Russell Hobbs 20631-56 Uživatelský manuál

Kategorie
Žehličky
Typ
Uživatelský manuál
50
Přečtěte si pokyny a uschovejte je. Pokud zařízení předáte dál, předejte ho i s návodem.
Před použitím odstraňte všechny obaly.
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Dodržujte základní bezpečnostní pokyny, jako jsou:
Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými
fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které
výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/
byly poučeny a rozumí souvisejícím rizikům.
S přístrojem si nesmějí hrát děti.
Děti nesmějí provádět čištění a běžnou údržbu, pokud nedosáhly věku
alespoň 8 let a nejsou-li pod dozorem.
Spotřebič používejte a uskladněte mimo dosah dětí.
Žehličku používejte či odkládejte na patu na stabilní, rovný a tepel
odolný povrch, ideálně žehlící prkno.
Nenecvejte žehličku bez dozoru, pokud je zapojena v síti či je odložena
na žehlícím prkně.
ed plněm vodou, před čištěním a po použití žehličku vypojte ze sítě.
Zařízení nepoužívejte, jestliže vám upadne či pokud je poškozeno, anebo
pracuje nesprávně či netěsní.
Pokud je poškozený kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní
zástupce nebo osoba podobně kvalifikovaná, aby nedošlo k riziku.
h Povrchy přístroje budou pálit – nedotýkejte se jich.
Neumisťujte spotřebič do kapaliny, nepoužívejte jej v koupelně, u vody ani venku.
Oblečení nežehlete, pokud si je osoba nesvlékne – danou osobu poraníte.
Tento spotřebič nepoužívejte za jiným účelem, než je vysvětleno v těchto pokynech.
Zabraňte poškrábání žehlící plochy – dávejte pozor na knoflíky, zipy atd.
Zařízení je opatřeno ochranou tepelnou pojistkou, která se při přehřátí spálí. Pokud se tak stane,
zařízení přestane fungovat a je třeba ho dát do opravy.
JEN PRO DOMÁCÍ POUŽI
KRESY
1. kontrolka
2. regulátor teploty
3. napouštěcí otvor
4. víčko napouštěcího otvoru
5. tryska kropení
6. žehlící plocha
7. regulátor páry
8. pata
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Z žehličky i žehlicí plochy odstraňte všechny nálepky, etikety a obaly.
Pokud na začátku žehlička trochu kouří, ničemu to nevadí. Žehlička se musí „vypálit.
Žehlící plochu vyčistíte tak, že vyžehlíte kousek staré bavlněné látky.
AUTOMATICKÉ VYPÍ
Pokud žehlička není v pohybu a stojí na žehlící ploše, sama se asi po 30 sekundách vypne, pokud
bude ve vzpřímené poloze, tak po asi 8 minutách.
Žehličku znovu zapnete tak, že ji zvednete a nahnete dopředu. Pak ji dejte do vzpřímené polohy, aby
se nahřála na provozní teplotu.
51
pokyny (Čeština)
PŘÍPRAVA
1. Zjistěte, jaké jsou na textilu symboly (i j k l).
2. Napřed žehlete látky, které vyžadují nízkou teplotu j, pak ty, které vyžadují střední teplotu k, a
nakonec ty, které vyžadují vysoké teploty l.
PLNĚNÍ
V žehličce můžete používat vodu z kohoutku, ale pokud máte tvrdou vodu, měli byste použít vodu
destilovanou (ne vodu chemicky zbavenou vodního kamene).
Pokud kupujete destilovanou vodu, ujistěte se, že je označená jako vhodná do žehliček.
Do vody nic nepřidávejte – žehličku byste poškodili.
1. Zařízení vypojte ze sítě.
2. Regulátor teploty nastavte na symbol . Regulátor páry nastavte na symbol S.
3. Otevřete víčko pro napouštění vody.
4. Vodu nalévejte pomalu, aby mohl z nádržky uniknout vzduch a nedošlo k zavzdušnění.
5. Neplňte nad rysku max. vyznačenou na nádržce – voda by mohla během žehlení vytékat.
6. Uzavřete nádržku víčkem. Utřete místa potřísněná vodou.
ZAPÍNÁNÍ
1. Regulátor teploty nastavte na symbol . Regulátor páry nastavte na symbol S.
2. Žehličku umístěte na patu.
3. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
4. Regulátorem teploty otočte tak, aby ukazatel směřoval k vámi požadované teplotě.
5. Jakmile žehlička dosáhne nastavené teploty, kontrolka zhasne. Střídavě se bude rozsvěcovat podle
toho, jak bude spínat termostat, který udržuje nastavenou teplotu.
INSTRUKCE PRO NASTAVENÍ TEPLOTY
používané symboly nastavení teploty
j nízká – nylon, akryl, polyester
k střední – vlna, polyesterové směsi
••
l vysoká – bavlna, len
•••/max
i nežehlit
-
Pokud se instrukce na visačce prádla od těchto instrukcí liší, řiďte se údaji na visačce.
ŽEHLENÍ S NAPAŘOVÁNÍM
