König CMP-KEYPAD60 Specifikace

Značka
König
Kategorie
numerické klávesnice
Modelka
CMP-KEYPAD60
Typ
Specifikace
CMP-KEYPAD 60 & 65
MANUAL (p. 2)
Multi-touch keypad
MODE D’EMPLOI (p. 14)
Pavé numérique tactile multipoint
MANUALE (p. 26)
Tastierina multi-touch
BRUKSANVISNING (s. 50)
Multi-touch keypad
MANUAL DE UTILIZARE (p. 62)
Tastatură multi-touch
BRUGERVEJLEDNING (p. 74)
Multi-touch tastatur
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 38.)
Multi-touch egér
KÄYTTÖOHJE (s. 44)
Multi-touch-kosketuslevy
ANLEITUNG (s. 8)
Multi-Touch Keypad
GEBRUIKSAANWIJZING (p. 20)
Multi-touch keypad
MANUAL DE USO (p. 32)
Teclado táctil multifunción
NÁVOD K POUŽITÍ (s. 56)
Multi-dotyková klávesnice
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (σελ. 67)
Πληκτρολόγιο Πολλαπλής Επαφής
VEILEDNING (p. 80)
Multi-touch keypad
56
ČESKY
Úvod:
• Ovládejteprosímtentovýrobekpouzeprsty.Pokusíte-lisejejovládatperemnebojiným
ostrýmpředmětemmístošpičekprstů,mohlobydojítkjehopoškození.
• Multi-touchpadsemůžerovněžpoškodit,upustíte-lijejnebospadne-linanějnějaký
předmět.
• Multi-touchpadnenívodotěsný.Připoužívánímulti-touchpadunepoužívejtekapalinynebo
jedržtevbezpečnévzdálenosti.
• Nepoužívejtekčištěnímulti-touchpadualkoholanichemikálie.
Popis výrobku:
1)TlačítkoMode:
Přepínačprorežimmyši/režimklávesnice
• Režimmyši:profunkcimyšiamulti-dotykovou
funkci(můžetezačítpoužívatpoinstalaci
softwaru)
• Režimklávesnice:dotykovoufunkcímůžete
zapsatčíslo
2)Světelnýindikátorrežimu:
režimmyši–modrásignálkanesvítí(výchozístav)
režimklávesnice–modrásignálkasvítí
3)Oblasttouchpadu/klávesnice
4)KonektorUSB
5)Levétlačítko:
modrásignálkanesvítí(vrežimumyši):funkcejestejnájakoulevéhotlačítkamyši.
modrásignálkasvítí(vrežimuklávesnice):zapnekalkulačkunavašempočítači.
6)Pravétlačítko
modrásignálkanesvítí(vrežimumyši):funkcejestejnájakoulevéhotlačítkamyši.
modrásignálkasvítí(vrežimuklávesnice):funkcejestejnájakoutlačítkaZpětna
klávesnici.
Připojení multi-touchpadu k počítači:
• Zkontrolujte,zdamápočítačvolnýportUSB.Možnéjerovněž
připojeníkUSBhubu,avšaknejprveprověřteenergetickou
kapacituhubu.
• PřipojtekabelUSBmulti-touchpadukpočítači.
• Multi-touchpadbudekdispozicipoté,cojejpočítačidentifikuje.
57
ČESKY
Úvod:
• Ovládejteprosímtentovýrobekpouzeprsty.Pokusíte-lisejejovládatperemnebojiným
ostrýmpředmětemmístošpičekprstů,mohlobydojítkjehopoškození.
• Multi-touchpadsemůžerovněžpoškodit,upustíte-lijejnebospadne-linanějnějaký
předmět.
• Multi-touchpadnenívodotěsný.Připoužívánímulti-touchpadunepoužívejtekapalinynebo
jedržtevbezpečnévzdálenosti.
• Nepoužívejtekčištěnímulti-touchpadualkoholanichemikálie.
Popis výrobku:
1)TlačítkoMode:
Přepínačprorežimmyši/režimklávesnice
• Režimmyši:profunkcimyšiamulti-dotykovou
funkci(můžetezačítpoužívatpoinstalaci
softwaru)
• Režimklávesnice:dotykovoufunkcímůžete
zapsatčíslo
2)Světelnýindikátorrežimu:
režimmyši–modrásignálkanesvítí(výchozístav)
režimklávesnice–modrásignálkasvítí
3)Oblasttouchpadu/klávesnice
4)KonektorUSB
5)Levétlačítko:
modrásignálkanesvítí(vrežimumyši):funkcejestejnájakoulevéhotlačítkamyši.
modrásignálkasvítí(vrežimuklávesnice):zapnekalkulačkunavašempočítači.
