Philips DCM3160/12 Rychlý návod

Typ
Rychlý návod
iPod nano 7th generation
iPod touch 5th generation
iPhone 5S, iPhone 5C
iPod classic
iPod nano 2nd / 3rd / 4th / 5th / 6th generation
iPod touch 1st / 2nd / 3rd / 4th generation
iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS
iPhone 4, iPhone 4S
DOCK
CD
Short User Manual
www.philips.com/welcome
Always there to help you
Register your product and get support at
Question?
Contact
Philips
DCM3160
Specications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations
Limited or one of its affiliates, further referred to in this document
as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product.
WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product
with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield
Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
DCM3160_12_Short User Manual_V2.0
Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/support
Question?
Contact
Philips
Question?
Contact
Philips
EN Before using your product, read all accompanying safety
information.
CS
edpoužitímvýrobkusipřtětepřibalenébezpečnostní
informace.
DA
Førdubrugerproduktet,skaldulæseallemedfølgende
sikkerhedsoplysninger.
DE
LesenSievordererstenVerwendungIhresProduktesalle
beiliegendenSicherheitsinformationen.
EL
Πρινχρησιμοποιήσετετησυσκευή,διαβάστεόλεςτις
συνοδευτικέςοδηγίεςασφαλείας.
ES
Antesdeutilizarelproducto,leatodalainformacióndeseguridad
que se adjunta.
FI
Luekaikkimukanatoimitetutturvallisuustiedotennentuotteen
käyttöä
.
EN
1 Instandbymode,pressandholdCLOCK for more
than 2 seconds.
2 Press / to select 24 or 12 hour format, and
then press CLOCK.
3 Press / to set the hour, and then press CLOCK.
4 Press / to set the minute, and then press
CLOCK.
Note
:Ifnobuttonispressedin90secondsduringsetting,
DCM3160exitsclocksettingwithoutsavingearlier
operations.
CS
1 Vpohotovostnímrežimustiskněteapřidržtetlačítko
CLOCKdélenež2sekundy.
2 Stisknutímtlačítka / vyberteformáthodin24
nebo12astisknětetlačítkoCLOCK.
3 Stisknutímtlačítka / nastavtehodinuapoté
stisknětetlačítkoCLOCK.
4 Stisknutímtlačítka / nastavteminutuapoté
stisknětetlačítkoCLOCK.
Poznámka:Pokudnenípřinastavováníběhem90sekund
provedenažádnáakce,zařízeníDCM3160ukončírežim
nastaveníhodinbezuloženídřívějšíchoperací.
DA
1 IstandbytilstandholdesCLOCK nede i mere end 2
sekunder.
2 Trykpå / foratvælgetimeformatet24 eller 12,
ogtrykderefterpåCLOCK.
EN
Start, pause, or resume play.
Stop play.
/
Selectanalbumorafolder.
/
Presstoskiptothepreviousornexttrack.
Pressandholdtosearchbackward/forwardwithinatrack.
REPEAT/
SHUFFLE
To select a repeat play mode:
[REPEAT ONE]:playthecurrenttrackrepeatedly.
[REPEAT ALB]:playthecurrentalbumrepeatedly.
[REPEAT ALL]:playalltracksrepeatedly.
[SHUFFLE]:playalltracksrandomly.
[OFF]: Return to normal play.
VOL +/-
Increaseordecreasethevolume.
MUTE Mute or restore sound.
SOUND
EnrichsoundeffectwithDSC:balanced,clear,powerful,
warm,andbright.
DISPLAY Adjustdisplaybrightnessinstandbymode.
CS
Spuštění,pozastaveníneboobnovenípřehrávání.
Zastavenípřehrávání.
/
Výběralbanebosložky.
/
Stisknutímtlačítkapřejdetenapředchozínebonásledující
skladbu.
Stisknutímapodrženímspustíterychléprohledávánívzad/
vpředvaktuálnískladbě.
REPEAT/
SHUFFLE
Výběrrežimuopakovanéhopřehrávání:
[REPEAT ONE](opakovatjednou):opakovanépřehrávání
aktuálnískladby.
[REPEAT ALB](opakovatalbum):opakovanépřehrávání
aktuálníhoalba.
[REPEAT ALL](opakovatvše):opakovanépřehrávánívšech
skladeb.
[SHUFFLE](náhodněpřehrávat):přehrávánívšechskladeb
vnáhodnémpořadí.
[OFF]:Návratdonormálníhopřehrávání.
VOL +/- Zvýšenínebosníženíhlasitosti.
MUTE Ztlumeníneboobnovenízvuku.
