Rowenta CRIMPER WAVE Návod k obsluze

Kategorie
Žehličky na vlasy
Typ
Návod k obsluze
CZ
Pro zajištění vaší bezpečnosti tento přístroj odpovídá příslušným normám a předpisům
(směrnicím pro nízké napětí, elektromagnetickou kompatibilitu, životní prostředí, ...)
PřisIušenstvi přistroje se v prúběhu použití zahřivají na vysokou teplotu.
Vyhýbejte se kontaktu s pokožkou. Zabezpečte, aby se přivodní šňúra nikdy nedostala
do kontaktu s tepIými částmi přistroje.
Přístroj je třeba odpojit od sítě :
- s výměnnými destičkami,
- v případě provozních anomálií,
- před čištěíim a úrdžbou,
- jakmile jste jej přestaIi použivat,
- odcházíte-Ii od něj, i kdyby to bylo na několik okamžiků.
Ověřte si, zda napájecí napětí vašeho přistroje skutečně odpovídá napětí vaší elektrické
instalace. Jakákoliv chyba při zapojeni může způsobit nevratné škody nekryté zárukou.
Abyste si zabezpečili dodatečnou ochranu, doporučuje se do elektrického okruhu, ktery
obsluhuje koupelnu, nainstalovat zařízení pro rozdíIový zbytkový proud s provozným
zbytkovým proudem nastaveným tak, aby nepřesahoval 30 mA. Požádejte o radu
svého instalatéra.
Nepoužívejte svůj přístroj nikdy s mokrýma rukama ani v blízkosti vody obsažené
ve vanách, umývadlech, sprchových koutech nebo jiných nádobách.
Když se přístroj použivá v koupelně, odpojte jej po použití od sítě, neboť
přítomnost vody může představovat nebezpeči, i když je vypnut.
Použivá-Ii se strojek na dětech nebo invalidních osobách nebo v jejich přítomnosti, je
zapotřebí soustředěného dohledu.
Je-Ii přívodní kabel poškozen, měl by být vyměněn výrobcem, jeho poprodejním
servisem nebo osobou s podobnou kvalifikací, aby bylo zabráněno nebezpeči.
Svůj přístroj nepoužívejte a obraťte se na smluvní servisní středisko, jestliže:
- vám přístroj upadl
- váš přístroj nefunguje normálně.
V případě jakékoliv provozní závady nahlédněte do odstavce "možné problémy" nebo
se obraťte na náš spotřebitelský servis nebo na svého obchodníka.
Nenechávejte v dosahu dětí.
Jestliže je šňůra poškozená, přístroj nepoužívejte.
Neponořte do vody a nedávejte pod tekoucí vodu, a to ani při čištění.
Nesahejte na přístroj mokrýma rukama.
Nedržte za foukací hlavici, protože je horká, držte za držadlo.
Při odpojování ze zásuvky netahejte za šňůru, ale za koncovku.
Nepoužívejte prodlužovací šňůru.
Nečistěte abrazivními nebo leptavými prostředky.
Nepoužívejte při teplotě nižší než 0°C a vyšší než 35°C.
BEZPENOSTNF RADY
52
CF7013 038848 crimper 11/04/06 8:45 Page 52
Nasazování destiček
Vybírejte si destičky (pro tvarování
volných reliéfů – obr.1 nebo tvarování
hustých reliéfů – obr.2 v závislosti na
očekávaném účinku.
Otevřete kleště stiskem páčky.
Nasuňte první destičku do žlábku a
zatlačte na ni, až uslyšíte cvaknutí -
obr.3.
Stejným způsobem postupujte s
druhou destičkou.
Zapojení
Poté, co jste přísIušenství upevnili na
rukojeť, umístěte přístroj stabilně do
stojanu a postavte jej na rovnou
plochu. Zapojte přístroj do sítě a spínač
nastavte na 1.
Světelná kontrolka indikující, že je
přístroj pod napětím, se rozsvítí a
přísIušenství se začne zahřívat -
obr.4.
Vyčkejte několik minut, až přístroj
dosáhne správné teploty (10 minut).
Vyjímání destiček
Když snímáte přísIušenství,
dotýkejte se výIučně pIastových
díLů přísIušenství, neboť jeho
kovové součásti jsou velmi horké.
Otevřete kleště stiskem páčky
Stiskněte uvolňovací tlačítko první
destičky – obr.5. a nechte ji
sklouznout do polohy vhodné k
vyjmutí.
Stejným způsobem postupujte s
druhou destičkou.
UVEDENÍ DO PROVOZU
Důležité
Keramický povlak chrání Vaše
vlasy proti nadměrnému
přehřátí rovnoměrnou distribucí
tepla.
1. Krimporací klěstě
2. Kroužek pro blokování -a
odblokovánípříslušenství
3. Tvarovací destičky s keramickým
povlakem – hustý reliéf
4. Tvarovací destičky s keramickým
povlakem – volný reliéf
5. SvěteIná kontrolka svítící,
když je přístroj pod napětim
6. Spínač zapnout / vypnout (0-1)
7. Rukojeť
8. Otočná šňůra
OBECNÝ P0PIS
53
CZ
CF7013 038848 crimper 11/04/06 8:45 Page 53
Utvořte pramen vlasů o délce asi
5 cm, přičemž začněte od kořínků
vlasů.
Otevřete kIeště stisknutím páčky a
vsuňte konečky vlasů mezi formovací
destičky –
obr. 6.
Drže destičky ve stisknuté poloze
po dobu asi 10 vteřín.
Uvolněte kleštš a pokračujte tam,
kde končí poslední vytvořená
vlna.
POUZITI
Přístroj odpojte od sítě a nechte
jej na stojánku vychladnout.
Destičky přístroje čistěte, až když
úplně vychladnou. Čistéte tělo
přístroje výhradně s použitím kusu
vlhké a měkké tkaniny.
Nikdy nelijte do těla přístroje vodu
nebo jakoukolivjinou kapalinu.
Nepoužívejte údržbové prostředky,
které jsou agresivní nebo abrazivní.
Přístroj ani příslušenství neomývejte pod
vodou.
ÚDRŽBA
DŮLEŽITÉ RADY
Vlasy musejí být dobře rozče-
sány, čIsté a SUCHÉ (aby
nebyly poničeny).
KADEŘANICKÉ TRIKY
Vždy pracujte od kořinků ke konečkům vlasů. Pro zvýraznění účinu
můžete před formováním použít česací pénu.
Tento váš přístroj je vyhrazen
pouze pro domácí použití.
Nelze jej používat k profesionálním
účeIům.
V případě nesprávného používání
záruka zaniká.
Váš přístroj obsahuje četné zhodnotitelé
nebo recyklovatelné materiály
Svěřte jej sběrnému místu nebo,
neexistuje-li, smluvnímu středisku, kde s
ním bude naloženo odpovídajícím
způsobem.
ZÁRUKA
VPODÍLEJME SE NA OCHRANNŰ ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ!
CZ
54
CF7013 038848 crimper 11/04/06 8:45 Page 54
1 / 1

Rowenta CRIMPER WAVE Návod k obsluze

Kategorie
Žehličky na vlasy
Typ
Návod k obsluze