Invacare Platinum IRC9LXO2AWQ Uživatelský manuál

Značka
Invacare
Kategorie
Kyslíkové zařízení
Modelka
Platinum IRC9LXO2AWQ
Typ
Uživatelský manuál
Prodejce: Tato příručka musí být
poskytnuta
koncovému uživateli.
Uživatel:
Před použitím tohoto
koncentrátoru si přečtěte tuto příručku a
ponechejte si ji pro budoucí potřebu.
Příručka obsluhy
Platinum
Standardní kyslíkový koncentrátor
plus
/SensO
2
®
a HomeFill
®
Model IRC5LXAW
Model IRC5LXO2AW
Model IRC5LXO2AWQ
Model IRC9LXO2AWQ
0434
Part No 1141491 157 Platinum
VAROVÁNÍ
NEPOUŽÍVEJTE TENTO VÝROBEK ANI JINÉ
DOSTUPNÉ DOPLŇKOVÉ ZAŘÍZENÍ ANIŽ BYSTE SI
ÚPLNĚ PŘEČETLI A POCHOPILI TYTO INSTRUKCE A
JAKÝKOLI DALŠÍ MATERIÁL S INSTRUKCEMI, JAKO
NAPŘ. NÁVOD K POUŽITI, NÁVOD K OBSLUZE
NEBO KARTY S INSTRUKCEMI, KTERÉ JSOU
DODÁVÁNY S TÍMTO VÝROBKEM NEBO
DOPLŇKOVÝM ZAŘÍZENÍM. POKUD NEROZUMÍTE
UPOZORNĚNÍM, VÝSTRAHÁM NEBO INSTRUKCÍM,
OBRAŤTE SE NA ODBORNÍKA VE ZDRAVOTNICTVÍ,
DEALERA NEBO TECHNICKÝ PERSONÁL DŘÍVE, NEŽ
ZAČNETE TOTO ZAŘÍZENÍ POUŽÍVAT - JINAK BY
MOHLO DOJÍT KE ZRANĚNÍ NEBO POŠKOZENÍ.
DOPLŇKY
Existuje mnoho různých typů zvlhčovačů, kyslíkových hadic,
kanyla masek, které lze použít v kombinaci s tímto zařízením. Pro
doporučení ohledně nejvhodnějšího z těchto zařízení se obra te na
vašeho místního poskytovatele přístrojů pro domácí péči. Poradí
vám rovněž ohledně správného použití, údržby a čištění.
Dodané příslušenství (nosní kanyla, maska, hadičky, zvlhčovač atd.)
používané k zajištění dodávky kyslíku pacientovi musí zahrnovat
prostředky k omezení šíření požáru, které v případě vznícení příslušenství
zajistí bezpečnost pacienta i ostatních osob. Je-li běžně prodejné, používá
se zařízení k zastavení průtoku, které se aktivuje při zjištění požáru a tvoří
součást sady příslušenství. Toto zařízení by mělo být umístěno tak blízko
pacienta, jak to dovolují konkrétní podmínky použití.
VAROVÁNÍ
Výrobky společnosti Invacare jsou specificky zkonstruovány a
vyráběny tak, aby je bylo možno použít v kombinaci s
doplňkovým příslušenstvím od společnosti Invacare. Doplňky
zkonstruované jinými výrobci nebyly testovány společností
Invacare a jejich používání v kombinaci s výrobky společnosti
Invacare se nedoporučuje.
