Elta 2444MP3 Uživatelský manuál

Kategorie
CD přehrávače
Typ
Uživatelský manuál
BEZPEČNOST
Pozornû si prosím pečtûte následující pokyny:
Jednotka musí být zapojena do napûtí, které je stejné jako lokální napûtí. Když tomu tak není, hrozí
“spálení” jednotky a možnost požáru.
Nevystavujte jednotku vyšší teplotû než je 35°C.
•Vyvarujte se instalace jednotky v blízkosti ohívaãÛ nebo míst s pímými sluneãními paprsky.
Zajistûte dobrou ventilaci.
ChraÀte jednotku ped prachem, vlhkostí a vodou.
•Vyvarujte se silných magnetických polí, nap. TV nebo reproduktorÛ.
Nepoužívejte silné chemické ãistiãe pro ãištûní. Nemažte nebo neolejujte jednotku nebo
mechanizmus. CD pehrávaã je navržen aby byl snadno udržovatelný.
•Vezmûte jednotku do servisního centra na opravu.
UPOZORNùNÍ
ABYSTE ZAMEZILI POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK?M PROUDEM, CHRATE P¤ÍSTROJ P¤ED
DEŠTúM A VLHOSTÍ.
Upozornûní
Pístroj nevystavujte kapajícím nebo stíkajícím kapalinám. Nepokládejte na nûj také žádné pedmûty
naplnûné kapalinou, jako nap. vázy.
Upozornûní
Pro správný chod pístroje by mûla být zajištûna jeho bežná ventilace.
0128.
Tato znaãka varuje ped
nebezpeãným napûtím uvnit
pístroje a možným rizikem
ùrazu elektrickým proudem.
POZOR
NEBEZPEâÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM!
NEOTVÍREJTE: UPOZORNúNÍ:
NEPOKOUŠEJTE SE ODSTRANIT KRYT
VÝROBKU, RISKUJETE ÚRAZ
ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNIT¤
VÝROBKU NEJSOU ŽÁDNÉ SOUâÁSTKY
KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL OPRAVIT
SVÉPOMOCÍ. OPRAVY P¤ENECHEJTE
POUZE AUTORIZOVANÉMU SERVISU.
Tato znaãka oznamuje, že v
návodu k obsluze výrobku, který
je souãástí výrobku jsou velmi
dÛležité informace o provozu a
ùdržbû výrobku.
MODEL 2444MP3
DESIGNOVÁ HUDEBNÍ VùŽ S VERTIKÁLNÍM CD P¤EHRÁVAČEM A PLL
TUNEREM
BEZPEČNOSTNÍ - T¤ÍDA 1 PRODUKT S
LASEREROVøM PAPRSKEM
Používání ovládacích tlaãítek, nastavení, postupÛ
jinak, než je níže uvedeno, mÛže vést k
nebezpeãnému vystavení se záení.
CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT
BEZPEČNOST P¤ED LASEREM
Tento pístroj využívá laserového paprsku. Jakékoli
opravy mÛže provádût jen kvalifikovaná osoba.
NEBEZPEâÍ: P¤I OTEV¤ENÍ
NEBEZPEâÍ NEVIDITELNÉHO OZÁ¤ENÍ
LASEREM POKUD SELŽE BLOKOVÁNÍ.
VYHNúTE SE P¤ÍMÉMU VYSTAVENÍ
SE PAPRSKU. VAROVÁNÍ: P¤I
OTEV¤ENÍ NEBEZPEâÍ OZÁ¤ENÍ
LASEREM POKUD SELŽE BLOKOVÁNÍ.
2444MP3-CZ.qxd 9/7/05 3:51 PM Page 0128
0129.
UPOZORNùNÍ
Ped uvedením pístroje do provozu si dÛkladnû peãtûte návod k použití.
Manipulace se sklenûnými ãástmi vyžaduje opatrnost.
Pokud máte dotazy ohlednû montáže, obsluhy nebo bezpeãnosti pístroje, obraÈte se na vašeho
prodejce nebo servisního technika.
Ujistûte se, že je pístroj zapojen do zásuvky 230V. Zapojení zaízení do zásuvky s vyšším napûtím
mÛže vést k poruše nebo dokonce ke vzniku požáru.
Ujistûte se, že veškerá elektrická propojení (vãetnû vnitních a vnûjších pípojek) jsou ádnû spojeny.
Ped odpojením pístroj nejdíve vypnûte.
Pístroj nevystavujte teplotám vyšším než 35 ºC.
Pístroj nepokládejte do blízkosti topení nebo míst s pímým sluneãním záením.
Pístroj umístûte do místnosti s dobrou cirkulací vzduchu.
Pístroj nepokládejte na prašná nebo vlhká místa, chraÀte ho ped vodou a jinými kapalinami.
Pístroj nepokládejte do blízkosti televizorÛ, reproduktorÛ a dalších zaízení, generujících silné
magnetické pole.
Pístroj neãistûte silnými chemickými pípravky.
Nesnažte se jakkoli promazávat pohyblivé ãásti zaízení apod. CD pehrávaã tuto ùdržbu nevyžaduje.
Nepokoušejte se sami provádûjte opravy.
Pokud je jakákoli oprava nutná, zaízení odneste do servisu.
Nesnažte se spouštût zaízení v pípadû, že nepracuje správnû nebo je jinak poškozeno.
