Kensington KeyFolio Pro 2 Návod k obsluze

Kategorie
Klávesnice mobilních zařízení
Typ
Návod k obsluze

Tato příručka je také vhodná pro

58 59
Vítejte
Pouzdro na klávesnici KeyFolio Pro Universal Performance Keyboard Case je skutečně
univerzální psací a ochranné řešení pro zařízení Android™ a jiné tablety. Díky inovativním
rohovým svorkám StrongFit vám pouzdro umožňuje zajistit pevný stisk klávesnice podle
vašich preferencí, a to pro širokou škálu velikostí a tlouštěk tabletů.
Speciální prvky zajistí bezpečnost a ochranu vašeho tabletu, přičemž vám nabídnou přístup
ke všem tlačítkům, portům a konektorům. Rozmanité způsoby ukládání a polohování vám
umožní nastavit tablet a bluetooth klávesnici jakýmkoliv způsobem, který bude nejlépe
vyhovovat potřebám vašeho pracoviště.
Připojte váš tablet ke klávesnici
Chcete-li připojit váš tablet ke klávesnici, můžete použít všechny čtyři velké či malé rohové
svorky StrongFit nebo je různě alternovat dle vlastní libosti. Zde jsou některé věci na zvážení:
• Oběvelikostisvoreknabízístejnýbezpečnýpevnýúchyt.
• Velkésvorkyobsahujíiotvory,kteréumožňujípřístupktlačítkům,portůmakonektorům.
• Urohůtabletu,kdepřístupktlačítkům/portům/konektorůmnepotřebujete,můžetechtít
raději použít menší svorky.
1 Vsuňte dvě rohové svorky na spodní rohy vašeho tabletu.
2 Srovnejte svůj tablet s pouzdrem tak, aby byl horizontálně i vertikálně vycentrován.
3 Pevně stiskněte dvě dolní rohové svorky a připojte je tak k suchému zipu na pouzdru.
4 Jemně zvedněte horní rohy vašeho tabletu z pouzdra.
5 Vsuňte dvě rohové svorky na horní rohy vašeho tabletu.
6 Pevně stiskněte všechny čti rohy a ujistěte se, že jsou správně upevněny.
7 Jemně pouzdro nakloňte ke sklouznutí nebo jím zatřeste a ujistěte se, že v něm tablet
pevně drží. Pokud se tablet hýbe či ujíždí, přemístěte a znovu připojte rohové svorky
podle potřeby.
POZNÁMKA: Můžete použít jakoukoliv kombinaci velkých a malých svorek podle vlastních
přání a potřeb.
Připojte klávesnici ke svému zařízení tablet
1 Posuňte jezdce přepínače Zapnuto/Vypnuto do polohy Zapnuto. Rozsvítí se kontrolka
zdroje napájení.
POZNÁMKA: Při prvním zapnutí klávesnice se na 3 vteřiny rozsvítí kontrolka zdroje napájení
i kontrolka stavu Bluetooth. Klávesnici nelze k vašemu zařízení iPad připojit, dokud
kontrolka zdroje napájení svítí.
POZNÁMKA: Zbývající kroky toho postupu fungují pro tablety Android. Informace o
ostatních tabletech naleznete v pokynech použití tabletů ohledně párování se zařízeními
bluetooth.
2 Na obrazovce Domů svého tabletu zadejte Aplikace > Nastave> Bezdrátová připojení
a sítě > Nastavení bluetooth.
3 Zadejte Bluetooth a přepněte jej na Zapnuto.
4 Na klávesnici stiskněte Tlačítko pro připojení. Kontrolka stavu funkce Bluetooth začne
blikat.
5 Na svém tabletu zvolte Najít okolní zařízení.
6 Klávesnice se nyní objeví na obrazovce vašeho tabletu, klepněte na ni.
7 Váš tablet zobrazí obrazovku vyžadující kód Passkey. Zadejte kód Passkey na klávesnici
stiskněte Enter.