OBSAH
Platinum
158 Part No 1141491
OBSAH
ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY ................................ 159
INFORMACE O RECYKLACI........................... 160
ČÁST 1—OBECNÉ POKYNY ...................................161
Údržba....................................................................................163
Radiofrekvenční interference.................................................163
Postup pro snížení rizika popálenin, smrti v důsledku zasažení
elektrickým proudem, požáru a poranění...............................164
Koncentrace kyslíku ..............................................................165
ČÁST 2—FUNKCE...................................................166
ČÁST 3—DODÁVÁNÍ A MANIPULACE ..................167
Vybalení.................................................................................167
Prohlídka................................................................................167
Skladování .............................................................................168
ČÁST 4—TYPICKÉ PARAMETRY PŘÍSTROJE..........169
ČÁST 5—NÁVOD K POUŽITÍ..................................174
Účel použití............................................................................174
Úvod.......................................................................................174
Volba umístě.......................................................................174
Doporučení pro optimální výkon...........................................175
Zasuňte do zásuvky napájecí kabel........................................175
Připojte zvlhčovač (pokud byl předepsán).............................176
Vypínač proudu......................................................................179
Rychlost prùtoku....................................................................180
Kontrolky čistoty kyslíku SensO
2
(model senzoru LX O
2
) ...181
Kontrolky (model LX) ...........................................................182
Alarm při výpadku napájení ze sítě .......................................183
Měřič uplynulého času (měření hodin)..................................183
ČÁST 6—ÚDRŽBA..................................................184
Rutinní údržba........................................................................184
ČÁST 7— NÁVOD K ODSTRAŇOVÁNÍ
PROBLÉMŮ.............................................................187
ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY
Part No 1141491 159 Platinum
ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY
V této příručce jsou používána signální slova, která označují rizika
nebo nebezpečné postupy, jež mohou mít za následek poraně
osob nebo hmotnou škodu. Definice signálních slov uvádí
následující tabulka.
UPOZORNĚ
Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez
upozornění měněny.
POZOR
Při používání tohoto zařízení NEKUŘTE. Odstraňte všechny
zápalky, hořící cigarety nebo jiné zdroje vznícení z místnosti,
kde se tento produkt nachází a z místa, kde se kyslík používá.
Tabulky ZÁKAZ KOUŘENÍ musí být viditelně umístěny.
Textilie a ostatní materiály, které normálně nehoří, snadno
vzplanou a hoří velice intensivně ve vzduchu obohaceném
kyslíkem. Nedodržování těchto bezpečnostních pravidel může
vést k vážnému požáru, poškození majetku a způsobit fyzické
zranění nebo smrt.
SIGNÁLNÍ SLOVO VÝZNAM
POZOR
Nebezpečí znamená bezprostředně hazardní
situaci, která, pokud se jí nevyhnete, bude mít za
následek smrt nebo vážné zranění.
VAROVÁNÍ
Upozornění znamená potenciálně hazardní
situaci,
která, pokud se jí nevyhnete, by mohla mít za
následek smrt nebo vážné zranění.
UPOZORNĚ
Výstraha označuje možnou hazardní situaci,
která,
pokud se jí nepředejde, může mít za následek
poškození majetku, lehké zranění, nebo obojí.
INFORMACE O RECYKLACI
Platinum
160 Part No 1141491
INFORMACE O RECYKLACI
Tento výrobek dodává výrobce ohleduplný k životnímu prostředí,
který se ří direktivou o elektrickém a elektronicm odpadu (Waste
Electrical and Electronic Equipment - WEEE) 2002/96/CE.
Tento výrobek může obsahovat látky, jež by mohly poškodit životní
prostředí, pokud budou odloženy na místa (skládky), které nejsou
v souladu s legislativou.
Na tomto výrobku se nalézá symbol přeškrtnutého kontejneru, který
vás má povzbudit k maximální možné recyklaci.
Prosím, chovejte se odpovědně k životnímu prostředí a až skončí
životnost tohoto výrobku, recyklujte jej prostřednictvím vašeho
recyklačního zařízení.
ČÁST 1—OBECNÉ POKYNY
Part No 1141491 161 Platinum
ČÁST 1—OBECNÉ POKYNY
VAROVÁNÍ
ČÁST 1– OBECNÉ POKYNY obsahuje informace dùležité pro
bezpečný provoz a používání tohoto výrobku.
Tyto pokyny MUSÍ být dodrženy, aby byly instalace, sestavení a
provoz koncentrátoru Platinum bezpečné.
UPOZORNĚ
”Upozornění: Statutární právo může omezit prodej tohoto zařízení
na lékařský předpis nebo na předpis jiného odborníka, který je podle
zákonů příslušné vlády zmocněn používat toto zařízení nebo nařídit
jeho použití.”
POZOR
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. NEROZEBÍRAT. Servis
ponechejte kvalifikovanému personálu.
ČÁST 1—OBECNÉ POKYNY
Platinum
162 Part No 1141491
VAROVÁNÍ
Použití léčby kyslíkem vyžaduje speciální opatření snižující
nebezpečí požáru. Všechny materiály, které na vzduchu hoří a
některé, které nehoří, se ve vysokých koncentracích kyslíku snadno
vznítí a jsou rychle spalovány. Z důvodů bezpečnosti je nezbytné,
aby byly všechny možné zdroje vzce uchovávány odděleně od
výrobku a nejlépe mimo místnost, kde je používán. Je nutno zřetelně
umístit nápisy ZÁKAZ KOUŘENÍ.
