Philips GC2510/02 Uživatelský manuál

Značka
Philips
Kategorie
žehličky
Modelka
GC2510/02
Typ
Uživatelský manuál
18
Všeobecný popis (Obr. 1)
A Tryskarozprašovače
B Víčkoplnicíhootvoru
C Regulátorpáry
O=bezpáry
l=minimumpáry
;=maximumpáry
1=funkceCalc-Clean
D Tlačítkoparníhoimpulsu9
E TlačítkorozprašovačeT
F Kontrolkaautomatickéhovypnutí(pouzeumodeluGC2560)
G Síťovýkabel
H Odvápňovacítableta(všechnytypykroměGC2522aGC2510)
I Kontrolka teploty
J Štíteksoznačenímtypu
K Nádržkanavodu
L Voličteploty

Předpoužitímpřístrojesipozorněpřečtětetentonávodauschovejtehopropřípadnépozdější
nahlédnutí.
Než přístroj připojíte k síti, zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí
elektrické sítě.
Přístroj připojujte výhradně do řádně uzemněných zásuvek.
Přístroj nepoužívejte, pokud je viditelně poškozena zástrčka, síťová šňůra nebo samotný
přístroj, pokud přístroj spadl na zem nebo z něj odkapává voda.
Pravidelně kontrolujte, zda není poškozena síťová šňůra.
Pokud by byla poškozena síťová šňůra, musí její výměnu provést společnost Philips, servis
autorizovaný společností Philips nebo obdobně kvalikovaní pracovníci, abyste předešli
možnému nebezpečí.
Přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru, je-li zapojen do elektrické sítě.
Žehličku nebo stojánek nikdy neponořujte do vody.
Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými a duševními schopnostmi nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje
předem instruovány nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
Nedotýkejte se žehlicí plochy, je velmi horká a mohli byste se spálit.
Síťová šňůra se nesmí dostat do kontaktu s horkou žehlicí plochou.
Po ukončení žehlení, při čištění přístroje, při plnění či vyprazdňování nádržky na vodu i při
krátkém ponechání žehličky bez dozoru: nastavte regulátor páry do polohy O, postavte
žehličku na zadní stranu a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky ve zdi.
K odkládání žehličky a umístění stojánku i pro vlastní žehlení používejte stabilní vodorovný
podklad.
Přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti.
Elektromagnetická pole (EMP)
TentospotřebičPhilipsodpovídávšemnormámtýkajícímseelektromagnetickýchpolí(EMP).Pokud
jesprávněpoužívánvsouladuspokynyuvedenýmivtomtonávodukpoužití,jejehopoužitípodle
dosuddostupnýchvědeckýchpoznatkůbezpečné.
-
-
-
-
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,



1 Odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky ve zdi.
2 Nastavte regulátor páry do polohy O (= bez páry) (Obr. 2).
3 Otevřete víčko plnicího otvoru.
4 Nakloňte žehličku a naplňte nádržku na vodu až po značku maxima (Obr. 3).
Pokud je voda ve vaší oblasti nadměrně tvrdá, doporučujeme vám používat destilovanou vodu.
Nepoužívejte chemicky upravovanou vodu.
Neplňte vodní zásobník nad úroveň značky MAX.
Do nádržky na vodu nelijte parfém, ocet, škrob, odvápňovací prostředky, změkčovadla či jiné
chemické látky.
5 Uzavřete víčko plnicího otvoru (ozve se zaklapnutí).

Při prvním použití může ze žehličky unikat slabý kouř. Tento jev však brzy zmizí.
1 Položte žehličku na zadní stranu a otočením regulátoru teploty nastavte požadovanou teplotu
pro žehlení (Obr. 4).
Teplotužehlenísitakéověřtenacedulcežehlenéhoprádla.
1 Syntetickémateriály(akrylát,viskóza,polyamid,polyester)
1 Hedvábí
2 Vlna
3Bavlna,plátno
Pokudnevíte,zjakýchzákladníchmateriálůjeoděvvyroben,určetesprávnouteplotužehlenína
maléčástioděvu,kteránenípřinošenívidět.
Hedvábné,vlněnénebosyntetickémateriály:žehleteporubovéstraně,abysenevytvořilylesklé
plochy.Nepoužívejterozprašovač,abysenevytvořilyskvrny.
2 Zasuňte zástrčku do zásuvky ve zdi.
3 Když kontrolka teploty zhasne, ještě chvíli před začátkem žehlení počkejte.
Poznámka: Kontrolka teploty se během žehlení opakovaně rozsvítí.


Zkontrolujte,zdajevnádržcedostatekvody.
1 Regulátor teploty nastavte na doporučenou hodnotu (viz kapitola „Nastavení teploty“).
2 Nastavte regulátor páry do odpovídající polohy (Obr. 2).
çprominimumpáry(nastaveníteploty2 a 3).
épromaximumpáry(nastaveníteploty3ažMAX).
Poznámka: Žehlička začne produkovat páru, jakmile dosáhne nastavené teploty.
Pouze pro modely GC2640/GC2620/GC2530/GC2528/GC2520/GC2510:
Pokudjenastavenapřílišnízkáteplota(MINaž
2),zžehlicíplochymůžeodkapávatvoda.

