Princess 112247 Uživatelský manuál

Kategorie
Grilování
Typ
Uživatelský manuál

Tato příručka je také vhodná pro

PL Instrukcja obsługiPT Manual de utilizador
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za
případná poškození
Pokud je přívodní šňůra poškozená, musí být vyměněna výrobcem,
jeho servisním agentem nebo podobně kvalikovanou osobou, aby se
předešlo možným rizikům.
Nikdy spotřebič nepřenášejte tažením za přívodní šňůru a ujistěte se, že
se kabel nemůže zaseknout.
Spotřebič musí být umístěn na stabilním a rovném povrchu.
Nikdy nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru.
Tento spotřebič lze použít pouze vdomácnosti za účelem, pro který byl
vyroben.
Udržujte přístroj a kabel mimo dosahu dětí mladších 8 let.
Přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a výše, osoby s omezenými
fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez
potřebných zkušeností a znalostí by měli být pod dozorem. Děti si
nesmí hrát se zařízením. Čištění a údržbu nemohou vykonávat děti,
které jsou mladší 8 let a bez dozoru.
Teplota povrchů, ke kterým je přístup, může být při provozu spotřebiče
vysoká.
Tento spotřebič není určen k tomu, aby byl ovládán pomocí externího
časovače nebo odděleného systému dálkového ovládání.
Tento přístroj má být připojen k zásuvce, která je uzemněná (pro
přístroje třídy I).
Tento přístroj musí být připojen k zásuvce, která je chráněná zařízením
zbytkového proudu (RCD) se jmenným reziduálním proudem ne vyšším
než 30 mA.
VAROVÁNÍ: Dřevěné uhlí či jiné hořlaviny nesmí být v tomto spotřebiči
používány.
Abyste se ochránili před elektrickým výbojem, neponořujte napájecí
kabel, zástrčku či spotřebič do vody či jiné tekutiny.
Toto zařízení není vhodné pro venkovní použití.
S tímto zařízením nesmíte používat stříbrný papír.
Aby se zabránilo přehřívání, neměli byste toto zařízení zakrývat žádným
pevným či pružným materiálem, jako je hliníková přihrádka, hliníková fólie
nevo přihrádky, vyrobené z jiných tepelně odolných materiálů. Při používání
takových předmětů či materiálů nebude gril splňovat bezpeočnosní
podmínky vašeho výrobku, což může vést k vážnému poškození.
Pánev grilu stále plňte před uvedením do provozu vodou. Voda pomáhá
ochlazovat pánev grilu, snižuje tvorbu kouře a také usnadňuje čištění.
Zajistěte, aby byla vodní hladina během používání stále mezi ryskami
„Min“ a „Max“. Ukazatel hladiny vody můžete nalézt uvnitř pánve grilu.
Ujistěte se, že voda nepřijde do kontaktu s topným prvkem. Dbejte, aby
se voda nevylila na topný prvek.
POPIS SOUČÁSTÍ
1. Indikátor napájení
2. Knoík termostatu
3. Základna
4. Odkapávač
5. Čelní sklo
6. Rošt grilu
7. Rošt pro udržování teploty
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Vyjmìte spotřebič a příslušenství z krabice.Odstraòte nálepky, ochrannou
fólií nebo plasty ze spotřebiče.
Před prvním použitím tohoto spotřebiče otřete všechny odnímatelné
součásti vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte brusné čisticí prostředky.
Montáž
- Šrouby připevněte držadla k boku nádrže na vodu.
- Do 2 otvorů hliníkové desky na obou stranách vložte přímé kovové trubice.
- Připevněte nejdelším šroubem hliníkový rošt do předních otvorů nádrže
na vodu (vedle řídícího boxu). Vložte do pánve grilu vyhřívací prvek a
řídící box. Ověřte, že se kovové části pánve grilu usadily do řídícího boxu
a jsou správně nasazeny.
- Nahoru připevněte rošt grilu.
- Gril umístěte na stůl. Ujistěte se, že je gril na bezpečném a stabilním
místě. Napájecí kabel by měl být umístěn vhodně, aby o něj nikdo
nezakopnul.
Naplňte pánev grilu vodou po rysku „Max“.
Nechte gril na chvíli rozehřát bez pokrmu na roštu. Tím snížíte zápach,
který vzniká při prvním zapnutí grilu (může se uvolnit lehký zápach a dým,
zajistěte dostatečné odvětrávání).
POUŽITÍ
Pánev grilu musí být naplněna vodou po rysku „Max“.
Upevněte vyhřívací prvek; pak zajistěte, aby byl rošt grilu umístěn správně
na prvku.
Zapojte zástrčku do zásuvky ve zdi.
Ovládací kolečko termostatu nastavte do polohy „Max“. Rozsvítí se kontrolka
a trvale se zapne topný prvek.
Po přibližně 5-10 minutách dosáhne topný prvek správné teploty ke
grilování. Jakmile grilujete pokrm, můžete otočit ovládacím knoíkem
termostatu na nižší polohu a/nebo nastavit rošt grilu do střední či vyšší
polohy.
Gril lze také použít pro udržování teplého pokrmu: otočením ovládacího
knoíku termostatu zpět na nižší polohu lze intervaly mezi zapnutím a
vypnutím topného prvku snížit na minimum.
Během používání se voda v pánvi na grilování vypaří. Občas je proto nutné ji
doplnit. Dbejte, aby se voda nevylila na topný prvek.