Pokud se do kontaktu s kyslíkem pod tlakem dostanou oleje,
mazadla nebo látky s obsahem tuku, může dojít k jejich
spontánnímu a výbušnému vznícení. Tyto látky MUSÍ být
uchovávány odděleně od koncentrátoru kyslíku, jeho hadic
apřípojek a dalšího vybavení pro manipulaci s kyslíkem.
NEPOUŽÍVEJTE žádná lubrikancia, pokud jejich použití výslovně
nedoporučila společnost Invacare.
Pro optimální výkon společnost Invacare doporučuje, aby byl každý
koncentrátor zapnutý a běžel minimálně po dobu 30 minut.
Kratší provozní intervaly mohou snižovat maximální životnost
výrobku.
Pokud jsou kabel nebo zástrčka koncentrátoru pkozeny, pokud
není funkce koncentrátoru správná, pokud došlo k jeho upuště
nebo poškození nebo ponoření do vody, požádejte kvalifikova
servisní personál o jeho opravu.
Kyslíkové hadice, kabel a přístroj uchovávejte oddděleně
od vyhřívaných nebo horkých povrchů, včetně teplometů,
přikrývek, kamen a podobných elektrických přístrojů.
NEPŘEMÍSŤUJTE koncentrátor tahem za kabel.
NEVKLÁDEJTE ani neupus˙te do žádného z jeho otvorů žádné
předměty.
ČÁST 1—OBECNÉ POKYNY
Part No 1141491 163 Platinum
VAROVÁNÍ
NEBLOKUJTE otvory pro vzduch na výroblu ani jej nepokdejte
na měkké povrchy, jako je například lůžko nebo pohovka, kde by
mohlo dojít k zablokování otvorů. Otvory je nutno chránit před
vlasy, chlupy a podobně.
Naplňte zvlhčovač vodou do úrovně vyznačené výrobcem.
NEPŘEPLŇUJTE.
Kyslíkový koncentrátor umístěte do vzdálenosti alespoň 7,5 cm od
zdí, záclon a závěsů či nábytku.
Společnost Invacare doporučuje používat v kombinaci s tímto
výrobkem kyslíkové hadice Crushproof (dodává společnost
Invacare), jejichž délka NESMÍ překročit 15,2 m. Pro platinu (9) se
doporuuje používat až 15,2 m (50 stop) dlouhé vysokoprtokové
potrubí.
Údržba
Kyslíkový koncentrátor Invacare byl specificky navržen tak, aby
minimalizoval potřebu rutinní preventivní údržby v intervalu jednou
ročně. Pouze profesionální zdravotníci či osoby plně obeznámené
s tímto postupem, jako jsou například výrobcem autorizovaní nebo
vyškolení pracovníci, mohou provádět preventivní údržbu nebo
nastavení výkonu koncentrátoru kyslíku.
Radiofrekvenční interference
Většina elektronických zařízení je ovlivňována Radiofrekvenč
interferencí (RFI). Při použití přenosných komunikačních zařízení
v okolí těchto zařízení je nutná opatrnost.
ČÁST 1—OBECNÉ POKYNY
Platinum
164 Part No 1141491
Postup pro snížení rizika popálenin,
smrti v důsledku zasažení elektrickým
proudem, požáru a poraně
Nepoužívejte při koupání. Pokud lékař předepisuje nepřetržité použi:
Koncentrátor musí být umístěn v jiné místnosti ve vzdálenosti
nejméně 2,1 m od vany.
NEDOTÝKEJTE se koncentrátoru mokří.
Výrobek zapnutý do zásuvky NESMÍ být ponechán bez dozoru.
NEUMÍSŤUJTE výrobek na místa, kde by mohl spadnout do vody,
ani jej na takovýchto místech neuchovávejte.
NESAHEJTE pro výrobek, který spadl do vody. OKAMŽITĚ jej
vypněte vytažením kabelu ze zásuvky.