60 61
8 Obrazovka vašeho tabletu nyní zobrazí klávesnici jako připojenou. Na klávesnici se
Kontrolka stavu funkce Bluetooth vypne.
Nyní můžete vaši klávesnici používat ke psaní v jakékoliv aplikaci, která podporuje zadávání
pomocí klávesnice.
Všimněte si následujících skutečností o připojení pomocí funkce Bluetooth mezi klávesnicí a
vaším tabletem:
• Jsou-lizařízenípropojenaavyklávesnicivypnete,zařízenízůstanoupropojena,když
klávesnici opětovně zapnete. Chcete-li využít klávesnici, stačí pouze začít psát.
• Podobně,jsou-lizařízenípropojenaavyvypneteváštablet,zařízenízůstanoupropojena,
když váš tablet opětovně zapnete. Chcete-li využít klávesnici, stačí pouze začít psát.
• Jsou-lizařízenípropojenaavyvypnetenavašemtabletufunkciBluetooth,kdyžfunkci
Bluetooth opětovně zapnete, je třeba obě zařízení opět propojit podle kroků uvedených
výše.
POZNÁMKA: Pokud je klávesnice připojená k vašemu tabletu nečinná po 15 minut, klávesnice
se přepne do režimu spánku a rozsvítí se kontrolka zdroje napájení. Chcete-li obnovit
spojení klávesnice z režimu hibernace, stiskněte libovolné tlačítko.
Najděte, co vaší klávesnici a tabletu nejlépe padne
Vaše klávesnice a pouzdro nabízí několik prvků, které vám umožňují upravit si dle vašeho
přání umístění a polohování, abyste našli polohu, která je pro vás nejpohodlnější.
Klávesnice
• Podložkyvámumožnívyjmoutklávesnicizpřihrádkypouzdraaumístitjinastůlčijiný
pracovní povrch.
Používejte tlačítka systému Android
Vaše klávesnice obsahuje tlačítka speciálně navržená pro tablety se systémem Android. Tato
tlačítka fungují stejně jako tlačítka na vašem tabletu. Tato tlačítka se nacházejí podél horní
řady klávesnice, stejně jako na každé straně mezerníku.
Domů
Zpět
Menu
Hledat
Ujistěte se, že váš tablet je v bezpečí
Vaše pouzdro obsahuje následující prvky, které slouží k ochraně vašeho tabletu:
• Průmyslovýsuchýzipzajišťujepevnéuchycení.
• RohovésvorkyStrongFIitjsouohebné,alepřestovydržíaváštabletnepoškrábouani
nepoškodí.
• Upevněnístylusuvámumožnínositstylusstabletem,anižbysteriskovalipoškození
obrazovky tabletu.
• Dvoutónovývnějšekpouzdrajevybavenvroubkovanoučástíprolepšístisk.
• Elastickoupáskulzeovinoutkolemvnějškupouzdrazajistínovouúroveňochranyproti
klouzání či padání.
POZNÁMKA: Chcete-li pouzdro vyčistit, otřete jeho vnějšek a přihrádku klávesnice vlhkým
kouskem látky. Dbejte, aby všechny povrchy obsahující suchý zip zůstaly suché.
Nabíjení baterie
Začne-li blikat kontrolka nabíjení, je třeba dobít baterii klávesnice.
1 Vložte malý konec Napájecího kabelu do napájecího konektoru micro USB na klávesnici.
2 Vložte druhý konec Napájecího kabelu do svého USB portu na svém počítači. Kontrolka
napájení se rozsvítí červená.
POZNÁMKA: Můžete také vložit druhý konec napájecího kabelu do nabíjecího adaptéru USB, a
poté zapojit adaptér do funkční zásuvky.
3 Jakmile je baterie klávesnice plně nabita, kontrolka napájení se vypne.
Řešení problémů
Nemohu připojit klávesnici ke svému tabletu.
Zkoušejte za sebou následující postup. Jakmile bude problém vyřešen, můžete přestat.
1 Ujistěte se, že jste na svém tabletu funkci Bluetooth správně nainstalovali a nastavili.
Zkontrolujte dokumenty, které byly součástí pokynů k použití vašeho tabletu.
