AudioSonic CD-1593 Návod k obsluze

Kategorie
CD rádia
Typ
Návod k obsluze

Tato příručka je také vhodná pro

39
CS
Návod na použití
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za případná
poškození
VYKŘIČNÍK: v rovnostranném trojúhelníku má za cíl upozornit, že
z bezpečnostních důvodů má být konkrétní komponenta vyměněna za
specifikovanou komponentu v této dokumentaci.
BLIKAJÍCÍ BLESK SE SYMBOLEM ŠIPKY: v rovnostranném trojúhelníku
má za cíl upozornit uživatele na přítomnost neodizolovaného napětí v krytu
přístroje, které může být dostatečně velké na to, aby způsobilo osobám zranění.
AC/DC adaptér a hlavní část přístroje nesmí být vystaveny nárazu nebo pádu;
na přístroj nesmí být pokládány předměty naplněné kapalinami, jako např. vázy.
AC/DC adaptér přístroje by neměl být zablokován a měl by být snadno
přístupný během používání.
Pro úplné odpojení příkonu by měl být odpojen AC/DC adaptér z elektrické
sítě, jelikož AC/DC adaptér je odpojovací zařízení přístroje.
Pokud je přívodní šňůra poškozená, musí být vyměněna výrobcem, jeho
servisním agentem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo
možným rizikům.
Varování: Abyste snížili nebezpečí zasažení elektrickým proudem, nesnímejte
kryt (nebo zadní část). Neobsahuje žádné součásti, které by vyžadovaly
údržbu ze strany uživatele. Servis přenechte kvalifikovanému servisnímu
personálu.
POPIS SOUČÁSTÍ
Pohled zepředu
1. LCD displej
2. Funkce Standby
3. Pásmo /Album
4. Funkce Sleep /Nastavení času
5. Vol + / Alarm 1
6. Vol - / Alarm 2
7. USB vstup
8. Přehrát /Pauza
9. Stop
10. Režim
11. Přeskočit vpřed
12. Přeskočit vzad
Pohled shora
13. Dvířka CD
14. Funkce Snooze
Pohled zezadu
15. Ovládání ladění
16. Anténa FM
17. Přívodní šňůra ST
18. Konektor Aux-in
1
7
13
14
15
17
18
16
6
12
5
11
4
10
3
9
2
8
40
Návod na použití
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Vyjmìte spotřebič a příslušenství z krabice.Odstraòte nálepky, ochrannou fólií
nebo plasty ze spotřebiče.
Spotřebič umístìte na rovný a stabilní povrch a zajistìte minimálnì 10 cm volného
místa v jeho okolí. Tento spotřebič není vhodný pro umístìní do police nebo k
venkovnímu používání.
ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE
Zdroj ST
Přenosný systém můžete napájet zapojením odpojitelné přívodní šňůry ST dozadu na
přístroji a jejího druhého konce do zásuvky. Ujistěte se, že napětí ve Vaší síti odpovídá
napětí na štítku přístroje. Ujistěte se, že přívodní šňůra je plně vložená do přístroje.
Baterie
Vložte 6 ks baterií typu “C” do oddělení pro baterie. Ujistěte se, že jsou baterie správně
vložené, abyste předešli poškození přístroje. Když není přístroj delší dobu používán,
vždy baterie vyjměte, abyste předešli jejich vytečení a tím i poškození přístroje.
Poznámky:
Používejte dohromady pouze baterie stejného typu. Nikdy nepoužívejte různé
typy baterií společně.
Když přístroj jede na baterie, odpojte od něj přívodní šňůru.
POUŽITÍ
Základní funkce
Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko “ST / FUNC” v režimu standby. (Při zapnutí
přístroje je továrně nastaven režim FM.)
Pro přepnutí systému do režimu CD/MP3/USB/AUX-IN stiskněte tlačítko “ST /
FUNC“.
Stiskněte a podržte tlačítko “ST / FUNC” po dobu 3 sekund pro vypnutí systému.
(Nezáleží, v kterém režimu.)
Rádio
Stiskněte tlačítko “ST / FUNC” pro výběr režimu “Rádio”.
Stiskněte tlačítko “BAND / ALBUM” pro výběr pásma AM nebo FM.