SOUND ObohacenízvukovéhoefektuprostřednictvímfunkceDSC:
vyvážený,čistý,silný,klidnýavýrazný.
DISPLAY Úpravajasudisplejevpohotovostnímrežimu.
DA
Startellergenoptagafspilningen,ellersætdenpåpause.
Stop afspilningen.
/
Vælgetalbumellerenmappe.
/
Trykforatspringetildetforrigeellernæstespor.
Trykogholdnedeforatsøgetilbage/fremietnummer.
REPEAT/
SHUFFLE
Vælggentagafspilning-tilstand:
[REPEAT ONE](gentagét):Afspildetaktuellespor
gentagne gange.
[REPEAT ALB](gentagalbum):Afspildetaktuellealbum
gentagne gange.
[REPEAT ALL](gentagalle):Afspilallesporgentagnegange.
[SHUFFLE](bland):Afspilsporitilfældigrækkefølge.
[OFF]Vendtilbagetilalmindeligafspilning.
VOL +/- Øgellerreducerlydstyrken.
MUTE Slålydfraellertil.
SOUND ForbedringaflydeffektmedDSC:afbalanceret,klar,kraftfuld,
varmoglys.
DISPLAY Justerlysstyrkenfordisplayetistandbytilstand.
DE
Starten,Anhalten,FortsetzenderWiedergabe
StoppenderWiedergabe
/
AuswähleneinesAlbumsoderOrdners
/
Drücken,umzumvorherigen/nächstenTitelzuspringen.
Gedrückthalten,uminnerhalbdesaktuellenTitelszurück-/
vorzuspulen
REPEAT/
SHUFFLE
SowählenSieeinenWiedergabewiederholungsmodusaus:
[REPEAT ONE](Einenwiederholen):Wiederholte
WiedergabedesaktuellenTitels
[REPEAT ALB](Albumwiederholen):Wiederholte
WiedergabedesaktuellenAlbums
[REPEAT ALL](Allewiederholen):WiederholteWiedergabe
aller Titel.
[SHUFFLE](Zufallswiedergabe):WiedergabederTitelin
zufälligerReihenfolge.
[OFF]:ZurückkehrenzurnormalenWiedergabe
VOL +/- Erhöhenbzw.VerringernderLautstärke
MUTE StummschaltenoderAktivierenderTonwiedergabe
SOUND BereichernSieSoundeffektemitDSC:ausgeglichen,hell,
kräftig,warmundklar.
DISPLAY EinstellenderAnzeigehelligkeitimStandby-Modus
EL
Έναρξη,παύσηήσυνέχισητηςαναπαραγωγής.
Διακοπήαναπαραγωγής.
/
Επιλέξτεάλμπουμήφάκελο.
/
Πατήστεγιαμετάβασηστοπροηγούμενοήστοεπόμενο
κομμάτι.
Πατήστεπαρατεταμέναγιααναζήτησηπροςταπίσω/
εμπρόςσεένακομμάτι.
REPEAT/
SHUFFLE
Γιαναεπιλέξετελειτουργίαεπανάληψηςαναπαραγωγής:
[REPEAT ONE](επανάληψηενός):επαναλαμβανόμενη
αναπαραγωγήτουτρέχοντοςκομματιού.
[REPEAT ALB](επανάληψηάλμπουμ):επαναλαμβανόμενη
αναπαραγωγήτουτρέχοντοςάλμπουμ.
[REPEAT ALL](επανάληψηόλων):επαναλαμβανόμενη
αναπαραγωγήόλωντωνκομματιών.
[SHUFFLE](Τυχαίααναπαραγωγή):αναπαραγωγήόλων
τωνκομματιώνσετυχαίασειρά.
[OFF]:Επιστροφήστηνκανονικήαναπαραγωγή.
VOL +/- Αύξησηήμείωσητηςέντασηςήχου.
MUTE Σίγασηήεπαναφοράτουήχου.
SOUND ΕμπλουτισμόςτουεφέήχουμετοDSC:ισορροπημένο,
καθαρό,ισχυρό,ζεστόκαιφωτεινό.
DISPLAY Ρύθμισηφωτεινότηταςοθόνηςστηλειτουργίααναμονής.
ES
Iniciar,hacerunapausaoreanudarlareproducción.
Detienelareproducción.
/
Seleccioneunálbumounacarpeta.
/
Púlselo para saltar a la pista anterior o siguiente.
Manténgalopulsadopararealizarunabúsquedahacia
adelanteohaciaatrásdentrodeunapista.