2 Ujistěte se, že klávesnice je v dosahu vašeho tabletu. Maximální dosah funkce Bluetooth je
přibližně 10 metrů/33 stop.
3 Je-li váš tablet připojen k jiným zařízením s funkcí Bluetooth, bude zřejmě potřeba někte
zařízení odpojit, než k tabletu budete moci připojit klávesnici.
4 Pokud jste na svém tabletu změnili nějaké položky nastavení funkce Bluetooth, pokuste se
připojit klávesnici k tabletu znovu.
62 63
5 Ujistěte se, že baterie klávesnice i tabletu jsou dostatečně nabity.
Pokud toto vaše problémy nevyřeší, kontaktujte Technickou podporu společnosti Kensington
na adrese kensington.com.
Technická podpora
Technická podpora je kdispozici všem registrovaným uživatelům produktů společnosti
Kensington. Informace o kontaktech na technickou podporu můžete nalézt na zadní straně
této příručky.
Podpora na webu
Odpověď na svůj problém můžete nalézt včásti Frequently Asked Questions (FAQ – často
kladené dotazy) stránek podpory společnosti Kensington. www.support.kensington.com.
Podpora po telefonu
Kromě případných poplatků za dálkové hovory nejsou za technickou podporu účtovány žádné
poplatky. Pracovní dobu oddělení podpory po telefonu zjistíte na stránkách www.kensington.com.
VEvropě je technická podpora kdispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 21:00 hod.
Když voláte na linku podpory, mějte na paměti následující:
• Zavolejteztelefonuzmísta,odkudmátepřístupkzařízení.
• Připravtesinásledujícíinformace.
jméno, adresu a telefonní číslo,
název produktu,
značku a model vašeho počítače,
operační systém a jeho verzi,
symptomy problému a co k němu vedlo.
UPOZORNĚNÍ! DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Nepřečtete-li si a nebudete-li se řídit těmito bezpečnostními pokyny, můžete způsobit požár,
výbuch, elektrický boj nebo jinou situaci, která může vést k vážmu či smrtelnému poranění a/
nebo poškození zařízení.
• Neměňte,nerozkládejte,neotvírejte,neupouštějte,neházejte,nepropichujte,anistříhejte
odnímatelnou bluetooth klávesnici a pouzdro KeyFolio™ (v tomto průvodci dále jen jako zařízení
KeyFolio).
• KeyFolioobsahujelithio-polymerovoubaterii,kterájehořlavá.Chraňtepředotevřenýmohněm.
• Propředcházenízkratůčijinéhopotenciálníhonebezpečízabraňtekovovýmpředmětůmjakojsou
mince či klíče v kontaktu s výrobkem KeyFolio ani do něj či jeho otvorů nevkládejte cizí předměty.
• UdržujteKeyFolio v suchu a při manipulaci mějte vždy suché ruce. Vlhkost ve výrobku KeyFolio nebo na
něm může způsobit úraz elektrickým proudem. Při potřísnění používaného výrobku vodou KeyFolio
ihned odpojte. Pokud se KeyFolio namočí, nechte jeho bezpečnost před opětovným použitím prověřit
kvalifikovaným technikem.
• VýrobekKeyFolio se může během provozu zahřát. Toto je normální. Nicméně pro zabránění přehřívání
udržujte prostor kolem výrobku KeyFolioodvětrávanýaneumisťujteběhemčinnostikolemnějčinaněj
žádné předměty. Nepracujte s výrobkem KeyFolio poblíž zdrojů tepla, výfuků tepla či na přímém slunci.
Váš KeyFolio by měl být používán při teplotě mezi 5080°F (10–27°C).
• PokudseKeyFolio začne zvětšovat, nebo rozšiřovat, vypouštět silný zápach, nebo bude na dotyk horký,
přestaňte KeyFolio používat a nechte jej prověřit kvalifikovaným elektrikářem.