Vypnûte pístroj, odpojte ze zásuvky a poraìte se se servisním technikem.
NeodstraÀujte jakékoli ãásti krytu.
Tím jen zvýšíte nebezpeãí ùrazu elektrickým proudem.
Bûhem provozu nenechávejte zaízení bez dohledu.
Nepoužívejte sluchátek s velkou hlasitostí.
Neucpávejte ventilátory zaízení.
Nepokoušejte se vytvoit vlastní sestavu pístroje. Používejte jen piložené komponenty.
Nestrkejte jakékoli objekty do dûr, štûrbin a dalších otvorÛ na zaízení.
Nenechte pístroj ovládat dûtmi bez dozoru rodiãÛ.
Pi používání zaízení v místnosti se záivkovým osvûtlením mÛže dojít k nahodilým chybám.
VAROVNÁNÍ – Tento CD pehrávač mÛže být používán pouze s výrobcem určenými
komponenty. Používání jiných komponentÛ mÛže vést k poruchám a
pípadnému zranûní.
Dbejte pedevším následujícího
NIKDY nenechte nikoho, pedevším dûti, strkat jakékoli pedmûty do dûr, štûrbin a dalších otvorÛ
zaízení. MÛže to vést ke smrtelnému ùrazu elektrickým proudem.
NIKDY nehazardujte s jakýmkoli elektrickým zaízením.
Je lepší být v bezpeãí než pozdûji litovat.
Poznámka: Jsou-li ve stejné místnosti používány šetící energetické lampy
(fluorescentní) mÛžou se vyskytnout nestálé výkyvy jednotky.
2444MP3-CZ.qxd 9/7/05 3:51 PM Page 0129
MONTÁŽ
UMÍSTùNÍ NA STOLE
Umístûte hlavní ãást spoleãnû s
reproduktory na hladkou látku, abyste
zabránili poškrábání pedního panelu.
Vytlaãte prstem zarážky, umístûné na konci
drážky. Ty jsou na zadní stranû hlavní ãásti.
Vložte podložní destiãku do drážky.
ZasuÀte podložní destiãku, dokud
nezacvakne.
Pokud položíte zaízení na sklenûný stÛl
nebo jiný velmi hladký povrch hlavní ãást i
reproduktory se budou snadno pesouvat.
Do podložní destiãky mÛžete vložit
gumovou objímku.
Toto zaízení je navrženo jak pro
vodorovné, tak svislé umístûní. Pokud
vyjmete podložní destiãky pro vodorovné
umístûní. Displej je možné natáãet do
jednoho ze tí zvolených ùhlÛ (30º, 60º,
90º).
UPEVNùNÍ NA ZDI:
1. Pro vyznaãení budoucích dûr na stûnû
použijte pibalenou šablonu. Ujistûte se,
že znaãky jsou v jedné rovinû.
2. Vyvrtejte vrtákem 5 mm díry do
oznaãených míst.
3. Do dûr vložte umûlohmotné hmoždinky
(souãást balení) a zaklepejte je to stûny
tak, aby nevyãnívaly.
4. Vložte šroubky a utáhnûte je tak, aby
zÛstaly 3mm nad ùrovní stûny.
5. Zavûste hlavní ãást i reproduktory na
šroubky.
0130.
GUMOVÁ OBJÍMKA
PODPÒRNÝ
TALͤ
POSUTE DOLÒ DEKORAâNÍ
âÁST K SEJMUTÍ Z HLAVNÍ
JEDNOTKY ZADNÍHO KABINETU.
Screw
Plastic Anchor
2444MP3-CZ.qxd 9/7/05 3:51 PM Page 0130
0131.
OVLÁDÁNÍ
HLAVNÍ JEDNOTKA
1. Displej
2. Kontrolka zapnutí
3. VOL tlaãítko
4. POWER tlaãítko
5. DVͤKA CD
OPEN CLOSE tlaãítko
6. VOL tlaãítko
7. Dálkový senzor
8. EQ tlaãítko
9. PLAY/PAUSE tlaãítko
10. TUNER/BAND tlaãítko
11. RANDOM tlaãítko
12. / HLEDÁNÍ / TUNING + tlaãítko
13. STOP tlaãítko
14. / HLEDÁNÍ / TUNING – tlaãítko
15. RESET spínaã – resetovat pomocí ostrého hrotu
16. Zdíka pro sluchátka
17. Subwoofer zdíka
18. Aux Input zdíka
19. FM Anténa konektor
20. SíÈový kabel
21. Konektor levého reproduktoru
22. Konektor pravého reproduktoru
23. Otvor pro zavûšení na zeì
24. Podložní destiãka
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
25. MONO/STEREO / HLEDÁNÍ tlaãítko
26. ZTLUMENÍ tlaãítko
27. BAND tlaãítko
28. STOP tlaãítko
29. PLAY/PAUSE tlaãítko
30. REPEAT tlaãítko
31. << / >> TUNING tlaãítko
32. Tlaãítka 0–9
33. EQ tlaãítko
34. PRESET - tlaãítko
35. PRESET + tlaãítko
36. FUNC tlaãítko
37. tlaãítko
38. / tlaãítko
39. VOL + / VOL - tlaãítko
40. TIMER tlaãítko
41. SLEEP tlaãítko
42. RANDOM tlaãítko
43. PROGRAM tlaãítko
44. INTRO tlaãítko
15
16
14
17
18
2323
19
20
21
22
24
25
13
12
10
9
8
7
1
4
5
2
3
6
11
3626
34 35 44
27
32
33 43
42
41
40
39
38
28
30
29
31
37
2444MP3-CZ.qxd 9/7/05 3:51 PM Page 0131
NASTAVENÍ A PROPOJENÍ
VÝMùNA BATERIE dálkového ovládače
1. Otoãte dálkový ovládaã a otevete kryt pro baterii.
2. Vložte jednu lithiovou baterii “CR2025”. Dodržte polaritu, jak je
uvedeno na obrázku.
