ECG BTS Elysium L1 Black Uživatelský manuál

Značka
ECG
Kategorie
Přenosné reproduktory
Modelka
BTS Elysium L1 Black
Typ
Uživatelský manuál
CZCZ
3
PŘENOSNÝ BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Čtěte pozorně auschovejte pro budoucí potřebu!
Než přístroj začnete používat, přečtěte si důkladně tuto příručku a řiďte se pokyny zde uvedenými.
Uchovejte příručku pro případné nahlédnutí vbudoucnu.
Dodržujte veškerá upozornění na spotřebiči av dokumentaci dodávané se spotřebičem.
K čištění nepoužívejte tekuté čisticí přípravky nebo přípravky ve spreji. K čištění použijte navlhčený
hadřík.
Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem. V opačném případě hrozí riziko úrazu nebo
poškození spotřebiče.
Přístroj nestavte na nestabilní povrchy (stojánky, vozíky, stolky, držáky apod.). Přístroj by mohl spadnout
amohlo by dojít kvážnému zranění dětí nebo dospělých ak poškození spotřebiče.
Přístroj postavte na vodorovný, plochý a pevný povrch s dobrou ventilací. Nikdy nezakrývejte
ventilační otvory, mohlo by dojít k závadě vinou přehřátí. Přístroj neumisťujte do uzavřených prostor
snedostatečnou ventilací, například do vitrín nebo těsných poliček.
Spotřebič smí být napájen pouze znapájecích zdrojů uvedených na štítku přístroje. Pokud si nejste jisti
parametry vaší napájecí sítě, poraďte se se svým prodejcem nebo se svým distributorem elektřiny.
Napájecí šňůra adaptéru by měla být vedena tak, aby se zabránilo šlapání po šňůře nebo jejímu
nadměrnému namáhání či skřípnutí. Obzvláštní pozornost věnujte místům, kde šňůra vychází ze
spotřebiče avblízkosti vidlice. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vytáhněte napájecí šňůru ze
zásuvky. Přístroj odpojte od elektrické sítě také vpřípadě bouřky, aby nedošlo kjeho poškození bleskem.
Elektrická zásuvka musí být neustále dobře přístupná.
Nepřetěžujte elektrické zásuvky připojováním příliš velkého ptu spotřebičů.
Spotřebič chraňte před vniknutím kapalin a cizích předmětů a nezasouvejte žádné předměty do
ventilačních otvorů přístroje, hrozí kontakt snebezpečným napětím uvnitř přístroje.
Neotevírejte skříň přístroje. Uvnitř se nenacházejí žádné uživatelsky nastavitelné prvky. Opravu svěřte
výhradně kvalikovanému servisnímu personálu.
Baterie nevystavujte nadměrnému teplu, například přímému slunci, ohni apodobně.
V následujících případech odpojte přístroj od napájení aobraťte se na kvalikovaný servis:
Došlo kpoškození napájecí šňůry.
Do spotřebiče vnikl cizí předmět nebo tekutina, nebo byl vystaven dešti nebo vodě.
Spotřebič nepracuje normálním způsobem vsouladu snávodem kobsluze. Nastavujte pouze prvky
popsané vnávodu kobsluze.
Přístroj vykazuje výrazné změny funkčnosti, indikující potřebu servisního zásahu.
Přístroj nevystavujte působení zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topení, nebo jiné spotřebiče produkují
teplo, například zesilovače.
Změny nebo modikace, které nejsou výslovně schválené zodpovědným orgánem, mohou vést ke ztrátě
oprávnění přístroj používat.
Nadměrná hlasitost může vést kpoškození sluchu.
