Bauknecht DNV 5390 IN/1 Uživatelská příručka

Značka
Bauknecht
Modelka
DNV 5390 IN/1
Typ
Uživatelská příručka
Návod kpoužití aúdržbě
CS
CS3
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tento návod je kdispozici ina stránkách: docs.bauknecht.eu.
VAŠE BEZPEČNOST IBEZPEČNOST JINÝCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ.
Vtomto návodu ana samotném spotřebiči jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte
přečíst adodržovat.
Toto je symbol, který upozorňuje uživatele na možná nebezpečí, jež by mohla hrozit jim nebo jiným osobám.
ed každým bezpečnostním upozorněním je uveden symbol hrozícího nebezpečí anásledující text:
označuje nebezpečnou situaci, jejímuž vzniku je třeba předejít.
Vopačném případě to povede kvážnému poranění.
označuje nebezpečnou situaci, jejímuž vzniku je třeba předejít,
jinakbymohlo dojít kvážnému poranění.
Všechny pokyny týkající se bezpečnosti upozorňují na možná rizika ainformují, jak omezit riziko zranění,
škodaúrazů elektrickým proudem při nesprávném používání spotřebiče. Dodržujte následující pokyny:
Instalaci nebo údržbu musí provést specializovaný technik podle pokynů výrobce avsouladu splatnými
místními bezpečnostními edpisy. Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není
výslovně požadováno vvodu kpoužití.
ed každou činností instalace je nutné spotřebič odpojit od elektrické sítě.
Uzemnění spotřebiče je podle zákona povinné. (Není potřebné pro digestoře třídyII označené symbolem
na štítku se specifikací).
Napájecí kabel musí být dostatečně dlouhý, aby umožnil spojení spotřebiče selektrickou zásuvkou.
Chcete-li vytáhnout zástrčku ze síťové zásuvky, netahejte za napájecí kabel spotřebiče.
Po skončení instalace nesmí již být elektrické komponenty pro uživatele volně přístupné.
Nedotýkejte se spotřebiče vlhkými částmi těla anepoužívejte ho, když jste naboso.
Děti starší 8let aosoby sfyzickým, smyslovým či duševním postižením nebo bez patřičných zkušeností
aznalostí mohou tento spotřebič používat pouze pod dohledem nebo tehdy, pokud obdržely informace
obezpečném použití spotřebiče apokud rozumějí rizikům, která spoužíváním spotřebiče souvisejí.
Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Nedovolte dětem, aby bez dohledu dospělých prováděly
čištění ažnou údržbu spotřebiče.
Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno vnávodu kpoužití.
Vadné díly musí být vyměněny za originální díly. Veškerou údržbu musí provádět specializovaný technik.
Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.
Při vrtání skrz zeď nebo strop dávejte pozor, abyste nepoškodili elektrická vedení a/nebo potrubí.
Větrací potrubí musí vždy zajišťovat odvod směrem ven.
Odsávaný vzduch nesmí být odváděn přes komín používaný pro odvod spalin produkovaných spotřebiči
spalujícími plyn nebo jiná paliva, ale musí mít vlastní odvod. Musí být dodržovány všechny národní předpisy
týkající se odvodu spalin.
NEBEZPEČÍ:
VAROVÁNÍ:
CS4
Prohlášení osouladu spředpisy
• Tento spotřebič byl navržen, vyroben auveden na trh vsouladu s:
- požadavky na ekodesign evropských nařízení č. 66/2014, č. 327/2011, č. 244/2009, č. 245/2009, č. 1194/2012, č. 2015/1428;
Elektrické zabezpečení spotřebiče je zaručeno pouze vpřípadě správného připojení kuzemňovacímu zařízení odpovídajícímu předpisům.
Rady kúspoře energie
• ZAPNĚTE digestoř na minimální otáčky při zahájení vaření anechte ji běžet několik minut po dokončení vaření.
• Otáčky zvyšte pouze vpřípadě výskytu velkého množství kouře nebo par azvýšené otáčky používejte pouze vextrémních situacích.
• Filtr(y) saktivním uhlím vyměňte vpřípadě potřeby, aby se zachovala dobrá účinnost omezení zápachu.
• Tukový filtr(y) čistěte vpřípadě potřeby, aby se zachovala dobrá účinnost tukového(ých) filtru(ů).
