Braun 5-511 Uživatelský manuál

Kategorie
Epilátory
Typ
Uživatelský manuál
60
Český
Než začnete přístroj používat, pečlivě si
ečtěte návod k použití a uchovejte si jej
pro případ budoucí potřeby.
Varování
Z hygienických důvodů tento
přístroj nepůjčujte dalším oso-
bám.
Tento přístroj je vybaven speci-
álním kabelem (6) s integrova-
ným bezpečným, nízkonapěťo-
vým zdrojem energie.
Nevyměňujte ani nemanipulujte
s žádnou jeho částí. V opačném
případě se vystavujete riziku
zasažení elektrickým proudem.
Elektrické specifikace najdete
natištěny na speciálním kabelu.
Speciální kabel se automaticky
přizpůsobuje jakémukoli napětí
střídavého proudu kdekoli na
světě.
Tento přístroj je možné
používat ve vaně nebo
sprše. Z bezpečnostních
důvodů jej lze používat pouze
jako bezdrátový.
Děti starší osmi let a osoby se
sníženými fyzickými, smyslo-
vými či duševními schopnostmi
či nedostatkem zkušeností
nebo znalostí mohou přístroj
používat, pouze pokud byly
řádně poučeny o jeho bezpeč-
ném používání a chápou možná
rizika. Přístroj není určen jako
hračka pro děti. Čištění a
údržbu mohou provádět děti,
pouze pokud jsou starší osmi
let a jsou pod dozorem.
Zapnutý přístroj nesmí nikdy
přijít do styku s vlasy, řasami,
sponkami, aby nevznikalo
nebezpečí úrazu či zablokování
a poškození přístroje.
Popis
1 Kryt pro kontakt s pokožkou
2 Epilační hlava
3 Kontrolka nabíjení
4 Vypínač
5 Tlačítko pro uvolnění
6 Speciální síťový přívod
7 Masážní kryt (k dispozici u modelů
5-531 a 5-541)
8 Holicí hlava se zastřihovačem
(k dispozici u modelu 5-541)
9 Pinzeta se svítilnou (k dispozici u
modelu 5-531)
Nabíjení
ed použitím přístroj nabijte. Pomocí
speciálního kabelu (6) připojte zařízení
s vypnutým motorem do elektrické
zásuvky. Pro nejlepší výkon doporuču-
jeme vždy používat plně nabitý přístroj.
Doba nabíjení je přibližně 1 hodina.
Pokud kontrolka nabíjení bliká, přístroj
se nabíjí. Jakmile je baterie zcela
nabitá, kontrolka nabíjení se rozsvítí.
Po nabití používejte přístroj bez šňůry.
Kontrolka nabíjení během provozu svítí.
Pokud během používání kontrolka
zhasne, je potřeba přístroj nabít.
Na plné nabití je možné přístroj bezdrá-
tově provozovat po dobu až 30 minut.
Doporučujeme přístroj nabíjet, používat
a skladovat nejlépe při okolní teplotě
od 15 °C do 35 °C. V případě výrazně
nižších nebo vyšších teplot se může
doba nabíjení prodloužit, zatímco doba
bezdrátového provozu zkrátit.
96865443_SE_5-541_5_MN_S6-108.indd 6096865443_SE_5-541_5_MN_S6-108.indd 60 12.08.14 13:5112.08.14 13:51
CSS APPROVED Effective Date 3Sep2014 GMT - Printed 11May2015 Page 60 of 108
61
Na konci životnosti lze dobíjecí baterii
vyměnit pouze v servisním středisku
společnosti Braun.
Jak přístroj používat
Vypínačem (4) zapněte přístroj.
Pro jemnou epilaci stiskněte jednou (rych-
lost 1).
Pro rychlejší a účinnější epilace stiskněte
dvakrát (rychlost 2).
Dalším stisknutím přístroj vypnete.
Před odejmutím epilační hlavy stiskněte
tlačítko pro uvolnění (5).
Epilace
Tipy pro epilaci
Pokud používáte epilátor poprvé nebo
pokud jste se již dlouho neepilovali,
může pokožce chvíli trvat, než si na
epilaci zvykne. Počáteční pociťované
nepohodlí s opakovaným používáním
ustoupí, protože pokožka si na epilaci
postupně zvykne. Během prvního
měsíce používání doporučujeme prová-
dět epilaci jednou týdně.
Pokud se epilujete poprvé, doporuču-
jeme provést epilaci večer, aby v prů-
běhu noci ustoupilo jakékoli zarudnutí.
Pro uvolnění pokožky doporučujeme po
epilaci použít hydratační krém.
Epilace bude snadnější a příjemnější,
pokud mají chloupky optimální délku
2 až 5 mm. Pokud jsou příliš dlouhé,
doporučujeme je nejprve oholit a po
maximálně třech až pěti dnech epilovat
kratší, nově rostoucí chloupky.
