Arctic K481 Uživatelský manuál

Značka
Arctic
Kategorie
klávesnice
Modelka
K481
Typ
Uživatelský manuál
ARCTIC Switzerland
Huobstrasse 4, 8808, Pfäffikon, Switzerland
Žádnou ást tohoto návodu v etn výrobk v n m popsaných nelze reprodukovat, p enášet,
obnovovat v systémech obnovy nebo p ekládat do žádného jazyka krom dokumentace, kterou
si uschová kupující pro ú ely zálohy, bez výslovného písemného souhlasu spole nosti ARCTIC
COOLING (HK) Ltd. Spole nost ARCTIC COOLING, její p edstavitelé nebo zam stnanci
nenesou žádnou odpov dnost za nep ímé škody a náhodné i následné plynoucí z vad nebo
chyb v tomto návodu nebo výrobku.
č č
č č
č
č
ě ů ě ř
ř ě
ř ě
ě ř ť
Copyright
2011 ARCTIC COOLING (HK) Ltd. Všechna práva vyhrazena.
ARCTIC Switzerland
Huobstrasse 4, 8808, Pfäffikon, Switzerland
A kézikönyv egyik fejezete sem tartalmazza a termékek részletes leírását.Utángyártható,
továbbítható, visszatérítési rendszerben tárolható, bármely nyelvre bármilyen formában
lefordítható, kivéve a vásárló részére kiállított dokumentumokat, melyek a vásárló érdekeit
szolgálják, az ARCTIC COOLING (HK) Ltd. írott beleegyezése nélkül. Az ARCTIC COOLING
vezet i, illetve alkalmazottai nem vállalnak felel séget semmilyen a termékb l vagy
kézikönyvb l ered közvetett hibáért, sérülésért vagy részleges sérülésért.
ő ő ő
ő ő
Copyright
2011 ARCTIC COOLING (HK) Ltd. Minden jog fenntartva.
ARCTIC Switzerland
Huobstrasse 4, 8808, Pfäffikon, Switzerland
Ca y podr cznik lub jego cz ci oraz wszelkie opisane w nim produkty s obj te zakazem
powielania, przesy ania, zapisu w systemach przechowywania informacji oraz t umaczenia na
jakikolwiek j zyk obcy w jakiejkolwiek postaci i jakimikolwiek rodkami, z wy czeniem
przys uguj cego nabywcy prawa do przechowywania kopii zapasowej dokumentacji.
Odst pstwo od tego zakazu jest mo liwe tylko na podstawie pisemnego zezwolenia
wystawionego przez ARCTIC COOLING (HK) Ltd. W adnym wypadku dyrektorzy lub
pracownicy spó ki ARCTIC COOLING nie ponosz odpowiedzialno ci za jakiekolwiek szkody
wynik e z braków lub b dów w tym podr czniku lub produkcie.
ł ę ęś ą ę
ł ł
ę ś łą
ł ą
ę ż
ż
ł ą ś
ł łę ę
Copyright
2011 ARCTIC COOLING (HK) Ltd. Wszelkie prawa zastrze one.ż
ARCTIC Switzerland
Huobstrasse 4, 8808, Pfäffikon, Switzerland
Niets in deze handleiding (waaronder de producten die in deze handleiding worden beschreven)
mag worden gereproduceerd, overgedragen, opgeslagen in een archiefsysteem of vertaald in
welke taal, in welke vorm of op welke wijze dan ook, met uitzondering van documentatie die de
koper als back-up bewaart, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ARCTIC
COOLING (HK) Ltd. In geen enkel geval is ARCTIC of zijn de leidinggevenden of werknemers
van ARCTIC COOLING verantwoordelijk voor enige indirecte schade, incidentele schade of
gevolgschade die voortkomt uit enig defect of enige fout in deze handleiding of het product.
Copyright
2011 ARCTIC COOLING (HK) Ltd. Alle rechten voorbehouden.
ARCTIC Switzerland
Huobstrasse 4, 8808, Pfäffikon, Switzerland
Ingen del av den här bruksanvisningen, inklusive produkter som beskrivs i den, får återges,
överföras, lagras eller översättas till något språk, oavsett form och medel, utom om det gäller
dokumentation som användaren behöver för säkerhetskopior, utan uttryckligt skriftligt tillstånd
från ARCTIC COOLING (HK) Ltd. ARCTIC COOLING och dess chefer eller anställda kan aldrig
hållas ansvariga för indirekta, ofrivilliga eller följdskador som uppstår på grund av fel i den här
bruksanvisningen eller produkten.
Copyright
2011 ARCTIC COOLING (HK) Ltd. Alla rättigheter reserveras.
Další informace získáte na www.arctic.ac
Návod pro uživatele
További információért kérjük, látogasson el honlapunkra: www.arctic.ac
Használati útmutató
Wi cej informacji mo na znale na stronie www.arctic.acę ż źć
Instrukcja obs ugił
Ga naar www.arctic.ac voor meer informatie.
Gebruikershandleiding
CZ HU PL
NL
SE
Användarmanual
För ytterligare information, kontakta www.arctic.ac
K481
EQUIPMENT EQUIPMENT EQUIPMENT EQUIPMENT EQUIPMENT
K481 K481 K481
K481
1. K aktivaci íselných klávesnic v šedé barv zmá kn te
jednou klávesu Num Lock
2. Pro aktivaci funk ních kláves v modré barv podržte
klávesu Fn
3. Pokud bude klávesnice v ne innosti po dobu 4 minut,
bude automaticky aktivován režim spánku. K reaktivaci
dotykových desek stiskn te libovolnou klávesu.