1 Nastavte regulátor páry do polohy O (= bez páry).
,
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 19
2 Regulátor teploty nastavte na doporučenou hodnotu (viz kapitola „Nastavení teploty“).
Funkce

Rozprašovačmůžetepoužítproodstraněnínepoddajnýchzáhybůpřijakékolinastavenéteplotě.
1 Zkontrolujte, zda je v nádržce dostatek vody.
2 Opakovaným stlačením tlačítka rozprašovače navlhčete žehlenou látku (Obr. 5).

Silnýparníimpulsusnadňujevyrovnánínepoddajnýchzáhybů.
Parníimpulsfungujepouzepřinastavenéteplotěmezi
2 a MAX.
1 Stiskněte a uvolněte tlačítko parního impulsu (Obr. 6).

1 Parní impuls lze také použít, držíte-li žehličku ve svislé poloze. To je užitečné při odstraňování
přehybů u zavěšených oděvů, záclon atd (Obr. 7).
Nikdy nemiřte párou na jiné osoby.
Funkce Drip stop (pouze typy GC2652/GC2650/GC2560/GC2522)
TatožehličkajevybavenasystémemDrip-stopzabraňujícímodkapávání,protoseprodukcepáry
automatickyzastavívokamžiku,kdyjeteplotanedostačujícíazžehlícíplochybymohlaodkapávat
voda.Tojeprovázenoslyšitelnýmklapnutím.

Jestližesžehličkoupourčitoudobunikdonehýbe,samaautomatickyvypnetopnétěleso.
Po automatickém vypnutí topného tělesa začne blikat kontrolka automatického
vypnutí. (Obr. 8)
Chcete-li,abysežehličkaznovuohřála,zdvihnětejiamírněsnípohněte.Kontrolkaautomatického
vypnutízhasne.
1 Pokud se rozsvítí kontrolka teploty, počkejte až zhasne, teprve pak pokračujte v žehlení.
2 Pokud se kontrolka teploty nerozsvítí, je žehlička připravená k použití.


Všechny typy kromě GC2510: Odvápňovací tableta zabraňuje v ucpání parních otvorů
usazeninami. Tableta je neustále aktivní a není nutné ji vyměňovat (Obr. 9).
Funkce Calc-Clean odstraňuje částečky vodního kamene.

FunkciCalc-Cleanpoužívejtekaždédvatýdny.Pokudjevodavevašíoblastinadměrnětvrdá(ze
žehlicíplochysepřižehleníodlupujíšupinkyvodníhokamene),použijtetutofunkciještěčastěji.
1 Nastavte regulátor páry do polohy O.
2 Nádržku na vodu naplňte až po označení maximální hladiny.
Nenalévejte do nádržky na vodu ocet nebo jiné přípravky k odstranění vodního kamene.
3 Nastavte regulátor teploty na MAX (Obr. 10).
4 Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
,
,
,
20
5 Po zhasnutí kontrolky teploty odpojte žehličku ze zásuvky.
6 Podržte žehličku nad dřezem a regulátor páry nastavte do polohy pro odstranění vodního
kamene (1). Regulátor páry mírně povyskočí.
7 Tahem směrem nahoru vyjměte regulátor páry (Obr. 11).
8 Držte žehličku nad dřezem a pohybujte s ní sem a tam (Obr. 12).
Poznámka: Z žehlící plochy začne vystupovat pára a horká voda, s níž jsou vyplaveny případné nečistoty
a vodní kámen.
9 Pokud jsou na jehle regulátoru páry částice vodního kamene, odstraňte je octem (Obr. 13).
Dbejte na to, abyste jehlu neohnuli nebo jinak nepoškodili.
10 Jehlu regulátoru páry vraťte zpět tak, že její hrot opatrně vložíte do malého otvoru ve středu
dutiny a pak ji zvolna do otvoru zasunete. Regulátor páry stlačte a otočte do polohy
O (Obr. 14).
11 Pokud žehlička stále obsahuje množství nečistot, postup opakujte.

1 Zapojte žehličku do zásuvky ve zdi a nechte žehličku zahřát, aby se žehlicí plocha usušila.
2 Po zhasnutí kontrolky teploty odpojte žehličku ze zásuvky.
3 Lehce přežehlete kousek použité látky, aby se odstranil povlak, který se mohl utvořit na
žehlicí ploše.