Jakmile skončíte s grilováním, otočte termostat do polohy „0“ (poloha
vypnutí) a odpojte gril z přívodu proudu.
ČIŠTÌNÍ A ÚDRŽBA
Odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte ho zchladnout. Použijte měkký,
mírně navlhčený hadřík pro otření povrchu spotřebiče. Nedovolte, aby se do
spotřebiče dostala voda nebo jiná kapalina.
Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo drátěnku k čištění
žehličky, protože ji to může poškrábat.
Vylijte zbývající vodu z vodní nádrže a nenechávejte ji v žehličce přes noc.
ZÁRUKA
Záruka na tento výrobek je 24 měsíců. Záruka je platná tehdy, když je
produkt používán v souladu s účelem, pro nějž byl vyroben. Navíc by běl být
doložen originální doklad (faktura nebo doklad o koupi), kde je uvedeno
datum nákupu, jméno prodejce a produktové číslo výrobku.
Pro podrobnější informace o záruce, prosím, navštivte naše servisní
internetové stránky: service.princess.info
SMĚRNICE PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Tento přístroj na konci své životnosti nesmí být odhozen do běžného
komunálního odpadu, ale musí být odnesen na místo, kde se recyklují
elektrické přístroje a spotřební elektronika. Tento symbol na zařízení, v návodu
k obsluze a na obalu vás na tuto důležitou skutečnost upozorňuje. Materiály
použité na toto zařízení lze recyklovat. Recyklací použitých domácích spotře-
bičů významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí. Pro informaci
ohledně sběrného místa se obraťte na vaše místní úřady.
PODPORA
Všechny dostupné informace a náhradní díly naleznete na service.princess.info!
VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Om dessa säkerhetsinstruktioner ignoreras kan inget ansvar utkrävas av
tillverkaren för eventuella skador som uppkommer.
Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess
servicerepresentant eller liknande kvalicerade personer, för att
undvika risker.
Flytta aldrig apparaten genom att dra den i sladden och se till att
sladden inte kan trassla sig.
Apparaten måste placeras på en stabil, jämn yta.
Använd aldrig apparaten oövervakad.
Denna apparat får endast användas för hushållsändamål och endast för
det syfte den är konstruerad för.
Håll apparaten och dess sladd oåtkomliga för barn under 8 år.
Apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet
och kunskap om de övervakas eller får instruktioner angående
användning av enheten på ett säkert sätt och förstår riskerna. Barn ska
inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll skall inte
göras av barn om de inte är äldre än 8 och övervakas.
Temperaturen på åtkomliga ytor kan vara hög när apparaten är i drift.
Denna apparat är inte avsedd att användas med hjälp av en extern
timer eller separat ärrkontrollsystem.
Apparaten ska anslutas till ett vägguttag med jordad kontakt (för Klass
I-apparater).
Apparaten måste anslutas till ett eluttag som skyddas av en
jordfelsbrytare med en nominell felström på inte mer än 30 mA.
VARNING: Grillkol eller liknande brännbart bränsle får inte användas
med denna utrustning.
För att undvika elstötar ska du aldrig sänka ned sladden, kontakten eller
apparaten i vatten eller någon annan vätska.
Utrustningen är lämplig för användning utomhus.
Silverpapper får inte användas med denna utrustning.
För att undvika överhettning får utrustningen inte täckas över med
solida eller exibla material så som en aluminiumbricka, aluminiumfolie
eller brickor av annat värmetåligt material. Om sådana föremål eller
material används på grillen kan det äventyra produktens säkerhet och
leda till allvarliga skador.
Fyll alltid grillpannan med vatten innan du slår på utrustningen. Vattnet
hjälper till att kyla ner grillen, minskar rökutvecklingen och underlättar
också rengöringen. Håll alltid vattennivån mellan markeringarna
’Min. och ’Max. under användningen. Vattennivåindikatorn nns
inne i grillpannan. Se till att vattnet inte kommer i kontakt med
värmeelementet. Häll inte vatten på värmeelementet.
BESKRIVNING AV DELAR
1. Strömindikator
2. Termostatvred
3. Grundläggande
4. Droppbricka
5. Vindruta
6. Grillställ
7. Värmehållningsställ
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
Tag ut apparaten och tillbehören ur förpackningen. Ta bort klistermärkena,
skyddslmerna eller plasten från apparaten.
Innan apparaten används för första gången, torka av alla avtagbara delar
med en dammtrasa. Använd aldrig aggresiva produkter.
Montering
- Fäst handtagen på båda sidorna om vattentanken med skruvar.
- Sätt i den raka metallstaven genom de 2 hålen på aluminiumplattan på
två sidor.
- Fäst aluminiumbrickan i de främre hålen på vattenbanken (bredvid
kontrollboxen) med den längsta skruven. Placera värmeelementet och
kontrollboxen i grillpannan. Kontrollera att metalldelen av grillpannan
är isatt i hålet under kontrollboxen, och korrekt monterad.
- Fäst grillstället ovanpå.
- Placera grillen på bordet. Se till att grillen är placerad på en säker och
stabil plats. Strömkabeln ska placeras så att ingen kan snubbla på den.
Fyll grillpannan med vatten upp till ’Max.’-markeringen.
Värm upp grillen en stund utan mat på stället. Detta minskar lukten som
uppstår när en ny grill slås på första gången (lite lukt och rökbildning kan
förekomma - se till att ventilationen är tillräcklig).