3. Zavete kryt pro baterii.
OPAT¤ENÍ BATERIÍ
Následujte tyto opatení když používáte baterie v tomto zaízení.
1. Použijte pouze velikost a typ specifikovaných zde baterií.
2. Ujistûte se o správné polaritû, když vkládáte baterie, podle indikací uvnit oddûlení pro baterie.
Otoãené baterie mohou zpÛsobit poškození zaízení.
3. Jestliže zaízení nebude používáno dlouhou dobu, vyndejte baterie, zabráníte tak jejich vyteãení
uvnit jednotky.
4. Nezkoušejte nabíjet baterie, které nejsou k tomu urãené, ty mohou pehát a prasknout (následujte
instrukce výrobce baterií.)
Propojení antény
FM: Natáhnûte kabel FM antény. Jakmile je pijímán signál
STEREO, na displeji (1) se rozsvítí kontrolka. Pokud je píjem
ve stereu špatný (rušivý šum), doporuãujeme stisknout tlaãítko
MONO/STEREO (25) na dálkovém ovládaãi a pepnout tak do
MONO píjmu.
AM: Toto zaízení je vybaveno vestavûnou feritovou anténou. Pro
zlepšení píjmu mÛžete pístroj otáãet nebo pesouvat.
Propojení reproduktorÛ
Kabely reproduktorÛ vložte do konektoru levého reproduktoru (21) a do
konektoru pravého reproduktoru (22) zmáãknutím páãky.
Ujistûte se, že kabely jsou zapojeny do konektorÛ reproduktorÛ podle
správné polarity. Levý reproduktor zapojte do konektoru L a pravý do
konektoru R.
Zapojení sluchátek
Zdíka pro sluchátka (16) je urãena pro sluchátka (nejsou pibalena) s impedancí 8-32 Ohm (3.5 mm
konektor). Pokud máte jiný konektor, použijte odpovídající redukci (najdete ve specializovaném
obchodû). Reproduktory se automaticky vypnou, jakmile zapojíte sluchátka.
VAROVÁNÍ: Pi dlouhodobém poslechu s vysokou hlasitostí mÛže dojít k poškození sluchu.
Zapojení LINE IN (AUX IN)
1. Zapojte jeden konec RCA konektoru (není pibalen) do Aux Input zdíky (18) a druhý konec do
druhého zaízení. Ujistûte se, že polarita pravého a levého kanálu je správná.
2. Zapnûte pístroj stisknutím POWER (4, 37).
3. Stisknûte nûkolikrát tlaãítko FUNC (36), dokud se na displeji neobjeví symbol “AUX”.
4. SpusÈte pehrávání na druhém zaízení.
0132.
Šedá
2444MP3-CZ.qxd 9/7/05 3:51 PM Page 0132
Zapojení SUBWOOFERU
1. Zapojte jeden konec RCA konektoru (není pibalen) do Subwoofer zdíky
(17) a druhý konec do subwooferu.
2. Zapnûte zaízení a subwoofer.
3. SpusÈte pehrávání
SíÈové propojení
Toto zaízení je urãeno pro domácí síÈ AC230V ~50Hz. Zapojení zaízení do jakékoli jiné sítû mÛže vést
k poškození zaízení. To ale nepodléhá záruce. Pokud tato zástrãka neodpovídá zásuvce, musíte
nechat zásuvku vymûnit odborníkem.
1. Rozmotejte síÈový kabel na hlavní ãásti.
2. Vložte zástrãku do odpovídající zásuvky.
Po celou dobu, kdy je zaízení propojeno se sítí, ãásti zaízení fungují ve standby módu. Pro naprosté
vypnutí zaízení, odpojte zaízení ze sítû.
HODINY A ČASOVAČ
HODINY
1. Vypnûte zaízení (nechte ale zapojeno v síti), stisknûte a podržte tlaãítko PROGRAM (43) po 3
sekundy. Na Displeji (1) se rozbliká .
2. Stisknûte tlaãítko / (38) a vyberte správný formát hodin (12h nebo 24h).
3. Pro uložení stisknûte tlaãítko PROGRAM (43). Na Displeji (1) se rozblikají dvû ãíslice - hodiny.
4. Maãkáním tlaãítek / (38) nastavte správnou hodnotu hodin.
5. Pro uložení stisknûte tlaãítko PROGRAM (43). Na Displeji (1) se rozblikají dvû ãíslice - minuty.
6. Maãkáním tlaãítek / (38) nastavte správnou hodnotu minut.
7. Stisknutím tlaãítka PROGRAM (43) uložíte nastavení ãasu. âíslice pestanou blikat a hodiny se
rozebûhnou.
ČASOVAČ
Ped použitím ãasovaãe nestavte nejdíve správný ãas.