• Používejte maximální průměr systému odvětrání uvedený vtomto návodu za účelem optimalizace účinnosti aminimalizace hluku.
Pokud je digestoř používána spolu sostatními zařízeními používajícími plyn nebo jiná paliva, podtlak
vmístnosti nesmí překročit 4Pa (4×10-5bar). Ztohoto důvodu se ujistěte, že místnost je odpovídajícím
způsobem větrána.
Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody vzniklé nevhodným použitím nebo nesprávným
nastavením ovladačů.
Pravidelné čištění aúdržba jsou nezbytné pro správnou funkci adobrou výkonnost spotřebiče. Často čistěte
všechny nánosy ze znečištěných povrchů, aby se předešlo hromadění mastnoty. Pravidelně čistěte nebo
vyměňujte filtry.
Pokud nedodržíte instrukce týkající se čištění digestoře avyměňování filtrů, může dojít kpožáru.
Digestoř nikdy nesmí být otevřena bez instalovaných tukových filtrů aměla by být pod trvalým dozorem.
Plynové spotřebiče musí být používány pod digestoří pouze sumístěnými hrnci.
Když používáte více než tři plynové hořáky, digestoř by měla být provozována při výkonnostním
stupni2nebo vyšším. Tím se edejde hromadění tepla ve spotřebiči.
Než se dotknete žárovek, nejprve se ujistěte, že jsou studené.
Nepoužívejte ani neponechávejte digestoř bez správně instalovaných žárovek – nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
Při čištění aprovádění údržby používejte pracovní rukavice.
Tento spotřebič není určen pro venkovní použití.
Při používání varné desky může dojít ke zvýšení teploty přístupných dílů digestoře.
Měníte-li žárovku, používejte vždy pouze takový typ žárovky, který je uveden včásti „Údržba/Výměna
žárovek“ tohoto manuálu.
TUTO BROŽURU SI USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ.
CS5
Jakmile spotřebič vyjmete zobalu, zkontrolujte, jestli se během přepravy nepoškodil. Vpřípadě problémů se obraťte na prodejce nebo na nejbližší servisní
středisko. Aby se spotřebič nepoškodil, doporučujeme odstranit polystyrenový obal až při montáži.
PŘÍPRAVA KINSTALACI
Toto je těžký produkt; digestoř by měly zdvihat ainstalovat minimálně dvě osoby.
Minimální vzdálenost mezi podpěrami hrnců sporáku adolní částí digestoře nesmí být menší než 50cm uelektrických sporáků a65cm uplynových
akombinovaných sporáků. Před instalací také zkontrolujte minimální vzdálenosti uvedené vvodu ke sporáku.
Pokud pokyny kinstalaci sporáku předepisují větší vzdálenost mezi sporákem adigestoří, tato vzdálenost musí být dodržena.
PŘIPOJENÍ KELEKTRICKÉ SÍTI
Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče odpovídá napětí ve vašem bytě.
Tuto informaci můžete najít uvnitř digestoře pod tukovým filtrem.
Napájecí kabel (typ H05 VV-F 3 × 0,75mm²) smí vpřípadě potřeby vyměnit jen kvalifikovaný elektrikář. Obraťte se na autorizované servisní středisko.
Pokud je digestoř vybavena elektrickou zástrčkou, zapojte zástrčku do zásuvky, která splňuje platné předpisy aje umístěna po instalaci na přístupném místě.
Pokud zástrčka není instalována (přímé připojení do sítě) nebo zástrčka není umístěna na přístupném místě, instalujte normalizovaný dvoupólový vypínač,
kterýumožní úplné oddělení od sítě vpřípadě přepětí kategorieIII vsouladu sinstalačními edpisy.
OBECNÁ DOPORUČENÍ
Před použitím
Odstraňte ochranné lepenkové obaly, ochrannou fólii análepky zpříslušenství. Zkontrolujte spotřebič, zda se během přepravy nepoškodil.
Během používání
Aby se předešlo jakémukoliv poškození, neumisťujte na spotřebič žádnou těž. Spotřebič nevystavujte atmosférickým vlivům.
