Tristar KW-2430 Návod k obsluze

Kategorie
Osobní váhy
Typ
Návod k obsluze
KW2430
EN | Instruction manual
NL | Gebruiksaanwijzing
FR | Mode d’emploi
DE | Bedieningsanleitung
ES | Manual de usuario
IT | Manuele utente
PT | Manual de utilizador
SV | Bruksanvisning
PL | Instrukcja obsługi
CS | Návod na použití
SK | Návod na použitie
SK
6
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIZIONE DELLE PARTI / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES /
BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ
1
2
35 4
SERVICE.TRISTAR.EU
Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands
[WEEE LOGO]
ENInstruction manual
SAFETY
By ignoring the safety instructions the
manufacturer can not be hold responsible for
the damage.
The appliance must be placed on a stable,
level surface.
Batteries
Do not expose the battery to high temperatures or direct sunlight.
Never throw batteries into the fire. There is a danger of explosion!
Keep batteries away from children. They are not a toy!
Do not open the batteries by force.
Avoid contact with metallic objects.(Rings, nails, screws et
cetera)there is a danger of short-circuiting!
As a result of a short-circuit batteries may heat up consider-ably or
even catch fire. this may result in burns.
For your safety the battery poles should be covered with adhesive
strips during transport.
If a battery leaks, do not rub your eyes with your hands. If in contact
with the liquid, the hands should be washed thoroughly and eyes
rinsed out with clear water, if symptoms persist please consult a
doctor.
PARTS DESCRIPTION
1. Bowl
2. Weighing surface
3. Display
4. On/Off (M/A) button
5. Zero/Tara button
6. Unit switch (bottom)
BEFORE THE FIRST USE
Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
Always weigh/use the scale on a hard and flat surface. When you are
measuring, please keep still.
Remove the cover on the bottom of the scale and place 4 x AA 1,5V
batteries, replace the cover.
USE
Determine before the device is turned on if it is going to be used with
or without the bowl. Press the on/off button (M/A) to turn on the
device.
Select the desired weight indicator by switching the unit switch. The
device can be set to g (grams) or oz (ounces).
The device is equipped with an automatic turn off function when the
device is not used for 2 minutes the device will turn off automatically.
The device can manually be turned off by pressing the on/off button
(M/A) for several seconds.
Place the ingredients to be weighed in the scale and read the weight
on the display, the maximum load capacity is 2 kg.
"LO" appears on the display please replace new battery.
When load exceeds 2kg. display appears "EE".
CLEANING AND MAINTENANCE
Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The
device is not dishwasher proof.
Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
GUARANTEE
This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is
valid if the product is used in accordance to the instructions and for the
purpose for which it was created. In addition, the original purchase
(invoice, sales slip or receipt) is to be submitted with the date of
purchase, the name of the retailer and the item number of the product.
For the detailed warranty conditions, please refer to our service
website: www.service.tristar.eu
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at
the end of its durability, but must be offered at a central point for the
recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
this important issue. The materials used in this appliance can be
recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
important push to the protection of our environment. Ask your local
authorities for information regarding the point of recollection.
Support
You can find all available information and spare parts at
service.tristar.eu!
NLGebruiksaanwijzing
VEILIGHEID
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
voortvloeiend uit het niet opvolgen van de
veiligheidsinstructies.
Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
ondergrond worden geplaatst.
Batterijen
Stel de batterijen NOOIT bloot aan hoge temperaturen of direct
zonlicht. Gooi batterijen NOOIT in open vuur. Explosiegevaar!
Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Zij zijn geen speelgoed!
De batterijen niet proberen te demonteren.
Vermijd contact met metalen voorwerpen (ringen, spijkers,
schroeven, etc.) om gevaar van kortsluiting te voorkomen!
Door kortsluiting kunnen batterijen heet worden of zelfs ontbranden.
Dit kan brandwonden veroorzaken.
Voor uw veiligheid moeten de contactpunten tijdens vervoer met
plakstrips worden afgedekt.
Als een batterij lekt, geen contact maken met de vloeistof en de huid
en ogen. Als de vloeistof is aangeraakt, de handen grondig wassen
en de ogen afspoelen met schoon water. Als de symptomen
aanhouden, een arts raadplegen.
ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Kom
2. Weegplateau
3. Display
4. Aan/uit (Hand/Auto) knop
5. Nul/Tarra knop
6. Eenheidsschakelaar (onderzijde)
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
Plaats uw weegschaal altijd op een vlakke harde ondergrond welke
waterpas is.
Verwijder het klepje aan de onderzijde van de weegschaal, plaats 4 AA
1,5V batterijen en plaats het klepje terug.
GEBRUIK
Bepaal voordat het apparaat wordt ingeschakeld of deze met of zonder
schaal wordt gebruikt. Schakel het apparaat in door de aan/uit (hand/
auto) knop in te drukken.
Selecteer de gewenste gewichtindicatie met behulp van de
eenheidsschakelaar. Het apparaat kan op g (grammen) of oz (ounces)
worden ingesteld.
Het apparaat is uitgevoerd met een automatische uitschakel functie
Indien het apparaat 2 minuten niet gebruikt wordt zal deze automatisch
uitgeschakeld worden.