1. Stisknûte tlaãítko POWER (4, 37) a zapnûte zaízení.
2. Stisknûte tlaãítko TIMER (40), “ ON” se rozsvítí a na Displeji (1) se rozblikají dvû ãíslice - hodiny.
3. Maãkáním tlaãítek / (38) nastavte urãenou hodnotu hodin.
4. Pro uložení stisknûte tlaãítko TIMER (40). Na Displeji (1) se rozblikají dvû ãíslice - minuty.
5. Maãkáním tlaãítek / (38) nastavte urãenou hodnotu minut.
6. Pro potvrzení TIMER ON, stisknûte tlaãítko TIMER (40). “ OFF” se rozsvítí a na Displeji (1) se
rozblikají dvû ãíslice - hodiny.
7. Opakujte kroky 3 ~ 5.
8. Pro potvrzení TIMER OFF, stisknûte tlaãítko TIMER (40). Na Displeji (1) se rozbliká “TUNER”.
9. Maãkáním tlaãítek / (38) vyberte výchozí hudební zdroj.
10. Pro potvrzení TIMER ON hudebního zdroje, stisknûte tlaãítko TIMER (40).
11. Maãkáním tlaãítek / (38) vyberte ùroveÀ hlasitosti.
12. Pro potvrzení TIMER ON ùrovnû hlasitosti, stisknûte tlaãítko TIMER (40). Na Displeji (1) se
rozsvítí “ ”.
Poznámka: Pr
o nastavení funkce ČASOVAČE musí být nastaven správnû čas.
Stisknutím tlaãítka PROGRAM (43) na 10 sekund, zamezíte uložení pÛvodního nastavení.
Funkcí ãasovaã mÛžete nastavit automatické spuštûní a vypnutí zaízení v jakoukoli dobu.
0133.
AC výstup
AC zástrãka
2444MP3-CZ.qxd 9/7/05 3:51 PM Page 0133
Nejdíve ale musí být správnû nastaven ãas. Pokud je zaízení ve standby módu, zapne se
automaticky na zvolenou dobu s naposledy používaným zdrojem hudby (CD nebo TUNER). Je
velmi dÛležité se pesvûdãit, že funkce alarm skuteãnû funguje.
Tzn.: Pokud zvolíte CD zdroj, musí být do mechaniky vložen disk.
Nastavení funkce SLEEP (automatické vypnutí)
Pokud máte zapnuté zaízení, mÛžete nastavit ãas, za který se automaticky vypne SLP- 90 80 70
60 50 40 30 20 10 minut. Stisknûte nûkolikrát tlaãítko SLEEP (41), dokud se na Displeji
(1) neobjeví požadovaná doba. Zaízení se po této zvolené dobû automaticky vypne.
Poznámka: Pokud je délka CD kratší než navolený ãas vypnutí, hudba pestane hrát již na konci disku.
ZÁKLADNÍ FUNKCE
Zapnutí
Jakmile zaízení správnû zapojíte do sítû, displej se slabû prosvítí. Pro zapnutí zaízení stisknûte tlaãítko
POWER (4, 37). Kontrolka zapnutí se rozsvítí. Stisknutím TUNER/BAND (10), PLAY/PAUSE (9, 29)
nebo FUNC (36) zvolte požadovaný zdroj hudby (TUNER, CD nebo AUX). Pro opûtovné vypnutí
zaízení stisknûte POWER (4, 37).
Ovládání hlasitosti
Pro nastavení požadované ùrovnû hlasitosti použijte tlaãítek VOL + (3, 39) a VOL - (6, 39). Pro
naprosté ztlumení hlasitosti stisknûte tlaãítko MUTE (ZTLUMENÍ) (26). Pro navrácení stisknûte znovu
tlaãítko MUTE (ZTLUMENÍ) (26).
EQ
Maãkáním tlaãítka EQ (8, 33) mÛžete mûnit pedvolby ekvalizéru. Pedvolby jsou pirozený, klasika,
rock, pop a jazz.
Zmûna displeje
Pi vypnutém stavu, stisknûte tlaãítko TIMER (40) a navolte požadovaný mód displeje: hodiny, ãasovaã
ON, ãasovaã OFF, zdroj hudby, hlasitost.
POSLECH RÁDIA
1. Pro zapnutí zaízení stisknûte tlaãítko POWER (4, 37).
2. Stisknutím tlaãítka TUNER/BAND (10), zvolte požadovaný mód - FM nebo AM.
3. Stejnû tak to mÛžete udûlat stisknutím tlaãítka BAND (27) na ovládaãi.
4. Použitím tlaãítek TUNING+ (12), TUNING- (14) nebo << / >> TUNING (31) navolte požadovanou
stanici. Pro automatické ladûní stisknûte a podržte tlaãítka TUNING+ (12), TUNING- (14) nebo
<< / >> TUNING (31) dokud se nedostanete k požadované stanici. Pro manuální ladûní stisknûte
tlaãítka TUNING+ (12), TUNING- (14) nebo << / >> TUNING (31) krátkce a hned je uvolnûte. Tuner
peskoãí na další stanici.
STEREO/MONO
Stisknutím tlaãítka ST/MONO (25) zmûníte píjem na stereo, resp. mono. Stereo píjem v pásmu FM je
oznaãen na displeji. Pokud je píjem ve stereu špatný (rušivý šum), doporuãujeme pepnout zpût do
mono píjmu.
0134.
