Princess 201851 Návod k obsluze

Kategorie
Elektrické lisy na citrusy
Typ
Návod k obsluze
PL Instrukcja obsługiPT Manual de utilizador
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za
případná poškození
Pokud je přívodní šňůra poškozená, musí být vyměněna výrobcem,
jeho servisním agentem nebo podobně kvalikovanou osobou, aby se
předešlo možným rizikům.
Nikdy spotřebič nepřenášejte tažením za přívodní šňůru a ujistěte se, že
se kabel nemůže zaseknout.
Přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a výše, osoby s omezenými
fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez
potřebných zkušeností a znalostí by měli být pod dozorem. Děti si
nesmí hrát se zařízením. Čištění a údržbu nemohou vykonávat děti,
které jsou mladší 8 let a bez dozoru.
Spotřebič musí být umístěn na stabilním a rovném povrchu.
Nikdy nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru.
Tento spotřebič lze použít pouze vdomácnosti za účelem, pro který byl
vyroben.
Abyste se ochránili před elektrickým výbojem, neponořujte napájecí
kabel, zástrčku či spotřebič do vody či jiné tekutiny.
Nikdy nenechávejte děti používat zařízení bez dohledu.
Před výměnou doplňků nebo dotýkání se součástí, které se při provozu
pohybují, vypněte přístroj a vytáhněte ho ze zásuvky.
POPIS SOUČÁSTÍ
1. Kužel na džus
2. Schránka na dřeň
3. Nádržka
4. Osa
5. Základna
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Vyjmìte spotřebič a příslušenství z krabice.Odstraòte nálepky, ochrannou
fólií nebo plasty ze spotřebiče.
Zapojte napájecí šòùru do zásuvky. (Poznámka: Ujistìte se, že napìtí uvedené
na zařízení odpovídá místnímu napìtí před zapojením spotřebiče.Napìtí
220V-240V50Hz)
Před prvním použitím tohoto spotřebiče otřete všechny odnímatelné
součásti vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte brusné čisticí prostředky.
POUŽITÍ
Jakmile je polovina cirtusového ovoce vtlačena do kužele odšťavňovače,
bude aktivován motor.
Pod výpusť nádržky vložte vhodnou sklenici. Výpusť lze zatlačit pro nalévání
džusu a vyklopit vzhůru pro aktivaci funkce potlačující kapání. Netlačte
na kužel na džus přes příliš. Pokud se zvuk motoru slyšitelně zvýší, nebo
samotný motor dramaticky sníží otáčky, znamená to, že příliš tlačíte.
Nenechávejte zařízení najednou spuštěné déle než 10 minut.
ČIŠTÌNÍ A ÚDRŽBA
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Použijte měkkou vlhkou utěrku pro vyčištění
povrchu přístroje. Nedovolte, aby se do přístroje dostala voda či jiná
tekutina.
Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo drátěnku k čištění
žehličky, protože ji to může poškrábat.
Součásti jsou vhodné do čištění v myčce na nádobí.
ZÁRUKA
Záruka na tento výrobek je 24 měsíců. Záruka je platná tehdy, když je
produkt používán v souladu s účelem, pro nějž byl vyroben. Navíc by běl být
doložen originální doklad (faktura nebo doklad o koupi), kde je uvedeno
datum nákupu, jméno prodejce a produktové číslo výrobku.
Pro podrobnější informace o záruce, prosím, navštivte naše servisní
internetové stránky: service.princess.info
SMĚRNICE PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Tento přístroj na konci své životnosti nesmí být odhozen do běžného
komunálního odpadu, ale musí být odnesen na místo, kde se recyklují
elektrické přístroje a spotřební elektronika. Tento symbol na zařízení, v návodu
k obsluze a na obalu vás na tuto důležitou skutečnost upozorňuje. Materiály
použité na toto zařízení lze recyklovat. Recyklací použitých domácích spotře-
bičů významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí. Pro informaci
ohledně sběrného místa se obraťte na vaše místní úřady.
PODPORA
Všechny dostupné informace a náhradní díly naleznete na service.princess.info!
VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Om dessa säkerhetsinstruktioner ignoreras kan inget ansvar utkrävas av
tillverkaren för eventuella skador som uppkommer.
Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess
servicerepresentant eller liknande kvalicerade personer, för att
undvika risker.
Flytta aldrig apparaten genom att dra den i sladden och se till att
sladden inte kan trassla sig.
Apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet
och kunskap om de övervakas eller får instruktioner angående
användning av enheten på ett säkert sätt och förstår riskerna. Barn ska
inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll skall inte
göras av barn om de inte är äldre än 8 och övervakas.
Apparaten måste placeras på en stabil, jämn yta.
Använd aldrig apparaten oövervakad.
Denna apparat får endast användas för hushållsändamål och endast för
det syfte den är konstruerad för.
För att undvika elstötar ska du aldrig sänka ned sladden, kontakten eller
apparaten i vatten eller någon annan vätska.
Låt inte barn använda enheten utan tillsyn.
Stäng av apparaten och koppla från strömförsörjningen innan du byter
tillbehör eller delar som rör sig under användning.
BESKRIVNING AV DELAR
1. Juicekona
2. Fruktköttsbehållare
3. Reservoar
4. Axel
5. Bas
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
Tag ut apparaten och tillbehören ur förpackningen. Ta bort klistermärkena,
skyddslmerna eller plasten från apparaten.
Anslut nätsladden till uttaget. (Observera: Se till att spänningen som
indikeras på enheten stämmer överens med den lokala spänningen innan
du ansluter enheten. Spänning 220V-240V 50Hz).
Innan apparaten används för första gången, torka av alla avtagbara delar
med en dammtrasa. Använd aldrig aggresiva produkter.
ANVÄNDNING
Motorn startar så fort den halva citrusfrukten pressas på juicekonen.
Placera ett lämpligt glas under röret på reservoaren. Röret kan tryckas ner
i juicen för att börja tömma, och det kan fällas upp för att undvika dropp.
Tryck inte för hårt på juicekonen. Om motorljudet ökar eller om motorn
saktar in kraftigt betyder det att du trycker för hårt.
Kör inte enheten längre än 10 minuter i taget.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Koppla bort utrustningen. Torka enhetens ytor med en mjuk, lätt fuktad
trasa. Låt inte vatten eller andra vätskor komma in i enheten.
Använd aldrig något slipande rengöringsmedel eller stålull när du rengör
strykjärnet, eftersom ytorna kan repas.
Komponenterna är lämpliga för rengöring i diskmaskin.
GARANTI
Denna produkt har en garanti på 24 beviljade månader. Din garanti är giltig
om produkten används i enlighet med instruktionerna och för det ändamål
som den skapades. Dessutom, skall ursprungsköpet (faktura, kassakvitto
eller kvitto) vidimeras med inköpsdatum, återförsäljarens namn och
artikelnummer på produkten.
För detaljerade garantivillkor, se vår servicewebbplats: service.princess.info
RIKTLINJER FÖR SKYDDANDE AV MILJÖN
Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den slutat
fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation för elektriskt och
elektroniskt hushållsavfall. Denna symbolen på apparaten, bruksanvisningen
och förpackningen gör dig uppmärksam på denna viktiga fråga. Materialen
som används i denna apparat kan återvinnas. Genom att återvinna hushållsap-
parater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö. Fråga de lokala myndig-
heterna var det nns insamlingsställen.
SUPPORT
Du hittar all tillgänglig information och reservdelar på service.princess.info!
ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
Il produttore non è responsabile di eventuali danni e lesioni
conseguenti alla mancata osservanza delle istruzioni.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal
costruttore, da un addetto all’assistenza o da persone analogamente
qualicate al ne di evitare pericoli.
Non spostare mai l’apparecchio tirandolo per il cavo e controllare che il
cavo non possa rimanere impigliato.