U kunt het apparaat handmatig uitschakelen, door de aan/uit knop (hand/
auto) enkele seconden ingedrukt te houden.
Leg de te wegen ingrediënten in de schaal en lees op de het scherm het
gewicht af. De maximumweegcapaciteit is 2 kg.
Plaats een nieuwe batterij als "LO" op het scherm verschijnt.
Als de last zwaarder is dan 2 kg, verschijnt "EE" op het scherm.
REINIGING EN ONDERHOUD
Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het
apparaat is niet vaatwasserbestendig.
Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve en
schurende schoonmaakmiddelen, schuursponzen of staalwol; dit
beschadigt het apparaat.
GARANTIE
Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw
garantie is geldig indien het product is gebruikt in overeenstemming met
de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens
dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) te worden
overlegd met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het
artikelnummer van het product.
Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze
servicewebsite: www.service.tristar.eu
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
overheid naar het inzamelpunt.
Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
service.tristar.eu!
FRManuel d'instructions
SÉCURITÉ
Si vous ignorez les instructions de sécurité, le
fabricant ne saurait être tenu responsable des
dommages.
L'appareil doit être posé sur une surface stable
et nivelée.
Piles
N'exposez pas les batteries et piles à des températures élevées ou à
la lumière directe du soleil. Ne jetez pas les batteries et piles dans le
feu. Vous risquez une explosion !
Maintenez les batteries et piles hors de portée des enfants. Les
batteries et piles ne sont pas des jouets !
Ne forcez pas l’ouverture des batteries et piles.
Evitez tout contact avec des objets métalliques (Bagues, clous, vis,
etc.). Ils risquent de provoquer un court-circuit !
Suite à un court-circuit, les batteries et piles peuvent chauffer
excessivement, voire s’enflammer, ce qui peut entraîner des brûlures.
Pour votre sécurité, les pôles de batteries et piles devraient être
recouverts par des languettes adhésives pendant le transport.
Si une pile fuit, ne frottez pas le liquide avec les mains qui devraient
être soigneusement lavées et les yeux rincés avec de l’eau claire ; si
les symptômes persistent, veuillez consulter un médecin.
DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Bol
2. Surface de pesage
3. Écran
4. Bouton Marche/Arrêt (M/A)
5. Bouton Zéro/Tare
6. Interrupteur d'unité (fond)
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
Utilisez toujours le pèse-personne sur une surface plane et dure. Restez
immobile lorsque vous vous pesez.
Retirez le couvercle au fond de la balance et placez 4 x piles AA de 1,5V
puis remettez le couvercle.
UTILISATION
Avant d’allumer l’appareil, vérifiez si vous souhaitez l’utiliser avec ou
sans bol. Appuyez sur le bouton marche/arrêt (M/A) pour allumer
l’appareil.
Sélectionnez l'indicateur de poids voulu en commutant l'interrupteur
d'unité. L'appareil est réglable sur g (grammes) ou oz (onces).
L’appareil est équipé d’une fonction d’arrêt automatique, lorsque
l’appareil n’est pas utilisé pendant 2 minutes, il s’éteindra
automatiquement.
L’appareil s'éteint manuellement en appuyant sur le bouton marche/arrêt
(M/A) pendant plusieurs secondes.
Placez les ingrédients à peser sur la balance et lisez le poids sur
l’affichage, la capacité de charge maximale est de 2 kg.
Si "LO" s'affiche au centre de l'affichage, remplacez les piles.
Si la charge dépasse 2kg, l'affichage indique "EE".
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide. L'appareil
ne peut pas être nettoyé en lave-vaisselle.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits
nettoyants agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer ou de laine de
verre, ceux-ci pourraient endommager l'appareil.
GARANTIE
Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est
valable si le produit est utilisé selon les instructions et pour l'usage
auquel il est destiné. De plus, la preuve d'achat d'origine (facture, reçu
ou ticket de caisse) doit être présentée, montrant la date d'achat, le nom
du détaillant et le numéro d'article du produit.
Pour connaître les conditions de garantie détaillées, veuillez consulter
notre site Internet de service: www.service.tristar.eu
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
Support
Vous pouvez trouver toutes les informations et pièces de rechange sur
service.tristar.eu!
DEBedienungsanleitung
SICHERHEIT
Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
der Hersteller nicht für Schäden haftbar
gemacht werden.
Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
Fläche platziert werden.
Batterien
Setzen Sie die Batterie keinen hohen Temperaturen oder direkter
Sonneneinstrahlung aus. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer. Es
besteht die Gefahr einer Explosion!
Halten Sie Batterien von Kindern fern. Batterien sind kein Spielzeug!
Die Batterien nicht gewaltsam öffnen.
Kontakt mit Metallgegenständen vermeiden (Ringe, Nägel, Schrauben,
etc.). Es besteht Kurzschlussgefahr!
Ein Kurzschluss kann zur Folge haben, dass sich Batterien
beträchtlich aufheizen oder sogar brennen. Das kann zu
Verbrennungen führen.
Für Ihre Sicherheit sollten die Batteriepole während des Transports mit
Klebebändern abgedeckt werden.