ANVÄNDNING
Grillpannan måste fyllas med vatten upp till ’Max.’-markeringen.
Fäst värmeelementet; se sedan till att grillstället placeras korrekt på
elementet.
Sätt i stickkontakten i eluttaget.
Ställ in termostatens vred till ’Max.’-läget. Indikatorlampan tänds, och
värmeelementet slås på permanent.
Efter ungefär 5-10 minuter når värmeelementet korrekt temperatur för
grillning. När du grillar mat kan du vrida termostatens vred till en lägre nivå
och/eller ytta grillracket till mittenläget eller det övre läget.
Grillen kan också användas för att hålla maten varm: genom att vrida
termostatens vred till en lägre nivå kan man minimera intervallen mellan att
värmeelementet slås på och av.
Vattnet i grillpannan förångas under användningen. Så du måste fylla på
vatten regelbundet. Häll inte vatten på värmeelementet.
När grillningen är avslutad, vrid termostaten till ”0” (avstängd) och koppla
bort grillen från eluttaget.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Dra ut kontakten ur uttaget och låt apparaten svalna. Torka av apparaten
med en mjuk lätt fuktad trasa. Låt inte vatten eller någon annan vätska
komma in i apparaten.
Använd aldrig något slipande rengöringsmedel eller stålull när du rengör
strykjärnet, eftersom ytorna kan repas.
Töm ut kvarvarande vatten ur vattenbehållaren, och lämna aldrig vatten i
behållaren över natten.
GARANTI
Denna produkt har en garanti på 24 beviljade månader. Din garanti är giltig
om produkten används i enlighet med instruktionerna och för det ändamål
som den skapades. Dessutom, skall ursprungsköpet (faktura, kassakvitto
eller kvitto) vidimeras med inköpsdatum, återförsäljarens namn och
artikelnummer på produkten.
För detaljerade garantivillkor, se vår servicewebbplats: service.princess.info
RIKTLINJER FÖR SKYDDANDE AV MILJÖN
Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den slutat
fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation för elektriskt och
elektroniskt hushållsavfall. Denna symbolen på apparaten, bruksanvisningen
och förpackningen gör dig uppmärksam på denna viktiga fråga. Materialen
som används i denna apparat kan återvinnas. Genom att återvinna hushållsap-
parater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö. Fråga de lokala myndig-
heterna var det nns insamlingsställen.
SUPPORT
Du hittar all tillgänglig information och reservdelar på service.princess.info!
ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
Il produttore non è responsabile di eventuali danni e lesioni
conseguenti alla mancata osservanza delle istruzioni.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal
costruttore, da un addetto all’assistenza o da persone analogamente
qualicate al ne di evitare pericoli.
Non spostare mai l’apparecchio tirandolo per il cavo e controllare che il
cavo non possa rimanere impigliato.
Collocare l’apparecchio su una supercie stabile e piana.
Non lasciare mai l’apparecchio senza sorveglianza.
Questo apparecchio ha uso esclusivamente domestico e deve essere
utilizzato soltanto per gli scopi previsti.
Tenere l’apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini minori
di 8 anni.
Lapparecchio può essere usato dai bambini dagli 8 anni in su e da persone
con ridotte capacità siche, sensoriali, mentali con mancanza di esperienza
e conoscenza se viene loro data la giusta supervision o istruzione riguardo
l’uso dell’apparecchio in modo sicuro e la comprensione dei rischi
coinvolti. I bambini non devono giocare con l’apparecchio. La pulizia e la
manutenzione dell’utente non deve essere eettuata da bambini a meno
che non siano maggiori di 8 anni e supervisionati.
La temperatura delle superci accessibili può essere alta quando
l’apparecchio è in funzione.
Il funzionamento di questo apparecchio non prevede l’utilizzo di un
timer esterno o di un telecomando separato.
Lapparecchio deve essere collegato a una presa di rete dotata di messa
a terra (per elettrodomestici di classe I).
Lapparecchio deve essere collegato a una presa di rete dotata di
dispositivo di protezione da correnti residue (RCD) con corrente residua
nominale di non oltre 30 mA.
AVVERTENZA: Non usare carbonella o combustibili simili con questo
apparecchio.
Per proteggervi da scosse elettriche, non immergere cavo, spina o
apparecchio in acqua o altri liquidi.
Lapparecchio è adatto per l’uso all’aperto.
Non usare carta stagnola con questo apparecchio.
Per evitare il surriscaldamento, non coprire l’apparecchio con materiale
solido o essibile come vassoi di alluminio, pellicola di alluminio o
vassoi fatti di altro materiale resistente al calore. L’uso di tali elementi
o materiali sulla griglia pregiudica la sicurezza del prodotto e può
provocare seri danni.
Riempire sempre la bistecchiera con acqua prima di accendere
l’apparecchio. L’acqua aiuta a rareddare la bistecchiera, riduce la
formazione di fumo e inoltre facilita la pulizia. Assicurarsi di mantenere
il livello dell’acqua tra i segni ‘Min. e ‘Max. in ogni momento durante
l’uso. L’indicatore di livello dell’acqua si può trovare all’interno della
bistecchiera. Assicurarsi che l’acqua non venga a contatto con l’elemento
riscaldante. Fare attenzione a non versare acqua sull’elemento riscaldante.