VAROVÁNÍ:
Likvidace obalového materiálu
Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu aje označen recyklačním symbolem . Obalový materiál proto nevyhazujte sdomácím odpadem, ale zlikvidujte
ho podle platných místních předpisů.
Likvidace spotřebiče
Tento spotřebič je označen vsouladu sevropskou směrnicí 2002/96/ES olikvidaci elektrických aelektronických zařízení (WEEE).
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí alidské zdraví, knimž by jinak došlo
jeho nevhodnou likvidací.
Symbol na výrobku nebo příslušných dokladech udává, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu sdomácím odpadem, ale je nutné ho odevzdat do
příslušného sběrného střediska krecyklaci elektrických aelektronických zařízení.
Likvidace domácích elektrospotřebičů
Tento spotřebič je vyroben zrecyklovatelných nebo opakovaně použitelných materiálů. Zlikvidujte jej podle místních předpisů pro likvidaci odpadu.
Předlikvidací spotřebič znehodnoťte odříznutím napájecího kabelu.
Další informace olikvidaci, renovaci arecyklaci elektrických spotřebičů získáte na příslušném místním úřadě, vpodniku pro sběr domácího odpadu nebo
vobchodě, kde jste spotřebič zakoupili.
INSTALACE
RADY KOCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
CS6
Spotřebič nefunguje:
Zkontrolujte, zda je vsíti napětí azda je spotřebič připojen kelektrickému napájení.
Vypněte aopět zapněte spotřebič, abyste zjistili, zda porucha stále trvá.
Úroveň odsávání digestoře není dostatečná:
Zkontrolujte rychlost odsávání avpřípadě potřeby ji upravte.
Zkontrolujte, zda jsou flitry čisté.
Zkontrolujte, zda vzduchové otvory nejsou nijak blokovány.
Osvětlení nefunguje:
Zkontrolujte žárovku avpřípadě potřeby ji vyměňte.
Zkontrolujte, zda je žárovka správně instalována.
Než zavoláte do servisního střediska:
1. Ověřte si, zda nemůžete vyřešit problémy sami pomocí bodů popsaných včásti Jak odstranit poruchu“.
2. Vypněte spotřebič aopět ho zapněte, abyste zjistili, zda porucha stále trvá.
Jestliže porucha přetrvá ipo provedení výše uvedených kroků, zavolejte do nejbližšího servisního střediska.
Uveďte:
stručný popis poruchy;
přesný typ amodel spotřebiče;
servisní číslo (číslo uvedené za slovem „Service“ na typovém štítku) umístěné uvnitř spotřebiče. Servisní číslo je uvedeno ina záručním listě;
svoji úplnou adresu;
své telefonní číslo.
Jsou-li požadony nějaké opravy, prosíme obraťte se na autorizované středisko poprodejních služeb(aby bylo garantono použití originálních náhradních dílů
asprávné provedení oprav).
- Nikdy nepoužívejte parní čističe.
- Spotřebič odpojte od elektrické sítě.
DŮLEŽITÉ: Nepoužívejte korozivní ani abrazivní čisticí prostředky. Jestliže se tyto prostředky přesto náhodně na troubu dostanou, ihned je
otřete vlhkým hadříkem.
Plochy trouby otírejte vlhkým hadříkem. Jsou-li velmi znečištěné, omyjte je roztokem vody sněkolika kapkami mycího prostředku na nádobí.
Nakonecjeotřete suchým hadříkem.
DŮLEŽITÉ: Nepoužívejte abrazivní houbičky ani kovové škrabky nebo drátěnky. Postupem času by mohly zničit smaltovaný povrch.
Používejte takové čisticí prostředky, jež jsou speciálně určeny pro čištění tohoto spotřebiče, ařiďte se pokyny výrobce.
DŮLEŽITÉ: Alespoň jedenkrát za měsíc vyčistěte filtry aodstraňte zbytky olejů nebo mastnoty.
POZOR!
JAK ODSTRANIT PORUCHU
SERVISNÍ STŘEDISKO
ČIŠTĚNÍ
CS7
- Používejte ochranné rukavice.
- Spotřebič odpojte od elektrické sítě.