Falls eine Batterie ausgelaufen ist, reiben Sie Ihre Augen nicht mit
Ihren Händen. Bei einem Kontakt mit der Flüssigkeit sollten die Hände
gründlich mit klarem Wasser gewaschen und die Augen ausgespült
werden. Wenn die Symptome anhalten, konsultieren Sie bitte einen
Arzt.
TEILEBESCHREIBUNG
1. Behälter
2. Wiegefläche
3. Anzeige
4. Ein/Aus-(M/A)-Taste
5. Null/Tara-Taste
6. Einheiten-Schalter (unten)
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
Immer auf einer harten und ebenen Oberfläche wiegen/Waage
benutzen. Während der Gewichtsmessung bitte stillhalten.
Entfernen Sie die Bodenabdeckung der Waage, legen Sie vier AAA 1,5
V-Batterien ein und bringen Sie die Abdeckung wieder an.
GEBRAUCH
Entscheiden Sie vor dem Einschalten des Geräts, ob es mit oder ohne
Schüssel verwendet werden soll. Drücken Sie auf die Ein-/Aus-(M/A)-
Taste, um das Gerät einzuschalten.
Wählen Sie die gewünschte Gewichtsanzeige, indem Sie den Einheiten-
Schalter betätigen. Das Gerät kann auf g (Gramm) oder oz (Unzen)
eingestellt werden.
Das Gerät ist mit einer automatischen Abschaltfunktion ausgestattet, die
das Gerät ausschaltet, wenn es 2 Minuten nicht benutzt wird.
Das Gerät kann manuell ausgeschaltet werden, indem Sie die Ein/Aus-
(M/A)-Taste einige Sekunden gedrückt halten.
Geben Sie die Zutaten in die Schüssel und lesen Sie das Gewicht auf
der Anzeige ab. Das Maximalgewicht beträgt 2 kg.
Wenn "LO" auf der Anzeige erscheint, erneuern Sie bitte die Batterien.
Wenn das Gewicht 2 kg überschreitet, erscheint auf der Anzeige "EE".
REINIGUNG UND PFLEGE
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Das Gerät in nicht spülmaschinenfest.
Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie
niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle.
Dies würde das Gerät beschädigen.
GARANTIE
Dieses Produkt hat eine Garantie von 24 Monaten. Der
Garantieanspruch gilt nur, wenn das Produkt gemäß den Anweisungen
und gemäß dem Zweck, für den es konzipiert wurde, benutzt wird. Der
Original-Kaufbeleg (Rechnung, Beleg oder Quittung) muss zusammen
mit dem Kaufdatum, dem Namen des Einzelhändlers und der
Artikelnummer des Produktes eingereicht werden.
Detaillierte Informationen über die Garantiebedingungen finden Sie auf
unserer Service-Website unter: www.service.tristar.eu
UMWELT
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
Informationen über eine Sammelstelle.
Support
Sämtliche Informationen und Ersatzteile finden Sie unter service.tristar.eu!
ESManual de instrucciones
SEGURIDAD
Si ignora las instrucciones de seguridad,
eximirá al fabricante de toda responsabilidad
por posibles daños.
El aparato debe colocarse sobre una superficie
estable y nivelada.
Pilas
No exponga la pila a altas temperaturas ni a la luz solar directa.
Nunca arroje las pilas al fuego. ¡Existe el peligro de explosión!
Mantenga las pilas lejos de los niños. ¡No se trata de un juguete!
No abra las pilas por la fuerza.
Evite el contacto con objetos metálicos (anillos, clavos, tornillos, etc.).
¡Existe riesgo de cortocircuito!
Como consecuencia del cortocircuito, las pilas pueden calentarse
considerablemente o incluso arder, lo que podría provocar
quemaduras.
Para su seguridad, los polos de la pila deberán cubrirse con tiras
adhesivas durante el trasporte.
Si una pila tiene fugas, impida que los líquidos entren en contacto con
sus ojos. Si ocurre, lávelos íntegramente con agua limpia. Si los
síntomas persisten, consulte a su médico.
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1. Recipiente
2. Superficie de pesado
3. Visor
4. Botón de encendido/apagado (M/A)
5. Botón cero/tara
6. Interruptor de unidad (inferior)
ANTES DEL PRIMER USO
Saque el aparato y los accesorios de la caja.Quite los adhesivos, la
lámina protectora o el plástico del dispositivo.
Pese/utilice siempre la escala sobre una superficie lisa y sólida. Cuando
este midiendo, por favor, quédese quieto.
Retire la cubierta de la parte inferior de la báscula y coloque 4 pilas AA
de 1,5V; vuelva a colocar la cubierta.
USO
Determine antes de encender el aparato si lo va a utilizar con o sin el
recipiente. Pulse el botón de encendido/apagado (M/A) para encender el
aparato.
Seleccione el indicador de peso deseado mediante el interruptor de
unidad. El dispositivo puede ajustarse a g (gramos) u oz (onzas).
El aparato está equipado con una función de apagado automático que lo
desactivará cuando no se haya utilizado durante más de dos minutos.
El aparato también se puede apagar manualmente si pulsa el botón de
encendido/apagado (M/A) durante unos segundos.
