Black & Decker KD1001K Uživatelský manuál

Značka
Black & Decker
Kategorie
Elektrické nářadí
Modelka
KD1001K
Typ
Uživatelský manuál
20
ČESKY
Určené použití
Vaše rotační sbíječka Black & Decker je konstruována pro
vrtání do dřeva, kovu, plastů, zdiva i k utahování a
povolování šroubů.
Tento nástroj je určen pouze pro spotřebitelské použití.
Všeobecné bezpečnostní předpisy
Upozornění! Čtěte všechny pokyny. Chyby při dodržování
níže uvedených pokynů mohou způsobit elektrický úder,
požár, event. těžká poranění. Níže použitý pojem
‘elektronářadí’ se vztahuje na elektronářadí provozované
na el. síti (s připojovacím kabelem) a na elektronářadí
provozované na baterii (bez připojovacího kabelu).
TYTO PŘEDPISY DOBŘE USCHOVEJTE.
1. Pracovní místo
a. Udržujte Vaše pracovní místo čisté a uklizené.
Nepořádek a neosvětlené pracovní oblasti mohou vést
k úrazům.
b. Se strojem nepracujte v prostředích ohrožených
explozí, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny
nebo prach. Elektronářadí vytváří jiskry, které mohou
prach nebo páry zapálit.
c. Děti a jiné osoby udržujte při použití elektronářadí
daleko od Vašeho pracovního místa. Při rozptýlení
můžete ztratit kontrolu nad strojem.
2. Elektrická bezpečnost
a. Připojovací zástrčka stroje musí lícovat se
zásuvkou. Zástrčka nesmí být žádným způsobem
upravena. Společně se stroji s ochranným
uzemněním nepoužívejte žádné adaptérové
zástrčky. Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky
snižují riziko elektrického úderu.
b. Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako
např. potrubí, topení, sporáky a chladničky. Je-li
Vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko
elektrického úderu.
c. Chraňte stroj před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody
do elektrického stroje zvyšuje nebezpečí elektrického
úderu.
d. Nepoužívejte kabel nesprávným způsobem.
Kabel nikdy nepoužívejte na nošení, táhnutí nebo
odpojování elektrického nástroje. Udržujte kabel
daleko od tepla, oleje, ostrých hran nebo
pohyblivých dílů stroje. Poškozené nebo spletené
kabely zvyšují riziko elektrického úderu.
e. Pokud pracujete s elektronářadím venku, použijte
pouze takové prodlužovací kabely, které jsou
schváleny i pro venkovní použití. Použití
prodlužovacího kabelu, jež je vhodný pro použití
venku, snižuje riziko elektrického úderu.
3. Bezpečnost osob
a. Bu=te pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a
přistupujte k práci s elektronářadím rozumně. Stroj
nepoužívejte pokud jste unaveni nebo pod vlivem
drog, alkoholu nebo léků. Moment nepozornosti při
použití elektronářadí může vést k vážným poraněním.
b. Používejte ochranné pomůcky. Noste vždy
pomůcky pro ochranu očí. Nošení osobních
ochranných pomůcek jako maska proti prachu,
bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou,
ochranná přilba nebo sluchátka, podle druhu nasazení
elektronářadí, snižují riziko poranění.
c. Zabraňte neúmyslnému uvedení stroje do provozu.
Přesvědčte se ještě než zastrčíte zástrčku do
zásuvky, že je spínač v poloze ‘VYPNUTO’. Máte-li
při nošení stroje prst na spínači nebo pokud stroj
připojíte ke zdroji proudu zapnutý, pak to může vést
k úrazům.
d. Než stroj zapnete, odstraňte seřizovací nástroje
nebo šroubovák. Nástroj nebo klíč, který se nachází
váotáčivém dílu stroje, může vést k poranění.
e. Nepřeceňujte se. Zajistěte si bezpečný postoj a
vždy udržujte rovnováhu. Tím můžete stroj v
neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
f. Noste vhodný oděv. Nenoste žádný volný oděv
nebo šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte
daleko od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky
nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími
se díly.
g. Lze-li namontovat odsávací či zachycující
přípravky, přesvědčte se, že jsou připojeny a
správně použity. Použití těchto přípravků snižuje
ohrožení prachem.