Lapparecchio può essere usato dai bambini dagli 8 anni in su e da
persone con ridotte capacità siche, sensoriali, mentali con mancanza
di esperienza e conoscenza se viene loro data la giusta supervision
o istruzione riguardo l’uso dell’apparecchio in modo sicuro e la
comprensione dei rischi coinvolti. I bambini non devono giocare con
l’apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell’utente non deve essere
eettuata da bambini a meno che non siano maggiori di 8 anni e
supervisionati.
Collocare l’apparecchio su una supercie stabile e piana.
Non lasciare mai l’apparecchio senza sorveglianza.
Questo apparecchio ha uso esclusivamente domestico e deve essere
utilizzato soltanto per gli scopi previsti.
Per proteggervi da scosse elettriche, non immergere cavo, spina o
apparecchio in acqua o altri liquidi.
Non lasciare che i bambini utilizzino il dispositivo senza supervisione.
Spegnere l’apparecchio e scollegarlo dalla presa di rete prima di
cambiare gli accessori o di avvicinarsi alle parti mobili quando in uso.
DESCRIZIONE DELLE PARTI
1. Cono da succo
2. Scomparto per la polpa
3. Serbatoio
4. Asse
5. Base
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
Estrarre apparecchio e accessori dalla scatola. Rimuovere adesivi, pellicola
protettica o plastica dall’apparecchio.
Collegare il cavo di alimentazione alla presa. (Nota: assicurarsi che la
tensione indicata sul dispositivo corrisponda a quella della rete locale prima
di collegare il dispositivo. Tensione:220V-240V 50Hz)
Prima di usare l’apparecchio per la prima volta, pulire tutte le parti rimovibili
con un panno umido. Non utilizzare mai prodotti abrasivi.
UTILIZZO
Il motore si attiva non appena la metà del frutto viene premuta sul cono.
Posizionare un bicchiere adatto sotto al beccuccio del serbatoio. Il beccuccio
può essere abbassato (aperto) per non fare uscire il succo ed abbassato
(aperto) per la funzione antigoccia. Non esercitare troppa pressione sul
cono. Se il rumore del motore aumenta in modo signicativo o se il motore
rallenta drasticamente, signica che è stata esercitata troppa pression.
Non usare il dispositivo per più di 10 minuti alla volta.
PULIZIA E MANUTENZIONE
Scollegare l’apparecchio. Usare un panno morbido e leggermente umido
per pulire le superci dell’apparecchio. Non far entrare acqua o altri liquidi
all’interno dell’apparecchio.
Non utilizzare detergenti abrasivi o lana d’acciaio per pulire il ferro da stiro
per non graare le superci.
I componenti sono adatti per il lavaggio in lavastoviglie
GARANZIA
Questo prodotto è garantito per 24 mesi. La garanzia è valida se il prodotto
viene utilizzato in accordo alle istruzioni e per lo scopo per il quale è stato
realizzato. Inoltre, deve essere fornita la prova di acquisto originale (fattura,
scontrino o ricevuta) riportante la data di acquisto, il nome del rivenditore e
il codice del prodotto.
Per i dettagli delle condizioni di garanzia, consultare il nostro sito web:
service.princess.info
LINEE GUIDA PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
Al termine del suo utilizzo questo apparecchio non deve essere gettato
tra I riuti domestici, ma deve essere consegnato ad un punto centrale
di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dome-
stiche. Questo simbolo sull’apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione
mettono in evidenza questo problema importante. I materiali usati in questo
apparecchio possono essere riciclati. Riciclando i dispositivi domestici puoi
contribuire alla protezione del nostro ambiente. Contattare le autorità locali
per informazioni in merito ai punti di raccolta.
ASSISTENZA
È possibile trovare informazioni e parti di ricambio su service.princess.info!
CUIDADOS IMPORTANTES
Se não seguir as instruções de segurança, o fabricante não pode ser
considerado responsável pelo dano.
Se o cabo eléctrico estiver danicado, deverá ser substituído pelo
fabricante, pelo seu agente de serviço ou outras pessoas com a mesma
qualicação de modo a evitar perigos.
Nunca mova o aparelho puxando o cabo e certique-se de que nunca
ca preso.
O aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 ou mais anos de
idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou
sem experiência e competência desde que o façam sob supervisão ou
tenham recebido instruções sobre a utilização do aparelho de forma
segura e desde que compreendam os perigos envolvidos. As crianças
não devem brincar com o aparelho. As operações de limpeza e a
manutenção não devem ser realizadas por crianças, exceto se estas
tiverem 8 ou mais anos de idade e o façam sob supervisão.
O aparelho deve ser colocado numa superfície plana e estável.
Nunca utilize o aparelho sem supervisão.
Este aparelho destina-se apenas a uma utilização doméstica e para os
ns para os quais foi concebido.
Para se proteger de choque eléctrico, não mergulhe o cabo, a cha ou o
aparelho em água ou noutro líquido.
Não permita que as crianças utilizem o dispositivo sem supervisão.
Desligue o aparelho e retire a cha da tomada antes de alterar
acessórios ou abordar partes que se movem durante a utilização.
DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES
1. Cone de sumo
2. Compartimento da polpa
3. Reservatório
4. Eixo
5. Base
ANTES PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
Retire o aparelho e os acessórios da caixa.Retire os autocolantes, o papel de
protecção ou o plástico do aparelho.
Ligue o cabo de alimentação à tomada. (Nota: certique-se de que a tensão
indicada no aparelho corresponde à tensão local antes de ligar o aparelho.
Tensão:220 V-240 V50 Hz.
Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe todas as peças
amovíveis com um pano húmido. Nunca utilize produtos abrasivos.
UTILIZAÇÃO
Assim que premir metade do citrino no cone de frutos, o motor será
activado.
Coloque um copo adequado sob o bico do reservatório. O bico pode ser
empurrado para baixo para o sumo, para se prolongar e ser dobrado para
a funcionalidade anti-gota. Não esforce demasiado o cone do sumo. Se o
som do motor aumentar signicativamente ou se o próprio motor abrandar
dramaticamente, isto signica que foi efectuada demasiada pressão.
Não opere o dispositivo mais do que 10 minutos de seguida.
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Desligue o dispositivo. Utilize um pano ligeiramente humedecido e suave
para limpar as superfícies do dispositivo. Não deixe que água ou qualquer
outro líquido entre na unidade.
Não utilize qualquer detergente abrasivo ou esfregão palha-de-aço para
limpar o ferro, dado que poderiam arranhar as superfícies.
Os componentes são adequados para limpeza na máquina de lavar loiça.
GARANTIA
Este produto possui uma garantia de 24 meses. A sua garantia é válida se
utilizar o produto de acordo com as instruções e com a nalidade para a
qual foi criado. Além disso, a compra original (factura ou recibo da compra)
deverá conter a data da compra, o nome do vendedor e o número de artigo
do produto.
Para obter as condições de garantia detalhadas, consulte o nosso Website de
serviço: service.princess.info
ORIENTÕES PARA A PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Este aparelho não deve ser colocado juntamente com os resíduos do-
mésticos no nal do seu tempo de vida útil, deve ser entregue num local
adequado para reciclagem de aparelhos domésticos eléctricos e electrónicos.
Este símbolo indicado no aparelho, no manual de instruções e na embalagem
chama a sua atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados
neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar electrodomésticos usados
está a contribuir para dar um importante passo na protecção do nosso meio
ambiente. Peça às autoridades locais informações relativas aos pontos de
recolha.
ASSISTÊNCIA
Encontrará toda a informação disponível e peças em service.princess.info!
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z
niestosowania się do instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.
Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony należy go wymienić u
producenta, przedstawiciela serwisu lub wykwalikowaną osobę w celu
uniknięcia zagrożenia.
Urządzenia nie należy nigdy przenosić, ciągnąc za kabel, a także należy
uważać, aby kabel się nie zaplątał.
Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby z
ograniczonymi zycznymi, czuciowymi oraz mentalnymi możliwościami
lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały nadzorowane lub
poinstruowane, jak użyć urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją
ewentualne ryzyko. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieciom
nie wolno zajmować się czyszczeniem ani konserwacją urządzenia,
chyba, że ukończyły 8 lat i są nadzorowane.
