Panasonic EHHW11 Operativní instrukce

Typ
Operativní instrukce
112
Děkujeme vám, že jste si zvolili univerzální žehličku na vlasy Panasonic. Díky naší výjimečně variabilní žehlicí desce dosáhnete
nádherně zvlněných a rovných účesů jen pomocí tohoto výrobku. Každý den bude pro vás báječný díky technologii Panasonic.
Před použítím si, prosím, pečlivě přečtěte veškeré instrukce.
Označení součástí
A
Koncovky žehlicí plochy
B
Osvětlovací lampa
C
Spínače nastavení teploty
D
Hlavní spínač
E
Držadlo
F
Šňůra
G
Tlačítko
H
LED displej zobrazení teploty
Blikání/Svítí ZAPNUTO
Nesvítí VYPNUTO
I
Žehlicí plocha
J
Žehlicí deska s keramickým
povrchem
(Žehlicí deska s keramickým
povrchem se v tomto návodu
označuje jako žehlicí deska.)
Žehlicí deska (strana držadla)
se pohne o kousek dolů po
stisknutí.
Nástavec:
K
Střední kudrliny
Stylingová žehlička na vlasy se automaticky vypne cca po
60 minutách používání.
Stínovaná místa představují
zahřívané části.
Aby nedocházelo k popáleninám,
nedotýkejte se těchto míst při
zapnuté stylingové žehličce na
vlasy.
Důležité
UPOZORNĚNÍ: Tento symbol na spotřebiči znamená
„Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti vody“.
Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti vany,
sprchy, bazénu nebo jiných nádob obsahujících
vodu�
Následující činnosti mohou způsobit zásah elektrickým
proudem nebo požár.
Namočení spotřebiče nebo použití spotřebiče mokrýma rukama.
Uskladnění spotřebiče v koupelně nebo v jiných místnostech s
vysokou vlhkostí.
Neprovádějte následující činnosti, mohlo by dojít k poškození,
zásahu elektrickým proudem, požáru, výbuchu, popálením či
jiným zraněním.
Nedotýkejte se zahřátých částí hlavního trupu a žehlicí desky, aby
nedocházelo k popálením.
Nepoužívejte spotřebič, pokud je hlavní trup nebo držadlo
extrémně horké nebo pokud je některá součást deformována.
Nedotýkejte se zahřátých částí, jako jsou žehlicí desky, když
upevňujete nebo odpojujete nástavec.
Neumisťujte spotřebič příliš blízko k obličeji při zavřených žehlicích
plochách, když berete pramen vlasů.
-
-
-
-
-
-
EH-HW11_EU.indb 112 2011/03/28 10:53:33
113
TR H RO SK CZ PL FIN DK S N P NL E I F D GB
Tento spotřebič není určen pro použití osob (včetně dětí) s
omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními
schopnostmi nebo osoby s nepostačujícími zkušenostmi a
znalostmi, pokud nejsou pod dohledem a nebo nebyly
poučeny o používání spotřebiče osobou zodpovědnou za
jejich bezpečnost. Na děti je třeba dohlížet, aby si s přístrojem
nehrály.
Následující činnosti mohou způsobit poruchu, zásah
elektrickým proudem nebo požár.
Trvalé používání i poškozeného spotřebiče, upuštění spotřebiče
nebo vystavení spotřebiče nárazům.
Stříkání jakéhokoliv spreje přímo na spotřebič.
Používání hořlavých látek (benzín, aerosolové spreje, ředidla,
atd.) v blízkosti spotřebiče.
Násilné rozevírání žehlicích ploch.
Opravování nebo demontáž spotřebiče a napájecího kabelu
nekvalikovanými pracovníky.
Používání spotřebiče na malých dětech nebo na cokoli kromě
vlasů.
Nedodržení následujících pokynů může vést k požáru, zásahu
elektrickým proudem, zkratu či popálením.
Při odpojování vždy uchopte zástrčku.
Vždy se přesvědčte, že zdroj elektrické energie odpovídá
jmenovitému napětí přístroje.
Po použití určitě odpojte zástrčku ze síťové zásuvky. Omotáváním
kabelu kolem spotřebiče může dojít k požáru a/nebo zásahu
elektrickým proudem.
Spotřebič přestaňte okamžitě používat, pokud jsou kabel nebo
zástrčka poškozené nebo horké; nebo pokud zástrčka spočívá v
zásuvce volně.
Pokud je poškozený napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce,
jeho servisní středisko nebo osoby podobně kvalikované, aby se
předešlo riziku.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pokud spotřebič nefunguje správně, cítíte spálenou hmotu nebo
pokud blikají všechny LED displeje zobrazení teploty, okamžitě
přestaňte spotřebič používat a kontaktujte autorizované servisní
středisko.