4. Svědomité zacházení a používání elektronářadí
a. Stroj nepřetěžujte. Pro svou práci použijte k tomu
určený stroj. S vhodným elektronářadím budete
pracovat v udané oblasti výkonu lépe a bezpečněji.
b. Nepoužívejte žádné elektronářadí, jehož spínač je
vadný. Elektronářadí, které nelze zapnout či vypnout je
nebezpečné a musí se opravit.
c. Než provedete seřízení stroje, výměnu dílů
příslušenství nebo stroj odložíte, vytáhněte
zástrčku ze zásuvky. Toto preventivní opatření
zabrání neúmyslnému zapnutí stroje.
d. Uchovávejte nepoužívané elektronářadí mimo
dosah dětí. Nenechte stroj používat osobám,
které se strojem nejsou seznámeny nebo nečetly
tyto pokyny. Elektronářadí je nebezpečné, je-li
používáno nezkušenými osobami.
21
ČESKY
e. Pečujte o stroj svědomitě. Zkontrolujte, zda
pohyblivé díly stroje bezvadně fungují a nevzpřičují
se, zda díly nejsou zlomené nebo poškozené tak, že
je omezena funkce stroje. Poškozené díly nechte
před nasazením stroje opravit. Mnoho úrazů
příčinu ve špatně udržovaném elektronářadí.
f. Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě
ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami
se méně vzpřičují a dají se lehčeji vést.
g. Používejte elektronářadí, příslušenství, nasazovací
nástroje apod. podle těchto pokynů a tak, jak je to
pro ten určitý speciální typ stroje předepsáno.
Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou
činnost. Použití elektronářadí pro jiné než určující
použití může vést k nebezpečným situacím.
5. Údržba
a. Nechte Váš stroj opravit pouze kvalifikovaným
odborným personálem a pouze s originálními
náhradními díly. Tím bude zajištěno, že bezpečnost
stroje zůstane zachována.
Další bezpečnostní pokyny pro sbíječky
Používejte chrániče sluchu. Vystavení hluku může
způsobit ztrátu sluchu.
Používejte pomocných rukojetí dodaných
s nástrojem. Ztráta ovládání může způsobit osobní
poranění.
Je vhodné používat ochrannou masku.
Elektrická bezpečnost
Tento přístroj ochrannou izolaci, proto není
potřebné žádné zemnicí vedení. Vždy zkontrolujte,
zda přívodní napětí odpovídá údaji uvedenému na
typovém štítku.
Vlastnosti
Tento nástroj obsahuje jednu nebo všechny
zánásledujících vlastností.
1. Přepínač nastavení rychlost
2. Pojistný knoflík
3. Přepínač příklepu
4. Výběr režimu hoblování
5. Držák nástroje
6. Boční rukoje
7. Omezovač hloubky řezu
Sestava
Upozornění! Před montáží se ujistěte, že je nástroj
vypnutý a odpojený od napájení.
Osazení boční rukojeti a omezovače hloubky (obr. A)
Otočte držadlo proti směru chodu hodinových ručiček,
dokud nebudete moci zasunout boční rukoje (6) na
čelo nástroje dle vyobrazení.
Natočte boční rukoje do požadované polohy.
Utáhněte boční rukoje otočením držadla v směru
chodu hodinových ručiček.
Povolte šroub (8).
Zasuňte omezovač hloubky (7) do montážního otvoru
dle vyobrazení.
Nastavte hloubku vrtu dle níže uvedeného postupu.
Utáhněte šroub (8).
Osazení příslušenství (obr. B)
Vyčistěte a namažte dřík (9) příslušenství.
Vytáhněte pouzdro (10) a vložte dřík do držáku
nástroje (5).
Zatlačte příslušenství a jemně jím otočte, dokud
nezapadne do štěrbin.