Coloque los ingredientes que desea pesar en la báscula y lea el peso en
la pantalla. La carga máxima es de 2 kg.
Si "LO" aparece en el visor, es necesario sustituir las pilas.
Cuando la carga supera 2 kg., la pantalla muestra "EE".
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
No sumerja nunca el aparato en agua o cualquier otro líquido. El aparato
no se puede lavar en el lavavajillas.
Limpie el aparato con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza
abrasivos o fuertes, estropajos o lana metálica porque se podría dañar el
aparato.
GARANTÍA
Este producto cuenta con 24 meses de garantía. Su garantía es válida si
el producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones y el propósito
para el que se creó. Además, debe enviarse un justificante de la compra
original (factura, tíquet o recibo) en el que aparezca la fecha de la
compra, el nombre del vendedor y el número de artículo del producto.
Para más detalles sobre las condiciones de la garantía, consulte la
página web de servicio: www.service.tristar.eu
MEDIO AMBIENTE
Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final
de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el
reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato,
manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta
importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden
reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a
fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre
los puntos de recogida a las autoridades locales.
Soporte
¡Puede encontrar toda la información y recambios en service.tristar.eu!
PTManual de Instruções
SEGURANÇA
Se não seguir as instruções de segurança, o
fabricante não pode ser considerado
responsável pelo danos.
O aparelho deve ser colocado numa superfície
plana e estável.
Baterias
Não exponha as baterias a temperaturas elevadas ou luz solar
directa. Nunca atire as baterias para uma fogueira. Existe perigo de
explosão!
Mantenha as baterias afastadas das crianças. Não são brinquedos!
Não abra as baterias à força.
Evite o contacto com objectos metálicos (Anéis, pretos, parafusos
etc.); existe o perigo de curto-circuito!
Em resultado de um curto-circuito, as baterias podem aquecer
consideravelmente ou mesmo incendiar. Isto poderá resultar em
queimaduras.
Para sua segurança, os pólos das baterias deverão ser cobertos com
fitas adesivas durante o transporte.
Se as baterias apresentarem fugas, não limpe os olhos com as mãos.
Em caso de contacto com o líquido, deverá lavar muito bem as mãos
e passar água abundante nos olhos. Se os sintomas persistirem,
consulte um médico.
DESCRIÇÃO DAS PEÇAS
1. Cuba
2. Superfície de pesagem
3. Visor
4. Botão de ligar/desligar (M/A)
5. Botão zero/tara
6. Interruptor da unidade (parte inferior)
ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
Retire o aparelho e os acessórios da caixa.Retire os autocolantes, a
película ou plástico de protecção do aparelho.
Pese/utilize sempre o prato da balança numa superfície lisa e sólida.
Quando medir, mantenha-se imóvel.
Retire a tampa do fundo da balança e coloque 4 baterias AA de 1,5V,
volte a colocar a tampa.
UTILIZAÇÃO
Determine, antes do dispositivo ser ligado, se vai ser utilizado com ou
sem a cuba. Prima o botão de ligar/desligar (M/A) para ligar o
dispositivo.
Selecione o indicador de peso pretendido premindo o interruptor da
unidade. O dispositivo pode ser programado para g (gramas) ou oz
(onças).
O dispositivo vem equipamento com uma função de desligar automático;
quando o mesmo não é utilizado durante 2 minutos desligar-se-á
automaticamente.
O dispositivo pode ser desligado manualmente premindo o botão de
ligar/desligar (M/A) durante alguns segundos.
Coloque os ingredientes a ser pesados na balança e leia o peso no ecrã,
a capacidade máxima de peso é de 2 kg.
Se a indicação "LO" for apresentada no visor, substitua as pilhas.
Quando o peso excede 2 kg, o visor apresenta a indicação "EE".
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Nunca mergulhe o aparelho na água ou noutro líquido. O aparelho não é
adequado para a máquina de lavar louça.
Limpe o aparelho com um pano húmido. Nunca use produtos de limpeza
agressivos e abrasivos, esfregões de metal ou palha de aço, que
danifica o dispositivo.
GARANTIA
Este produto possui uma garantia de 24 meses. A sua garantia é válida
se utilizar o produto de acordo com as instruções e com a finalidade
para a qual foi concebido. Além disso, a compra original (factura ou
recibo da compra) deverá conter a data da compra, o nome do vendedor
e o número de artigo do produto.
Para obter as condições de garantia detalhadas, consulte o nosso
website de serviço: www.service.tristar.eu
AMBIENTE
Este aparelho não deve ser depositado no lixo doméstico no fim da
sua vida útil, mas deve ser entregue num ponto central de reciclagem de
aparelhos domésticos eléctricos e electrónicos. Este símbolo indicado no
aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua atenção
para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste aparelho
podem ser reciclados. Ao reciclar aparelhos domésticos usados, está a
contribuir de forma significativa para a protecção do nosso ambiente.
Solicite às autoridades locais informações relativas aos pontos de recolha.
Assistência
Encontra todas as informações e peças de substituição em
service.tristar.eu!
PLInstrukcje użytkowania
BEZPIECZEŃSTWO
Producent nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia w przypadku nieprzestrzegania
instrukcji bezpieczeństwa.