DESCRIZIONE DELLE PARTI
1. Spia di alimentazione
2. Volantino termostato
3. Base
4. Vassoio di gocciolamento
5. vetro
6. Cremagliera griglia
7. Cremagliera “tieni in caldo
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
Estrarre apparecchio e accessori dalla scatola. Rimuovere adesivi, pellicola
protettica o plastica dall’apparecchio.
Prima di usare l’apparecchio per la prima volta, pulire tutte le parti rimovibili
con un panno umido. Non utilizzare mai prodotti abrasivi.
Montaggio
- Fissare i manici sui due lati del serbatoio d’acqua con delle viti.
- Inserire il tubo di metallo dritto nei 2 fori della piastra di alluminio sui due lati.
- Fissare il vassoio d’alluminio nei fori frontali del serbatoio d’acqua
(vicino al pannello di controllo) con la vite più lunga. Posizionare
il pannello riscaldante ed il pannello di controllo nella bistecchiera.
Assicurare la parte metallica della bistecchiera sia inserita nel foro sotto
al pannello di controllo e sia montato correttamente.
- Fissare la cremagliera grill sulla parte superiore.
- Posizionare il grill sulla tavola. Assicurarsi che la griglia sia posizionata
in posizione sicura e stabile. Il cavo di alimentazione deve essere
posizionato correttamente in modo che nessuno possa inciampare
Riempire la bistecchiera con acqua no al segno ‘Max.
Lasciare riscaldare la griglia per un momento senza cibo sulla cremagliera. Questo
ridurrà l’odore all’accensione di una griglia nuova (possono essere emessi un
leggero odore ed un po di fumo - garantire una ventilazione suciente).
UTILIZZO
La bistecchiera deve essere riempita d’acqua no al segno ‘Max..
Fissare l’elemento riscaldante; quindi assicurarsi che la cremagliera della
griglia sia posizionata correttamente sull’elemento.
Inserire la spina nella presa di alimentazione .
Impostare la manopola di controllo del termostato alla posizione ‘Max..
Lindicatore luminoso si accende, e l’elemento riscaldante è acceso in modo
permanente.
Dopo circa 5-10 minuti l’elemento riscaldante raggiunge la giusta
temperatura per grigliare. Quando si grigliano gli alimenti, è possibile
riportare la manopola di controllo del termostato ad una posizione più
bassa e/o regolare la cremagliera alla posizione intermedia o superiore.
La griglia può anche essere usata per mantenere il cibo caldo: ruotando
la manopola di controllo del termostato ad una posizione inferiore, gli
intervalli tra l’accensione e lo spegnimento dell’elemento riscaldante
possono essere ridotti al minimo.
L’acqua nella bistecchiera evapora durante l’uso. Quindi si dovrà aggiungere
dell’acqua di tanto in tanto. Attenzione a non versare acqua sull’elemento
riscaldante.
Quando si nisce di grigliare, ruotare il termostato a “0” (posizione OFF) e
scollegare la griglia dalla presa di alimentazione elettrica.
PULIZIA E MANUTENZIONE
Staccare l’apparecchio dalla presa e lasciarlo rareddare. Utilizzare un panno
morbido appena umido per le superci. Non permettere che acqua o altri
liquidi penetrino all’interno.
Non utilizzare detergenti abrasivi o lana d’acciaio per pulire il ferro da stiro
per non graare le superci.
Svuotare e rabboccare acqua dal contenitore dell’acqua; non lasciare l’acqua
nel contenitore dell’acqua per tutta la notte.
GARANZIA
Questo prodotto è garantito per 24 mesi. La garanzia è valida se il prodotto
viene utilizzato in accordo alle istruzioni e per lo scopo per il quale è stato
realizzato. Inoltre, deve essere fornita la prova di acquisto originale (fattura,
scontrino o ricevuta) riportante la data di acquisto, il nome del rivenditore e
il codice del prodotto.
Per i dettagli delle condizioni di garanzia, consultare il nostro sito web:
service.princess.info
LINEE GUIDA PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
Al termine del suo utilizzo questo apparecchio non deve essere gettato
tra I riuti domestici, ma deve essere consegnato ad un punto centrale
di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dome-
stiche. Questo simbolo sull’apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione
mettono in evidenza questo problema importante. I materiali usati in questo
apparecchio possono essere riciclati. Riciclando i dispositivi domestici puoi
contribuire alla protezione del nostro ambiente. Contattare le autorità locali
per informazioni in merito ai punti di raccolta.
ASSISTENZA
È possibile trovare informazioni e parti di ricambio su service.princess.info!
CUIDADOS IMPORTANTES
Se não seguir as instruções de segurança, o fabricante não pode ser
considerado responsável pelo dano.
Se o cabo eléctrico estiver danicado, deverá ser substituído pelo
fabricante, pelo seu agente de serviço ou outras pessoas com a mesma
qualicação de modo a evitar perigos.
Nunca mova o aparelho puxando o cabo e certique-se de que nunca
ca preso.
O aparelho deve ser colocado numa superfície plana e estável.
Nunca utilize o aparelho sem supervisão.
Este aparelho destina-se apenas a uma utilização doméstica e para os
ns para os quais foi concebido.
Mantenha o aparelho e o respetivo cabo de alimentação fora do
alcance de crianças com menos de 8 anos de idade.
O aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 ou mais anos de
idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou
sem experiência e competência desde que o façam sob supervisão ou
tenham recebido instruções sobre a utilização do aparelho de forma
segura e desde que compreendam os perigos envolvidos. As crianças
não devem brincar com o aparelho. As operações de limpeza e a
manutenção não devem ser realizadas por crianças, exceto se estas
tiverem 8 ou mais anos de idade e o façam sob supervisão.