Zatáhněte za příslušenství a ověřte, zda je řádně
uzamknuto. Funkce tlučení kladivem vyžaduje, aby se
příslušenství při uzamčení v držáku nástroje mohlo
pohybovat po ose několik centimetrů.
Při vyjímání příslušenství vytáhněte pouzdro (10)
a vytáhněte příslušenství.
Použití
Upozornění! Nechte nástroj pracovat svým vlastním
tempem. Nepřetěžujte.
Upozornění! Před vrtáním do stěn, podlah nebo stropů
zkontrolujte umístění elektrického vedení a potrubí.
Upozornění! Pokud je nástroj v režimu vrtání, nepoužívejte
dláto.
Výberte režim provozu (obr. C)
Tento nástroj lze používat ve třech provozních režimech.
Chcete-li používat přepínač příklepu (3), otočte jej do
požadované pozice, jak ukazují symboly.
Chcete-li přepínač příklepu obsluhovat (4), stlačte
odjišovací tlačítko (11) a otočte přepínačem do
požadované pozice, jak ukazují symboly.
Vrtání
Pro vrtání do oceli, dřeva, umělých hmot a šroubování
přepněte přepínač příklepu (4) do polohy a
přepínač režimu vrtání (3) do polohy
.
22
ČESKY
Rotační sbíjení
Při rotačním sbíjení zdiva a betonu přepněte přepínač
příklepu (4) do polohy a přepínač režimu vrtání (3)
do polohy
.
Při tlučení by nástroj neměl poskakovat a měl by se
pohybovat rovnoměrně. V případě potřeby zvyšte
rychlost.
Tlučení
Při tlučení s knoflíkem vřetena a lehkém tesání nebo
hoblování přepněte přepínač příklepu (4) do polohy
a přepínač režimu vrtání (3) do polohy
.
Pří přechodu z rotačního sbíjení na tesání otočte dláto
do požadované polohy. Pokud při změně režimu cítíte
odpor, jemně otočte dláto tak, aby zapadlo do zámku
vřetena.
Nastavení hloubky vrtání (obr. D)
Povolte šroub (8).
Nastavte omezovač (7) do požadované polohy.
Maximální hloubka vrtu se rovná vzdálenosti mezi
hrotem vrtáku a koncem omezovače hloubky.
Utáhněte šroub (8).
Zapnutí a vypnutí
Pro zapnutí nástroje přesuňte odjišovací tlačítko (2)
do odemčené polohy a stiskněte vypínač (1).
Pro vypnutí nástroje uvolněte spínač zapnuto/vypnuto.
Příslušenství
Výkon vašeho nářadí závisí na použitém příslušenství.
Příslušenství značky Black & Decker a Piranha je
konstruováno tak, aby splňovalo vysoké požadavky na
kvalitu a je navrženo ke zlepšení výkonu vašeho nářadí.
Použijete-li tato příslušenství, využijete svoje nářadí beze
zbytku.
Údržba
Váš nástroj byl vytvořen tak, aby pracoval po dlouhou
dobu sáminimální údržbou. Nepřetržitý uspokojivý provoz
závisí na správné starostlivosti o nástroj a pravidelném
čištění.
Pravidelně čistěte ventilační štěrbiny čistým, suchým
malířským štětcem.
Káčištění stroje používejte pouze jemné mýdlo a
navlhčený hadřík. Nikdy nedovolte, aby se do přístroje
dostala jakákoli kapalina a nikdy neponořujte jakoukoli
část nástroje do kapaliny.
Ochrana životního prostředí
Tříděný sběr. Tento produkt nesmí být likvidován
spolu s běžným odpadem z domácnosti.
Stane-li se někdy, že budete muset svůj výrobek
Black & Decker nahradit nebo už ho nebude potřebovat,
nelikvidujte jej s odpadem z domácnosti. Dejte produkt k
dispozici pro tříděný sběr.