• PředpoužitímvýrobkuKeyFolio zkontrolujte, zda není výrobek či některý z kabelů poškozen. Jakékoli
poškozené součásti nechejte před použitím vyměnit nebo opravit.
• KeyFolio není možné opravovat uživatelem. Nepokoušejte se baterie otevřít, upravit nebo opravit
• PokudbaterieuvnitřvýrobkuKeyFolio z jakéhokoliv důvodu prosakují, přestaňte jej používat a
nedovolte obsahu KeyFolio přijít do styku s vaší pokožkou či očima. V případě potřísnění opláchněte
zasaženou oblast velkým množstvím vody a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
• VášKeyFolioneníhračka.Chraňtejepředdětmi.Ujistětese,žesivšechnyosoby,kterétentovýrobek
používají přečetli a dodržují tato varování a postupy.
• NenabíjejteKeyFoliovnabíječcepřílišdlouhoudobu,pokudjinepoužíváte.
Zvýšení výkonu správnou péčí a uskladněním výrobku KeyFolio
• NeskladujtevašezařízeníKeyFoliobuďzcelanabiténebozcelavybité.Nejlepšíjeskladovatvašezařízení
KeyFolio s alespoň 30% zvající baterie. Chcete-li zkontrolovat úroveň nabití vašeho zařízení KeyFolio,
stiskněte tlačítko Připojit, aby zobrazil kontrolku napájení.
• Vyhnětesečastémuúplnémuvybitíbaterie,jelikožtímvícezatížítebateriivevýrobkuKeyFolio.Nabijte
váš KeyFolio I mezi používáním, i když není zcela vybitý. Lithio-polymerové složení baterie zabraňuje
„paměťovémuefektu.“Protosevětšímnožstvímalýchvybitísčastýmdobíjenímlepší,nežúplnévybitía
pomůže prodloužit životnost vašeho výrobku KeyFolio. Zkrácení životnosti v přenosných počítačích je
způsobeno hlavně teplem, než vlivem nabíjení/vybíjení.
• NeskladujtesvůjKeyFoliopřivysokýchteplotách(např.vevašemvozidle),nebopřivysokévlhkosti.
Likvidace výrobku KeyFolio
• VášKeyFolionespalujte,aninevhazujtedoplamenůčinedávejtedomikrovlnnétrouby.
• NeodhazujteKeyFoliodoběžnéhoodpadu,jelikožobsahujelithiovo-polymerovoubaterii.Ohledně
správné likvidace lithiovo-polymerové baterie se zeptejte své místní či nadřazené samosprávy.
• VUSAaKanadě:Totooznačení
udává, že je váš KeyFolio možno recyklovat Společností pro obnovu
recyklovatelnýchbaterií(“RBRC”).Jste-lipřipraveniKeyFoliozlikvidovat,kontaktujteprosímRBRCna
telefonu 1-800-8-BATTERY či na stránkách www.rbrc.org.
PROHLÁŠENÍ FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION O VYSOKOFREKVENČNÍM RUŠENÍ
Poznámka: Toto zařízení bylo ověřeno a odpovídá omezením třídy B pro digitální zařízení podle části 15 předpisů FCC.
Tyto limity jsou stanoveny tak, aby byla dodržena dostatečná ochrana proti nebezpečným interferencím při domácí instalaci.
Toto zařízení produkuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a, není-li instalováno a používáno vsouladu
spokyny, může způsobit škodlivé interference radiokomunikačním systémům.
Není ale zaručeno, že se tato interference nevyskytne při určité konkrétní instalaci. Zda toto zařízení způsobuje škodlivou
interferenci příjmu televizního nebo radiového signálu, můžete zjistit následovně:
• Přesměrujtenebopřemístětepřijímacíanténu.
• Zvtevzdálenostmezizařízenímapřijímačem.
• Zapojtezařízenídoelektrickézásuvkyjinéhookruhu,nežjeten,kekterémujepřipojenpřijímač.
• Poraďtesesdealeremnebosezkušenýmrádio-TVtechnikem.
ÚPRAVY: Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny společností Kensington, mají za následek neplatnost
oprávnění kpoužívání přístroje podle omezení FCC a nesmí být prováděny.