CZCZ
4
POPIS
18 9
7
6
5
4
3
2
qd
0
qa
qs
1. Dlouhé stisknutí: zapnutí/vypnutí reproduktoru
Krátké stisknutí: přehrávání/pauza/ztišení
2. Krátké stisknutí: přepínání režimů – Bluetooth, FM, přehrávání zpaměťové karty Micro SD, přehrávání
signálu na vstupu AUX, přehrávání zUSB
Dlouhé stisknutí: změna složky při přehrávání zpaměťové karty Micro SD aautomatické vyhledávání
stanic vrežimu FM
3. Dlouhé stisknutí: odpojení spárovaného zařízení Bluetooth / odmítnutí telefonního hovoru
Krátké stisknutí: zapnutí režimu Bluetooth / přijmutí tlf. hovoru / zavěšení tlf. hovoru
Dvojité krátké stisknutí: volání na číslo posledního hovoru
4. Krátké stisknutí: následující skladba / následující FM kanál
Dlouhé stisknutí: zvýšení hlasitosti
Dvojité krátké stisknutí: přepínání hovoru mezi telefonem abezdrátovým reproduktorem
5. Krátké stisknutí: předchozí skladba / předchozí FM kanál
Dlouhé stisknutí: snížení hlasitosti
Dvojité krátké stisknutí: přepínání hovoru mezi telefonem abezdrátovým reproduktorem
6. Ekvalizér
Krátké stisknutí: přepínání prolů ekvalizéru – normální, basy, výšky
Dlouhé stisknutí: vypnutí hlasové navigace
7. TWS (True wireless stereo – bezdrátové stereo)
Krátké stisknutí: zapínání/vypínání funkce TWS
Dlouhé stisknutí: smazání uloženého spárování TWS
8. LED indikátor Bluetooth aTWS
9. LED indikátor nabíjení
10. Konektor pro nabíjení
11. Slot pro paměťovou kartu Micro SD
12. Analogový vstup (AUX)
13. Konektor pro USB ash disk
Vlastnosti
Bezdrátové přehrávání hudby (Bluetooth 4.2 stereo) afunkce handsfree
Analogový vstup AUX-IN – možnost použití jako externí reproduktor k počítači, mobilnímu telefonu,
přehrávačům PSP/MP3/MP4 apod.
Uložené proly ekvalizéru – normální/basy/výšky
Přehrávání zpaměťové karty Micro SD
FM rádio svestavenou anténou, podporuje automatické vyhledávání stanic
Čtečka karet anabíjení pomocí stejného USB kabelu
CZCZ
5
Přehrávání hudby zUSB ash disku (MP3/WAV/WMA/FLAC/AP), kapacita až 32 GB
Odolný proti stříkající vodě – krytí IPX 6
Hlasový průvodce – při změně režimů aovládání pomáhá hlasový průvodce
Podpora funkce TWS – spárování 2 stejných reproduktorů umožňuje stereo přehrávání
Obsah balení
Bezdrátový Bluetooth reproduktor, kabel Micro USB, kabel AUX-IN, Návod kobsluze
POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE
Před prvním použitím nabijte plně vestavěný akumulátor.
V případě, že reproduktor dlouhodobě nepoužíváte, nabijte jej jednou za měsíc, abyste předešli problémům
nebo poškození kvůli nadměrně vybitému akumulátoru.
1. Zapnutí/vypnutí reproduktoru
Dlouhým stiskem tlačítka 1 po dobu 2 vteřin zapnete nebo vypnete reproduktor.
Reproduktor si po vypnutí aopětovném zapnutí pamatuje nastavení, režim přehrávání a hlasitost budou
stejné jako před posledním vypnutím.
Po každém nabíjení se hlasitost upraví na max. 40 % maximální hlasitosti.
2. Režim Bluetooth
1) Párování Bluetooth
Zapněte reproduktor avstupte do režimu Bluetooth, kontrolka LED začne blikat. Nyní, prosím, zapněte
funkci Bluetooth na svém mobilním, popř. jiném zařízení azačněte hledat zařízení Bluetooth. Nabídne
se zařízení BTS Elysium L1, které připojte. Po připojení reproduktor oznámí „Device paired“ (Zařízení
připojeno) aindikátor LED přestane modře blikat.
Krátkým stiskem tlačítka 3 můžete rychle zapnout režim Bluetooth.
2) Bezdrátové přehrávání hudby
Jednoduše na mobilním telefonu nebo hudebním přehrávači spusťte přehrávání hudby aposlechněte
si ji zreproduktoru.
3) Použití handsfree smobilním telefonem
Přijmutí příchozího hovoru
Krátkým stiskem tlačítka 3 přijmete příchozí hovor.
Ukončení hovoru
Opětovným stiskem tlačítka 3 ukončíte probíhající hovor.
Opakování posledního hovoru
Dvojitým stiskem tlačítka 3 můžete volat číslo posledního hovoru.
Soukromý hovor
Stiskem tlačítka 4 nebo 5 můžete během hovoru přepínat mezi reproduktorem atelefonem.
Odmítnutí hovoru
Dlouhým stiskem tlačítka 3 odmítnete příchozí hovor.
4) Zrušení existujícího Bluetooth spojení
Reproduktor se automaticky páruje s posledním použitým zařízením Bluetooth. Dlouhým stiskem
tlačítka 3 ukončíte aktuální propojení Bluetooth, reproduktor oznámí „Device disconnected“ (Zařízení
je odpojeno). Nyní můžete reproduktor spárovat sjiným zařízením.
