EHEIM 3250 Návod k obsluze

Značka
EHEIM
Kategorie
vodní pumpy
Modelka
3250
Typ
Návod k obsluze
1250
3250
Gebrauchsanleitung D
Instructions GB / USA
Mode d’emploi F
Gebruiksaanwijzing NL
Bruksanvisning S
Bruksanvisning N
Käyttöohje FIN
Brugsanvisning DK
Istruzioni I
Instrucciones E
Návod k použití CZ
Универсальный насос / насос-фонтан
RUS
Děkujeme Vám,
že jste si zakoupili nový čerpadlo EHEIM. Tento produkt Vám poskytne optimální
výkon při maximální spolehlivosti a nejvyšší účinnosti.
C
ˇ
esky
Bezpečnostní pokyny
Při údržbě a čištění je nutno všechny elektrické spotřebiče, které jsou ve vodě,
odpojit od sítě.
Přípojnou šňůru tohoto spotřebiče nelze nahradit. Poškodíli se přívod, nesmí
se spotřebič používat. Nikdy nenoste čerpadlo za šňůru ani ji nelámejte.
Používání přístroje v umělých rybníčcích na zahrádce resp. v jejich ochranném
prostoru je dovoleno pouze za předpokladu, že instalace bude vyhovovat plat-
ným předpisům. Za účelem prevence proti vysokému dotykovému napětí musí
být instalace vybavena zařízením na ochranu proti svodovému proudu, jehož
vyměřovací zbytkový proud nesmí přesahovat 30 mA. Obraťte se, prosím na
specializovaného elektrotechnika.
Tento přístroj není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) s omeze-
nými fyzickými, senzorickými či duševními schopnostmi anebo s nedostateč-
nými ušenostmi a/nebo nedostatečnými vědomostmi. To je možné pouze za pří-
mého dohledu osoby zodpovědné za bezpečnost anebo po instrukci takovouto
osobou, jak přístroj používat. Dávejte pozor na děti, aby si s přístrojem nehrály.
V důsledku magnetického pole z těchto přístrojů můzě docházet k
elektronickým nebo mechanickým poruchám či poškození jiných
přístrojů. To platí i pro kardiostimulátory. Potřebné vzdálenosti zjistíte z
příruček k takovým lékařským přístrojům.
Při údržbě buďte pozorní – vysoké magnetické síly Vám mohou způsobit
pohmoždění prstů.
Tento produkt nevyhazujte do normálního domovního odpadu. Odevzdejte jej
do místní sběrny resp. do místa pro likvidaci odpadu.
Výrobek je schválen podle platných národních předpisů a směrnic a odpovídá
normám EU.
20 cm
geprüfte
Sicherheit
Univerzální čerpadlo 1250019 - 1250209
– vhodné pro venkovní použití –
Provedení: viz typový štítek na čerpadle
Funkce
A
Motor
upevňovací deska
závitový adaptér, výtlačná strana
zarážky
součástky čerpadla
výztužný kroužek
hrubý filtr
sací rošt
závitový adaptér, sací strana
čepička
.
Čerpadlo lze užít ve vodě i mimo vodu. Není sámonasávací a tedy, pokud pra-
cuje mimo akvárium, musí být umístěno níže než je hladina vody.
Uvedení do provozu
Aby se stalo funkční, sjte konec výtlačné hadice, až voda vteče do čerpadla.
Nezapínejte je do sítě, dokud jste do něj nenasáli vodu. Krátkodobý hluk při
zapnutí čerpadla je normální.
Pro užití tohoto hobby čerpadla je několik alternativ: užíváte-li je mimo vodu, je
lépe použít sací hubici s hadicí. Je-li čerpadlo užíváno ve vodě, smí pracovat
pouze s předfiltrem. V tomto případě odstraňte sací hubici a přikryjte sací část
přiloženou čepičkou.
Na výtlačné straně lze volit z dvou možných variací spojení: pomocí závitového
adaptéru pro připojení výtlačné hadice nebo pomocí adaptéru pro výstupní
trubici.
B/C
Při montáži univerzálního čerpadla lze použít oba fixační proužky. Po
uvolnění zářezu pruh může být odstraněn a je-li to vyžadováno, přesunut
na jiný vodič. Pro tento účel nejprve odstraňte zarážky na horním šikmém
konci čerpadla.
Servis a údržba
D/E
Nejprve vypněte zařízení ze sítě. Odstraňte sací rošt (lehce zmáčkněte
ze stran) a hrubý filtr promyjte pod tekoucí vodou.
Je-li voda hodně znečištěná, čistěte filtr častěji. Je-li čerpadlo hodně znečištěno
na sací nebo výtlačné straně, začne být hlučné – nastal čas pro vyčistění.
Odstraňte víko čerpadla (D) a součástky čerpadla vyndejte podle obrázku (A).
Čerpadlo důkladně vyčistěte promocí kartáčů EHEIM (obj. č. 4009570) jak
ukazuje obr. E: součástky čerpadla čistěte pod tekoucí vodou a smontujte ve
stejném uspořádání.
Funkce
F
kompletní čerpadlo s hrubým filtrem
víko
adaptér
stoupací
trubice
růžice.
Čerpadlo nasává zásadně přes integrovaný hrubý filtr. Adaptér na výtlačné
straně slouží jako přípojka na stoupací troubici. Stoupací trubice ze zasune do
adaptéru a nasadí se růžice.
Čerpadlo pro fontánu 3250010 - 3250200
Provedení: viz typový štítek na čerpadle
Stejne jako 1250019, ale s 1,7 m kabelem. Není vhodné pro použití venku.
Čerpadlová kola nejsou zaměnitelná, kolo 1250/3250 nelze použít v přístroji
1050/3150 ani naopak.
Univerzální odstředivé čerpadlo 1250219 - 1250499
– nevhodné pro venkovní použití –
Provedení: viz typový štítek na čerpadle
Příslušenství
Mezi adaptér a stoupací trubici je možno nainstalovat chrlič (obj. č.
3052400) s regulací výšky proudu stříkající vody.
Kromě toho je možno připojit ještě také obtokovou hadici (obj. č. 4003940
nebo 4004940) na další chrlič.
/

Tato příručka je také vhodná pro