Trust Vibration Feedback Steering Wheel GM-3400 & Test Drive Unlimited Uživatelský manuál

Značka
Trust
Kategorie
ovládání her
Modelka
Vibration Feedback Steering Wheel GM-3400 & Test Drive Unlimited
Typ
Uživatelský manuál
NÁVOD K OBSLUZE
1
Informace o výrobku
A: Závodní volant
B: Pedály
C: Konektor USB do PC
D: Konektor pro Playstation 2
E: Stolní svorka
Instalace v PC
1 (1) Zapněte počítač. (2) Připojte USB k počítači.
2 Volant USB je připraven k použití.
3
Otevřete aplikaci pro ovládání her v menu Ovládací panely systému Windows Vyzkoušejte všechny
funkce.
Nastavení pro počítač a Playstation 2
4
Stisknutím tlačítka pro výběr a D-tlačítka (vpravo) procházejte nastavením citlivosti:
Úroveň 1: zelená LED Úroveň 4: žlutá a zelená LED
Úroveň 2: žlutá LED Úroveň 5: žlutá a červená LED
Úroveň 3: červená LED Úroveň 6: zelená a červená LED
Poznámka: Úroveň 1 je nejméně citlivá a úroveň 6 nejvíce citlivá. Po několika sekundách se znovu
rozsvítí červená LED.
5
Stisknutím tlačítka pro výběr a D-tlačítka (nahoru) po dobu 1 sekundy zapněte anebo vypněte vibrace:
Všechny 3 LED budou pro potvrzení 3 sekundy blikat.
6
Pedály lze rychle přepnout. Funkce ručních páček:
Připojené pedály: Páčky “F” a “G” mají stejné funkce jako Δ a O
Nepřipojené pedály: Páčky “F” a “G” fungují jako plyn a brzda.
7
Programovací tlačítka: (Δ, O, X, , L1, R1, L2, R2, L3, R3)
Krok 1: Stiskněte tlačítka pro výběr po dobu 3 sekund
Krok 2: Stiskněte tlačítko, které chcete změnit
Krok 3: Stiskněte tlačítko funkce, kterou chcete přidělit
(Všechny 3 LED budou 3 sekundy blikat)
Krok 4: Stisknutím tlačítka pro výběr ukončíte programovací režim.
Stisknutím tlačítka Mode (Režim) po dobu 3 sekund resetujete všechna naprogramovaná tlačítka na
jejich výchozí hodnoty.
(Červená LED bude 3 sekundy blikat)
CZ
NÁVOD K OBSLUZE
2
Poznámka
Funkce Force Vibration (Silné vibrace) funguje pouze ve hrách podporujících vibrace pro Playstation
2.
Analogové a digitální funkce zaleží na hrách pro Playstation 2. Tlačítkem pro volbu režimu můžete
mezi nimi přepínat.
Použití na Playstation 2
Postupujte podle pokynů k používání Playstation 2.
Tlačítka 1 – 4 / Δ, O, X,  a ruční páčky jsou citlivé na tlak pouze v hrách pro Playstation 2 podporujících
tuto funkci.
Použití na PC
Přesvědčte se, zda vaše hra podporuje tento typ herního ovladače. Přečtěte si pokyny ke hře, abyste se
přiblížili nejlepšímu nastavení.
Neprodlužujte kabely USB nad 5 metrů.
Aktuální časté otázky a návody k použití naleznete na adrese www.trust.com/15147. Rozsáhlý servis si
registrujte na adrese www.trust.com/register.
Bezpečnostní pokyny
Neopravujte zařízení a ani je neotevírejte.
Nepoužívejte toto zařízení ve vlhkém prostředí. Zařízení čistěte suchým hadříkem.
Toto zařízení splňuje základní požadavky a ostatní podmínky příslušných směrnic Evropské unie. Prohlášení o
shodě (DoC) je k dispozici na adrese www.trust.com/15147/ce.
Je-li to možné, odevzdejte likvidovaný přístroj do recyklačního střediska. Nevyhazujte přístroj do domovního
odpadu.
Záruka a copyright
Na toto zařízení se vztahuje dvouletá záruční doba, která začíná datem zakoupení. Další informace naleznete
na adrese www.trust.com/warranty.
Kopírování jakékoli části tohoto návodu k použití bez svolení společnosti Trust International B.V. je zakázáno.
/

v jiných jazycích