Tento výrobek může být používán pouze v souladu s lékařským
předpisem a touto příručkou pro vlastníka. Pokud pacient nebo
ošetřující personál dojdou k závěru, že pacient nedostává dostateč
množství kyslíku, je nutno ihned kontaktovat dodavatele a/nebo
lékaře. Rychlost průtoku neupravujte, pokud takovouto úpravu
nepředepsal lékař.
Pokud je tento výrobek používán blízko dětí nebo fyzicky
handicapovaných osob, je nutný pečlivý dozor.
Používejte tento výrobek pouze pro účely předepsané v této
příručce.
NEZAPOJUJTE koncentrátor paralelně nebo do série s jinými
kyslíkovými koncentrátory nebo jinými zařízeními pro
kyslíkovou terapii.
Použití některých aplikačních doplňků nebo zvlhčovačů, které
nejsou určeny pro použití v kombinaci s kyslíkovým
koncentrátorem, může snížit výkon.
ČÁST 1—OBECNÉ POKYNY
Part No 1141491 165 Platinum
Za určitých okolností může být léčba kyslíkem nebezpečná.
Společnost Invacare doporučuje konzultovat lékaře před použitím
tohoto přístroje.
Toto zařízení je určeno k použití jako doplňkový přísun kyslíku a není
určeno k udržování ani k podpoře životních funkcí.
Zabraňte vzniku jisker v okolí lékařských kyslíkových přístrojů. Tato
nutnost se vztahuje i na jiskry statické elektřiny tvořené libovolným
typem tření.
Koncentrace kyslíku
Nenastavujte průtok výše, než ukazuje ČERVENÝ prstenec. Proud
kyslíku vyšší než 5 l/min (IRC5LXO2AW, IRC5LXAW,
IRC5LXO2AWQ) a 9 l/min. (IRC9LXO2AWQ) sníží koncentraci
kyslíku.
ČÁST 2—FUNKCE
Platinum
166 Part No 1141491
ČÁST 2—FUNKCE
Světelné kontrolky čistoty kyslíku
a závad (model SensO
2
)/Světelné
kontrolky závad a napájení (model
LX)
Elektrická pojistka
Vypínač proudu
Měřič uplynulého
času (měření hodin)
Skříňový filtr
(jeden ze dvou)
Měřič
prùtoku
Výstup kyslíku
POHLED ZEPŘEDU
POHLED
SHORA
DOPLŇKY
(NEJSOU
ZOBRAZENY):
Domácí kompresor kyslíku
HomeFill
Dostupné další informace
vám sdělí váš místní
zástupce společnosti
Invacare.
*POZNÁMKA: Tento výstupní modul se používá pouze k plně
láhví s kyslíkem pomocí domácího kompresoru kyslíku HomeFill.
Tento výstupní modul neovlivňuje výkon koncentrátoru. Pokyny
k připojení a návod k použití naleznete v příručce pro vlastníka
systému HomeFill, číslo součásti 1145804. Pokud systém není
používán, ucpěte výstupní modul zátkou dodanou spolu s
koncentrátorem. O další informace o systému HomeFill požádejte
společnost Invacare.
Napájecí kabel
Výstupní modul*
ČÁST 3—DODÁVÁNÍ A MANIPULACE
Part No 1141491 167 Platinum
ČÁST 3—DODÁVÁNÍ A MANIPULACE
POZNÁMKA: Postup viz OBRÁZEK 3.1
Před instalací koncentrátoru a jeho uvedením do provozu
si prostudujte příručku pro vlastníka přístroje řady Platinum.
Koncentrátor Platinum musí být VŽDY uchováván ve vzpřímené
poloze, aby se zabránilo poškození skříně při přepravě. Přepravní
balení bylo navrženo tak, aby umožňovalo maxmální ochranu
koncentrátoru.
Pokud má koncentrátor přepravovat běžný přepravce, je nutno zabalit
jej do nové krabice. Další krabice jsou dostupné u společnosti
Invacare.
Závěsný systém vzdušného kompresoru je navržen tak, aby vydržel
náročné pohyby a změny orientace.
Vybalení
1. Zkontrolujte, zda není pozorovatelné zjevné poškození krabice
nebo jejího obsahu. Pokud je pozorovatelné poškození,
informujte přepravce nebo společnost Invacare.
2. Vyjměte z krabice všechny volné obalové materiály.
3. Pečlivě vyjměte z krabice všechny součásti.
POZNÁMKA: Uchovejte si krabici a obalové materiály tak,
aby bylo možno použít je ke skladování koncentrátoru Platinum.