STÍNĚNÉ KABELY: Má-li zařízení splňovat požadavky stanovené FCC, musí být všechna propojení se zařízením využívajícím
vstupní zařízení Kensington provedena výhradně pomocí dodávaných stíněných kabelů.
PROHLÁŠENÍ O SOULADU S PŘEDPISY FCC
Tento produkt odpovídá části 15 předpisů FCC. Provoz na základě dvou podmínek: (1) Zařízení nesmí způsobovat škodli
interference a (2) zařízení musí přijmout veškeré přijaté interference včetně těch, které mohou mít nádoucí vliv. Podle části
2.909 předpisů FCC je stranou odpovědnou za toto zařízení společnost Kensington Computer Products Group, 333 Twin
Dolphin Drive, Redwood Shores, CA 94065, USA.
PROHLÁŠENÍ O SOULADU S PŘEDPISY INDUSTRY CANADA
Toto vybavení bylo testováno a prohlášeno za odpovídající limitům pro digitální zařízení uvedeným v RSS-210. Provoz
zařízení podléhá dvěma následujícím podmínkám: (1) Toto zařízení nemusí působit poruchy příjmu, a (2) Toto zařízení musí
veškeré poruchy příjmu přejmout, včetně poruch, které mohou způsobit nežádoucí činnost zařízení.
Toto digitální zařízení třídy [B] odpovídá kanadskému předpisu ICES-003.
PROHLÁŠENÍ O SOULADU S PŘEDPISY CE
Společnost Kensington tímto prohlašuje, že tento výrobek odpovídá stanoveným požadavkům a jiným se vztahujícím
ustanovením platných směrnic ES.
KopiitohotoProhlášeníosouladuspředpisyproEvropujemožnézískatpoklepnutínaodkaz„ComplianceDocumentation“
(dokumenty o souladu) na stránkách www.support.kensington.com.
64 65
INFORMACE PRO ČLENSKÉ STÁTY EU
Použití symbolu znamená, že produkt nelze likvidovat s běžným odpadem. Zajištěním správné likvidace výrobku
pomůžete zabránit možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být
způsobeny nevhodným nakládáním při likvidaci tohoto výrobku. Máte-li zájem o podrobnější informace o recyklaci
tohotoproduktu,obraťtesenamístníobecníúřad,společnostzajišťujícíodvozdomácíhoodpaduneboprodejnu,ve
které jste produkt zakoupili.
Název a návrh Kensington a ACCO jsou registrované ochranné známky společnosti ACCO Brands. Kensington Promise je servisní
značka společnosti ACCO Brands. Baterie KeyFolio je registrovaná obchodní značka společnosti ACCO Brands. StrongFit je
obchodní značkou společnosti ACCO Brands. Android je obchodní značkou společnosti Google, Inc. Všechny ostatní registrované i
neregistrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
© 2012 Kensington Computer Products Group, divize společnosti ACCO Brands. Jakékoliv nepovolené kopírování, duplikování a
jiná reprodukce uvedeného obsahu je bez písemného souhlasu společnosti Kensington Computer Products Group zakázáno.
Všechna práva vyhrazena. 08/12
J
K
I
G HF
A Zdejmowana klawiatura Bluetooth
B Uniwersalny futerał na klawiaturę KeyFolio™ Pro
C Mocowania narożne StrongFit™ (4 duże, 4 małe)
D Przewód do ładowania
E Poradnik wprowadzający
F Lampka wskaźnikowa stanu Bluetooth
G Przycisk połączenia
H Lampka wskaźnikowa zasilania
I Przełącznik wł./wył.
J Złącze microUSB do ładowania
K Lampka wskaźnikowa ładowania
Zawartość
Elementy klawiatury
QUICK START GUIDE
B
D
C
Polski
A
E
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45

Kensington KeyFolio Pro 2 Návod k obsluze

Kategorie
Klávesnice mobilních zařízení
Typ
Návod k obsluze
Tato příručka je také vhodná pro