3. Hlasový průvodce
Po zapnutí reproduktor přehraje informaci o aktuálním režimu přehrávání, na.: Bluetooth mode (režim
Bluetooth), Aux in mode (režim přehrávání z analogového vstupu), device paired (zařízení je spárováno),
device disconnected (zařízení je odpojeno) atd.
Hlasového průvodce můžete vypnout dlouhým stiskem tlačítka EQ 6.
4. Funkce TWS (přehrávání vrežimu stereo)
Zapněte dva reproduktory BTS Elysium L1 aoba přepněte do režimu Bluetooth.
CZCZ
6
Krátkým stisknutím tlačítka 7 na jednom zreproduktorů se spustí vyhledávání druhého reproduktoru BTS
Elysium L1. Během vyhledávání bliká LED indikátor reproduktoru střídavě oranžovým amodrým světlem.
Oba reproduktory se automaticky spárují. Po úspěšném spárování se na reproduktoru, který přehrává levý
kanál, rozsvítí LED indikátor modrou barvou ana reproduktoru přehrávajícím pravý kanál svítí LED indikátor
oranžově.
Po 3 vteřinách začne LED indikátor reproduktoru levého kanálu blikat. Nyní zapněte funkci Bluetooth na
svém Bluetooth mobilním telefonu nebo jiném přehrávači a začněte hledat zařízení Bluetooth. Objeví se
„BTS Elysium L1“, připojte reproduktory. Po připojení reproduktor levého kanálu oznámí „Device paired“
(Zařízení je spárované) a LED indikátor bude svítit modře. Poté můžete přehrávat pomocí reproduktorů
Bluetooth hudbu ve stereo režimu.
Oba spárované reproduktory můžete od mobilního telefonu/přehrávače odpojit krátkým stisknutím
tlačítka7. Reproduktor oznámí „TWS disconnected“ (TWS je odpojeno).
Dlouhým stisknutím tlačítka 7 na libovolném zreproduktorů můžete zrušit funkci TWS. Reproduktor oznámí
TWS Cleared“ (TWS je zrušené).
Pozmka:
1. K napájení jsou potřeba dva napájecí adaptéry, pro každý reproduktor jeden.
2. Před párováním reproduktorů kvyužití funkce TWS nesmí být žádný zreproduktorů spárovaný sžádným
zařízením, LED indikátory na obou reproduktorech musí blikat modře.
3. Je-li kterýkoliv z obou reproduktorů spárovaný s jiným reproduktorem BTS Elysium L1, nejdříve
smažte toto spojení, jinak není možné reproduktory spárovat. Dlouhým stiskem tlačítka 7 na každém
zreproduktorů smažte existující propojení TWS.
5. Nastavení ekvalizéru
Výchozí je normální režim. Krátkým stisknutím tlačítka 6 přepnete do režimu basy nebo do režimu výšky.
6. Přehrávání hudby zmikro SD karty
Po vložení karty Micro SD do reproduktoru a krátkém stisknutí tlačítka 2 se reproduktor přepne do
režimu přehrávání zpaměťové karty apřehraje hudbu přímo zMicro SD karty. Před spuštěním přehrávání
reproduktor oznámí „Memory card mode“ (Režim přehrávání zpaměťové karty).
Upozornění:
Reproduktor podporuje Micro SD karty do velikosti paměti až 32 GB a podporuje zvuk ve
formátech MP3, WMA, WAV, APE aFLAC.
krátké stisknutí: přehrávání / pauza
n
krátké stisknutí: předchozí skladba
n
dlouhé stisknutí: snížit hlasitost
M
dlouhé stisknutí: zvolte předchozí složku karty Micro SD
N
krátké stisknutí: další skladba
N
dlouhé stisknutí: zvýší hlasitost
M
dvojité stisknutí: vyberte další složku karty Micro SD
7. Rim AUX IN
Připojte reproduktor ke zdroji zvuku (PC, MP3/MP4, mobilní telefon) pomocí 3,5mm audio kabelu. Krátkým
stisknutím tlačítka 2 vstoupíte do režimu „AUX IN“ (reproduktor oznámí režim „AUX IN“). Poté se spustí
přehrávání hudby ze zdroje zvuku.
Poznámky:
Pokud reproduktor připojujete k počítači pomocí 3,5mm audio kabelu, doporučujeme k nabíjení
reproduktoru použít značkový adaptér (5 V/2 A) namísto portu USB počítače. Napájení zpočítače může
t nedostatečné.
CZCZ
7
Krátkým stisknutím tlačítka 1 se na reproduktoru ztlumí hudba, ale zdroj zvuku přehrává hudbu potichu
dál.
