König USB WLAN Specifikace

Značka
König
Kategorie
síťové karty
Modelka
USB WLAN
Typ
Specifikace
7
SVENSKA
Installationsförfarande
• AnslutUSBprogramvarunyckeltillenledigUSBportpådindator.
• FörOSWindows
®
XPochsenareinstallerasadapternautomatiskt.
• FörOSWindows
®
2000,MacochLinux,sättidenbifogadeCDiCD/DVDspelarenpådindator(ellerladdanerden
rättadrivenhetenfrånvårwebbsidahttp://blog.worldofkonig.com/)ochinstalleradenrättadrivenhetenpådendator.
• Nukanduanvändadinastandardtrådlösanätverksapplikationerförattanslutatilldittnätverk.
Säkerhetsanvisningar:
FörattminskariskenförelektriskastötarbördennaproduktENDASTöppnasavbehörig
teknikernärservicebehövs.Drautströmkabelnfneluttagetochkopplaurallannanutrustning
omnågotproblemskulleuppstå.Utsättinteproduktenförvattenellerfukt.
Underhåll:
Rengörendastmedtorrtrasa.Användingarengöringsmedelsominnehållerlösningsmedelellerslipmedel.
Garanti:
Ingengarantigällervidändringarellermodieringaravproduktenellerförskadorsomharuppståttpågrundavfelaktig
användningavdennaprodukt.
Allmänt:
Utseendeochspecikationerkankommaattändrasutanföregåendemeddelande.
Allalogotyperochproduktnamnärvarumärkenellerregistreradevarumärkensomtillhörsinaägareochärhärmed
erkändasomsådana.
Behållbruksanvisningenochförpackningenföreventuelltframtidabehov.
Obs!
Produktenärmärktmeddennasymbolsombetyderattanvändaelektriskaellerelektroniskaprodukterintefår
slängasblandvanligahushållssopor.Detnnssärskildaåtervinningssystemfördessaprodukter.
ČESKY
Instalační postup
• PřipojtehardwarovýklíčUSB(dongle)kvolnémuUSBportuvašehopočítače.
• UoperačníhosystémuWindows
®
XPnebonovějšíhobudeadaptérnainstalovánautomaticky.
• UoperačníhosystémuWindows
®
2000,MacaLinuxvložtepřiloženéCDdomechanikyCD/DVDvašehopočítače
(nebosistáhnětesprávnýovladačznašíwebovéstránkyhttp://blog.worldofkonig.com/)anainstalujtepříslušný
ovladač.
• Nynímůžetepoužívatvašestandardníaplikacebezdrátovésítěkpřipojeníksíti.
Bezpečnostní opatření:
Abystesnížilirizikoúrazuelektrickýmšokem,mělbybýttentovýrobekotevřenPOUZE
autorizovanýmtechnikem,je-litonezbytné.Vpřípadě,žedojdekzávadě,odpojtevýrobekze
sítěaodjinýchzařízení.Výrobeknevystavujtevoděnebovlhkosti.
Údržba:
Kčištěnípoužívejtepouzesuchýhadřík.Nepoužívejtečisticírozpouštědlaaniabrazivníprostředky.
Záruka:
Jakékolizměny,modikacenebopoškozenízařízenívdůsledkunesprávnéhozacházenísezařízenímrušíplatnost
záručnísmlouvy.
RISK FÖR ELSTÖT
ÖPPNA INTE
VARNING
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM
ÖPPNA INTE
UPOZORNĚNÍ
/