Trust 1300VA LCD Management UPS instalační příručka

Značka
Trust
Kategorie
zdroje nepřerušitelného napájení (UPS)
Modelka
1300VA LCD Management UPS
Typ
instalační příručka
UPS - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
38
Informace Indikace na displeji
UPS
Připojení RS232
Připojení USB
Vstup/výstup UTP
Jistič
Vstup napájení
Výstup napájení
Displej
Vstupní napětí (jednotky:
VDC/Hz/VAC)
Režim UPS (režim Elektrická
ť/AVR/Baterie)
Výstupní napětí (jednotky:
%/Hz/VAC)
Stav baterie (zatížení a nabití baterie)
Úroveň zatížení Indikace zatížení
0 % ~ 25 %
25 % ~ 50 %
50 % ~ 75 %
75 % ~ 100 %
Nabití baterie Indikace zatížení
0 % ~ 12,5 %
12,5 % ~ 37,5 %
37,5 % ~ 62,5 %
62,5 % ~ 87,5 %
87,5 % ~ 100 %
Instalace
- Vypněte počítač.
- Odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.
- Připojte počítač a monitor k UPS. (Přibalenými kabely)
- Připojte UPS k elektrické zásuvce. Použijte původní napájecí kabel k počítači.
- Připojte UPS k počítači kabelem USB nebo sériovým kabelem.
- Zapněte UPS. (UPS vydá zvukový signál pro potvrzení)
- Zapněte počítač.
(UPS se potřebuje nabíjet 14 hodin)
- Vložte disk CD do počítače.
- Spusťte Setup.exe
- Pokud systém Windows zobrazí varování Řízení uživatelských účtů, stiskněte „Ano“
- Nainstalujte software “Winpower”
- Sériové číslo: 511C1-01220-0100-478DF2A
- Vyberte preferovaný instalační adresář.
- Přečtěte si příručku Winpower.
J
I
H
G
F
E
D
C
B
A
6
5
4
3
2
1
UPS - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
39
Odstraňování problémů
Symptom Možná příčina Náprava
Napájecí kabel není správně
připojen.
Zkontrolujte napájecí kabel
Baterie je vybitá Nabijte plně baterii (až 14 hodin)
Displej LCD nefunguje.
Závada baterie
Obraťte se na podporu
společnosti Trust
(www.trust.com)
Varovný zvuk se nepřetržitě
ozývá i při normální dodávce
střídavého proudu.
Přetížení UPS (> 600 W) Snižte zátěž UPS
Přetížení UPS Snižte zátěž UPS Výdrž baterie je při každém
výpadku napájení kratší.
Baterie má příliš nízké napě Nabíjejte baterii 14 hodin nebo
více
Kabel není náležitě připojen Zkontrolujte, zda je kabel
USB/RS232 pevně připojen k
počítači
Zkontrolujte nastavení softwaru v
příručce (umístěné na disku CD)
Neprobíhá komunikace mezi
UPS a počítačem.
(Status zařízení: nepřipojeno)
Software není nainstalován
správně
Nainstalujte software znovu
Napájecí kabel je uvolně Připojte znovu napájecí kabel Dodávka elektrické energie je v
pořádku, ale LCD zobrazuje
režim Baterie.
Jistič je přerušený Resetujte jistič. (Viz část níže)
Resetování jističe
UPS zcela vypnuto. (odpojte z elektrické zásuvky)
Stiskněte jističD
Připojte znovu UPS
UPS - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
40
Bezpečnostní opatření
Tento výrobek obsahuje uzavřenou olověnou baterii (baterie).
Pokud výrobek není řádně zlikvidován, může do okolí uvolňovat toxické látky.
Tento výrobek musí být náležitě recyklován. Kontaktujte místní úřady.
Zkrat baterie (baterií) může být příčinou popálení, požáru nebo výbuchu.
Nerozebírejte, nepropichujte ani nevystavujte vysokým teplotám. Mohou se uvolnit kyseliny a toxické
materiály, které mohou způsobit zranění.
Celková hodnota svodového proudu UPS a připojených zařízení nesmí přesáhnout 3,5 mA.
Zařízení neotevírejte ani neopravujte.
Před čištěním zařízení vytáhněte napájecí kabel ze síťové zásuvky.
Udržujte zařízení mimo dosah tekutin, např. vody.
Nepoužívejte toto zařízení s nepočítačovými komponenty, jako jsou lékařské přístroje, mikrovlnné trouby,
vysavače apod.
Ujistěte se, že UPS stojí na pevném povrchu, např. na stole či na podlaze.
UPS napájejte VÝHRADNĚ z uzemněné zásuvky.
K UPS nepřipojujte elektrickou rozdvojku.
UPS nikdy nezakrývejte. (Z důvodu možného přehřátí) Nevystavujte UPS působení zdrojů tepelného záření,
například slunce, topných těles apod.
Zásuvky UPS mohou být pod vysokým napětím, dokonce i když je zařízení vypnuté.
UPS umístěte min. 20 cm od monitoru.
/