2444MP3-CZ.qxd 9/7/05 3:51 PM Page 0134
Ukládání stanic do pamûti
1. Nalaìte rádio na požadovanou stanici.
2. Stisknûte tlaãítko PROGRAM (43).
3. Maãkáním tlaãítek PRESET + (35), PRESET - (34) nebo tlačítek "0-9" (32), zvolte ãíslo stanice.
4. Stisknutím tlaãítka PROGRAM (43) uložíte stanici.
5. Pro uložení dalších stanic opakujte kroky 1 - 4. PamûÈ zaízení je schopna uložit deset stanic v FM
pásmu a dalších deset v pásmu AM (MW).
Poslech pedvolených stanic
Stisknutím tlaãítka TUNER/BAND (10), zvolte požadovaný mód - FM nebo AM. Stejnû tak to mÛžete
udûlat stisknutím tlaãítka BAND (27) na ovládaãi. Maãkáním tlaãítek PRESET + (35), PRESET - (34)
nebo tlačítek "0-9" (32), zvolte ãíslo stanice.
OVLÁDÁNÍ CD P¤EHRÁVAČE
1. Pro zapnutí zaízení stisknûte tlaãítko POWER (4, 37). Stisknûte nûkolikrát tlaãítko FUNC (36)
nebo tlaãítko PLAY/PAUSE (9, 29) ke zvolení CD režimu.
2. Stisknutím tlaãítka DVͤKA CD OPEN/CLOSE (5) otevete mechaniku. Vložte disk do mechaniky,
nepopsanou stranou smûrem dolÛ. Zatlaãte sted disku do ãerného držáku, dokud není pevnû
uchycen pomocí tí kolíkÛ.
3. Stisknutím DVͤKA CD OPEN/CLOSE (5), zavete mechaniku. Na Displeji (1) se objeví poãet
skladeb a celkový ãas CD.
Poznámka: V pípadû, že v mechanice není žádný disk, nebo je disk poškozen, na Displeji (1)
se objeví NO DISC .
Tlačítko PLAY / PAUSE (9, 29)
P¤EHRÁVÁNÍ:Pro pehrávání stisknûte jedenkrát.
PAUZA:Pro perušení pehrávání stisknûte jedenkrát. Na Displeji (1) se rozbliká uplynulý ãas.
POKRAČOVÁNÍ:Pro pokraãování pehrávání stisknûte jedenkrát. Na Displeji (1) pestane blikat
uplynulý ãas.
STOP (13, 28) - Stisknûte k zastavení pehrávání.
SKIP - (14, 38) a SKIP + (12, 38) - stisknutím peskoãíte jednu skladbu. Pokud tlaãítko podržíte,
posunete pozici dané skladby. Pro zvolení požadované skladby mÛžete použít tlačítek 0 - 9 (32) na
dálkovém ovládaãi a stisknutím PLAY / PAUSE (9, 29).
Tlačítko REPEAT (30)
OPAKOVÁNÍ: Stisknûte jedenkrát u zvolené skladby. Její pehrávání se pak bude opakovat a na
Displeji (1) se zobrazí RPT .
OPAKOVÁNÍ Stisknûte dvakrát, celé CD se pak bude opakovat a na Displeji (1) se zobrazí
VŠEHO: RPT ALL .
Vypnout: Stisknûte nûkolikrát za sebou, dokud zobrazení opakovaní nezmizí z Displeji (1).
Tlačítko RANDOM (11, 42)
Zapnout: Pro náhodné poadí skladeb, stisknûte jedenkrát. Na Displeji (1) se zobrazí
RANDOM .
Vypnout: Pro obnovení poadí skladeb, stisknûte ještû jednou.
0135.
2444MP3-CZ.qxd 9/7/05 3:51 PM Page 0135
Tlačítko INTRO (44)
Zapnout: Pro pehrávání jen prvních 10 sekund každé skladby, stisknûte jedenkrát. Na Displeji
(1) se zobrazí INTRO .
Vypnout: Pro bûžné pehrávání celých skladeb, stisknûte ještû jednou.
Programování CD
CD pehrávaã je schopen naprogramovat až 64 skladeb podle vašeho výbûru.
1. Bûhem režimu stop, stisknûte tlaãítko PROGRAM (43). Na Displeji (1) se zobrazí MEMORY a
00 P - 01 .
2. Maãkáním tlaãítek SKIP - (14, 38) nebo SKIP + (12, 38) nebo požitím tlačítek "0-9" (32),
navolte požadovanou skladbu.
3. Pro uložení stisknûte tlaãítko PROGRAM (43).
4. Pro další programování opakujte kroky 2 a 3, dokud není pamûÈ plná.
5. Stisknutím tlaãítka PLAY / PAUSE (9, 29) zaãnete pehrávat navolené skladby z pamûti.
Poznámka: Pokud pekroãíte maximální poãet skladeb, budou další pemazávat automaticky opût
zaãátek seznamu.
Maãkáním tlaãítka PROGRAM (43) mÛžete ovûit naprogramované skladby.
Smazání naprogramovaných skladeb
•Pi program režimu stisknûte jedenkrát tlaãítko STOP (13, 28).
Stisknutím tlaãítka DVͤKA CD OPEN/CLOSE (5) otevete mechaniku.
Poznámka pro pehrávání diskÛ CD-R/RW
Díky chybûjícímu standardizovanému formátu nemÛže být zaruãeno pehrávání, resp. kvalita diskÛ
CD-R/RW.