Jemné, opětovně rostoucí chloupky se
nemusejí dostat až na povrch pokožky.
Pravidelné používání masážních houbi-
ček (např. při sprchování) nebo exfo-
liačního peelingu pomáhá předcházet
zarůstání chloupků, protože jemně
odstraňují horní vrstvu pokožky, a
chloupky tak mohou snadno prorůst až
na povrch.
Používání nasucho a namokro
Při používání přístroje nasucho je nutné
pokožku zbavit kožního mazu a krémů.
Přístroj lze používat na mokrou pokožku
nebo pod tekoucí vodou. Ujistěte se, že
je pokožka dostatečně mokrá. Pro opti-
mální skluz přístroje je vhodné při epi-
laci používat sprchový gel.
Postup epilace (viz obrázek v části A)
Při epilaci vždy napínejte pokožku. Držte
přístroj v pravém úhlu (90°) k pokožce a
veďte jej pomalu proti směru růstu
chloupků ve směru vypínače, aniž byste
vyvíjeli tlak. Kryt pro kontakt s pokožkou
(1) zajišťuje těsný kontakt a přizpůsobí se
všem částem těla.
Namísto krytu pro kontakt s pokožkou (1)
lze používat masážní kryt (7, k dispozici u
modelů 5-531 a 5-541). Ten stimuluje
pokožku a zpříjemňuje epilaci.
Epilace nohou
Nohy epilujte ve směru zdola nahoru.
Při epilaci pod kolenem nohu napněte.
Epilace podpaží a oblasti bikin
Především zpočátku jsou tyto oblasti
velice citlivé na bolest Doporučujeme
začínat při rychlosti I. Při opakovaném
používání pocit bolesti zeslábne.
Před epilací důkladně očistěte příslušné
části těla a odstraňte rezidua (například
deodorant).
Při epilaci podpaží držte paži nataženou
vzhůru a veďte přístroj různými směry tak,
aby zachytil všechny chloupky rostoucí
různým směrem.
Čištění
Pravidelné čištění hlavy přístroje zajišťuje
dobrý hygienický stav a spolehlivé
výsledky epilace. Před čištěním sejměte
kryt (1 nebo 7).
Čištění kartáčkem
Pinzetu důkladně vyčistěte pomocí kar-
táčku.
Čištění pod tekoucí vodou
Po každé epilaci namokro (zvláště při epi-
laci s gelem) vyčistěte epilační hlavu pod
tekoucí vodou. Během čištění epilátor na
několik sekund zapněte. Pak sundejte epi-
96865443_SE_5-541_5_MN_S6-108.indd 6196865443_SE_5-541_5_MN_S6-108.indd 61 12.08.14 13:5112.08.14 13:51
CSS APPROVED Effective Date 3Sep2014 GMT - Printed 11May2015 Page 61 of 108
62
lační hlavu a nechte uschnout. Po úplném
vyschnutí nasaďte epilační hlavu zpět.
Obecné informace o epilaci
Všechny způsoby odstraňování chloupků
s kořínkem mohou vést k zarůstání a pod-
ráždění (například svědění, pocitu nepo-
hodlí nebo zarudnutí pokožky) v závislosti
na stavu pokožky a chloupků. Taková
reakce je normální a měla by rychle odez-
nít. Pokud si však odstraňujete chloupky i
s kořínky poprvé nebo pokud máte citlivou
pokožku, může být reakce výraznější i po
několika epilacích.
Pokud vaše pleť vykazuje známky podráž-
dění i po 36 hodinách, doporučujeme
kontaktovat lékaře.
Obecně se reakce pokožky a pocit bolesti
po opakovaném používání přístroje Silk·é-
pil snižují. V některých případech může
dojít k zánětu pokožky, pokud do kůže
proniknou bakterie (například při pohybu
přístroje po pokožce). Důkladné čištění
epilační hlavy před každým použitím mini-
malizuje riziko infekce.
V případě jakýchkoli pochyb o používání
tohoto přístroje se obraťte na lékaře.
V následujících případech byste měli
přístroj používat až po poradě s lékařem:
ekzém, rány, při zanícení pokožky
(například folikulitida – hnisání vlasových
váčků), křečové žíly, kolem mateřských
znamínek, při snížené imunitě pokožky
apod., při diabetu mellitus, v těhotenství,
při Raynaudově chorobě, hemofilii,
při selhání imunity nebo onemocnění
kandidou.