8. FM rádio
Režim FM spustíte krátkým stisknutím tlačítka 2 (reproduktor oznámí „Mode FM“ (režim FM)). Poté vrežimu
FM dlouhým stisknutím tlačítka 2 spustíte automatické vyhledávání auložení FM kanálů. Krátkým stiskem
tlačítek 4 / 5 přeladíte na předchozí/následující kanál.
9. Čtečka karet
Vložte do reproduktoru kartu Micro SD avypněte jej. Připojte reproduktor kpočítači pomocí kabelu USB.
Reproduktor se přepne do režimu čtečky karet apoté lze kartu Micro SD přímo číst akopírovat soubory do
počítače.
Poznámka:
Při prvním použití této funkce se do počítače automaticky nainstaluje potřebný ovladač.
10. Inteligentní funkce úspory energie
Reproduktor se automaticky vypne vnásledujících případech:
V režimu Bluetooth reproduktor čeká na párování déle než 10 minut.
Stiskem tlačítka 1 v režimu přehrávání z paměťové karty / režimu FM / režimu AUX IN pozastavíte
přehrávání po dobu delší než 10 minut.
Poznámka:
Opětovným dlouhým stisknutím tlačítka 1 reproduktor znovu zapnete.
11. ehrávání hudby zUSB
Vložte USB ash disk do slotu USB. Poté krátce opakovaně stiskněte tlačítko 2, dokud reproduktor neoznámí
„USB mode“ (Režim USB). Spustí se přehrávání hudebních souborů zUSB ash disku. Vždy nejdříve vložte USB
ash disk do USB konektoru, pak je možné reproduktor přepnout do režimu USB.
Upozornění:
Reproduktor podporuje USB ash disky do velikosti paměti až 32 GB a podporuje zvuk ve
formátech MP3, WMA, WAV, APE aFLAC.
krátké stisknutí: přehrávání / pauza
n
krátké stisknutí: předchozí skladba
n
dlouhé stisknutí: snížit hlasitost
M
dlouhé stisknutí: zvolte předchozí složku USB ash disku
N
krátké stisknutí: další skladba
N
dlouhé stisknutí: zvýší hlasitost
M
dvojité stisknutí: vyberte další složku USB ash disku
12. Nabíjení
Pokud je akumulátor reproduktoru téměř vybitý, reproduktor to oznámí hláškou „battery low“ (vybitá
baterie). Hned nabijte baterii pomocí USB adaptéru. Během nabíjení svítí oranžový LED indikátor nabíjení. Po
úplném nabití indikátor nabíjení LED zhasne.
Poznámky:
Pro nabíjení reproduktoru použijte pouze kvalitní adaptér.
Doporučujeme použít adaptér s parametry: 5 V/ 2 A.
Reproduktor vždy nabijte ihned poté, co oznámí, že je akumulátor vybitý.
Reproduktor lze nabíjet i menším nabíjecím proudem. V případě nabíjení proudem 500 mA ze
standardního USB portu počítače bude nabíjení trvat dlouhou dobu.
CZCZ
8
ŘEŠENÍ POTÍŽÍ
Problém Řešení
Reproduktor se nemůže
připojit kzařízení Bluetooth
aodpovídajícím způsobem
přehrávat hudbu.
1. Zkontrolujte specikaci / příručku zařízení Bluetooth (mobilního
telefonu nebo počítače) azkontrolujte, zda zařízení podporuje
stereo audio přenos A2DP. Pokud ano, zapněte stereo režim
A2DP.
2. Ujistěte se, že reproduktor je vrežimu Bluetooth. Pokud je kolem
vás mnoho zařízení Bluetooth, může být obtížné správné zaříze
najít. Vtakovém případě vypněte ostatní zařízení.
Karta Micro SD / USB ash disk
nefunguje.
1. Ujistěte se, že karta Micro SD / USB ash disk jsou vdobrém
stavu. Zkontrolujte také, zda jsou audio soubory ve
podporovaném formátu: MP3/WMA/WAV/APE/FLAC.
2. Kromě výše uvedeného případu může být problém
skompatibilitou karty Micro SD / USB ash disku.
Při formátování Micro SD karty nebo USB ash disku doporučujeme
použít souborový formát FAT 32.
Reproduktor přestane reagovat
avšechna tlačítka jsou nefunkční.
Pravděpodobně nastala chyba ve vnitřním systému reproduktoru.
Zkuste dlouze stisknout tlačítko 1 apodržte jej po dobu 8sekund,
aby se reproduktor resetoval.
Reproduktor nepřehrává kanály
FM.
1. Ujistěte se, že reproduktor je vprostředí spokrym signáluFM.
2. Upravte orientaci reproduktoru kvůli lepší orientaci antény, to
může zlepšit kvalitu příjmu.