• Možnost pehrávání diskÛ CD-R/RW je ovlivnûna podmínkami nahrávání jako nap. PC, softwarem,
kvalitou média, atd.
Nepoužívejte popiskÛ na opaãnou stranu (stranu pro záznam) diskÛ CD-R/RW. MÛže to vést k
poškození zaízení.
Nevkládejte prázdné disky CD-R/RW. Jejich naãtení trvá déle než 30 sekund a otevení mechaniky
bûhem této doby mÛže vést ke znehodnocení disku.
OVLÁDÁNÍ MP3 P¤EHRÁVÁČE
1. Pro zapnutí zaízení stisknûte tlaãítko POWER (4, 37). Stisknûte nûkolikrát tlaãítko FUNC (36)
nebo tlaãítko PLAY/PAUSE (9, 29) ke zvolení CD režimu.
2. Stisknutím tlaãítka DVͤKA CD OPEN/CLOSE (5) otevete mechaniku. Vložte disk do mechaniky,
nepopsanou stranou smûrem dolÛ. Zatlaãte sted disku do ãerného držáku, dokud není pevnû
uchycen pomocí tí kolíkÛ.
3. Stisknutím DVͤKA CD OPEN/CLOSE (5), zavete mechaniku. Na Displeji (1) se objeví poãet
skladeb a celkový ãas CD.
Poznámka: V pípadû, že v mechanice není žádný disk, nebo je disk poškozen, na Displeji (1) se
objeví NO DISC .
Tlačítko PLAY / PAUSE (9, 29)
P¤EHRÁVÁNÍ: Pro pehrávání stisknûte jedenkrát.
PAUZA: Pro perušení pehrávání stisknûte jedenkrát. Na Displeji (1) se rozbliká uplynulý
ãas.
POKRAČOVÁNÍ: Pro pokraãování pehrávání stisknûte jedenkrát. Na Displeji (1) pestane blikat
uplynulý ãas.
0136.
2444MP3-CZ.qxd 9/7/05 3:51 PM Page 0136
X STOP (13, 28) - Stisknûte k zastavení pehrávání.
SKIP - (14, 38) a SKIP + (12, 38) - stisknutím peskoãíte jednu skladbu.
Pokud tlaãítko podržíte, posunete pozici dané skladby. Pro zvolení požadované skladby mÛžete použít
tlačítek 0 - 9 (32) na dálkovém ovládaãi a stisknutím PLAY/PAUSE (9, 29).
Tlačítko REPEAT (30)
REPEAT 1: Stisknûte jedenkrát u zvolené skladby. Její pehrávání se pak bude opakovat a na
Displeji (1) se zobrazí RPT .
REPEAT ALL: Stisknûte dvakrát, celé CD se pak bude opakovat a na Displeji (1) se zobrazí
RPT ALL .
REPEAT ALBUM: Stisknûte tikrát, celé album se bude pak opakovat a na Displeji (1) se zobrazí
RPT ALBUM .
Vypnout: Stisknûte nûkolikrát za sebou, dokud zobrazení opakovaní nezmizí z Displeji (1).
Tlačítko RANDOM (11, 42)
Zapnout: Pro obnovení poadí skladeb, stisknûte ještû jednou. Na Displeji (1) se zobrazí
RANDOM .
Vypnout: Pro bûžné pehrávání celých skladeb, stisknûte ještû jednou.
Tlačítko INTRO (44)
Zapnout: Pro pehrávání jen prvních 10 sekund každé skladby, stisknûte jedenkrát. Na
Displeji (1) se zobrazí INTRO .
Vypnout: Pro bûžné pehrávání celých skladeb, stisknûte ještû jednou.
Tlačítko PRESET + (35) - pokud chcete peskoãit na následující ALBUM , stisknûte jedenkrát.
Tlačítko PRESET - (34) - pokud chcete peskoãit na minulé ALBUM , stisknûte jedenkrát.
Programování MP3 pehrávače
MP3 pehrávaã je schopen naprogramovat až 64 skladeb podle vašeho výbûru.
1. Bûhem režimu stop, stisknûte tlaãítko PROGRAM (43). Na Displeji (1) se zobrazí ãíslo alba 00 a
zaãne blikat.
2. Maãkáním tlaãítek SKIP - (14, 38) nebo SKIP + (12, 38), navolte požadované album, které
chcete naprogramovat.
3. Pro uložení stisknûte tlaãítko PROGRAM (43). Na Displeji (1) se rozbliká ãíslo skladby 000 .
4. Maãkáním tlaãítek SKIP - (14, 38) nebo SKIP + (12, 38), navolte požadovanou skladbu,
kterou chcete naprogramovat.
5. Pro uložení stisknûte tlaãítko PROGRAM (43). Na Displeji (1) se rozbliká opût ãíslo alba 00 .
6. Pro další programování opakujte kroky 2 - 5, dokud není pamûÈ plná.
7. Stisknutím tlaãítka PLAY/PAUSE (9, 29) zaãnete pehrávat navolené skladby z pamûti.
Poznámka: Pokud pekroãíte maximální poãet skladeb, budou další pemazávat automaticky opût
zaãátek seznamu. Maãkáním tlaãítka PROGRAM (43) mÛžete ovûit naprogramované skladby.