č č
č
č
ě ě
ě
ě
Instalace
Režim klávesnice
ON/OFF
Telepítés
Billenty zet módű
ON/OFF
Záruka
Na tento výrobek ARCTIC se poskytuje 2-letá omezená záruka. Další informace získáte na
warranty.arctic.ac
Funkce vícedotykové desky
Pohn te kurzoremě
x2
Činnost prstu:
Kliknutí levým
tla ítkem myšič
Kliknutí prost edním
tla ítkem myši
ř
č
Kliknutí pravým
tla ítkem myšič
Dvojkliknutí levým
tla ítkem myšič
Posu teň
Svislý posun
Varování:
• Baterie vkládejte se správnou polaritou (+) a (-).
• Baterie neotevírejte.
• Baterie neodhazujte do ohn
šujte použité a nové baterie, odlišné zna
ě.
Nesmě čky nebo typy.
Nenabí jejte nedobí jecí baterie.
Funkce myši:
Garancia
Az ARCTIC termékeire 2 éves korlátozott garancia vonatkozik. További információért kérjük,
látogasson el honlapunkra: warranty.arctic.ac
Multitouch funkció
Kurzor mozgatása
x2
Bal kattintás
Középs gomb kattintáső
Jobb kattintás
Bal gomb dupla kattintás
Húzás
Függ leges görgetéső
Figyelmeztet sé
• Az elemeket mindig a megfelelő polaritással helyezze be, (+) és (-).
Ne nyissa fel az elemeket.
Az elemeket ne dobja tűzbe.
Soha ne használjon egyszerre régi és új elemeket, továbbá eltérő gyártótól származó vagy
típusú elemeket.
1. Naci nij jednokrotnie klawisz Num Lock, aby uaktywni
klawisze numeryczne w kolorze szarym.
2. Przytrzymaj wci ni ty klawisz Fn, aby w czy klawisze
funkcyjne w kolorze niebieskim
3. Klawiatura pozostaj ca bezczynnie przez 4 minuty
przechodzi automatycznie w tryb u pienia, naci nij
dowolny klawisz, aby uaktywni pad dotykowy.
ś ć
ś ę łą ć
ą
ś ś
ć
Instalacja
Tryb pracy klawiatury
ON/OFF
Gwarancja
Ten produkt ARCTIC jest obj ty dwuletni , ograniczon gwarancj . Wi cej informacji mo na
znale na stronie warranty.arctic.ac
ę ą ą ą ę ż
źć
Funkcja pada wielodotykowego
Przesu wska nikń ź
x2
Czynno ci palca:ś
Klikni cie lewym
przyciskiem
ę
Klikni cie rodkowym
przyciskiem
ę ś
Klikni cie prawym
przyciskiem
ę
Dwukrotne klikni cie
lewym przyciskiem
ę
Przeci gni cieą ę
Przewijanie w pionie
Uwaga:
• Przy wkładaniu akumulatorków zwracać uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+) i (-).
Nie otwierać baterii.
Nie wrzucać baterii do ognia.
Nie mieszać ze sobą nowych i starych baterii ani baterii różnych typów I marek.
Nie należy ładować baterii jednorazowych.
Funkcja myszy:
1. Druk eenmaal op de NumLock-toets om de grijze
functietoetsen te activeren.
2. Houd de Fn-toets ingedrukt om de blauwe
functietoetsen te activeren.
3. Slaapmodus zal automatisch worden ingeschakeld als
het toetsenbord 4 minuten niet wordt gebruikt.Druk op
een toets van het toetsenbord om het touchpad
opnieuw te activeren.
Installatie
Toetsenbordmodus
ON/OFF
Garantie
Voor dit ARCTIC-product geldt een beperkte garantie van twee jaar. Ga naar warranty.arctic.ac
voor meer informatie.
Beweeg cursor
x2
Linkermuisklik
Middeltoetsklik
Rechtermuisklik
Dubbele linkermuisklik
Slepen
Verticaal scrollen
Waarschuwing:
• Batterijen moeten met de (+) en de (-) in de juiste richting worden geplaatst.
• Haal de batterijen niet uit elkaar.
• Gooi batterijen nooit in het vuur.
• Plaats geen gebruikte en nieuwe batterijen, of batterijen van verschillende merken of typen
door elkaar.
1. Tryck på Num Lock-knappen en gång för att aktivera
siffertangenterna i grått.
2. Håll knappen Fn intryckt för att aktivera
funktionsknapparna i blått.
3. Viloläge aktiveras automatiskt om tangenbordet inte
aktiveras i 4 minuter. Tryck på vilken tangent som helst
för att aktivera pekplattan igen.
Tangentbordsläge
ON/OFF
Pekplatta med multitouch-funktion
Flytta markören
x2
Vänsterklicka
Mittenklicka
Högerklicka
Dubbelvänsterklicka
Dra
Skrolla vertikalt
Garanti
Den här ARCTIC-produkten inkluderar ett 2 års begränsad garanti. För ytterligare information,
kontakta warranty.arctic.ac
Varning:
• Batterierna ska vara rättvända då de sätts in, (+) och (-).
• Öppna inte batterierna.
• Släng inte några batteri I eld.
• Blanda inte använda och nya batterier, eller batterier av olika märken eller typer.
• Ladda aldrig icke-laddningsbara batterier.
1. Nyomja meg a Num Lock gombot a numerikus
billenty zet szürke gombjainak aktiválásához.
2. A kéken látható funkciógombok aktiválásához tartsa
lenyomva az Fn gombot.
3. Ha a billenty zethez 4 percig nem nyúl, akkor a
rendszer automatikusan készenléti üzemmódba
kapcsol A touch pad újraaktiválásához nyomja meg
bármelyik billenty t.
ű
ű
ű
Fingeråtgärd:Musfunktion:
Ujjmozdulat:Egér funkció:
Multi-touchpad functie
Vingeractie:Muisfunctie:
Installation
/