Prohlídka
1. Prozkoumejte vnějšek koncentrátoru kyslíku, zda se na něm
nenacházejí škrábance, promáčkliny, odřená místa čijiná
poškození. Prohlédněte všechny součásti.
ČÁST 3—DODÁVÁNÍ A MANIPULACE
Platinum
168 Part No 1141491
Skladování
1. Opětovně zabalený koncentrátor kyslíku uchovávejte na suchém
místě.
2. NEPOKLÁDEJTE jiné předměty na povrch opětovně
zabaleného koncentrátoru.
OBRÁZEK 3.1
Vybalení
ČÁST 4—TYPICKÉ PARAMETRY PŘÍSTROJE
Part No 1141491 169 Platinum
ČÁST 4—TYPICKÉ PARAMETRY
PŘÍSTROJE
Regulač
seznam:
EN/IEC 60601-1
Střídavý proud
Zařízení typu BF
Přístroj v provozu
Přístroj mimo provoz
Pozor – prostudujte přiloženou dokumentaci
NEKOUŘIT
Třída II, dvojitá izolace
Tento výrobek vyhovuje požadavkům směrnice 93/42/EHS o
zdravotnických prostředcích.
Datum uvedení tohoto výrobku na trh je uvedeno vprohlášení
oshodě se směrnicemi ES.
Požadavky na napájení
elektřinou:
230 VAC ± 10 % (253 VAC/207 VAC), 50 Hz
Jmenovitý proud na vstupu: 1,4 A (IRC5LXO2AWQ)
2,0 A (IRC5LXAW, IRC5LXO2AW)
2,3 A (IRC9LXO2AWQ)
Úroveň hlasitosti: 39,5 dB v prùměru (IRC5LXO2AWQ)
44 dB v prùměru (IRC5LXAW,
IRC5LXO2AW)
50 dB v prùměru (IRC9LXO2AWQ)
ČÁST 4—TYPICKÉ PARAMETRY PŘÍSTROJE
Platinum
170 Part No 1141491
Výška: IRC5LXAW, IRC5LXO2AW,
IRC5LXO2AWQ Do 1828 metrù n.m. bez
snížení koncentračních hladin. POUŽITÍ V
NADMOŘSKÉ VÝŠCE NAD 1828 metrù SE
NEDOPORUČUJE
IRC9LXO2AWQ - Až 1 230 m (4 000 stop)
nad hladinou moe bez poklesu úrovní
koncentrace. Od 1 230 metr (4 000 stop) až
do 4 000 metr (13 129 stop) je úinnost do
90 %.
*Vstup pro kyslík
Koncentrační hladiny:
All 5LXO2AWQ/5LXAW/
modely 5LXO2AW
*Specifikované koncentrač
hladiny, dosahované
po počátečním zahřívacím
období (přibližně 30 minut).
IRC5LXAW, IRC5LXO2AW,
IRC5LXO2AWQ
minimálně 93 % při 1 až 3 l/min
minimálně 91 % při 4 l/min
minimálně 87 % při 5 l/min
(maximální doporučený prùtok)
IRC9LXO2AWQ
minimálně 92 % při 1 až 2 l/min
minimálně 91 % při 8 l/min
minimálně 87 % při 9 l/min
minimálně 93 % při 3 až 7 l/min
Maximální tlak na výstupu: IRC5LXAW, IRC5LXO2AW,
IRC5LXO2AWQ
34,5 ± 3,45 kPa (5 ± 0,5 psi)
IRC9LXO2AWQ
62,0 kPa ± 3,45 kPa (9 ± 0,5 psi)
Rozsah průtoku: IRC5LXAW, IRC5LXO2AW,
IRC5LXO2AWQ - 0,5 až 5 l/min. Použití
rychlostí prùtoku nižších než 1 l/min se
nedoporučuje
IRC9LXO2AWQ - 1 l/min. až 9 l/min. Nejsou
doporuovány prtokové rychlosti nižší než 1
l/min.
Výstraha upozorňující na
možnou překážku:
Koncentrátor zjišťuje stav, který m
ůže
poukazovat na možnou překážku bránící
dodávce kyslíku.
Tento stav je signalizován zvukovou
výstrahou ve formě rychle se opakujícího
sledu pípnutí (při připojování příslušenství je
tato výstražná signalizace deaktivována). Tato
signalizace může souviset také snastavením
průtočného množství činícího 0,5 l/min nebo
méně.
