Russell Hobbs 24662-56 Uživatelský manuál

Kategorie
Elektrické řezačky potravin
Typ
Uživatelský manuál
27
Přečtěte si pokyny a uschovejte je. Pokud zařízení předáte dál, předejte ho i s návodem. Před
použitím odstraňte všechny obaly.
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Dodržujte základní bezpečnostní pokyny, jako jsou:
Tento přístroj mohou používat osoby se sníženými fyzickými, senzorickými
či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek nikdy nepoužívaly
nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/byly poučeny a rozumí
souvisejícím rizikům.
Přístroj nesmí používat děti nebo si s ním hrát.
Přístroj i kabel udržujte mimo dosah dětí.
Při manipulaci s noži a vyprazdňování a čištění džbánu buďte opatrní,
abyste předešli případnému zranění.
h Nepřidávejte horkou tekutinu (nad 40°C), může vystříknout z důvodu
prudkého odpaření.
c Nesprávné použití zařízení může vést ke zranění.
Před montáží, demontáží či čištěním přístroj vypojte ze sítě.
Pokud je přístroj v zásuvce, nenecvejte ho bez dozoru.
Pokud je poškozený kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce
nebo osoba podobně kvalikovaná, aby nedošlo k riziku.
L Jednotku motoru nenamáčejte.
Tento spotřebič nesmí být ovládán externím časovačem nebo systémem dálkového
ovládání.
Nepoužívejte spotřebič, je-li poškozen nebo se objevují poruchy.
Motor nenechávejte běžet déle než 1 minutu – mohl by se přehřát. Po 1 minutě přístroj
alespoň na 3 minuty vypněte, aby motor mohl vychladnout.
JEN PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ
KRESY
1. Vypínač
2. Jednotka motoru
3. Víčko pro mixování
4. Víčko pro uskladnění
5. Jednotka s noži
6. Mísa
7. Vřeteno
8. Příruby
POUŽI
Nepokoušejte se sekat led či syrové maso a s noži manipulujte velmi obezřetně.
Neplňte nad max.
Nemixujte tvrdé potraviny – tzn. cokoli, co nemůžete snadno krájet kuchyňským nožem.
Nekrájejte na velké kusy – max. kostky 18 mm
1. Zařízení vypojte ze sítě.
2. Jednotku motoru vyzvedněte z mísy. Víčko pro mixování vyzvedněte z mísy.
3. Spusťte jednotku s noži přes vřeteno dolů do mísy. Možná budete muset jednotku lehce
nahnout, aby si sedla přes příruby na vřetenu. Uvnitř je pružina, čili při zatlačování do
ucítíte lehký odpor.
GB
DE
FR
NL
IT
ES
PT
DK
SE
NO
FI
RU
CZ
SK
PL
HR
SI
GR
HU
TR
RO
BG
AE
28
4. Do mísy vložte potravinu.
5. Vycentrujte otvor ve středu na víčku pro mixování s horní částí jednotky s noži a pak víčko
spusťte na mísu.
6. Jednotku motoru spusťte na víčko pro mixování. Jednotku budete muset lehce nahnout,
aby zapadla do vrchní části jednotky s noži.
7. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
8. Stiskněte vypínač a spustí se motor. Pro vypnutí vypínač uvolněte.
9. Nejlepší je zapínat motor chvilkově jen na pár sekund a mezi jednotlivými intervaly se
ujišťovat o výsledku.
PO POUŽITÍ
1. Vytáhněte přístroj ze zásuvky.
2. Jednotku motoru vyzvedněte z mísy. Víčko pro mixování vyzvedněte z mísy.
3. Jednotku s noži na vrchní části přidržte prstem, aby nevypadla.
4. Zpracovaný obsah mísy vyklopte.
5. Také můžete jednotku s noži uchopit za plastovou část a otočit ji a tak ji uvolnit z přírub
vřetena. Pak ji vytáhněte nahoru z mísy ven.
6. Nasaďte na mísu víčko pro uskladnění.
PÉČE A ÚDRŽBA
1. Vytáhněte přístroj ze zásuvky.
2. Vnějšek jednotky motoru otřete čistým vlhkým hadříkem.
3. Vnitřní část jednotky s noži vyčistěte pomocí párátka.
4. Ručně umyjte snímatelné díly.
` Tyto díly můžete umýt v myčce na nádobí.
Extrémní prostředí uvnitř myčky může ovlivnit povrchovou úpravu zařízení.
Poškození je pak pouze kosmetického rázu, čili nemělo by dojít k ovlivnění provozu přístroje.
RECYKLACE
W
Aby nedocházelo k ničení životního prostředí a zdraví kvůli obsaženým
nebezpečným látkám, přístroje a dobíjecí i nedobíjecí baterie označené
jedním z těchto symbolů nesmějí být vyhazovány do směsného komunálního
odpadu. Elektrické a elektronické výrobky, a pokud to přísluší, i dobíjecí i
nedobíjecí baterie, vždy likvidujte na ociálním recyklačním/sběrném mís.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48

Russell Hobbs 24662-56 Uživatelský manuál

Kategorie
Elektrické řezačky potravin
Typ
Uživatelský manuál