla změřena podle
měřících metod normovaných v EN 60745 a může
být použita pro porovnání strojů.
Úroveň vibrací se podle nasazení elektronářadí
mění a může v některých případech ležet nad
hodnotou uvedenou v těchto pokynech. Pokud je
elektronářadí takovým způsobem pravidelně
používáno, zatížení vibracemi by se mohlo
podcenit.
Upozornění: Pro přesný odhad zatížení vibracemi
během určitého pracovního období by měly být
zohledněny i doby, v nichž je stroj vypnutý nebo
sice běží, ale fakticky není nasazen. To může
zatíženi vibracemi po celou pracovní dobu zřetelně
zredukovat.
Prohlášení o shodě
Prohlašujeme v plné naší zodpovědnosti, že v
odstavci Technická data popsaný výrobek je v
souladu s následujícími normami nebo
normativními dokumenty: EN 60745 podle
ustanovení směrnic 89/336/EHS, 98/37/ES (do
28.12.2009), 2006/42/ES (od 29.12.2009).
06.12.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Excentrická bruska GEX 125-1 A
Professional
GEX 125-1 AE
Professional
Objednací číslo 3 601 C87 0.. 3 601 C87 5..
Jmenovitý příkon W 250 250
Předvolba počtu kmitů z
Otáčky naprázdno min
-1
12000 750012000
Počet kmitů při volnoběhu min
-1
24000 1500024000
Průměr oscilační kružnice mm 2,5 2,5
Průměr brusného talíře mm 125 125
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,3 1,3
Třída ochrany /II /II
Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230/240 V. Při nižších napětích a provedení specifických pro jednotlivé země se tyto
údaje mohou lišit.
Dbejte prosím objednacího čísla na typovém štítku Vašeho elektronářadí. Obchodní označení jednotlivých elektronářadí
se mohou měnit.
VAROVÁNÍ
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-315-002.book Page 102 Monday, June 11, 2007 12:59 PM
Česky | 1032 609 140 411 11.6.07
Montáž
f Před každou prací na elektronářadí
vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Výměna brusného listu (viz obrázky A)
Před nasazením nového brusného listu odstraňte
nečistotu a prach z brusného talíře 4, např. pomocí
štětce.
Povrch brusného talíře 4 sestává z tkaniny suchého
zipu; přilnutím suchého zipu můžete brusný list
rychle a jednoduše upevnit.
Brusný list 5 pevně přitlačte na spodní stranu
brusného talíře 4.
Pro zaručení optimálního odsávání prachu dbejte
na to, aby výseky v brusném listu souhlasily s
otvory na brusném talíři.
Pro jednoduché ustavení brusného listu 5 na
brusném talíři 4 můžete využít na obrázku
zobrazenou ustavovací pomůcku v kufru na nářadí.
Položte brusný list suchým zipem nahoru na
ustavovací pomůcku a elektronářadí s brusným
talířem pevně přitlačte.
Volba brusného listu
Podle opracovávaného materiálu a požadovaného úběru povrchu jsou k dispozici různé brusné listy:
Materiál Použití Zrnitost
Barva
Lak
Plnivo
Tmel
K odbroušení barvy hrubý 40
60
K broušení přednatíraných barev (např.
odstranění tahů stětcem, kapek barvy a
stékané barvy)
střední 80
100
120
Ke konečnému broušení podkladů pro
lakování
jemný 180
400
Veškeré dřevěné materiály
(např. tvrdé dřevo, měkké
dřevo, dřevotřískové
desky, stavební desky)
Kovové materiály
K předbroušení např. drsných,
nehoblovaných trámů a prken
hrubý 40
60
K rovinnému broušení a ke srovnání malých
nerovností
střední 80
100
120
Ke konečnému a jemnému broušení dřeva jemný 180
240
320
400
Kámen
Mramor
Žula
Keramiak
Sklo
Plexisklo
Autolak
Corian®
Varicor®
Pro předbroušení hrubý 60
Pro vybroušení tvaru a sražení hran střední 80
100
120
Pro jemné vybroušení při tvarování jemný 180
240
320
400
Pro lesklé vybroušení a zaoblení hran velmi jemný 600
1200
OBJ_BUCH-315-002.book Page 103 Monday, June 11, 2007 12:59 PM
104 | Česky 2 609 140 411 11.6.07
Výměna brusného talíře
(viz obrázky B)
Upozornění: Poškozený brusný talíř 4 ihned
vyměňte.