Nastavte rádiové frekvence žádané stanice pomocí knoflíku “TUNING”.
Pro lepší příjem
FM: Tento přístroj má FM anténu umístěnou v zadním krytu. Zajistěte, aby byla
plně roztáhnutá.
AM: Tento přístroj je vybaven vestavěnou AM anténou. Otáčejte přístrojem, abyste
získali lepší příjem.
Ovládání CD / MP3
Pro přepnutí přístroje do režimu CD stiskněte tlačítko “ST / FUNC”.
Otevřete dvířka CD a nápisem nahoru do nich umístěte CD nebo MP3 disk.
Zavřete dvířka CD.
Přístroj vyhledává, když:
- CD disky - Přečte celkový počet nahrávek a zobrazí je na displeji.
- MP3 disky - “MP3” se zobrazí na displeji.
Začne automaticky přehrávat od první nahrávky.
Stiskněte tlačítko “VOL + / AL1” nebo “VOL - / AL 2”, abyste nastavili hlasitost na
žádoucí úroveň.
Stiskněte znovu tlačítko “PLAY / PAUZA”, když chcete dočasně pozastavit
přehrávání.
Pro ukončení stiskněte tlačítko “STOP”.
Výběr složky
Stiskněte tlačítko “BAND / ALBUM” pro výběr složky. (Funkce výběru složky funguje
pouze tehdy, když jsou na CD alespoň 2 složky/soubory.)
Program
Na disk lze v jakémkoliv pořadí naprogramovat až 20 nahrávek z CD a 99 nahrávek
z MP3. Před použitím si ověřte, že jste stiskli tlačítko “STOP”.
Stiskněte tlačítko “MODE”, displej zobrazí “P01”.
Vyberte žádoucí nahrávku pomocí tlačítka “SKIP +” nebo “SKIP -”. (Žádané album
můžete vybrat pomocí tlačítka “ALBUM”.)
41
Stiskněte opět tlačítko “MODE” pro potvrzení vložení žádoucí nahrávky do paměti.
Opakujte krok 2 a 3 pro vložení dalších nahrávek do paměti programu.
Když byly naprogramovány všechny požadované nahrávky, stiskněte tlačítko
“PLAY / PAUZA”, abyste disk přehráli v pořadí, které jste ho naprogramovali.
Stiskněte dvakrát tlačítko “STOP”, abyste ukončili přehrávání naprogramovaných
nahrávek.
Režim
Stiskněte tlačítko “MODE” během přehrávání disku CD / MP3, přičemž každé stisknutí
přepíná režim následovně:
Opakování 1
Opakování alba (* pouze u mp3)
Opakování všeho
Náhodné přehrávání
Běžné přehrávání
Ovládání USB
Vložte USB do vstupu.
Stiskněte tlačítko “FUNCTION” pro výběr režimu “CD”.
Pokud není vložen žádný disk, přístroj přečte a automaticky přehraje zařízení USB.
Pokud je vložen disk, přístroj ho přečte a automaticky přehraje.
Stiskněte a podržte tlačítko “PLAY / PAUZA” na pár sekund, abyste vstoupili do
režimu USB při přehrávání CD.
Přístroj začne automaticky přehrávat od první nahrávky a na displeji se zobrazí “USB”.
Stiskněte tlačítko “STOP”, abyste ukončili přehrávání.
Režim naprogramování
Režim naprogramování funguje úplně stejně jako při programování CD / MP3.
Konektor Aux-in
Pomocí tohoto konektoru můžete připojit externí audio zdroj k zařízení.
Pro zapnutí přístroje stiskněte hlavní spínač.
Použijte ovládání na externím audio zdroji pro start přehrávání hudby.
Nastavení hodin
Stiskněte a podržte tlačítko “ST / FUNC” pro přepnutí jednotky v standby režimu.
Stiskněte a podržte tlačítko “SLEEP / TIME SET” pro vstup do režimu nastavení
hodin. Displej zobrazí “24H” a začne blikat.
Stisknutím tlačítka “SKIP +” nebo “SKIP -” nastavíte časový formát (12H / 24 H).
Stiskněte tlačítko “SLEEP / TIME SET” pro potvrzení časového formátu a displej
zobrazí “AM 12:00” pokud je nastaven 12H formát nebo “0:00” pokud je nastaven
24H formát.
Stisknutím tlačítka “SKIP +” nebo “SKIP -” nastavte hodiny, stiskněte tlačítko “SLEEP
/ TIME SET” pro potvrzení.