3. Ujistěte se, že jste vrežimu FM dlouze stiskli tlačítko 1 aspustili
tak automatické vyhledávání kanálů FM.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Reproduktor: 2× oprůměru 57 mm, pasivní vysílač
kon: 20 W(2× 10 W)
Napájení: DC 5 V/ 2 A(Max)
Analogový vstup AUX IN: 3,5 mm
Rozsah frekvencí FM: 87,5108 MHz
Vestavěná baterie: 3,7 V/ 6600 mAh
Velikost: 220,3 × 102,5 × 102 mm
Doba nabíjení: 5 hodin (při použití adaptéru 5 V/ 2 A)
Doba přehrávání: 7 hodin při hlasitosti nastavené na 70 %
Hmotnost: 1,15 kg
CZCZ
9
VYUŽITÍ ALIKVIDACE ODPADU
Balicí papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných
kontejnerů na plasty.
LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidace použitých elektrických a elektronických zízení (platí v členských zech EU a dalších
evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)
Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že sproduktem by nemělo být nakládáno jako
s domovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických
zařízení. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí.
Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací orecyklaci tohoto produktu Vám
poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt
zakoupili.
Tímto K+B Progres, a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení ECG BTS Elysium L1 je v souladu se
směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU Prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese:
www.ecg-electro.eu.
Návod kobsluze je kdispozici na webových stránkách www.ecg-electro.eu.
Změna textu atechnických parametrů vyhrazena.
08/05
Výrobce neručí za tiskové chyby obsažené v návodu k použití výrobku. Dovozca neručí za tlačové chyby obsiahnuté v návode na poitie
výrobku. Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie w instrukcji obsługi produktu. A gyártó nem felel a termék használati
útmutatójában fellelhető nyomdahibákért. Der Importeur haftet nicht für Druckfehler in der Bedienungsanleitung des Produkts. The
manufacturer takes no responsibility for printing errors contained in the product’s user’s manual. Proizvođač ne snosi odgovornost za tiskarske greške
uuputama. Proizvajalec ne jamči za morebitne tiskovne napake v navodilih za uporabo izdelka. Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost
za štamparske greške sadržane u uputstvu za upotrebu proizvoda. Le fabricant ne peut être tenu responsable des erreurs d'impression contenues
dans le mode d'emploi du produit. Il produttore non sarà ritenuto responsabile per eventuali errori di stampa contenuti nel manuale d’uso del
prodotto.
El fabricante no asume ninguna responsabilidad por errores de impresión en el manual del usuario del producto. Tootja ei vastuta
toote kasutusjuhendis leiduvate tkivigade eest. Gamintojas neapsiima atsakomybės dėl spausdinimo klaidų, pasitaikančių gaminio naudotojo
vadove. Ražotājs neuzņemas atbildību par drukas kļūdām ierīces rokasgrāmatā.
© GVS.cz 2017
www.ecg-electro.eu
CZ
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Klíčany e-mail: ECG@kbexpert.cz
SR/MNE
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Klíčany, Czech Rep. e-pošta: informacije@kbprogres.cz
SK
Distribútor pre SR: K+B Progres, a. s., organizačná zložka
Mlynské Nivy 71
821 05 Bratislava e-mail: ECG@kbexpert.cz
FR
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tél: +44 776 128 6651 (English)
250 69 Klíčany, Czech Rep. e-mail: ECG@kbexpert.cz
PL
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Klíčany, Czech Rep. e-mail: ECG@kbexpert.cz
IT
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +44 776 128 6651 (English)
250 69 Klíčany, Czech Rep. e-mail: ECG@kbexpert.cz
HU
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Klíčany, Czech Rep. e-mail: ECG@kbexpert.cz
ES
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +44 776 128 6651 (English)
250 69 Klíčany, Czech Rep. e-mail: ECG@kbexpert.cz
DE
Distributor für DE: K+B E-Tech GmbH & Co. KG
Barbaraweg 2, DE-93413 Cham
Bei Beschwerden rufen Sie die Telefonnummer 09971/4000-6080
an. (Mo – Fr 9:00 – 16:00)
ET
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Klíčany, Czech Rep. e-post: [email protected]kbexpert.cz
HR/BIH
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Klíčany, Czech Rep. e-mail: informacije@kbprogres.cz
LT
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Klíčany, Czech Rep. el. ptas: ECG@kbexpert.cz
SI
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Klíčany, Czech Rep. e-mail: informacije@kbprogres.cz
LV
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Klíčany, Czech Rep. e-pasts: E[email protected]bexpert.cz
/