A temperatura das superfícies acessíveis poderá ser elevada quando o
aparelho está em funcionamento.
Este aparelho não se destina a ser operado através de um temporizador
externo ou sistema de controlo à distância independente.
O aparelho deverá ser ligado a uma saída de tomada com contacto de
terra (para aparelhos de classe I).
O aparelho tem de estar ligado a uma tomada protegida por um
dispositivo de corrente residual (DCR) com uma corrente residual
nominal com um máximo de 30 mA.
ATENÇÃO: Não se pode utilizar carvão e outros materiais combustíveis
neste aparelho.
Para se proteger de choque eléctrico, não mergulhe o cabo, a cha ou o
aparelho em água ou noutro líquido.
Este aparelho pode ser utilizado ao ar livre.
Não utilize papel prateado com este aparelho.
Este aparelho não deve ser tapado com materiais sólidos ou exíveis,
tipo papel de alumínio e tabuleiros de alumínio ou de outros materiais
resistentes ao calor. A utilização de tais materiais na grelha poderá por
em causa a segurança do aparelho e danicá-lo seriamente.
Encha sempre o grelhador com água antes de o ligar. A água ajuda a
evitar o sobreaquecimento do grelhador, a reduzir acumulação de fumo
e facilita a lavagem. Assegure-se de que o nível da água ca sempre entre
as marcas “Min. e “Max. durante o funcionamento. O indicador do nível
de água está localizado dentro do grelhador. Assegure-se de que a água
não entra em contato com o elemento de aquecimento. Tenha especial
cuidado ao deitar a água para não molhar o elemento de aquecimento.
DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES
1. Indicador de energia
2. Botão do termóstato
3. Base
4. Tabuleiro de recolha de gordura
5. Protecção contra correntes de ar
6. Placa de grill
7. Placa para manter a comida quente
ANTES PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
Retire o aparelho e os acessórios da caixa.Retire os autocolantes, o papel de
protecção ou o plástico do aparelho.
Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe todas as peças
amovíveis com um pano húmido. Nunca utilize produtos abrasivos.
Montagem
- Fixe as pegas em ambos os lados do tabuleiro de água com os parafusos.
- Insira o tubo de metal a direito através dos 2 orifícios da placa de
alumínio em ambos os lados.
- Aperte o tabuleiro de alumínio nos dois orifícios frontais do tabuleiro
de água (ao lado do painel de controlo) com o parafuso maior. Coloque
o elemento de aquecimento e o painel de controlo no grelhador.
Assegure-se de que a parte metálica do grelhador entra no orifício do
painel de controlo, e monte-a correctamente.
- Fixe a placa de grill no cimo.
- Coloque o grelhador na mesa. Assegure-se de que o grelhador foi
colocado de maneira segura e estável. O cabo de alimentação deve ser
colocado de maneira a que ninguém tropece nele.
Encha o grelhador com água até à marca “Max..
Deixe o grelhador aquecer durante uns instantes antes de colocar qualquer
alimento. Isto irá reduzir o cheiro emitido quando se liga pela primeira vez
um grelhador (pode haver um pouco de fumo e um cheiro ligeiro, assegure-
se de que há boa ventilação).
UTILIZAÇÃO
O grelhador deve ser enchido com água até à marca “Max..
Fixe o elemento de aquecimento, e em seguida assegure-se de que a placa
de grill está correctamente inserida no elemento.
Ligue a cha de alimentação à corrente.
Rode o botão do termostato para a posição “Max.. A luz indicadora ir-se-á
acender, e o elemento de aquecimento irá car ligado permanentemente.
O elemento de aquecimento irá atingir a temperatura ideal para grelhar ao
m de aproximadamente 5-10 minutos. Enquanto grelha os alimentos, pode
rodar o botão do termostato para uma posição mais baixa e/ou ajustar a
posição da placa de grill para a posição média ou topo.
O grelhador também pode ser utilizado para manter a comida quente:
ao rodar o botão do termostato para a posição mais baixa, o intervalo
de tempo em que o elemento de aquecimento se liga e desliga pode ser
reduzido ao mínimo.
A água presente no grelhador irá evaporar-se durante o funcionamento. Por
isso, deve encher com água de tempos a tempos. Tenha cuidado ao deitar a
água para não molhar o elemento de aquecimento.
Quando terminar de grelhar, rode o termostato para a posição “0” (desligar)
e desligue o grelhador da corrente.
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Desligue o aparelho da tomada e deixe-o arrefecer. Utilize um pano suave
e húmido para limpar a superfície do aparelho. Não deixe entrar água ou
qualquer outro líquido no interior do aparelho.
Não utilize qualquer detergente abrasivo ou esfregão palha-de-aço para
limpar o ferro, dado que poderiam arranhar as superfícies.
Esvazie qualquer água restante no depósito da água, não a deixe car no
depósito de um dia para o outro.
GARANTIA
Este produto possui uma garantia de 24 meses. A sua garantia é válida se
utilizar o produto de acordo com as instruções e com a nalidade para a
qual foi criado. Além disso, a compra original (factura ou recibo da compra)
deverá conter a data da compra, o nome do vendedor e o número de artigo
do produto.