Urządzenie należy umieścić na stabilnej i
wypoziomowanej powierzchni.
Baterie
Nie wystawiaj baterii na działanie wysokich temperatur ani
bezpośredniego światła słonecznego. Nigdy nie wrzucaj baterii do
ognia. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!
Trzymaj baterie z dala od dzieci. To nie zabawki!
Nie otwieraj baterii na siłę.
Unikaj kontaktu z przedmiotami z metalu (pierścionki, gwoździe, śruby,
itd.), jako że istnieje możliwość zwarcia!
W wyniku zwarcia baterie mogą się znacznie rozgrzać, a nawet
zapalić. Wskutek tego można się poparzyć.
Dla własnego bezpieczeństwa, podczas transportu bieguny baterii
powinny być zakryte taśmą samoprzylepną.
W razie przedostania się płynu z baterii do oczu nie wolno ich trzeć. W
razie kontaktu z tą cieczą należy dokładnie umyć ręce, a oczy
przemyć czystą wodą. Jeśli objawy nie ustąpią, skontaktuj się z
lekarzem.
OPIS CZĘŚCI
1. Misa
2. Szalka
3. Wyświetlacz
4. Przycisk włączania/wyłączania (M/A)
5. Zero/przycisk tarowania
6. Przełącznik jednostek miary (dół)
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Urządzenie i akcesoria należy wyjąć z pudełka.Z urządzenia należy
usunąć naklejki, folię ochronną lub elementy plastikowe.
Ważyć się albo korzystać z wagi należy zawsze, gdy stoi ona na twardej
płaskiej powierzchni. Podczas ważenia należy stać nieruchomo.
Zdjąć pokrywę znajdującą się na spodzie wagi iwłożyć 4 baterie AA
1,5V. Zamocować pokrywę.
UŻYTKOWANIE
Przed włączeniem urządzenia określić, czy będzie używane zmiską, czy
bez niej. Nacisnąć przycisk włączania/wyłączania (M/A), aby włączyć
urządzenie.
Wybrać odpowiednie jednostki używane podczas ważenia za pomocą
przełącznika jednostek miary. Dostępne ustawienia to g (gramy) ioz
(uncje).
Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego wyłączania. Gdy
nie jest używane przez 2 minuty, wyłączy się automatycznie.
Urządzenie można wyłączyć ręcznie, naciskając przycisk włączania/
wyłączania (M/A) przez kilka sekund.
Umieścić ważone produkty na wadze i odczytać wynik z wyświetlacza.
Maksymalny dopuszczalny ciężar to 2 kg.
Jeżeli na wyświetlaczu wyświetlony zostanie komunikat „LO”, należy
wymienić baterie.
Gdy ciężar przekracza 2kg, na wyświetlaczu wyświetlony zostaje
komunikat „EE”.
CZYSZCZENIE IKONSERWACJA
Nie należy nigdy zanurzać urządzenia w wodzie ani żadnym innym
płynie. Urządzenie nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń.
Zewnętrzną obudowę należy czyścić wilgotną szmatką. Nie należy nigdy
używać ostrych ani szorstkich środków czyszczących, zmywaków do
szorowania oraz druciaków, aby nie uszkodzić urządzenia.
GWARANCJA
Na produkt udzielana jest 24-miesięczna gwarancja. Gwarancja jest
ważna, jeśli produkt jest używany zgodnie z instrukcjami oraz w celu, do
jakiego jest on przeznaczony. Dodatkowo należy przesłać oryginalne
potwierdzenie zakupu (faktura, dowód sprzedaży lub paragon) wraz z
datą zakupu, nazwą sprzedawcy oraz numerem pozycji, określonym dla
tego produktu.
Szczegółowe warunki gwarancji podane są na naszej stronie serwisowej:
www.service.tristar.eu
ŚRODOWISKO
Po zakończeniu eksploatacji urządzenia nie należy wyrzucać go
wraz z odpadami domowymi. Urządzenie to powinno zostać zutylizowane
w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych. Ten symbol znajdujący się na urządzeniu, w instrukcjach
użytkowania i na opakowaniu oznacza ważne kwestie, na które należy
zwrócić uwagę. Materiały, z których wytworzono to urządzenie, nadają się
do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego
jest znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. Należy
skontaktować się z władzami lokalnymi, aby uzyskać informacje
dotyczące punktów zbiórki odpadów.
Wsparcie
Wszelkie informacje i części zamienne są dostępne na stronie
service.tristar.eu.
ITIstruzioni per l'uso
SICUREZZA
Il produttore non è responsabile di eventuali
danni e lesioni conseguenti alla mancata
osservanza delle istruzioni di sicurezza.
Collocare l'apparecchio su una superficie
stabile e piana.
Batterie
Non esporre la batteria a temperature elevate o alla luce solare
diretta. Non gettare mai le batterie nel fuoco. Pericolo di esplosione!
Conservare le batterie fuori dalla portata dei bambini. Non sono
giocattoli.
Non aprire le batterie.
Evitare il contatto con oggetti metallici, come anelli, chiodi, viti, in
quanto possono causare cortocircuiti.