Smazání naprogramovaných skladeb
•Pi program režimu stisknûte jedenkrát tlaãítko STOP (13, 28).
Stisknutím tlaãítka DVͤKA CD OPEN/CLOSE (5) otevete mechaniku.
0137.
2444MP3-CZ.qxd 9/7/05 3:51 PM Page 0137
Hledání pomocí abecedy
1. Jedním stiskem tlaãítka FIND (25) se na Displeji (1) zobrazí a rozbliká písmeno A.
2. Maãkáním tlaãítek SKIP - (14, 38) nebo SKIP + (12, 38), navolte požadované písmeno.
3. Stisknutím a podržením tlaãítek SKIP - (14, 38) nebo SKIP + (12, 38), se písmeno A opût
rozbliká.
4. Dalším maãkáním tlaãítek SKIP - (14, 38) nebo SKIP + (12, 38), navolte požadované
poãáteãní písmeno skladby A.
5. Stisknutím tlaãítka PLAY/PAUSE (9, 29) zaãnete pehrávát zvolenou skladbu.
Poznámka: Znaky jsou cyklicky azeny od A po Z a od 0 po 9.
Hledání alba
1. Dvojím stiskem tlaãítka FIND (25) se na Displeji (1) zobrazí ALBUM .
2. Maãkáním tlaãítek SKIP - (14, 38) nebo SKIP + (12, 38), navolte požadované album.
3. Stisknutím tlaãítka PLAY/PAUSE (9, 29) zaãnete pehrávat první skladbu zvoleného alba.
Poznámka pro pehrávání diskÛ CD-R/RW
Díky chybûjícímu standardizovanému formátu nemÛže být zaruãeno pehrávání, resp. kvalita diskÛ
CD-R/RW.
• Možnost pehrávání diskÛ CD-R/RW je ovlivnûna podmínkami nahrávání jako nap. PC, softwarem,
kvalitou média, atd.
Nepoužívejte popiskÛ na opaãnou stranu (stranu pro záznam) diskÛ CD-R/RW. MÛže to vést k
poškození zaízení.
Nevkládejte prázdné disky CD-R/RW. Jejich naãtení trvá déle než 30 sekund. Otevení mechaniky
bûhem této doby mÛže vést ke znehodnocení disku.
ÚDRŽBA
•S diskem zacházejte opatrnû. Disku se dotýkejte jen na jeho hranû. Nahrávací stranu disku nikdy
neosahávejte prsty.
Na disk nenalepujte žádnou lepící pásku, papír, fólii, apod.
Disk pravidelnû ãistûte, nejlépe hladkým, nechlupatým a suchým hadíkem. K ãištûní disku nikdy
nepoužívejte ãistících prostedkÛ nebo jiných adhezívních pípravkÛ. Pokud je to nutné, použijte
ãistící CD sadu.
Pokud disk pi pehrávání peskakuje nebo má problémy se ãtením, je pravdûpodobnû špinavý
nebo jinak poškozený (poškrábaný).
Když disk ãistíte, otírejte ho rovnými pohyby od stedu po okraj disku.
Nikdy ho neotírejte v kruzích.
Pro vyjmutí disku z obalu, zatlaãte na jeho sted a vysuÀte ho ven. Dbejte na to, abyste se dotýkali
jen jeho hran.
Otisky prstÛ a prach na nahrávací stranû disku peãlivû otete hladkým hadíkem. Oproti klasickým
deskám kompaktní disky nemají žádnou drážku, kde by se mohl usazovat prach a mikroskopické
ãásteãky. Otení hladkým hadíkem je dostateãné k odstranûní vûtšiny neãistot.
0138.
2444MP3-CZ.qxd 9/7/05 3:51 PM Page 0138
¤EŠENÍ PORUCH
V pípadû vyskytnutí se nûjaké poruchy, projdûte nejdíve následující ádky, pedtím než vyhledáte
servis.
RESET
Pokud zaízení nefunguje správnû, stisknûte pomocí ostrého hrotu (nap.
kanceláskou sponkou) reset, ãímž vymažete displej a pamûÈ. Postupujte podle
níže uvedeného obrázku.
V pípadû poruchy v dÛsledku elektrostatického výboje prosím výrobek pro
pokraãování normálního provozu resetujte (vyžaduje se znovuzapojení zdroje
napájení).
0139.
Píznak
Rádio
Šum nebo zkreslený zvuk
bûhem AM nebo FM vysílání.
FM STEREO nesvítí na displeji.
Žádný zvuk bûhem AM nebo
FM.
CD pehrávaã
CD pehrávaã nehraje.
CD bûhem pehrávání
peskakuje.
Zaízení nereaguje.
Nezobrazují se žádné symboly,
nebo nesmysly.
Možná píčina
Zaízení není správnû
naladûno na AM nebo FM.
FM: Kabelová anténa není
zapojena.
AM: Vestavûná anténa není
správnû nasmûrována.
Naladili jste mono, nebo signál
stereo je píliš slabý.
Zaízení není v režimu Tuner,
AM nebo FM.
Hlasitost je na minimu.
Zaízení není v režimu CD.
CD není vložen nebo vložen
nesprávnû.
Disk je špinavý nebo
poškrábaný
Vnitní mikropoãítaã nepracuje.
Vnitní mikropoãítaã nepracuje.
Odstranûní problému
Pokuste se znovu naladit Am
nebo FM stanici.
Zapojte FM kabelovou anténu.