6)Pravétlačítko
modrásignálkanesvítí(vrežimumyši):funkcejestejnájakoulevéhotlačítkamyši.
modrásignálkasvítí(vrežimuklávesnice):funkcejestejnájakoutlačítkaZpětna
klávesnici.
Připojení multi-touchpadu k počítači:
• Zkontrolujte,zdamápočítačvolnýportUSB.Možnéjerovněž
připojeníkUSBhubu,avšaknejprveprověřteenergetickou
kapacituhubu.
• PřipojtekabelUSBmulti-touchpadukpočítači.
• Multi-touchpadbudekdispozicipoté,cojejpočítačidentifikuje.
Jak používat multi-touchpad:
PropřepnutímezidvěmarůznýmifunkcemijetřebastisknouttlačítkoMode(obr.1).
Je-lipřipojen,budemulti-touchpadfungovatjakodotykovámyš.IndikátorLEDnebudesvítit.
Obětlačítka(zobrazenáníže)fungujíjakolevéapravétlačítkomyši.(obr.2)
Postisknutí--tlačítkaModelzemulti-touchpadpoužítjakonumerickouklávesnici,proindikaci
svítímodráLED.Dvětlačítkavespodníčástibudounynífungovatjakotlačítkoaktivace
kalkulačkyatlačítkoZpět.(obr.3)
obr.1 obr.2 obr.3
1 Oblasttouchpadu
2 Levétlačítkomyši
3 Pravétlačítkomyši
4 Oblastklávesnice
5 Tlačítkoaktivacekalkulačky
6 TlačítkoZpět
Instalace softwaru:
• VložteCDsovladačemdomechanikyCD/DVD-ROM.CDdiskbysemělspustit
automaticky.
Pokudne,řiďtesenížeuvedenýmipokyny:
I. Vyberte“Start”→“Tentopočítač”.
II. KliknětepravýmtlačítkemnaikonumechanikyCD/DVD-ROM.Kliknětena
automatickéspuštění.
• Řiďtesepokynynaobrazovce.
60
Poinstalacispatříteikonutouchpadu“ ”zobrazenouvpravodolenalištěsnástroji.
Kdispozicibudounásledujícímulti-dotykováznamení.
Zvětšit/zmenšitobrazovku Otáčení Vpřed/vzad
Svisléposouvání Posunutíprozobrazení
plochy
Posunutíprouzamčení
plochy
Specikace:
Operačnísystém: Windows7,WindowsVista,WindowsXP
Rozhraní: USB1.1
Vnějšírozměry: 94,5*80,0*9,0mm
Typklávesnice: touchpad
Napájení: přesportUSB
Provoznípodmínky: teplota0~50ºC(32až122ºF)
vlhkost~~95%RH(bezkondenzace)
Skladovacípodmínky: teplota-10~60ºC(-4až131ºF)
vlhkost~~90%RH(bezkondenzace)
Obsah balení:
• Multi-dotykováklávesnice
• CD-ROMsovladačemanávodemkobsluze
61
Údržba:
Kčištěnípoužívejtepouzesuchýhadřík.Nepoužívejtečisticírozpouštědlaaniabrazivní
prostředky.
Záruka:
Jakékolizměny,modikacenebopoškozenízařízenívdůsledkunesprávnéhozacházeníse
zařízenímrušíplatnostzáručnísmlouvy.
Obecné upozornění:
Designaspecikacevýrobkumohoubýtzměněnybezpředchozíhoupozornění.
Všechnalogaaobchodnínázvyjsouregistrovanéobchodníznačkypříslušnýchvlastníkůa
jsouchráněnyzákonem.
Probudoucípoužitíuschovejtetentonávodaobal.
Upozornění:
Tentovýrobekjeoznačentímtosymbolem.Toznamená,žesesvýrobkemmusí
zacházetjakosnebezpečnýmelektrickýmaelektronickýmodpademanelzejejpo
skončeníživotnostivyhazovatsběžnýmdomácímodpadem.Prolikvidacitěchto
výrobkůexistujízvláštnísběrnástřediska.
/