Napájecí kabel nijak neodírejte, nelámejte, neměňte ani příliš
neohýbejte, nepřetáčejte a nenatahujte. Neumisťujte napájecí
kabel pod těžké předměty nebo mezi ně.
Pokud spotřebič používáte v koupelně, odpojte jej po použití,
jelikož blízkost vody představuje riziko, i když je spotřebič
vypnutý.
Pro zajištění dodatečné ochrany doporučujeme, abyste do
elektrického obvodu, kterým je napájena koupelna, instalovali
proudový chránič (RCD) se jmenovitým zbytkovým proudem
nepřesahujícím 30 mA. Poraďte se se svým elektrotechnikem.
Spotřebič skladujte mimo dosah dětí a invalidů.
Nenechávejte spotřebič zapnutý, aby nedošlo k požáru,
změně barvy nebo deformaci okolních předmětů.
Účes vydrží pouze 1 den.
Vlasy se po umytí vrátí do běžného stavu.
Nelze použít pro osoby s extrémně roztřepenými nebo
kudrnatými vlasy.
Napájecí kabel neskladujte překroucený.
Skladování spotřebiče s neodstraněným makeupem nebo
výrobky péče o vlasy může vést ke zhoršení kvality plastu a
ztrátě barvy či popraskání, což následně může zabránit
správnému fungování spotřebiče.
Chcete-li spotřebič vyčistit, použijte hadřík namočený v
mýdlovém roztoku a řádně vyždímaný.
-
-
EH-HW11_EU.indb 113 2011/03/28 10:53:33
114
Tipy pro nejlepší výsledky žehlení vlasů
Tipy pro efektivní úpravu účesu
Pokud máte příliš vlhké vlasy, nelze je řádně upravit. Zajistěte,
abyste měli vlasy vždy jen nepatrně vlhké. Pokud máte mokré
vlasy, zpola si je usušte, dokud nedosáhnete vhodné hladiny
vlhkosti.
Pokud máte na vlasech pevné lokny nebo jsou zvláště husté či
tvrdé, možná se vám nepodaří vlasy narovnat pouze pomocí
stylingové žehličky na vlasy.
V tom případě využijte pro lepší výsledek komerčně dostupný
stylingový výrobek (na narovnání vlasů).
1
1
Vyčešte si vlasy, aby splývaly stejným směrem.
2
2
Navlhčete vlasy základním stylingovým výrobkem,
vodou či vlhkým ručníkem.
Pokud používáte stylingový výrobek, navlhčete povrch a
spodní část vlasů sprejem, který nastříkáte rovnoměrně ze
vzdálenosti cca 10 cm.
3
3
Pro ideální narovnání si vlasy
svažte a upevněte podle obrázku.
Ačkoli se může zdát, že je to
časově náročný postup, je to
nejrychlejší způsob úhledného
narovnání vlasů.
Sepnutí vlasů
1
1
Rozdělte vlasy
rovnoměrně
nalevo a
napravo�
2
2
Rozdělte vlasy na zadní straně
hlavy do šesti částí odshora dolů.
3
3
Každý svazek vlasů
namotejte a upevněte
sponkou�
Pořadí žehlení
Začněte žehlit od spodní části
zátylku v pořadí
1
5
(
6
:
také).
EH-HW11_EU.indb 114 2011/03/28 10:53:33
115
TR H RO SK CZ PL FIN DK S N P NL E I F D GB
Typy vlasů a pokyny pro žehlení
Efekt narovnávání vlasů nemusí být u každého stejný, totéž platí
o stupni kudrnatosti a typu vlasů. Narovnávání bývá náročnější u
tvrdých vlasů a vlasů s plochým (oválným či trojbokým)
průřezem.
Tato stylingová žehlička na vlasy je určena pro narovnávání
vlasů jen na jeden den.
Tato stylingová žehlička na vlasy nenarovnává zlomené vlasy.
O výrobcích pro narovnávání vlasů
Nepoužívejte sylingovou žehličku vlasů bezprostředně po použití
přípravku na narovnání vlasů pro domácí použití. Mohlo by dojít
k poškození vlasů. (Stylingovou žehličku na vlasy můžete použít
3-4 dny po přípravku na narovnání vlasů. Stylingovou žehličku
na vlasy můžete také použít 3-4 dny poté, co jste si nechali vlasy
ošetřit u kadeřníka.)
Nepoužívejte společně s přípravky na narovnávání vlasů, které
mají stejné přísady (redukční činidlo) jako přípravky na trvalou.
Redukční činidlo by vám mohlo poškodit vlasy.
Zkontrolujte zadní stranu kosmetických nádob, zda kapalina
obsahuje redukční činidlo nebo ne.
O barvách na vlasy
Barvení je pro vlasy nesmírně zátěžové. Po barvení počkejte 2
až 3 dny, než použijete stylingovou žehličku na vlasy. Pokud
použijete dočasnou barvu, smyjte ji a vysušte si vlasy před
použitím.
