Leitz 64140001 Návod k obsluze

Značka
Leitz
Modelka
64140001
Typ
Návod k obsluze
40
CS
Návod k poití
VAROVÁNÍ! Důlité bezpečnost
informace
Prosíme přečte si důkladně následující bezpnost
instrukce. Následujte všechny instrukce Toto zamezí
rizikům, které by mohly způsobit škody na majetku a/či
žná zranění. Ujistěte se, že všichni, kteří používají tento
výrobek, si přečetli a následují tato varování a instrukce.
Osoby/výrobek
Používejte výrobek jen způsobem popsaným v této
příručce.
ed použitím zkontrolujte, zda výrobek není poškozen.
Nepoužívejte viditelně poškozený výrobek či pokud
nefunguje, tak jak má, či pokud se do něj dostala vlhkost.
Chraňte výrobek před vlhkostí, extrémními teplotami,
silným slunečním zářením a hořlavými plyny, párami a
rozpouštědly.
Nesnažte se výrobek měnit, upravit či opravit. Neupouš-
jte výrobek, neohýbejte jej och nabouchejte s ním.
Používejte a skladujte výrobek mimo dosah dětí a zvířat.
Uchovejte si tyto pokyny a předejte je následným uživa-
telům výrobku.
Laser
Tento výrobek používá laser třídy 2 dle evropského stan-
dardu EN 60825-1:2007.
VAROVÁNÍ! Laserové paprsky mohou poranit oči či
pokožku. Nikdy se nedívejte přímo do laseru či skrze
optická zařízení.
Pokud laserové záření zasáhne vaše oko, záměrně
zavřete své oči a okamžitě svůj zrak odvraťte pr.
Nikdy neukazujte laserovým paprskem na osoby či
zvířata.
Nikdy neukazujte laserovým paprskem na zrcadla či
odrazné plochy.
robek musí být označen etiketou varující před laserem.
Nepoužívejte laser bez této etikety.
Baterie
i vkládání baterií se ujistěte, že jste je vložili ve
správném směru (+/–) dle oznení.
Pokud výrobek nepoužíváte pravidelně, vyjměte baterie.
Jinak by baterie mohly vytéci. Unikající kyselina může
popálit pokožku či poškodit výrobek.
Skladujte baterie mimo dosah dětí a zvířat. Děti či zvířata
by jinak mohla baterie spolknout. Pokud byly baterie
spolknuty, obraťte se ihned na lékaře.
Ihned baterie vyňte. Používejte pouze baterie daného
druhu.
Nedemontujte či nezkratujte baterie a držte je pryč od
ohně.
Nikdy se nepokoušejte nabít baterie, které jsou na jedno
použití (riziko exploze!).
m
41
CS
Funkce výrobku
Laserové ukazovátko vše-v-jednom, tablet stylus a tužka
(náhradní náplň do propisky: typ D1 či podobné, 67 mm)
Laserový výstupní otvor
A
a LED výstupní otvor
B
Laserové tlačítko
C
a LED tlačítko
D
Tip - střídejte mezi tabletem stylus
E
a tužkou
F
Tři vyměnitelné knoíkové baterie, typ LR41
G
Vkládání/výměna baterií
Baterie jsou při dodání zařízení již vložené. Před použitém
odstraňte ochranný obal.
1. Pro otevření přihrádky na baterie, odšroubujte vrchol
tky.
2. Vložte tři LR41 knoíkové baterie do přihrádky na baterie.
Dbejte na správné póly (+/–).
3. Zavřete přihrádku na baterie.
Používání výrobku
Pro střídání mezi tabletem stylus a tužkou vytáhněte
spodní díl stylusu. Vložte je znovu ve správném směru.
Používání laserového ukazovátka: Držte tužku tak, aby
laserový výstup
A
směřoval pryč od Vás. Poté stiskněte
laserové tlačítko
C
.
Používání LED diody: Dte tužku tak, aby výstup
B
smě-
řoval pryč od Vás. Poté stiskněte LED tlačítko
D
.
Technické údaje
Provozní napětí DC 4.5 V
(3 knoíkové baterie, typ LR41)
Laserový výstupní proud <1 mW
Laserová délka vln 630–680 nm
Laserová třída 2
Přípustná okolní teplota (provoz) 0–40 °C
Rozměry (Ø × L) 11 mm × 143 mm
Hmotnost 48 g
Likvidace
eškrtnutá popelnice znamená, že se tento
výrobek nesmí dostat do domovního (komu-
nálního) odpadu. Staré elektronické přístroje
a vybité baterie/akumulátory jste povinni
zlikvidovat prostřednictvím státem uených
sběrných míst. Likvidace je pro Vás bezplatná.
Další informace obdržíte u Vašich městských nebo obecních
správních orgánů nebo v obchodě, v kterém jste přístroj
získali.
Další informace
Aktuální informace a/či další údaje pro použití můžete nalézt
v popisu výrobku na http://www.leitz.com/. Nebo naskenujte
QR kód na zadní straně přírky.
/

Tato příručka je také vhodná pro