1
Nastavte regulátor páry do polohy O, odpojte přístroj ze síťové zásuvky a nechte žehličku
vychladnout.
2 Pomocí navlhčené utěrky s trochou tekutého čisticího prostředku otřete žehličku a z žehlicí
plochy odstraňte případné zbytky vodního kamene.
Aby zůstala žehlicí plocha hladká, chraňte ji před přímým kontaktem s kovovými předměty.
K čištění žehlicí plochy nikdy nepoužívejte drátěnku, ocet ani jiné chemikálie.
3 Pravidelně nádržku na vodu vyplachujte vodou a nakonec ji vyprázdněte (Obr. 15).
4 Síťovou šňůru oviňte kolem příslušné části (Obr. 16).
5 Žehličku vždy uchovávejte na bezpečném suchém místě, postavenou ve svislé poloze na zadní
stěně.

Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do
sběrny určené pro recyklaci. Chráníte tím životní prostředí (Obr. 17).

Pokudbystemělijakýkolivproblémnebobystepotřebovalinějakouinformaci,navštivtewebovou
stránku
www.philips.com,nebokontaktujteInformačnístřediskormyPhilips.Adresu,telefonníčísla
adalšíspojenínaInformačníservisnajdetevletáčkuscelosvětovouzárukou.PokudneníInformační
střediskovevašízemi,můžetekontaktovatmístníhododavatelevýrobkůPhilipsnebooddělení
ServiceDepartmentofPhilipsDomesticAppliancesandPersonalCareBV.
,
 21

Tatokapitolaobsahujeinformaceonejčastějšíchproblémech,kterésemohoupřipoužívánížehličky
vyskytnout.Pokudsevámdanýproblémnepodařívyřešit,obraťtesenamístníInformačnístředisko
společnostiPhilips.
Problém Příčina Řešení
Žehličkaje
zapojenádo
zásuvky,aležehlicí
plochajestudená.
Jdeoprobléms
připojením.
Zkontrolujtesíťovoušňůru,zástrčkuizásuvkuve
zdi.
Regulátorteplotyje
nastavenýnahodnotu
MIN.
Nastavteregulátornapožadovanouteplotu.
Nevytvářísepára. Vnádržcenenídostatek
vody.
Naplňtenádržkuvodou(vizkapitoluPříprava
kpoužití,odstavecPlněníodnímatelného
zásobníkuvodou).
Regulátorpárybyl
nastavendopolohy
O.
Nastavteregulátorpárydopolohy
ç nebo é
(vizkapitola„Používánípřístroje“,část„Žehlení
spárou“).
Žehlicíplochanení
dostatečněhorkánebo
jezapnutýsystémDrip
stop(pouzeuněkterých
typů).
Nastavtevoličteplotydopozice,kterájevhodná
prožehleníspárou(
2ažMAX).Postavte
žehličkunazadnístěnuapočkejtesežehlením,
dokudkontrolkateplotynezhasne.
Nevytváříseparní
impulsani
vertikálníparní
impuls(pouzeu
některýchmodelů).
Parníimpulsybyly
aktivoványpřílišrychle
zasebou.
Pokračujtevžehlenívevodorovnépolozea
určitoudobupočkejte,nežznovupoužijete
funkciparníhoimpulsu.
Žehlicíplochanení
dostatečněhorká.
Nastavtevoličteplotydopozice,kterájevhodná
prožehleníspárou(
2ažMAX).Postavte
žehličkunazadnístěnuapočkejtesežehlením,
dokudkontrolkateplotynezhasne.
Zežehlicíplochy
sepřižehlení
odlupujíšupinkya
jinénečistoty.
Šupinkysevytvářejíkvůli
nadměrnětvrdévodě.
Několikrátpoužijtefunkciodstraněnívodního
kameneCalc-Clean(vizkapitoluČištěníaúdržba
odstavecOdstraněnívodníhokamene).
Blikáčervená
kontrolka(pouzeu
modeluGC2560).
Jezapnutafunkce
automatickéhovypnutí
(vizkapitoluSpeciální
funkce,odstavec
Automatickévypnutí).
Zdvihnětežehličkunebosnímírněpohněte,aby
došlokdeaktivacifunkceautomatickéhovypnutí.
Červenákontrolkapřestaneblikat.
Nalátcese
objevujíkapičky
vody.
Víčkonádržkynavodu
nenířádněuzavřeno.
Stlačtevíčko,dokudneuslyšítezaklapnutí.
22
Problém Příčina Řešení
Nalátcese
objevujíkapičky
vody.
(pouzetypyGC2640/
GC2620/GC2530/
GC2528/GC2520/
GC2510).Nastavená
teplotajeprožehlení
spároupřílišnízká.
Nastavtevoličteplotydopozice,kterájevhodná
prožehleníspárou(
2ažMAX).Postavte
žehličkunazadnístěnuapočkejtesežehlením,
dokudkontrolkateplotynezhasne.
Zžehlicíplochy,po
jejímvychladnutía
uložení,odkapává
voda.
Žehličkabylapostavena
dovodorovnépolohy,
kdyžvnádržcebyla
voda.
Popoužitívodnínádržkuvyprázdnětearegulátor
párynastavtedopolohy
O.Žehličkuuchovávejte
postavenounazadnístěnu.
 23
/