Come conseguenza di un cortocircuito, le batterie possono riscaldarsi
notevolmente e addirittura incendiarsi. Pericolo di ustioni.
Per sicurezza, durante il trasporto, i poli della batteria devono essere
coperti con del nastro adesivo.
Se una batteria perde, non toccarsi gli occhi con le mani. In caso di
contatto con il liquido, lavare le mani accuratamente e sciacquare gli
occhi con acqua pulita. Se i sintomi persistono consultare un medico.
DESCRIZIONE DELLE PARTI
1. Contenitore
2. Superficie pesatura
3. Display
4. Tasto ON/OFF (M/A)
5. Tasto Zero/Tara
6. Commutatore di unità (sul fondo)
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
Estrarre apparecchio e accessori dall'imballaggio.Rimuovere adesivi,
pellicola protettiva o plastica dall'apparecchio.
Pesarsi/usare sempre la bilancia su una superficie dura e piana.
Durante la pesatura, si prega di rimanere fermi.
Rimuovere il coperchio nella parte inferiore della bilancia e inserire 4
batterie AA da 1,5 V, quindi rimettere il coperchio.
USO
Prima di accendere il dispositivo, decidere se sarà utilizzato con o senza
contenitore. Premere il tasto on/off (M/A) per accendere il dispositivo.
Selezionare l'indicatore di peso desiderato impostando il commutatore
dell'unità. L'apparecchio può essere impostato in g (grammi) o oz
(once).
Il dispositivo è dotato di funzione di spegnimento automatico; quando il
dispositivo non viene utilizzato per 2 minuti, questo si spegnerà
automaticamente.
Il dispositivo può essere spento manualmente premendo il tasto on/off
(M/A) per alcuni secondi.
Posizionare gli ingredienti da pesare sulla bilancia e leggere il peso sul
display, la massima capacità di carico è 2 kg.
Quando sul display compare il messaggio "LO", sostituire le batterie.
Quando il peso supera i 2 Kg, sul display compare il messaggio "EE".
PULIZIA E MANUTENZIONE
Non immergere l'apparecchio in acqua o in altro liquido. Non è possibile
pulire l'apparecchio in lavastoviglie.
Pulire l'apparecchio con un panno umido. Non usare mai detergenti duri
e abrasivi, pagliette o lana d'acciaio, che danneggia l'apparecchio.
GARANZIA
Questo prodotto è garantito per 24 mesi. La garanzia è valida se il
prodotto viene utilizzato in conformità con le istruzioni e per lo scopo per
il quale è stato realizzato. Inoltre, deve essere fornita la prova di
acquisto originale (fattura, scontrino o ricevuta) riportante la data di
acquisto, il nome del rivenditore e il codice del prodotto.
Per i dettagli delle condizioni di garanzia, consultare il nostro sito web:
www.service.tristar.eu
AMBIENTE
Questo apparecchio non deve essere posto tra i rifiuti domestici
alla fine del suo ciclo di vita, ma deve essere smaltito in un centro di
riciclaggio per dispositivi elettrici ed elettronici domestici. Questo simbolo
sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione sottolineano tale
importante questione. I materiali usati in questo apparecchio possono
essere riciclati. Riciclando gli apparecchi domestici è possibile contribuire
alla protezione dell'ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni
in merito ai punti di raccolta.
Assistenza
Tutte le informazioni e le parti di ricambio sono disponibili sul sito
service.tristar.eu.
SVInstruktionshandbok
SÄKERHET
Om dessa säkerhetsanvisningar ignoreras kan
inget ansvar utkrävas av tillverkaren för
eventuella skador som uppkommer.
Apparaten måste placeras på en stabil, jämn
yta.
Batterier
Utsätt inte apparaten för höga temperaturer eller direkt solljus. Släng
aldrig batterier i en eld. Fara för explosion!
Håll batterier utom räckhåll för barn. De är inga leksaker!
-Öppna inte batterierna med kraft.
Undvik kontakt med metallföremål (ringar, spikar, skruvar, etc.).
Batterierna kan kortslutas!
Om batterierna kortsluts kan de bli upphettade och i värsta fall börja
brinna, viket kan orsaka brännskador.
För din säkerhets skull bör batteripolerna täckas med självhäftande
tejp under transport.
Om ett batteri läcker, gnugga inte dina ögon med dina händer. Om du
kommer i kontakt med vätskorna, händerna tvättas noga och ögonen
sköljas med ren vatten, om symptom kvarstår kontakta läkare.
BESKRIVNING AV DELAR
1. Skål
2. Viktyta
3. Display
4. På/Av (M/A)-knapp
5. Nollställnings-/tareringsknapp
6. Enhetsknapp (botten)
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
Ta ut apparaten och tillbehören ur lådan.Avlägsna klistermärken,
skyddsfolie och plast från apparaten.
Använd alltid vågen på en hård och plan yta. Då du läser av vikten/står
på vågen så ska du stå still.
Ta bort skyddet från botten av vågen och placera 4 x AA 1,5 V batterier,
sätt sedan tillbaka skyddet.
ANVÄNDNING
Innan apparaten slås på avgör om den ska användas med eller utan
skålen. Tryck på på/av-knappen (M/A) för att starta enheten.