Stáhněte brusný list popř. leštící nástroj. Zcela
vyšroubujte ven 4 šrouby 6 a brusný talíř 4
odejměte. Nasate nový brusný talíř 4 a šrouby
opět utáhněte.
Upozornění: Při nasazování brusného talíře dbejte
na to, aby ozubení unašeče zabíralo do vybrá
brusného talíře.
Odsávání prachu/třísek
Vlastní odsávání pomocí prachového boxu
(viz obr. C1C4)
Nasate prachový box 3 na výfukové hrdlo 7 až za-
skočí.
Stav naplnění prachového boxu 3 lze lehce
kontrolovat díky transparentnímu zásobníku.
Pro vyprázdnění prachového boxu 3 jej lehce
otáčivě stáhněte dolů.
Před otevřením prachového boxu 3 by jste jej měli,
jak je ukázáno na obrázku, oklepat na pevnou
podložku kvůli uvolnění prachu na filtračním prvku.
Podržte pevně prachový box 3, vyklopte filtrační
prvek 8 nahoru a prachový box vyprázdněte.
Lamely filtračního prvku 8 vyčistěte pomocí
měkkého kartáče.
Externí odsávání (viz obr. D)
Nastrčte odsávací hadici 9 na výfukové hrdlo 7.
Spojte odsávací hadici 9 s vysavačem. Přehled k
připojení na různé vysavače naleznete na konci
tohoto návodu k obsluze.
Vysavač musí být vhodný pro opracovávaný
materiál.
Při odsávání obzvláš zdraví škodlivého, karcino-
genního nebo suchého prachu použijte speciální
vysavač.
Provoz
Uvedení do provozu
f Dbejte síového napětí! Napětí zdroje proudu
musí souhlasit s údaji na typovém štítku
elektronářadí. Elektronářadí označené 230 V
smí být provozováno i na 220 V.
Zapnutí – vypnutí
K uvedení do provozu překlopte spínač 1 vpravo
do polohy „I“.
K vypnutí elektronářadí překlopte spínač 1 vlevo
do polohy „0“.
Předvolba počtu otáček (GEX 125-1 AE)
Pomocí nastavovacího kolečka předvolby počtu
otáček 2 můžete předvolit potřebný počet otáček i
během provozu.
1 2 nízký počet otáček
3 4 střední počet otáček
5 6 vysoký počet otáček
Potřebný počet otáček je závislý na materiálu a
pracovních podmínkách a lze jej zjistit praktickou
zkouškou.
Po delší práci s malými otáčkami by jste měli stroj
k ochlazení nechat běžet naprázdno ca. 3 minuty
při maximálních otáčkách.
Brzda brusného talíře
Integrovaná brzda brusného talíře snižuje počet
otáček při běhu naprázdno, takže se při nasazení
elektronářadí na obrobek zabrání tvorbě rýh.
Zvyšuje-li se v průběhu času počet otáček při běhu
naprázdno, je brusný talíř poškozený a musí se
vyměnit nebo je opotřebovaná brzda brusného
talíře. Opotřebovaná brzda brusného talíře musí
být nahrazena v autorizovaném servisu pro
elektronářadí Bosch.
Pracovní pokyny
f Počkejte, až se stroj zastaví, než jej odložíte.
Pro bezúnavovou práci můžete držet elektronářadí
podle aplikace shora, na boku nebo zepředu.
(viz obr. E)
Broušení ploch
Elektronářadí zapněte, posate celou brousící
plochou na opracovávaný podklad a pohybujte jím
s mírným tlakem po obrobku.
Výkon úběru a brusný obraz jsou v podstatě určeny
volbou brusného listu, předvoleným stupněm
počtu otáček (GEX 125-1 AE) a přítlakem.
Pouze bezvadné brusné listy dávají dobrý brusný
výkon a šetří elektronářadí.
Dbejte na rovnoměrný přítlak, abyste zvýšili
životnost brusných papírů.
Nadměrné zvýšení přítlaku nevede k vyššímu
brusného výkonu, ale k silnějšímu opotřebení
elektronářadí a brusného listu.