Po nabarvení vlasů nějakou dobu trvá, než barva zaschne. V
případě dočasné barvy může barvivo zašpinit stylingovou
žehličku na vlasy, pokud barvivo důkladně nesmyjete. Vlasy
nelze narovnat, pokud jsou mokré.
Před použitím
Upevnění a demontáž nástavce
Upevnění
1. Držte nástavec podle
obrázku.
2. Přitlačte nástavec podél
drážky na straně žehlicích
ploch, dokud neuslyšíte
cvaknutí.
Demontáž
Stiskněte tlačítko a vytáhněte
nástavec a přitom jej držte podle
obrázku.
Nedotýkejte se zahřátých
částí, jako jsou žehlicí desky,
když upevňujete nebo
odpojujete nástavec.
EH-HW11_EU.indb 115 2011/03/28 10:53:34
116
Nahřívání žehlicí desky
1
1
Zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky.
2
2
Stiskněte a přidržte hlavní vypínač (
D
) asi na 1
sekundu a stylingová žehlička na vlasy se zapne.
Rozsvítí se osvětlovací lampa (
B
).
Zkontrolujte, zda LED displej zobrazení teploty (
H
) pro
stupeň 1 bliká zeleně.
Nepoužívejte stylingovou žehličku na vlasy, pokud blikají
všechny kontrolky.
3
3
Teplotu nastavíte pomocí spínačů nastavení teploty
(
C
) podle vlastností a stavu vašich vlasů.
5
3
1
2
4
Indikátor Teplota Vlnité
Méně
poškozeno
5 Cca 170 ˚C
4 Cca 160 ˚C
Váš typ
vlasů
Váš stav
vlasů
3 Cca 150 ˚C
2 Cca 140 ˚C
1 Cca 130 ˚C Přímý Poškozené
Na pevné lokny zvyšte teplotu. Na mírné lokny snižte teplotu.
Teplotu zvýšíte pomocí “+” a snížíte pomocí “-”.
Zkontrolujte, zda došlo ke změně LED displeje zobrazení
teploty (
H
).
Když přestane blikat zvolená LED na displeji zobrazení teploty
(
H
) (a svítí trvale), stylingová žehlička na vlasy dosáhla
požadované teploty.
(Nezapomeňte, že čas nutný pro dosažení provozní teploty se
může lišit podle prostředí.)
Když používáte stylingovou žehličku na vlasy poprvé,
nezapomeňte nastavit teplotu na stupeň 1.
Teplotní stupeň 5 je vysoký a může vám poškodit vlasy.
Doporučujeme vám, abyste nepoužívali přístroj dlouhodobě
na této úrovni a používali jej jen tehdy, pokud máte vlasy ve
vhodném stavu.
Po zapnutí dosáhne stylignovou žehlička na vlasy provozní
teploty (cca 100 ˚C) asi za 1 minutu.
Pokud přiložíte nahřátou žehlicí desku (
J
) na vlhké vlasy,
dojde k uvolnění páry. Dejte pozor, abyste se nepopálili.
Pozor na používání hořlavých stylingových produktů, může se
z nich při zahřátí uvolnit plyn.
Nedotkněte se náhodně spínačů nastavení teploty (
C
) a
nezměňte teplotu během používání.
EH-HW11_EU.indb 116 2011/03/28 10:53:34
117
TR H RO SK CZ PL FIN DK S N P NL E I F D GB
Používání stylingové žehličky na vlasy
Před použitím zkontrolujte, zda LED displej zobrazení teploty (
H
)
přestal blikat a svítí.
Narovnávání
Použijte spotřebič bez nástavce.
1
1
Přidržte svazek vlasů v šířce cca 5 cm.
Neberte příliš mnoho vlasů, mohlo by být náročné je narovnat.
2
2
Sevřete svazek vlasů do
žehlicích ploch (
I
) zespoda.
Upevněte svazek vlasů do středu
žehlicí desky (
J
).
Oběma rukama přidržte koncovky
žehlicí plochy (
A
) a narovnávejte
vlnité vlasy.
Nepoužívejte příliš velkou sílu, mohla
by konečky vlasů zbytečně zatížit.
3
3
Se sevřenými vlasy posouvejte
stylingou žehličku na vlasy rovně
ke konečkům vlasů.
Posunujte stylingovou žehličku na
vlasy pomalu (nižší rychlostí než při
běžném česání).
Doporučené rychlosti (od hlavy ke konečkům vlasů)
Krátké Cca 3 s
Polodlouhé Cca 4-5 s
Dlouhé Cca 7-8 s
Když používáte stylingovou žehličku na vlasy při teplotním
stupni 5, nenarovnávejte stejné svazky vlasů více než 2x za
sebou. Při jiných teplotních stupních upravte počet
narovnávacích tahů podle míry zvlněnosti vlasů.