Välj önskad viktangivelse genom att ställa in enhetsbrytaren. Enheten
kan ställas in till g (gram) eller oz (ounce).
Apparate är försedd med en automatisk avstängningsfunktion. När
apparaten inte används under 2 minuter stängs enheten av automatiskt.
Enheten kan stängas av manuellt genom att trycka på/av-knappen (M/A)
i flera sekunder.
Placera beståndsdelen so ska vägas på vågen och avläs vikten på
displayen, maximal kapacitet är 2 kg.
"LO" visas på displayen, vänligen byt batterier.
När last överskrider 2 kg, visas "EE" på displayen.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Sänk aldrig apparaten i vatten eller i någon annan vätska. Apparaten
kan inte diskas i diskmaskin.
Rengör apparaten med en fuktig trasa. Använd aldrig starka och
slipande rengöringsmedel, skursvamp eller stålull som skadar
apparaten.
GARANTI
Denna produkt har en garanti på 24 månader. Din garanti är giltig om
produkten används i enlighet med instruktionerna och för det ändamål
som den tillverkades. Dessutom skall ursprungsköpet (faktura,
kassakvitto eller kvitto) vidimeras med inköpsdatum, återförsäljarens
namn och artikelnummer på produkten.
För detaljerade garantivillkor, se vår servicewebbplats:
www.service.tristar.eu
OMGIVNING
Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den
slutat fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation för elektriskt
och elektroniskt hushållsavfall. Denna symbol på apparaten,
bruksanvisningen och förpackningen gör dig uppmärksam på detta.
Materialen som används i denna apparat kan återvinnas. Genom att
återvinna hushållsapparater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö.
Fråga de lokala myndigheterna var det finns insamlingsställen.
Support
Du hittar all tillgänglig information och reservdelar på service.tristar.eu!
CSNávod k použití
BEZPEČNOST
Při ignorování bezpečnostních pokynů není
výrobce odpovědný za případná poškození.
Spotřebič musí být umístěn na stabilním a
rovném povrchu.
Baterie
Baterii nevystavujte příliš vysokým teplotám ani přímému slunečnímu
záření. Baterie nikdy nevhazujte do ohně. Hrozí riziko výbuchu!
Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Není to hračka!
Neotevírejte kryt baterií silou.
Vyhněte se kontaktu s kovovými předměty (prsteny, hřebíky,
šroubováky, atd.) Je zde riziko zkratu!
Výsledkem zkratu baterií může být jejich zahřátí nebo dokonce
vznícení, což může vyústit v popálení.
Kvůli Vaší bezpečnosti by póly baterií měly být při transportu přikryty
adhezivními proužky.
Pokud baterie vytekly, nedotýkejte se prsty očí. Pokud jste přišli do
kontaktu s tekutinou, ruce by měly být řádně umyty a oči promyté
čistou vodou. Pokud symptomy přetrvávají, prosím, konzultujte to se
svým lékařem.
POPIS SOUČÁSTÍ
1. Mísa
2. Vážící povrch
3. Displej
4. Hlavní vypínač
5. Tlačítko Nulování/Tara
6. Přepínač jednotek (na dolní straně)
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Spotřebič a příslušenství vyjměte z krabice.Ze spotřebiče odstraňte
nálepky, ochrannou fólii nebo plast.
Váhu vždy používejte na pevném a rovném povrchu. Udržujte váhu při
vážení v klidu.
Sejměte kryt na spodní straně váhy a vložte do ní 4 1,5V baterie typu
AA. Kryt znovu zasuňte.
POUŽITÍ
Předtím než přístroj zapnete se rozhodněte, zda bude používán s mísou
či bez ní. Pro zapnutí přístroje stiskněte hlavní vypínač.
Přepnutím přepínače jednotek vyberte požadovaný ukazatel hmotnosti.
Zařízení lze nastavit na g (gramy) nebo oz (unce).
Přístroj je vybaven funkcí automatického vypnutí, když není používán po
dobu 2 minut. Pak se přístroj automaticky vypne.
Přístroj lze vypnout manuálně stisknutím hlavního vypínač po dobu
několika sekund.
Na váhu vložte ingredience, které mají být zváženy, a na displeji zjistíte
jejich hmotnost. Maximální zatížení přístroje je 2 kg.
Pokud se na monitoru zobrazí nápis „LO”, vyměňte baterie.
Pokud hmotnost překročí 2 kg, na displeji se zobrazá nápis „EE”.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Zařízení nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny. Zařízení není
vhodné pro mytí v myčce.
Spotřebič vyčistěte vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte silné ani
abrazivní čisticí prostředky, škrabku ani drátěnku, které poškozují
spotřebič.
ZÁRUKA
Záruka na tento výrobek je 24 měsíců. Záruka je platná tehdy, když je
produkt používán pro účely, pro něž byl vyroben. Navíc je třeba předložit
originální doklad o koupi (fakturu, účtenku nebo doklad o koupi), na
němž je uvedeno datum nákupu, jméno prodejce a produktové číslo
výrobku.