Oddělený sběr použitých výrobků a obalů
umožňuje recyklaci materiálů a jejich opakované
použití. Opětovné použití recyklovaných materiálů
pomáhá předcházet znečišování životního
prostředí a snižuje poptávku po surovinách.
Předpisy platné pro vaši zemi pravděpodobně umožňují
oddělený sběr elektrických produktů z domácností na
obecních skládkách nebo u prodejce, pokud si pořizujete
nový výrobek.
Firma Black & Decker zajišuje sběr a recyklaci výrobků
Black & Decker, jakmile dosáhly konce životnosti.
Tuto službu využijete tak, že přístroje prosím odevzdáte
autorizované opravně, jež pro nás převzala sběr takových
přístrojů nářadí.
Adresu příslušné kanceláře firmy Black & Decker naleznete
v tomto návodu, přes ni lze zjistit nejbližší záruční dílnu.
Mimoto lze seznam záručních dílen a všech servisních
středisek firmy Black & Decker i příslušných kontaktních
osob nalézt na internetové adrese: www.2helpU.com
Technické údaje
KD1001K
Napětí V
AC
230
Příkon W 1.000
Rychlost naprázdno min
-1
800
Rychlost příklepu min
-1
3.000
Síla příklepu J 3,5
Držák nástroje SDS-plus
Max. kapacita vrtání
Beton mm 26
Ocel mm 13
Dřevo mm 40
Základní kapacita vrtání lehkých cihel mm 65
Hoblování mm 22
Váha kg 5,4
23
ČESKY
EU Prohlášení o shodě
KD1001K
Firma Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty vyhovují
normám:
98/37/EC, 89/336/EEC, EN 60745, EN 55014, EN 61000
L
pA
(akustický tlak) 93 dB(A), L
WA
(akustický výkon)
104 dB(A), rameno vážená vibrace 5,3 m/s
2
K
pA
(neurčitost akustického tlaku) 3 dB(A),
K
WA
(neurčitost akustického výkonu) 3 dB(A)
Kevin Hewitt
Ředitel divize lehkého strojírenství
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Spojené království
01-04-05
Záruka
Black & Decker důvěřuje kvalitě svých vlastních přístrojů a
poskytuje kupujícímu mimořádnou záruku. Tento příslib
záruky se rozumí bez újmy na zákonných nárocích na
záruku, přičemž je v žádném případě neomezuje. Platí ve
všech členských státech EU a Evropské zóny volného
obchodu EFTA.
Pokud se objeví během 24 měsíců od data koupě na
přístroji Black & Decker vada, plynoucí ze závady materiálu
nebo závady při zpracování, zaručuje se firma
Black & Decker, že vymění vadné díly, opraví přístroje,
vykazující obvyklé opotřebení, příp. že vymění vadný
přístroj, aniž by přitom tím obtěžovala zákazníka více, než
je nezbytně nutné, avšak s výhradou následujících výjimek:
Pokud se přístroj používal k podnikání, k výkonu
povolání nebo obchodní činnosti formou zapůjčení,
Pokud se přístroj používal nedovoleným způsobem
nebo s nedostatečnou péčí;
Pokud byl přístroj poškozený nějakým cizím zásahem,
Pokud byl učiněn neoprávněný pokus o opravu
přístroje jiným personálem, než personálem záruční
dílny nebo zákaznického servisu Black & Decker.
Pro uplatnění této záruky je třeba prodavači resp. záruční
dílně předložit doklad o koupi. Adresu příslušné kanceláře
firmy Black & Decker naleznete v tomto návodu, přes ni lze
zjistit nejbližší záruční dílnu. Mimoto lze seznam záručních
dílen a všech servisních středisek firmy Black & Decker i
příslušných kontaktních osob nalézt na internetové adrese:
www.2helpU.com
Navštivte prosím naše webové stránky
www.blackanddecker.com, zaregistrujte tam svůj nový
výrobek Black & Decker a nechte se pravidelně informovat
o nových výrobcích a speciálních nabídkách.
Další informace o značce Black & Decker a o sortimentu
našich výrobků jsou k dispozici na adrese
www.blackanddecker.com
/