Para obter as condições de garantia detalhadas, consulte o nosso Website de
serviço: service.princess.info
ORIENTÕES PARA A PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Este aparelho não deve ser colocado juntamente com os resíduos do-
mésticos no nal do seu tempo de vida útil, deve ser entregue num local
adequado para reciclagem de aparelhos domésticos eléctricos e electrónicos.
Este símbolo indicado no aparelho, no manual de instruções e na embalagem
chama a sua atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados
neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar electrodomésticos usados
está a contribuir para dar um importante passo na protecção do nosso meio
ambiente. Peça às autoridades locais informações relativas aos pontos de
recolha.
ASSISTÊNCIA
Encontrará toda a informação disponível e peças em service.princess.info!
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z
niestosowania się do instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.
Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony należy go wymienić u
producenta, przedstawiciela serwisu lub wykwalikowaną osobę w celu
uniknięcia zagrożenia.
Urządzenia nie należy nigdy przenosić, ciągnąc za kabel, a także należy
uważać, aby kabel się nie zaplątał.
Urządzenie należy umieszczać na stabilnej i poziomej powierzchni.
Nigdy nie należy zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
Urządzenie to może być używane wyłącznie do celów domowych i
tylko zgodnie z przeznaczeniem.
Trzymać urządzenie wraz z przewodem z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.
Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby z
ograniczonymi zycznymi, czuciowymi oraz mentalnymi możliwościami
lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały nadzorowane lub
poinstruowane, jak użyć urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją
ewentualne ryzyko. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieciom
nie wolno zajmować się czyszczeniem ani konserwacją urządzenia,
chyba, że ukończyły 8 lat i są nadzorowane.
Podczas pracy urządzenia temperatura jego dostępnych powierzchni
może być wysoka.
Urządzenie nie powinno być używane w połączeniu z zewnętrznym
wyłącznikiem czasowym lub osobnym urządzeniem sterującym.
Urządzenie musi być podłączone do gniazdka elektrycznego z
uziemieniem (dla urządzeń klasy I).
Urządzenie musi być podłączone do gniazdka elektrycznego
zabezpieczonego wysokoczułym bezpiecznikiem różnicowoprądowym
(RCD) - prąd zadziałania nie większy od 30 mA.
OSTRZEŻENIE: Węgiel drzewny oraz podobne materiały nie mogą być
wykorzystywane w tym urządzeniu.
Aby chronić siebie przed porażeniem prądem, nie należy zanurzać
kabla, wtyczki ani urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.
To urządzenie przeznaczone jest do użytku na zewnątrz.
Nie można na nim korzystać z papieru metalizowanego ‚srebrnego’.
Aby uniknąć przegrzania, urządzenie nie powinno być przykrywane
żadnym solidnym lub giętkim materiałem, np.: tacką aluminiową, folią
aluminiową lub tackami wykonanymi z termoodpornego materiału.
Użycie takich przedmiotów lub materiału na grillu może mieć
negatywny wpływ na bezpieczeństwo produktu i może doprowadzić
do poważnych szkód.
Zawsze napełnij patelnię grillową wodą przed jej włączeniem. Woda
pomaga schłodzić patelnię grillową, obniża wydzielanie się dymu i
pomaga w jej czyszczeniu. Upewnij się, że poziom wody jest pomiędzy
oznaczeniami ‘Min. i ‘Max. na patelni. Wskaźnik poziomu wody znajduje
się na wewnętrznej stronie patelni. Dopilnuj, aby woda nie weszła w
kontakt z elementem grzejnym. Nie rozlewaj wody na element grzejny.
OPIS CZĘŚCI
1. Wskaźnik zasilania
2. Pokrętło termostatu
3. Podstawa
4. Taca na skropliny
5. Osłona przed wiatrem
6. Ruszt grilla
7. Ruszt do podgrzewania
PEZRD PIERWSZE UŻYTKOWANIE
Urządzenie i akcesoria należy wyjąć z pudełka. Z urządzenia należy usunąć
naklejki, folię ochronną lub elementy plastikowe.
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy wytrzeć wszystkie wyjmowane
części wilgotną szmatką. Nigdy nie należy używać szorstkich środków
czyszczących.
Montaż
- Przymocuj śrubkami uchwyty po obu stronach zbiornika na wodę.
- Przełóż prostą, metalową rurkę przez 2 otwory po obu stronach tacki
aluminiowej.
- Przymocuj aluminiową tackę do otworów z przodu zbiornika na wodę
(obok panelu kontrolnego) najdłuższą ze śrub. Umieść element grzejny
i panel kontrolny w patelni grillowej. Upewnij się, że metalowa część
patelni grillowej wsunięta jest w otwór pod panelem kontrolnym, i że
jest poprawnie zamontowana.
- Na górze zamocuj półkę grillową.
- Umieść grill na stole. Upewnij się, że grill jest ustawiony bezpiecznie i
stabilnie. Kabel zasilania powinien być poprowadzony w taki sposób,
aby nie można się było o niego potknąć.
Napełnij patelnię grillową wodą do oznaczenia ‘Max..
Pozwól grillowi przez chwilę nagrzewać się bez umieszczania żadnego
jedzenia na ruszcie. Zmniejszy to wydzielanie się charakterystycznego
zapachu po włączeniu nowego grilla po raz pierwszy (może wydzielać
się specyczny zapach i niewielka ilość dymu - zapewnij odpowiednią
wentylację).
UŻYTKOWANIE
Patelnia grill musi być napełniona wodą do oznaczenia ‘Max..
Zamontuj element grzejny; upewnij się następnie, że ruszt grill jest
właściwie umieszczony na elemencie grzejnym.