Pro podrobnější informace o záruce, prosím, navštivte naše servisní
internetové stránky: www.service.tristar.eu
PROSTŘEDÍ
Tento spotřebič by neměl být po ukončení životnosti vyhazován do
domovního odpadu, ale musí být dovezen na centrální sběrné místo
krecyklaci elektroniky a domácích elektrických spotřebičů. Symbol na
spotřebiči, návod kobsluze a obal vás na tento důležitý problém
upozorňuje. Materiály použité vtomto spotřebiči jsou recyklovatelné.
Recyklací použitých domácích spotřebičů významně přispějete kochraně
životního prostředí. Na informace vztahující se ke sběrnému místu se
zeptejte na místním obecním úřadě.
Podpora
Všechny dostupné informace a náhradní díly naleznete na
service.tristar.eu!
SKPoužívateľská príručka
BEZPEČNOSŤ
V prípade ignorovania týchto bezpečnostných
pokynov sa výrobca vzdáva akejkoľvek
zodpovednosti za vzniknutú škodu.
Spotrebič je treba umiestniť na stabilnú, rovnú
plochu.
Batérie
Batérie nevystavujte vysokým teplotám ani priamemu slnečnému
žiareniu. Batérie nikdy nevyhadzujte do ohňa. Existuje riziko výbuchu!
Batérie uchovávajte mimo dosah detí. Batérie nie sú hračka!
Neotvárajte batérie násilím.
Vyhýbajte sa kontaktu s kovovými predmetmi (Kruhy, prstene, klince,
skrutky atď.), je tu nebezpečenstvo skratu!
Ako výsledok skratu, batérie sa môžu značne zohrievať a prehrievať
alebo dokonca zachytiť oheň a plamene, to môže vyústiť do
popálenín.
Pre vašu bezpečnosť póly batérií by mali byť pokryté adhéznym
priľnavým povrchom pásov počas prepravy.
Ak batérie začnú pretekať a vytekať, nepretierajte si oči rukami. Ak ste
v kontakte s tekutinou, ruky by sa mali poriadne vyumývať a oči riadne
vypláchnuť čistou vodou, ak pretrvávajú symptómy, vyhľadajte lekára.
POPIS KOMPONENTOV
1. Miska
2. Povrch na váženie
3. Displej
4. Hlavný vypínač
5. Tlačidlo Nula/Tara
6. Prepínač jednotiek (na dolnej strane)
PRED PRVÝM POUŽITÍM
Spotrebič a príslušenstvo vyberte z obalu.Zo spotrebiča odstráňte
nálepky, ochrannú fóliu alebo plastové vrecko.
Vždy vážte/používajte váhy na tvrdom a rovnom plochom povrchu. Keď
sa meriate a vážite, prosíme zostaňte stáť pokojne a nehýbte sa.
Odstráňte kryt na spodnej strane váh a umiestnite 4 1,5V batérie typu
AA a znova dajte kryt späť.
POUŽÍVANIE
Určte ešte predtým, ako sa zariadenie zapne, či sa bude používať s
miskou alebo bez misky. Stlačením hlavného vypínača spotrebič
zapnite.
Prepnutím prepínača jednotiek vyberte požadovaný ukazovateľ
jednotiek. Zariadenie sa dá nastaviť na g (gramy) či oz (uncie).
Zariadenie je vybavené funkciou automatického vypnutia, keď sa
zariadenie nepoužíva dlhšie ako 2 minúty, zariadenie sa automaticky
vypne.
Zariadenie sa dá manuálne vypnúť stlačením hlavného vypínača na
niekoľko sekúnd.
Umiestnite ingrediencie na váženie na váhy a odčítajte hmotnosť na
displeji, maximálne zaťaženie a kapacita zaťaženia je 2 kg.
Pokiaľ sa na displeji zobrazí „LO”, vymeňte prosím batérie.
Pokiaľ hmotnosť presiahne 2 kg, na displeji sa zobrazí „EE”.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani do žiadnej inej tekutiny.
Zariadenie nie je vhodné do umývačky riadu.
Spotrebič očistite vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte ostré a drsné
čistiace prostriedky, špongiu ani drôtenku, pretože by mohlo dôjsť k
poškodeniu spotrebiča.
ZÁRUKA
Záruka na tento výrobok je 24 mesiacov. Vaša záruka je platná, ak sa
výrobok používa v súlade s inštrukciami a na účely, na ktoré bol
vyrobený. Navyše je treba predložiť doklad o pôvodnom nákupe
(faktúru, predajný pokladničný blok alebo potvrdenie o nákupe), ktorý
obsahuje dátum nákupu, meno predajcu a číslo položky tohto výrobku.
Kvôli detailným a podrobným podmienkam záruky, pozri prosím našu
servisnú webovú stránku: www.service.tristar.eu
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Tento spotrebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s
komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom stredisku
určenom pre elektrické a elektronické spotrebiče. Tento symbol na
spotrebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú
skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebiči je možné recyklovať.
Recykláciou použitých domácich spotrebičov výraznou mierou prispievate
k ochrane životného prostredia. Informácie o zberných miestach vám
poskytnú miestne úrady.
Podpora
Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na service.tristar.eu!
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Tristar KW-2430 Návod k obsluze

Kategorie
Osobní váhy
Typ
Návod k obsluze