TUKOVÉ FILTRY
Kovový filtr na zachycování mastnoty má neomezenou životnost aměl by se čistit jednou
měsíčně, ať už ručně, či vmyčce nádobí při nízké teplotě akrátkém cyklu. Čištěním vmyčce
může dojít kodbarvení filtru pro zachycování mastnoty. Jeho filtrační účinnost však
zůstává nezměněna.
Vysuňte deflektor výparů.
Zatažením za rukojeť filtr vytáhněte.
Filtr umyjte anechte uschnout. Při vracení na místo postupujte vopačném pořadí.
VÝMĚNA ŽÁROVEK
Digestoř je vybavena systémem LED osvětlení.
LED kontrolky zaručují vynikající osvětlení, které vydrží až 10krát déle, než utradičních žárovek, přičemž nabízejí 90%
úsporu energie.
Chcete-li je vyměnit, postupujte následovně:
1. Sejměte tukové filtry.
2. Najděte umístění žárovek vdigestoři.
3. Žárovku odpojíte stisknutím uvolňovacích pružin.
4. Vyjměte ji zkonstrukce digestoře.
5. Odpojte elektrický konektor.
Nasaďte novou žárovku tak, že budete provádět výše popsané kroky vobráceném pořadí.
Upozornění: vpřípadě, že potřebujete zakoupit nové LED žárovky, obraťte se na poprodejní servis.
UHLÍKOVÝ FILTR
(pouze digestoře sfiltrem)
Zachycuje aneutralizuje nevítané pachy zvaření.
Uhlíkový filtr měňte každé 4 měsíce
Instalace avýměna uhlíkového filtru
1. Vysuňte deflektor výparů.
2. Odstraňte všechny filtry na zachycování mastnoty
(viz část „Filtry na zachycování mastnoty“).
3. Nasaďte uhlíkový filtr tak, aby zakrýval mřížku motoru, aotočte ve směru
choduhodinových ručiček, aby zacvaknul na místo.
Poznámka: Při snímání filtrů postupujte vobráceném pořadí.
Pro opětovné nasazení filtrů na zachycování mastnoty na místo provádějte úkony
vopačném pořadí.
VAROVÁNÍ:
ÚDRŽBA
CS8
Digestoř byla zkonstruována pro instalaci apoužití ve „variantě sodtahem“ nebo „variantě sfiltrem“.
Varianta sodtahem
Výpary jsou odsávány aodváděny ven pomocí odtahové trubky (není dodáváno) upevněné ke konektoru odtahové trubky
Podle typu zakoupené odtahové trubky si opatřete vhodné upevňovací příslušenství ke konektoru odtahové trubky
DŮLEŽITÉ: Sejměte uhlíkové filtry, pokud jsou již nasazeny.
Varianta sfiltrem
Nasátý vzduch je efiltrován přes uhlíkové filtry aznovu odváděn do okolního prostředí.
DŮLEŽITÉ: Zkontrolujte, zda je zajištěná recirkulace vzduchu.
Pokud není digestoř vybavena uhlíkovým filtrem/ uhlíkovými filtry, před použitím spotřebiče je/jej objednejte anainstalujte.
Instalaci digestoře provádějte vdostatečné vzdálenosti od znečištěných prostor, oken, dveří azdrojů tepla.
Digestoř je dodávána se všemi součástmi nezbytnými pro instalaci na většinu typů zdí/stropů. Vhodnost těchto součástí pro daný typ zdi/stropu musí nicméně
posoudit kvalifikovaný technik.
DODÁVANÝ MATERIÁL
INSTALACE – PŘÍPRAVA KMONTÁŽI
Všechny součásti vybalte zkrabice. Zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny součásti.
Digestoř smotorem, žárovkami ainstalovanými tukovými filtry.
Návod kmontáži apoužití
1 napájecí kabel
1 inbusový klíč
1 kabelová svorka
5 šroubů 3,5 × 9,5
4 šrouby 4,2 × 35
2 nastavitelné konzoly
1 věnec
Přilehlé nástěnné skřínky
Přilehlé nástěnné skřínky
středová linie
65cm (plynové nebo kombinované sporáky)
50cm (elektrické sporáky)
Vnitřní stěna –- min. 460mm
INSTALAČNÍ ROZMĚRY
Tento typ digestoře musí být instalován do stěny nebo obdobné opory.
min. 600mm
260mm
CS9
INSTALACE – POKYNY KMONTÁŽI
Pokyny níže vykonávejte vpořadí, vjakém jsou uvedeny. Odkazují na ilustrace se stejným číselným označením na posledních stranách tohoto návodu kpoužití.