Włóż wtyczkę do kontaktu.
Ustaw pokrętło termostatu w pozycji ‘Max.. Włączy się lampka kontrolna oraz
element grzejny.
Po około 5-10 minutach element grzejny osiągnie temperaturę odpowiednią
do grillowania. Podczas grillowania jedzenia możesz przekręcić pokrętło
termostatu na niższa temperaturę i/lub wyregulować wysokość rusztu - na
środek lub wyżej.
Grill może być również wykorzystany do podgrzewania jedzenia: po
przekręceniu pokrętła termostatu na niższą pozycję, odstęp pomiędzy
włączaniem i wyłączaniem się elementu grzejnego zostanie zredukowany
do minimum.
Podczas użytkowania, woda paruje z patelni grillowej. Musisz jej od czasu do
czasu dolewać. Uważaj, by nie rozlać wody na element grzejny.
Po skończonym grillowaniu przekręć pokrętło termostatu na „0” (wyłączony)
i wyciągnij wtyczkę z kontaktu.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Urządzenie należy odłączyć od zasilania i odstawić do ostygnięcia. Powierzchnię
urządzenia należy wytrzeć miękką i nieznacznie wilgotną szmatką. Należy
uważać, aby woda lub inne płyny nie dostały się do wnętrza urządzenia.
Do czyszczenia żelazka nie należy używać żrących detergentów ani
druciaków, ponieważ mogą one porysować jego powierzchnię.
Ze zbiornika należy wylewać pozostałą wodę; nie należy jej zostawiać w
zbiorniku na wodę.
GWARANCJA
Ten produkt posiada gwarancję na 24 miesiące. Gwarancja jest ważna,
jeśli produkt używano zgodnie z instrukcjami i w celu, do którego został
przeznaczony. Dodatkowo należy dołączyć oryginalne potwierdzenie
zakupu (faktura, kwit sprzedaży lub paragon) z datą zakupu, nazwą
sprzedawcy oraz numerem pozycji produktu.
W celu uzyskania szczegółowych warunków gwarancji należy odwiedzić
nasza stronę internetową: service.princess.info
WYTYCZNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Po zakończeniu okresu żywotności urządzenia tego nie należy wyrzucać
wraz z odpadami domowymi; urządzenie to powinno zostać zutylizo-
wane w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych. Symbol ten znajdujący się na urządzeniu, w instrukcji obsługi
i na opakowaniu zwraca uwagę na tę ważną kwestię. Materiały, z których
wytworzono to urządzenie, nadają się do przetworzenia. Recykling zużytych
urządzeń gospodarstwa domowego jest znaczącym wkładem użytkownika w
ochronę środowiska. W celu uzyskania informacji dotyczących punktów zbiórki
należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych.
WSPARCIE
Wszystkie dostępne informacje oraz części zapasowe znaleźć można na stronie
service.princess.info!
SV BruksanvisningIT Manuale utente
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
V prípade ignorovania bezpečnostných pokynov výrobca nie je
zodpovedný za prípadné poškodenie.
V prípade, že je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca,
jeho servisný technik alebo podobné kvalikované osoby, aby sa
predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.
Zariadenie nikdy neprenášejte ťahaním za kábel a uistite sa, že sa kábel
nemôže zaseknúť.
Zariadenie musí byť umiestnené na stabilnom a rovnom povrchu.
Nikdy nenechávajte zariadenie zapnuté bez dozoru.
Toto zariadenie sa môže používať iba vdomácnosti za účelom, na ktorý
bolo vyrobené.
Prístroj a prívodný kábel držte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
Prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov a vyššie, osoby
s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami alebo bez patričných skúseností a znalostí, pokiaľ su
pod dohľadom alebo dostali inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja
bezpečným spôsobom arozumie prípadným nebezpečenstvám. Deti sa
nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti,
ktoré sú mladšie ako 8 rokov abez dozoru.
Počas prevádzky zariadenia môžu byť teploty prístupných povrchov vysoké.
Toto zariadenie nie je určené na to, aby fungovalo s externým
časovačom, alebo ovládané pomocou systému diaľkového ovládania.
Spotrebič musí byť zapojený do uzemnenej elektrickej zásuvky (pre
spotrebiče triedy I).
Spotrebič musí byť zapojený do zásuvky s prúdovým chráničom s
menovitým zvyškovým prúdom neprevyšujúci 30 mA.
VÝSTRAHA: Do zariadenie sa nesmie vkladať drevené uhlie ani podobné
palivo.
Napájací kábel, zástrčku ani zariadenie neponárajte do vody ani do
žiadnej inej kvapaliny, aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom.
Spotrebič je vhodný pre používanie vonku.
Strieborný papier sa nesmie pri tomto spotrebiči používať.
Aby sa zamedzilo prehriatiu, tento spotrebič sa nesmie zakrývať
žiadnym pevným materiálom, ako je hliníková tácka, hliníková fólia
alebo tácky vyrobené z iných ohňovzdorných materiálov. Používanie
takýchto jednotiek alebo materiálov na grile by oslabilo bezpečnosť
vášho výrobku a mohlo by to viesť k vážnemu poškodeniu.
Grilovaciu panvicu vždy naplňte vodou, predtým ako spotrebič zapnete.