Urządzenie należy umieszczać na stabilnej i poziomej powierzchni.
Nigdy nie należy zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
Urządzenie to może być używane wyłącznie do celów domowych i
tylko zgodnie z przeznaczeniem.
Aby chronić siebie przed porażeniem prądem, nie należy zanurzać
kabla, wtyczki ani urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.
Nie pozwalaj dzieciom na korzystanie z urządzenia bez nadzoru.
Wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę z kontaktu przed zmianą
końcówek lub zbliżeniem się do części ruchomych.
OPIS CZĘŚCI
1. Stożek do wyciskania soku
2. Komora na miąższ
3. Zbiornik
4.
5. Podstawa
PRZED PIERWSZE UŻYTKOWANIE
Urządzenie i akcesoria należy wyjąć z pudełka. Z urządzenia należy usunąć
naklejki, folię ochronną lub elementy plastikowe.
Kabel zasilający należy podłączyć do gniazda elektrycznego. (Uwaga: Przed
podłączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie wskazane na
urządzeniu odpowiada napięciu w sieci lokalnej. Napięcie 220–240V 50Hz).
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy wytrzeć wszystkie wyjmowane
części wilgotną szmatką. Nigdy nie należy używać szorstkich środków
czyszczących.
UŻYTKOWANIE
Kiedy połówkę owocu cytrusowego dociśniemy na stożku, silniczek
uruchomi się.
Umieścić odpowiednią szklankę pod dziobkiem zbiornika. Dziobek
można docisnąć w celu zablokowania wypływu soku oraz wysunąć, aby
sok wypływał. Nie naciskać zbytnio na stożek do soku. Jeśli dźwięk silnika
znacznie rośnie lub sam silnik w widoczny sposób zwalnia, oznacza to, że
nacisk był zbyt duży.
Nie wolno uruchamiać urządzenia jednorazowo na więcej niż 10 minut.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Odłączyć urządzenie. Za pomocą miękkiej, delikatnie wilgotnej szmatki
wytrzeć powierzchnie urządzenia. Nie dopuszczać, aby woda czy inna ciecz
dostały się do urządzenia.
Do czyszczenia żelazka nie należy używać żrących detergentów ani
druciaków, ponieważ mogą one porysować jego powierzchnię.
Części są przystosowane do mycia w zmywarce.
GWARANCJA
Ten produkt posiada gwarancję na 24 miesiące. Gwarancja jest ważna,
jeśli produkt używano zgodnie z instrukcjami i w celu, do którego został
przeznaczony. Dodatkowo należy dołączyć oryginalne potwierdzenie
zakupu (faktura, kwit sprzedaży lub paragon) z datą zakupu, nazwą
sprzedawcy oraz numerem pozycji produktu.
W celu uzyskania szczegółowych warunków gwarancji należy odwiedzić
nasza stronę internetową: service.princess.info
WYTYCZNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Po zakończeniu okresu żywotności urządzenia tego nie należy wyrzucać
wraz z odpadami domowymi; urządzenie to powinno zostać zutylizo-
wane w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych. Symbol ten znajdujący się na urządzeniu, w instrukcji obsługi
i na opakowaniu zwraca uwagę na tę ważną kwestię. Materiały, z których
wytworzono to urządzenie, nadają się do przetworzenia. Recykling zużytych
urządzeń gospodarstwa domowego jest znaczącym wkładem użytkownika w
ochronę środowiska. W celu uzyskania informacji dotyczących punktów zbiórki
należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych.
WSPARCIE
Wszystkie dostępne informacje oraz części zapasowe znaleźć można na stronie
service.princess.info!
SV BruksanvisningIT Manuale utente
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
V prípade ignorovania bezpečnostných pokynov výrobca nie je
zodpovedný za prípadné poškodenie.
V prípade, že je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca,
jeho servisný technik alebo podobné kvalikované osoby, aby sa
predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.
Zariadenie nikdy neprenášejte ťahaním za kábel a uistite sa, že sa kábel
nemôže zaseknúť.
Prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov a vyššie, osoby
s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami alebo bez patričných skúseností a znalostí, pokiaľ su
pod dohľadom alebo dostali inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja
bezpečným spôsobom arozumie prípadným nebezpečenstvám. Deti sa
nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti,
ktoré sú mladšie ako 8 rokov abez dozoru.
Zariadenie musí byť umiestnené na stabilnom a rovnom povrchu.
Nikdy nenechávajte zariadenie zapnuté bez dozoru.
Toto zariadenie sa môže používať iba vdomácnosti za účelom, na ktorý
bolo vyrobené.
Napájací kábel, zástrčku ani zariadenie neponárajte do vody ani do
žiadnej inej kvapaliny, aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom.
Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali bez dozoru.
Vypnite zariadenie a odpojte ho z prívodu el. energie pred výmenou
príslušenstva a súčiastok.
POPIS SÚČASTÍ
1. Odšťavovací kužeľ
2. Nádoba na dužinu
3. Nádoba na šťavu
4. Os
5. Podstavec
PRED PRVÝM POUŽITÍM
Zariadenie a príslušenstvo vyberte z obalu. Zo zariadenia odstráňte nálepky,
ochrannú fóliu alebo plastové vrecko.
Napájací kábel zapojte do zásuvky (Poznámka: Pred zapojením zariadenia
skontrolujte, či napätie uvedené na zariadení zodpovedá napätiu siete.
Napätie 220 V - 240 V 50 Hz).
Pred prvým použitím zariadenia utrite všetky vyberateľné diely vlhkou
handričkou. Nikdy nepoužívajte drsné výrobky.
POUŽÍVANIE
Motor sa aktivuje hneď po zatlačení polovice ovocia na odšťavovací kužeľ.
Vhodný pohár podložte pod výpust nádoby na šťavu. Výpust je možné
sklopiť, aby šťava vytiekla, alebo zdvihnúť, ak chcete aktivovať funkciu
proti odkvapkávaniu. Príliš veľmi netlačte na odšťavovací kužeľ. Ak sa zvýši
hučanie motora alebo ak sa motor veľmi spomalí, to znamená, že sa na kužeľ
vyvíja veľký tlak.
Zariadenie nepoužívajte naraz dlhšie ako 10 minút.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Zariadenie odpojte zelektrickej siete. Povrch zariadenia utrite jemnou a
mierne vlhkou handričkou. Dbajte na to, aby sa do zariadenia nedostala
voda ani žiadna iná kvapalina.
Nepoužívajte žiadne abrazívne a brúsne hrubé čistiace prostriedky
alebo drôtenku na čistenie riadu na vyčistenie žehličky, pretože to môže
poškriabať a zničiť povrchy.
Časti sú vhodné na umývanie v umývačke riadu.
ZÁRUKA
Tento výrobok je so zárukou na 24 mesiacov. Vaša záruka je platná, ak je
výrobok používaný podľa a v súlade s inštrukciami a na účely, na ktoré
bol vyrobený. A navyše, originálny nákup (faktúra, účtenka, predajný
pokladničný blok alebo potvrdenie o nákupe
Podrobné záručné podmienky nájdete na našej servisnej webovej stránke:
service.princess.info
SMERNICE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Toto zariadenie sa na konci životnosti nesmie likvidovať s bežným
komunálnym odpadom, ale musí sa zaniesť na miesto, kde sa recyklujú
elektrické zariadenia a spotrebná elektronika. Tento symbol na zariadení, v
návode na obsluhu a na obale vás na túto dôležitú skutočnosť upozorňuje. Ma-
teriály použité na toto zariadenie je možné recyklovať. Recykláciou použitých
domácich spotrebičov významne prispievate k ochrane životného prostredia.
Informácie o zbernom mieste vám poskytnú miestne úrady.
PODPORA
Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na webovej lokalite
service.princess.info!
SK Návod na použitieCS Návod na použití
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Princess 201851 Návod k obsluze

Kategorie
Elektrické lisy na citrusy
Typ
Návod k obsluze