Když jsou vlasy sevřené, nedržte stylingovou žehličku na
vlasy ve stejné poloze. Mohli byste tím poškodit nebo
dokonce odříznout vlasy.
4
4
Po použití stiskněte a přidržte hlavní vypínač (
D
) asi
na 1 sekundu a stylingová žehlička na vlasy se
vypne.
5
5
Upravte si účes pomocí krému na vlasy, vosku, atd.
Pokud stylingový výrobek ulpí na stylingové žehličce na vlasy,
postupujte podle postupu čištění.
EH-HW11_EU.indb 117 2011/03/28 10:53:34
118
Vlnění
1
1
Upevněte nástavec pro střední kudrliny (
K
) k
hlavnímu trupu.
2
2
Přidržte svazek vlasů v šířce cca 3 cm.
Neberte příliš mnoho vlasů, mohlo by být náročné je upravit.
3
3
Lokny zatočené dovnitř
vytvoříte tak, že sevřete vlasy
nástavcem otočeným dovnitř.
Lokny zatočené ven vytvoříte
tak, že sevřete vlasy nástavcem
otočeným ven.
Upevněte svazek vlasů do středu žehlicí desky (
J
).
Sevřete vlasy těsně nad místem, od kterého požadujete lokny.
4
4
Po uchopení svazku vlasů otáčejte hlavním trupem
přes úhel o něco vyšší než půlobrat (180°).
Pro lokny stočené dovnitř otáčejte hlavním trupem směrem k
obličeji.
10
°
Pro lokny stočené ven otáčejte hlavním trupem směrem ven.
10
°
a
Po půlobratu zkontrolujte, zda konečky vlasů směřují k
zátylku.
b
Nakloňte hlavní trup o 10° ve směru zátylku.
5
5
Udržujte stylingovou žehličku vlasů v natočené
poloze a posouvejte ji dolů ke konečkům vlasů,
zatímco svíráte svazek vlasů.
EH-HW11_EU.indb 118 2011/03/28 10:53:34
119
TR H RO SK CZ PL FIN DK S N P NL E I F D GB
Posunujte stylingovou žehličku na
vlasy pomalu (nižší rychlostí než při
běžném česání).
Doporučené rychlosti (od hlavy ke konečkům vlasů)
Krátké Cca 3 s
Polodlouhé Cca 4-5 s
Dlouhé Cca 7-8 s
Pro výraznější loknu otočte hlavním trupem o 360° a posuňte
jej ke konečkům vlasů.
Pro účinnější zvlnění posouvejte stylingovou žehličku na vlasy
pomalu stejnou rychlostí, ale uchopte menší svazek vlasů.
Uchopte kořínek již vytvořené lokny do rukou. Pak s ní
pohybujte nahoru a dolů. Docílíte tak výraznějších loken.
Nerozplétejte vytvořené lokny, dokud vlasy nevychladnou.
Čištění
Vyčistěte stylingovou žehličku na vlasy nebo nástavec, až
vychladnou a po odpojení zástrčky ze síťové zásuvky.
Chcete-li stylingovou žehličku na vlasy nebo nástavec vyčistit,
použijte hadřík namočený v mýdlovém roztoku a řádně vyždímaný.
Nepoužívejte líh, ředidlo, benzín ani odlakovač.
Mohli byste tím způsobit praskliny či ztrátu barvy na povrchu
stylingové žehličky na vlasy.
Nedotýkejte se trupu, dokud nevychladne.
Záruka
Pokud potřebujete informace nebo dojde k poškození stylingové
žehličky na vlasy nebo kabelu, navštivte webové stránky společnosti
Panasonic http://panasonic.net nebo kontaktujte autorizované
servisní středisko (jeho kontaktní adresu najdete na letáku o
celoevropské záruce).
Technické údaje
Model č.: EH-HW11
Zdroj energie
100 - 130 V AC
50-60 Hz
220 - 240 V AC
50-60 Hz
(Automatická konverze napětí)
Příkon 37 W (Max 400 W) 39 W (Max 400 W)
Teplota žehlení Cca 130 ˚C až 170 ˚C
Tento výrobek je určen výhradně k domácímu použití.
EH-HW11_EU.indb 119 2011/03/28 10:53:34
120
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických
zařízení (domácnosti)
Tento symbol na produktech anebo v průvodních
dokumentech znamená, že použité elektrické a
elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného
komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto
výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata
zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit
své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního
nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat
cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních
negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly
být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si
vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s
národními předpisy uděleny pokuty.
Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si
potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.
Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o
správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého
prodejce.
EH-HW11_EU.indb 120 2011/03/28 10:53:34
1 / 1

Panasonic EHHW11 Operativní instrukce

Typ
Operativní instrukce