Holení (viz obrázek v části B)
Holicí hlava (8) je určena pro rychlé a
těsné holení nohou, podpaží a oblasti
bikin, zastřihování a stříhání chloupků na
délku do 5 mm. Holicí hlavu používejte
pouze na suchou pokožku a při rychlosti II.
a Holení: Vyberte « ».
b Zarovnávání kontur: Vyberte « ».
c Zastřihávání chloupků na délku
5 mm:
Vyberte « » a nasaďte zastřihovač (I).
d Čištění
Vyklepejte holicí planžetu (II) na ploché
podložce. Nečistěte ji štětečkem, pro-
tože by mohlo dojít k poškození plan-
žety.
e Holicí části je potřeba pravidelně každé
tři měsíce lubrikovat.
f Jakmile si všimnete horších výsledků
holení, vyměňte rám s planžetou (II) a
střihač (III). Náhradní díly jsou k
dispozici u prodejce nebo v servisních
střediscích Braun nebo na webu
www.service.braun.com. Při holení
nepoužívejte poškozenou planžetu.
Pinzeta se svítilnou
Upozornění
Pinzeta není určena pro děti.
Nemiřte LED svítilnou nikomu do očí.
Zamezte kontaktu pinzety s vodou nebo
mokrýma rukama.
Pinzetu pravidelně kontrolujte, zda
nenese známky poškození. Jakmile
zjistíte poškození nebo vadu, přestaňte
pinzetu používat.
Knoflíkové článkové baterie udržujte
mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby
nedošlo k jejich spolknutí.
Pokud jsou baterie vybité nebo nejsou
dlouho používány, mohou vytéct.
Za účelem vaší ochrany a ochrany pří-
stroje všechny spotřebované baterie
včas vyjměte a vyměňte. Nepoužívejte
současně nové a použité baterie.
Zabraňte kontaktu případného vytékají-
cího obsahu baterií s pokožkou.
Nevhazujte baterie do ohně.
Způsob použití
Pinzeta (9) slouží k vytrhávání jednotlivých
chloupků (např. obočí). Je připravena k
použití, protože obsahuje 3 knoflíkové
baterie.
96865443_SE_5-541_5_MN_S6-108.indd 6296865443_SE_5-541_5_MN_S6-108.indd 62 12.08.14 13:5112.08.14 13:51
CSS APPROVED Effective Date 3Sep2014 GMT - Printed 11May2015 Page 62 of 108
63
Před prvním použitím sejměte zámek
vypínače (9a).
Chcete-li rozsvítit svítilnu, zmáčkněte
vypínač (9b). Chloupky vytrhávejte vždy
ve směru jejich růstu. Nepoužívejte pin-
zetu na vytrhávání chloupků rostoucích z
mateřských znamének.
Výměna baterií (9c)
1 Pomocí drobné mince odšroubujte
spodní část přihrádky na baterie (otá-
čením proti směru hodinových ručiček).
2 Opatrně vyjměte použité baterie a
vložte 3 nové baterie (typ LR 41) póly
«–» napřed. Pak spodní část po směru
hodinových ručiček našroubujte zpět
na přihrádku.
Likvidace
Tyto výrobky obsahují baterie a
recyklovatelný elektronický odpad.
V zájmu ochrany životního prostředí
je neodkládejte do běžného
domovního odpadu, ale odevzdejte je na
příslušných sběrných místech.
Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto
spotřebiče je 72 dB(A), což představuje
hladinu A akustického výkonu vzhledem
na referenční akustický výkon 1 pW.
Může být změněno bez upozornění
Záruka
Poskytujeme dvouletou záruku na výrobek
s platností od data jeho zakoupení.
V záruční lhůtě bezplatně odstraníme
všechny vady přístroje zapříčiněné chybou
materiálu nebo výroby, a to buď formou
opravy, nebo výměnou celého přístroje
(podle našeho vlastního uvážení).
Uvedená záruka je platná v každé zemi, ve
které tento přístroj dodává společnost
Braun nebo její pověřený distributor.
Záruka se netýká následujících případů:
poškození zapříčiněné nesprávným
použitím, běžné opotřebování (například
plátků holicího strojku nebo pouzdra
zastřihávače), jakož i vady, které mají
zanedbatelný dosah na hodnotu nebo
funkci přístroje. Pokud opravu uskuteční
neautorizovaná osoba a nebudou-li pou-
žity původní náhradní díly společnosti
Braun, platnost záruky bude ukončena.
Pokud v záruční lhůtě požadujete provedení
servisní opravy, odevzdejte celý přístroj s
potvrzením o nákupu v autorizovaném
servisním středisku společnosti Braun
nebo jej do střediska zašlete.
96865443_SE_5-541_5_MN_S6-108.indd 6396865443_SE_5-541_5_MN_S6-108.indd 63 12.08.14 13:5112.08.14 13:51
CSS APPROVED Effective Date 3Sep2014 GMT - Printed 11May2015 Page 63 of 108
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106

Braun 5-511 Uživatelský manuál

Kategorie
Epilátory
Typ
Uživatelský manuál