Pokuste se pemístit nebo otoãit
zaízení, dokud se píjem nezlepší.
Pelaìte na jinou FM stanici.
Stisknûte tlaãítko Tuner / Band
a nastavte AM nebo FM.
Zvyšte hlasitost.
Stisknûte tlaãítko CD FUNC.
Vložte CD potiskem vzhÛru.
Otete disk hadíkem nebo
vložte jiný disk.
Resetujte vnitní mikropoãítaã
ostrým hrotem.
Resetujte vnitní mikropoãítaã
ostrým hrotem.
2444MP3-CZ.qxd 9/7/05 3:51 PM Page 0139
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Napájení AC230V ~50Hz
Pro dálkové ovládání DC 3V - 1 kus lithiové
baterie “CR2025” (v balení).
Píkon AC 22 W
Rozmûry zaízení Rádia 340 (Š) x 151 (H) x 320 (V) mm (vãetnû podložní desky)
340 (Š) x 102 (H) x 320 (V) mm (bez podložní desky)
Reproduktor 200 (Š) x 143 (H) x 320 (V) mm (vãetnû podložní desky)
200 (Š) x 94 (H) x 320 (V) mm (bez podložní desky)
Ladící pásmo/citlivost AM 530 ~ 1710 kHz/2000 µV/m
FM 87.5 - 108MHz/18uV
Uložení CD Vertikální CD
Frekvence 100 - 18,000 Hz
Výstupní výkon 2.5 W @ 10% THD na každý kanál
Impedance reproduktorÛ 3.2
Impedance sluchátek 8 - 32
Citlivost AUX vstupu 300 mV
P¤ÍSLUŠENSTVÍ
Uživatelská píruãka 1 kus
Dálkový ovládaã 1 kus
Podložní destiãka 6 kusÛ
Gumová objímka pro podložní destiãku 6 kusÛ
Šablona pro instalaci na stûnu 1 kus
Šroubek 4 kusy
Umûlohmotná hmoždinka 4 kusy
DOPLUJÍCÍ INFORMACE
Pozor na malé díly a baterie. Spolknutí tûchto pedmûtÛ mÛže vést k vážnému zranûní,
nebo udušení.
Hlavnû dbejte na to, aby malé díly a baterie nebyly v dosahu dûtí.
DÛležitá rada týkající se ochrany sluchu
Upozornûní
Máme starost o váš sluch tak jako vy.
Proto používejte tento spotebiã s rozvahou.
Naše doporuãeni: Nepoužívejte vysoké hlasitosti.
V pípadû, že je spotebiã používán dûtmi, pesvûdãte se, že není hlasitost píliš vysoká.
Upozornûní
Vysoká hlasitost mÛže zpÛsobit nenapravitelnou ztrátu dûtského sluchu.
0140.
2444MP3-CZ.qxd 9/7/05 3:51 PM Page 0140
Nenechte NIKDY osoby, zvláštû dûti, strkat pedmûty do dírek, zdíek, nebo jiných otvorÛ
na pístroji.
MÛže to vést ke smrtelnému zranûní elektrickým proudem. Pouzdro pístroje smí otevít
jedinû odborník.
Použijte spotebiã pouze k ùãelu k jakému je urãen.
Pístroj je urãen výhradnû pro použití v obytných a obchodních oblastech.
Prosíme, uschovejte si peãlivû tento návod k obsluze pro pozdûjší upotebení.
Upozornûní k ochranû životního prostedí
Tento výrobek se nesmí po ukonãení své životnosti likvidovat s normálním domovním
odpadem, ale musí být odevzdán na sbûrném místû pro recyklaci elektrických a
elektronických pístrojÛ. Symbol na výrobku, návodu k použití ãi obalu na to upozorÀuje.
Materiály jsou recyklovatelné podle svých oznaãení. Recyklací, využitím materiálÛ nebo
jinou formou zužitkování starých pístrojÛ dÛležitým zpÛsobem pispíváte k ochranû našeho
životního prostedí.
Zeptejte se prosím obecní správy na píslušné likvidaãní místo.
Neblokujte vûtrání pístroje tím, že jej nap. pikryjete látkou, novinami, nebo
jiným kusem nábytku. Otvory pro vûtrání musí zÛstat vždy volné.
Pehátí mÛže zpÛsobit poškození a zkrátit životnost pístroje.
Teplo a horko
Nevystavujte spotebiã pímému sluneãnímu záení. Pesvûdãte se, že spotebiã není
vystaven pímému zdroji tepla jako jsou topná tûlesa nebo pímý plamen. Pesvûdãte se,
že ventilaãní štûrbiny u spotebiãe nejsou zakryty.
Vlhkost a čištûní
Tento spotebiã není vodotûsný! Neponote spotebiã do vody. Nenechte spotebiã pijít do
kontaktu s vodou. Voda vniknoucí do spotebiãe mÛže tento spotebiã vážnû poškodit.
K ãistûní nepoužívejte ãistící prostedky, které obsahují alkohol, ãpavek, benzín nebo hrubé
pedmûty protože by poškodily spotebiã. Jako ãisticí prostedek použijte navlhãený jemný
kus látky.
0141.
2444MP3-CZ.qxd 9/7/05 3:51 PM Page 0141
1 / 1

Elta 2444MP3 Uživatelský manuál

Kategorie
CD přehrávače
Typ
Uživatelský manuál