Stisknutím tlačítka “SKIP +” nebo “SKIP -” nastavte minuty, stiskněte tlačítko “SLEEP
/ TIME SET” pro potvrzení.
Poznámka: Jelikož nastavení hodin probíhá ve standby režimu, displej je ztlumený.
Nastavení alarmu
Nastavit alarm lze až po nastavení hodin.
Stiskněte a podržte tlačítko “ST / FUNC” pro přepnutí jednotky v standby režimu.
Stiskněte tlačítko “VOL + / AL 1” nebo “VOL - / AL 2” pro vstup do režimu alarmu.
Stisknutím tlačítka “SKIP +” nebo “SKIP -” nastavte hodiny, stiskněte tlačítko “VOL +
/ AL 1” nebo “VOL - / AL 2” pro potvrzení.
Stisknutím tlačítka “SKIP +” nebo “SKIP -” nastavte minuty, stiskněte tlačítko “VOL +
/ AL 1” nebo “VOL - / AL 2” pro potvrzení.
Stiskněte tlačítko “SKIP +” nebo “SKIP -” pro výběr:
BUDÍK
RÁDIO
CD
USB
Stiskněte tlačítko “VOL + / AL 1” nebo “VOL - / AL 2” pro potvrzení.
Stisknutím tlačítka “SKIP +” nebo “SKIP -” nastavte hlasitost alarmu, stiskněte
tlačítko “VOL + / AL 1” nebo “VOL - / AL 2” pro potvrzení.
Po potvrzení hlasitosti alarmu displej automaticky naskenuje Vaše nastavení času.
Displej nyní ukáže “1” nebo “2”. Nastavení alarmu je nyní dokončeno.
Stiskněte tlačítko “VOL + / AL 1” nebo “VOL - / AL 2” pro aktivaci funkce zap/vyp alarm.
CS
Návod na použití
42
Návod na použití
Poznámka: Pokud potřebujete alarm resetovat, stiskněte a podržte tlačítko “VOL
+ / AL 1” nebo “VOL - / AL 2” po dobu 3 sekund, abyste znovu vstoupili do režimu
nastavení alarmu.
Funkce snooze
Když je alarm spuštěn, můžete stisknout tlačítko “SNOOZE” pro oddálení dalšího
spuštění alarmu o dalších 9 minut.
Funkce Sleep
V režimu CD stiskněte a podržte tlačítko “SLEEP / TIME SET” po dobu 3 sekund,
na displeji se objeví “SLEEP 90”. To znamená, že po 90ti minutách se přístroj
automaticky přepne do standby režimu.
Stiskněte opět tlačítko “SLEEP” pro výběr času automatického vypnutí za 90, 80, 70,
60, 50, 40, 30, 20, 10 minut.
Stiskněte tlačítko “SLEEP” až na “SLEEP 00” pro zrušení funkce sleep.
ČIŠTÌNÍ A ÚDRŽBA
Spotřebič čistìte vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte hrubé nebo brusné čisticí
prostředky, drátìnku nebo škrabku, což by poškodilo spotřebič.
Nikdy nenamáčejte spotřebič do vody nebo jiné kapaliny. Tento spotřebič není
vhodný k mytí v myčce.
ZÁRUKA
Záruka na tento výrobek je 24 měsíců. Záruka je platná tehdy, když je produkt
používán v souladu s účelem, pro nějž byl vyroben. Navíc by běl být doložen
originální doklad (faktura nebo doklad o koupi), kde je uvedeno datum nákupu,
jméno prodejce a produktové číslo výrobku.
Pro podrobnější informace o záruce, prosím, navštivte naše servisní internetové
stránky: www.service.tristar.eu
SMĚRNICE PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Tento přístroj na konci své životnosti nesmí být odhozen do běžného
komunálního odpadu, ale musí být odnesen na místo, kde se recyklují
elektrické přístroje a spotřební elektronika. Tento symbol na zařízení,
v návodu k obsluze a na obalu vás na tuto důležitou skutečnost
upozorňuje. Materiály použité na toto zařízení lze recyklovat. Recyklací použitých
domácích spotřebičů významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí. Pro
informaci ohledně sběrného místa se obraťte na vaše místní úřady.
PODPORA
Všechny dostupné informace a náhradní díly naleznete na service.tristar.eu!
1 / 1

AudioSonic CD-1593 Návod k obsluze

Kategorie
CD rádia
Typ
Návod k obsluze
Tato příručka je také vhodná pro