1. Pokud potřebujete použít páru, teplota musí být nastavena na S nebo vyšší.
2. Regulátor páry nastavte podle potřeby (S = žádná pára, # = vysoká).
3. Počkejte, dokud kontrolka nezhasne, potom začněte žehlit.
KROPENÍ
U některých látek je třeba opatrnosti. Napřed kropení vyzkoušejte na skryté části oblečení.
1. Žehličku z látky zvedněte.
2. Namiřte trysku kropení na látku.
3. Stiskte ? tlačítko.
4. Občas je třeba kropení stisknout 2krát či 3krát, aby se voda do systému napumpovala.
PARNÍ RÁZ
1. Pokud potřebujete použít páru, teplota musí být nastavena na ~ nebo vyšší.
2. Pokud tak neučiníte, oblečení zamokříte, protože se pára neutvoří.
3. Žehličku z látky zvedněte.
4. Stiskněte ~ tlačítko.
5. Mezi jednotlivými impulsy vyčkejte 4 sekundy, aby se pára stačila doplnit.
52
SUCHÉ ŽEHLENÍ
1. Pokud budete žehlit nasucho 20 minut či déle, napřed vyprázdněte nádržku, aby pára samovolně
neufukovala.
2. Regulátor páry nastavte na symbol S.
3. Počkejte, dokud kontrolka nezhasne, potom začněte žehlit.
SVISLÉ NAPAŘOVÁNÍ
Odstraňuje pomačkaná místa na visícím oblečení, zavěšených závěsech a dekoračních látkách.
Ujistěte se, že za látkou je dostatečný prostor pro větrání, jinak by mohl prostor vlhnout a vytvářet se
plíseň.
Ujistěte se, že v prostoru za látkou se nenachází nic, co by se mohlo párou poškodit.
Přesvědčte se, že kapsy, záhyby a manžety jsou prázdné.
Ujistěte se, že nádržka je naplněna vodou.
1. Regulátor teploty nastavte na symbol max. Regulátor páry nastavte na symbol S.
2. Držte žehličku v blízkosti látky (nesmí se dotýkat).
3. Stiskte ~ tlačítko.
4. Mezi jednotlivými impulsy vyčkejte 4 sekundy, aby se pára stačila doplnit.
PO POUŽITÍ
1. Regulátor teploty nastavte na symbol . Regulátor páry nastavte na symbol S.
2. Zařízení vypojte ze sítě.
3. Otevřete víčko pro napouštění vody.
4. Přidržte žehličku nad dřezem, otočte ji vzhůru nohama a vypusťte vodu z nádržky přes napouště
otvor.
5. Uzavřete nádržku víčkem.
6. Žehličku umístěte na patu.
7. Nechte žehličku zcela vychladnout.
8. Až bude chladná, utřete vlhká místa a kabel stočte kolem paty.
9. Žehličku skladujte postavenou na patě, aby žehlící plocha nekorodovala a nepoškodila se.
SAMOČIŠTĚNÍ
Aby se žehlička nezanášela vodním kamenem, je třeba alespoň jednou měsíčně použít funkci samočištění,
pokud máte normální vodu, a častěji pokud máte tvrdou vodu.
Výrobky reklamované kvůli vadám způsobeným vodním kamenem, budou opraveny za poplatek.
Pro odchytnutí vody vytékající z žehlící plochy potřebujete lavor nebo velkou mísu.
1. Nádržku naplňte k rysce max.
2. Regulátor teploty nastavte na symbol max. Regulátor páry nastavte na symbol S.
3. Žehličku umístěte na patu.
4. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
5. Čekejte, dokud kontrolka nezhasne.
6. Žehličku držte nad lavorem nebo mísou s žehlící plochou směřující dolů.
7. Stiskněte tlačítko C, a podržte ho stisknuté.
8. Lehce žehličkou hýbejte dopředu a dozadu. Vyvarujte se kontaktu s unikající vodou a párou.
9. Voda a pára odplaví vodní kámen a prach přes žehlící plochu.
10. Neustávejte, dokud nebude nádržka prázdná.
11. Pusťte tlačítko C.
12. Vypojte žehličku ze sítě a nechte ji na patě vychladnout.
13. Až bude chladná, utřete vlhká místa a stočte kabel kolem paty.
14. Žehličku skladujte postavenou na patě, aby žehlící plocha nekorodovala a nepoškodila se.
ČIŠTĚNÍ
1. Vypojte žehličku ze sítě a nechte ji na patě vychladnout.
2. Vyčistěte vnější plochy spotřebiče vlhkým hadříkem.
3. Skvrny z žehlící plochy odstraňte pomocí trochy octa.
53
ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE
Přípravek použitý v žehličce zabraňuje tvorbě vodního kamene.
Nepoužívejte roztok na odstraňování vodního kamene, nebo tento přípravek zničíte.
W
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘE
Aby nedošlo k ohrožení zdraví a životního prostředí vlivem nebezpečných látek obsažených v
elektrických a elektronických produktech, spotřebiče označené tímto symbolem nesmějí být vhazovány
do směsného odpadu, ale je nutno je obnovit, znovu použít nebo recyklovat.
1 / 1

Russell Hobbs 20631-56 Uživatelský manuál

Kategorie
Žehličky
Typ
Uživatelský manuál