Brusný list, který byl použit pro kov, už
nepoužívejte pro jiné materiály.
Používejte pouze originální brusné příslušenství
Bosch.
OBJ_BUCH-315-002.book Page 104 Monday, June 11, 2007 12:59 PM
Česky | 1052 609 140 411 11.6.07
Hrubé broušení
Natáhněte brusný list hrubé zrnitosti.
Elektronářadí jen lehce přitlačte, aby běželo s
vyšším počtem otáček a dosáhlo se většího úběru
materiálu.
Jemné broušení
Natáhněte brusný list jemnější zrnitosti.
Lehkou obměnou přítlaku popř. změnou stupně
počtu otáček (GEX 125-1 AE) můžete snížit počet
otáček brusného talíře, přičemž excentrický pohyb
zůstane zachován.
Pohybujte elektronářadím s mírným tlakem plošně
krouživě nebo střídavě v podélném a příčném
směru po obrobku. Elektronářadím nehraňte, aby
se zabránilo probroušení opracovávaného
obrobku, např. dýhy.
Po ukončení pracovního pochodu elektronářadí
vypněte.
Leštění (GEX 125-1 AE)
Pro přeleštění omšelých laků nebo zaleštění
škrábanců (např. akrylátového skla) lze
elektronářadí vybavit příslušnými leštícími nástroji
jako leštícím návlekem z beránčí vlny, leštící plstí
nebo leštící houbou (příslušenství).
Při leštění zvolte nízký počet otáček (stupeň 1 2),
aby se zamezilo nadměrnému ohřátí povrchu.
Leštící prostředek zapracovávejte pomocí leštící
houby křížovými popř. kruhovými pohyby a s
mírným tlakem a nechte jej poté lehce zaschnout.
Zasychávající leštící prostředek přeleštěte pomocí
návleku z beránčí vlny křížovými nebo kruhovými
pohyby.
Leštící nástroje pravidelně čistěte, aby se zajistily
dobré výsledky leštění. Leštící nástroje vyperte
jemným pracím prostředkem a v teplé vodě,
nepoužívejte žádná ředidla.
Údržba a servis
Údržba a čištění
f Před každou prací na elektronářadí
vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
f Udržujte elektronářadí a větrací otvory čisté,
abyste pracovali dobře a bezpečně.
Pokud dojde i přes pečlivou výrobu a náročné
kontroly k poruše stroje, svěřte provedení opravy
autorizovanému servisnímu středisku pro
elektronářadí firmy Bosch.
Při všech dotazech a objednávkách náhradních
dílů nezbytně prosím uvádějte 10-místné objednací
číslo podle typového štítku elektronářadí.
Zákaznická a poradenská služba
Zákaznická služba zodpoví Vaše dotazy k opravě a
údržbě Vašeho výrobku a též k náhradním dílům.
Explodované výkresy a informace k náhradním
dílům naleznete i na:
www.bosch-pt.com
Tým poradenské služby Bosch Vám rád pomůže
při otázkách ke koupi, používání a nastavení
výrobků a příslušenství.
Czech Republic
Robert Bosch odbytová spol. s.r.o.
Servis elektrického nářadí
Pod Višnovkou 35/1661
140 00 Praha 4 - Krč
Tel. +42 (0261) 300 565-6
Fax.: +42 (0244) 401 170
E-Mail: servis.nar[email protected]
www.bosch.cz
Zpracování odpadů
Elektronářadí, příslušenství a obaly by měly být
dodány k opětovnému zhodnocení
nepoškozujícímu životní prostředí.
Pouze pro země EU:
Nevyhazujte elektronářadí do
domovního odpadu!
Podle evropské směrnice
2002/96/ES o starých elektrických a
elektronických zařízeních a jejím
prosazení v národních zákonech
musí být neupotřebitelné elektronářadí rozebrané
shromážděno a dodáno k opětovnému zhodnocení
nepoškozujícímu životní prostředí.
Změny vyhrazeny.
OBJ_BUCH-315-002.book Page 105 Monday, June 11, 2007 12:59 PM
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189

Bosch GEX 125-1 AE Operativní instrukce

Kategorie
Elektrické brusky
Typ
Operativní instrukce