ČÁST 4—TYPICKÉ PARAMETRY PŘÍSTROJE
Part No 1141491 171 Platinum
Průměrná spotřeba proudu: (IRC5LXO2AWQ)
300 W
280 W @ 3 L/min
(IRC5LXO2AW)
365 W
340 W @ 3 L/min
380 W (IRC5LXAW)
460 W (IRC9LXO2AWQ)
Mechanismy zmírnění tlaku
vprovozu při:
241 kPa ± 24,1 kPa (35 psi ± 3,5 psi)
Změna maximálního
doporučeného průtoku při
zpětném tlaku 7k Pa:
0,7 l/min
Filtry: Skříň (2), výstup HEPA a kompresorový vstup.
Bezpečnostní systém: Vypnutí při proudovém přetížení nebo
elektrickém rázu v síti.
Vypnutí kompresoru při vysoké teplotě.
Alarm při vysokém tlaku / vypnutí
kompresoru.
Alarm při nízkém tlaku / vypnutí kompresoru.
Alarm při výpadku napájení z baterie.
Výstraha upozorňující na možnou překážku
vkyslíkovém systému SensO
2
.
Šířka: 46,7 cm ± 1 cm
Výška: 67,0 cm ± 1 cm
Hloubka: 36,5 cm ± 1 cm
Hmotnost: IRC5LXAW, IRC5LXO2AW,
IRC5LXO2AWQ 23,6 kg ± 1 kg
IRC9LXO2AWQ 24,0 kg ± 1 kg
Hmotnost při dodání: IRC5LXAW, IRC5LXO2AW,
IRC5LXO2AWQ 26,8 kg ± 1 kg
IRC9LXO2AWQ - 27,2 kg ± 1 kg
Provozní prostředí teplota: 10 °C - 35 °C při 20-60 % relativní vlhkosti.
Výfuk: Nižší než okolní +19 °C
Výstup pro kyslík: Nižší než okolní +2 °C
Skříň: Nárazuvzdorný plast, zpomalující hoření skříň
vyhovuje normě UL 94-V0.
>
>
ČÁST 4—TYPICKÉ PARAMETRY PŘÍSTROJE
Platinum
172 Part No 1141491
Regulační seznam: IRC5LXAW/IRC5LXO2AW/
IRC5LXO2AWQ/IRC9LXO2AWQ
ETL je v souladu s proveným:
EN55011
EN61000-3-2
EN61000-3-3
IEC 60601-1, A1, A2
IEC 60601-1-2
Pouze modely
IRC5LXO2AW/IRC5LXO2AWQ/
IRC9LXO2AWQ
ISO8359
MDD
Modely označené CE: IRC5LXO2AW, IRC5LXO2AWQ,
IRC9LXO2AWQ
Napájení elektřinou: Bez prodlužovací šňůry.
Umístění: Nejméně 7,5 cm od stěn, závěsů, nábytku
a podobně.
Hadice: IRC5LXAW, IRC5LXO2AW,
IRC5LXO2AWQ kanyla o délce 2,1 m s
maximální délkou 15,2 m hadice Crush-Proof
(NEPŘISKŘÍPNOUT).
IRC9LXO2AWQ - Pro všechny prtokové
rychlosti se doporuuje používat až 15,2 m (50
stop) dlouhou vysokoprtokovou trubici
s vysokoprtokovou kanylou.
Relativní vlhkost: 20 až 60 %
Doba provozu: Až 24 hodin denně.
Doporučená teplota při
skladování a dodávání:
-29 °C až 65 °C při 15-95 % relativní vlhkosti.
ČÁST 4—TYPICKÉ PARAMETRY PŘÍSTROJE
Part No 1141491 173 Platinum
INDIKÁTORY SENSO
2
KONTROLKY LX
ETIKETA
SYMBOL
STAV
SVÌTELNÉ KONTROLKY
(LED)
SYSTEM OKAY
O
2
nad 85 % (±2 %)
ZELENÁ světelná kontrolka
O
2
od 73 % (±3 %) do 85
% (±2 %)
ŽLUTÁ světelná kontrolka
A. ŽLUTÁ trvale svítící kontrolka
B. ŽLUTÁ blikající kontrolka
Porucha
Zavolejte kvalifikovaného
technika
PORUCHA SYSTÉMU
O
2
pod 73 % (±3 %)
ČERVENÁ světelná kontrolka
Viz Návod k odstraŇování
problémŮ na stranì 187.