Voda pomáha ochladeniu grilovacej panvice, znižuje vytváranie
dymu a tiež uľahčuje čistenie. Zabezpečte, aby sa hladina vody počas
používania vždy udržiavala medzi značkami „Min.“ a „Max.“ . Ukazovateľ
hladiny vody je možné nájsť vo vnútri grilovacej panvice. Zabezpečte,
aby voda neprišla do kontaktu s ohrievacím prvkom. Dajte pozor, aby sa
na ohrievací prvok nevyliala voda.
POPIS SÚČASTÍ
1. Indikátor napájania
2. Regulátor teploty
3. Základňa
4. Tácka na zachytávanie tuku
5. Sklo
6. Grilovacia mriežka
7. Mriežka na udržiavanie tepla
PRED PRVÝM POUŽITÍM
Zariadenie a príslušenstvo vyberte z obalu. Zo zariadenia odstráňte nálepky,
ochrannú fóliu alebo plastové vrecko.
Pred prvým použitím zariadenia utrite všetky vyberateľné diely vlhkou
handričkou. Nikdy nepoužívajte drsné výrobky.
Montáž
- Upevnite rúčky na dve strany nádržky na vodu s pomocou skrutiek.
- Vložte rovnú kovovú rúrku cez 2 otvory hliníkovej platne na dvoch stranách.
- Upevnite hliníkovú tácku predných otvoroch nádržky na vodu (vedľa
ovládacej skrinky) prostredníctvom najdlhšej skrutky. Umiestnite
ohrievací prvok a ovládaciu skrinku do grilovacej panvice. Zabezpečte,
aby kovová časť grilovacej panvice bola vložená do otvoru pod
ovládacou skrinkou, a namontujte ju správne.
- Upevnite nahor grilovaciu mriežku.
- Umiestnite gril na stôl. Zabezpečte, aby bol gril umiestnený v bezpečnej
a stabilnej polohe. Napájací kábel by sa mal umiestniť vhodne, aby sa na
ňom nikto nemohol potknúť.
Naplňte grilovaciu panvicu vodou až po značku „Max..
Dovoľte, aby sa gril na chvíľu zohrial bez akejkoľvek potraviny na mriežke.
Toto zníži zápach pri prvom zapnutí nového grilu (jemný zápach a malý dym
sa môžu vyskytnúť - zabezpečte dostatočné vetranie).
POUŽÍVANIE
Grilovacia panvica sa musí naplniť vodou až po značku „Max..
Upevnite ohrievací prvok; potom zabezpečte, aby sa grilovacia mriežka
správne umiestnila na prvok.
Vložte zástrčku do zásuvky napájania.
Nastavte ovládací gombík termostatu do jeho polohy „Max.. Zapne sa
indikátor svetla a ohrievací prvok je stále zapnutý.
Po približne 5-10 minútach dosiahne ohrievací prvok správnu teplotu
pre grilovanie. Keď grilujete potraviny, môžete otočiť ovládací gombík
termostatu naspäť na nižšiu polohu a/alebo upraviť grilovaciu mriežku do
stredovej alebo vyššej polohy.
Gril sa tiež môže používať na udržiavanie potravín teplými: otočením
ovládacieho gombíka termostatu naspäť na nížšiu polohu sa zapínanie a
vypínanie intervalov ohrievacieho prvku môže znížiť na minimum.
Voda v grilovacej panvici sa bude počas používania vyparovať. Takže musíte
vodu z času na čas doplniť. Buďt eopatrní, aby sa voda nevyliala na ogrievací
prvok.
Po ukončení grilovania otočte termostat na „0“ (poloha vypnutia) a odpojte
gril zo zásuvky napájacieho zdroja.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Vytiahnite zariadenie a nechajte ho ochladiť. Použite mäkkú, mierne vlhkú
tkaninu na utretie povrchov zariadenia. Nedovoľte, aby sa do prístroja
nedostala žiadna voda ani iná tekutina.
Nepoužívajte žiadne abrazívne a brúsne hrubé čistiace prostriedky
alebo drôtenku na čistenie riadu na vyčistenie žehličky, pretože to môže
poškriabať a zničiť povrchy.
Vyprázdnite akúkoľvek zostávajúcu vodu z vodnej nádržky, nenechávajte
vodu počas noci v nádržke na vodu.
ZÁRUKA
Tento výrobok je so zárukou na 24 mesiacov. Vaša záruka je platná, ak je
výrobok používaný podľa a v súlade s inštrukciami a na účely, na ktoré
bol vyrobený. A navyše, originálny nákup (faktúra, účtenka, predajný
pokladničný blok alebo potvrdenie o nákupe.
Podrobné záručné podmienky nájdete na našej servisnej webovej stránke:
service.princess.info
SMERNICE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Toto zariadenie sa na konci životnosti nesmie likvidovať s bežným
komunálnym odpadom, ale musí sa zaniesť na miesto, kde sa recyklujú
elektrické zariadenia a spotrebná elektronika. Tento symbol na zariadení, v
návode na obsluhu a na obale vás na túto dôležitú skutočnosť upozorňuje. Ma-
teriály použité na toto zariadenie je možné recyklovať. Recykláciou použitých
domácich spotrebičov významne prispievate k ochrane životného prostredia.
Informácie o zbernom mieste vám poskytnú miestne úrady.
PODPORA
Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na webovej lokalite
service.princess.info!
SK Návod na použitieCS Návod na použití
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Princess 112247 Uživatelský manuál

Kategorie
Grilování
Typ
Uživatelský manuál
Tato příručka je také vhodná pro