1. Napájejte pomocí kabelu azajistěte kabelovou svorkou (použitím 1 šroubu 3,5 × 9,5).
2. Věnec upevněte na otvor pro odtah pomocí 2šroubů.
3. Umístěte nástěnnou polici do výšky 26cm od spodní části.
4-5-6. Umístěte vrtací šablonu na spodní část police, po straně vyvrtejte 4otvory oØ5mm apřipravte hlavní otvor pro ventilaci.
7. Pro horní vod: vrtejte do horní části stěny azohledněte přitom polohu výstupního otvoru.
8. Pro zadní vod: vrtejte do středu zadní stěny vpožadované výšce.
9. Upevněte digestoř ke stěně pomocí 4šroubů 4,2 × 3,5.
10-11. Připevněte potrubí pro odvod výparů tak, že je připojíte kvěnci (uverze sfiltrem postačí malá část potrubí, která dosáhne khorní části stěny).
POZNÁMKA: Potrubí není součástí balení aje eba jej zakoupit zvlášť.
12. Otevřete deflektor výparů aodstraňte kovové filtry na zachycování mastnoty.
13. Nasaďte držáky pro nastavení deflektoru.
14. Pouze pro variantu sfiltrem: Nasaďte uhlíkový filtr (viz pokyny včásti ÚDRŽBA – Uhlíkový filtr).
15. Nasaďte zpět kovové filtry pro zachycování mastnoty.
CS10
1. Ovládací panel.
2
. Tukový filtr.
3. Pružinové uvolňovací úchytky filtru na zachycování mastnoty.
4. Osvětlení.
5. Vysouvací deflektor výparů.
6. Tělo digestoře.
Ovládací panel
1. Tlačítko ZAP/VYP osvětlení
2. Tlačítko časovače „ON/OFF“ (ZAPNOUT/VYPNOUT): odložené vypnutí zvolené rychlosti
odsávání (výkonu):
Rychlost odsávání (výkon) 1: 20 minut
Rychlost odsávání (výkon) 2: 15 minut
Rychlost odsávání (výkon) 3: 10 minut
Intenzivní odsávání (výkon): 5 minut
3. VYPÍNÁNÍ/Tlačítko pro snížení odsávací rychlosti (výkonu)
4. ZAPÍNÁNÍ / Tlačítko pro zvýšení odsávací rychlosti (výkonu)
5. Displej zobrazuje:
a. Rychlost odsávání (výkon): Kontrolky LED L1 – L2 – L3 – L4 (blikající) se rozsvítí dle zvolené
rychlosti odsávání (výkonu).
Poznámka: LED L4 – intenzivní odsávání (výkon) pracuje po dobu asi 5minut apoté se digestoř
přepne na střední rychlost.
b. Časovač: Kontrolka LED zvolené rychlosti se rozbliká na znamení, že je aktivní časovač.
c. Saturace tukového filtru: Kontrolky LED L3 aL4 budou střídakrátce blikat.
d. Saturace filtru saktivním uhlím: Kontrolky LED L3 aL4 budou současně krátce blikat.
Saturace filtru signalizuje údržbu: Proveďte údržbu filtru apoté tiskněte tlačítko 2,
dokudkontrolky LED nezhasnou.
Poznámka: Saturace filtru saktivním uhlíkem je normálně vyřazená asmí se aktivovat jen vpřípadě,
že se odsavač používá jako model sfiltrem (snasazeným uhlíkovým filtrem).
Při aktivaci postupujte následujícím způsobem:
– vypněte digestoř,
– tiskněte současně tlačítka 3 a4, dokud kontrolky LED L1 aL2 nezačnou krátce blikat.
Při vypínání tento postup opakujte. Vtom případě bude krátce blikat pouze kontrolka LED L1.
POPIS APOUŽITÍ DIGESTOŘE
1 x
Ø 3,5x9,5
1
2 3
4 5
6
7
9 10
4x Ø 4,2x35
8
11
12
13
14
400011245618
CS
Vytištěno vItálii
04/2018
/