ETIKETA
SYMBOL
STAV
SVÌTELNÉ KONTROLKY
(LED)
SYSTEM OKAY ZELENÁ světelná kontrolka
PORUCHA SYSTÉMU ČERVENÁ světelná kontrolka
Trvale slyšitelný zvukový alarm
kompresoru Sieve-GARD™
Vypnutí
Zavolejte kvalifikovaného
technika
O
2
I/O
ČÁST 5—NÁVOD K POUŽITÍ
Platinum
174 Part No 1141491
ČÁST 5—NÁVOD K POUŽITÍ
Účel použití
Tento kyslíkový koncentrátor je určen k individuálnímu použití u
pacientů s poruchami dýchání, jejichž stav vyžaduje dodateč
zásobování kyslíkem. Zařízení není určeno k udržování nebo
podpoře životních funkcí.
Úvod
Váš koncentrátor kyslíku je určen pro individl do použití.
Jedná se o elektronické zařízení, které slouží k oddělování kyslíku
od vzduchu v místnosti. Toto zařízení vám bude dodávat vysoké
koncentrace kyslíku přímo nosní kanylou. Klinické studie dokládají,
že koncenttory kysku jsou z terapeutického hlediska
rovnocenné jiným typům systémů dodávajících kyslík.
Váš dodavatel vám ukáže, jak se váš koncentrátor kyslíku používá.
Obracejte se na svého dodavatele s veškerými otázkami a
problémy souvisejícími s vaším koncentrátorem kysku. Tato
příručka pro vlastníka vám poskytne informace o vašem
koncentrátoru a bude vám při jeho používání sloužit jako referenč
zdroj.
Volba umístě
Zvolte si ve vašem domě místnost, ve které bude použití
koncentrátoru kyslíku nejpohodlnější. Koncentrátor lze snadno
přemístit z jedné místnosti do druhé pomocí koleček.
Výkon koncentrátoru kyslíku bude nejlepší za níže uvedených
podmínek. Důsledkem používání v jiném než popsaném prostředí
mohou být zvýšené nároky na údržbu přístroje. Přívod vzduchu do
přístroje by se měl nalézat v dobře větra oblasti, kde se nenalézají
vzdušné nečistoty a/nebo kouř.
ČÁST 5—NÁVOD K POUŽITÍ
Part No 1141491 175 Platinum
Doporučení pro optimální výkon
POZNÁMKA: Zajistěte, aby se váš koncentrátor nalézal nejméně
7,5 cm od stěn, závěsů, nábytku a podobně, aby byl umožněn
dostatečný průtok vzduchu. Pozor na koberce s vysokým vlasem,
topná tělesa, radiátory a horkovzdušné ventily.
Zasuňte do zásuvky napájecí kabel
1. Zasuňte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
Teplota: 10 °C - 35 °C
Napájení elektřinou: Bez prodlužovací šňùry.
Umístění: Nejméně 7,5 cm od stěn, závěsù, nábytku
a podobně.
Hadice a kanyla: IRC5LXAW, IRC5LXO2AWQ, and
IRC5LXO2AWQ kanyla o délce 2,1 m s
maximální délkou 15,2 m hadice Crush-Proof
(NEPØISKØÍPNOUT).
IRC9LXO2AWQ - Pro všechny prtokové
rychlosti se doporuuje používat až 15,2 m
(50 stop) dlouhou vysokoprtokovou trubici
s vysokoprtokovou kanylou.
Okolní prostředí: Bez kouře a sazí. Neumísˇovat do stísněného
prostoru (příklad: skříně).
Relativní vlhkost: 20 až 60 %
Doba provozu: Až 24 hodin denně.
Rychlost prùtoku: IRC5LXAW, IRC5LXO2AWQ, and
IRC5LXO2AWQ 0,5 l/min až 5 l/min. Použití
nižších rychlostí prùtoku než 1 l/min se
nedoporučuje.
IRC9LXO2AWQ - 1 l/min. až 9 l/min.
Nejsou doporuovány prtokové rychlosti nižší
než 1 l/min
Minimální doba provozu: 30 minut
/

Tato příručka je také vhodná pro