REPEAT/
SHUFFLE
Paraseleccionarunmododerepeticióndelareproducción:
[REPEAT ONE](repetiruna):reproducelapistaactualuna
yotravez.
[REPEAT ALB](repetirálbum):reproduceelálbumactual
unayotravez.
[REPEAT ALL](repetirtodo):reproducetodaslaspistasuna
yotravez.
[SHUFFLE](aleatorio):reproducetodaslaspistasenorden
aleatorio.
[OFF]:vuelvealareproducciónnormal.
VOL +/- Aumentaoreduceelvolumen.
MUTE Parasilenciaroactivarelsonido.
SOUND EnriquezcaelefectodesonidoconDSC:equilibrado,nítido,
potente,caliente,ybrillante.
DISPLAY Ajustaelbrillodelapantallaenmododeespera.
FI
Levyntoistonaloittaminen,keskeyttäminenjajatkaminen.
Toiston lopettaminen.
/
Valitsealbumitaikansio.
/
Siirryedelliseentaiseuraavaanraitaanpainamallapainiketta.
Pidäpainettuna:kelaataaksepäin/eteenpäinnykyisenraidan
sisällä.
REPEAT/
SHUFFLE
Uusintatoistotilanvalitseminen:
[REPEAT ONE](yhdenuusintatoisto):nykyisenraidan
jatkuvatoisto.
[REPEAT ALB](albuminuusintatoisto):nykyisenalbumin
jatkuvatoisto.
[REPEAT ALL](kaikkienuusintatoisto):kaikkienraitojen
toistuvatoisto.
[SHUFFLE](satunnaissoitto):raitojentoistaminen
satunnaisessajärjestyksessä.
[OFF]: palaa normaaliin toistotilaan.
VOL +/-
Äänenvoimakkuudenlisääminentaivähentäminen.
MUTE Äänenmykistäminentaipalauttaminen.
SOUND ElävöitämusiikkiaDSC-äänitehosteella:tasapainoinen,selkeä,
tehokas,lämminjakirkas.
DISPLAY Näytönkirkkaudensäätäminenvalmiustilassa.
EN
Programtracks
Thisfunctionallowsyoutoprogram20tracksinthedesired
sequence.
1 InDISCorUSBmode,press to stop play.
2 Press PROGtoactivatetheprogrammode.
3 Press / toselectatrack.
• ForMP3tracks,press / toselectanalbum
rst,andthenpress / toselectatrack.
4 Press PROGtoconrm.
• Repeatsteps3to4toprogrammoretracks.
5 Press toplaytheprogrammedtracks.
To erase the program
Press twice.
CS
Programovánískladeb
Díkytétofunkcimůžetenaprogramovataž20skladeb
vpožadovanémpořadí.
1 Stisknutímtlačítka vrežimuDISCneboUSBzastavíte
přehrávání.
2 StisknutímtlačítkaPROGaktivujterežimprogramu.
3 Stisknutímtlačítka / vyberteskladbu.
• Stisknutímtlačítka / uskladebMP3vyberte
nejdřívealbumapotéstisknutímtlačítka /
vyberteskladbu.
4 StisknutímtlačítkaPROGpotvrďtevolbu.
• Opakovánímkroků3až4naprogramujtedalší
skladby.
5 Stisknutímtlačítka přehrajetenaprogramované
skladby.
4 Πατήστε / γιαναρυθμίσετεταλεπτάκαιστη
συνέχειαπατήστεCLOCK.
Σημείωση:Εάνδενπατήσετεκανένακουμπίεντός90
δευτερολέπτωνκατάτηρύθμιση,τοDCM3160εξέρχεται
απότηλειτουργίαρύθμισηςρολογιούχωρίςνα
αποθηκευτούνοιρυθμίσειςπουείχατεκάνεινωρίτερα.
ES
1 En el modo de espera, mantenga pulsado CLOCK
durantemásde2segundos.
2 Pulse / para seleccionar el formato de hora 24
o 12
y,acontinuación,pulseCLOCK.
3 Pulse / paraajustarlahoray,acontinuación,
pulse CLOCK.
4 Pulse / para ajustar los minutos y, a
continuación,pulseCLOCK.
Nota:Sinosepulsaningúnbotóndurante90segundos,
el DCM3160 sale de los ajustes del reloj sin guardar las
operaciones anteriores.
FI
1 Kunlaiteonvalmiustilassa,painaCLOCK-painikettayli
kaksisekuntia.
2 Valitse / -painikkeilla24 tai 12 ja paina
sittenCLOCK-painiketta.
3 Aseta tunnit / -painikkeillajapainasitten
CLOCK-painiketta.
4 Aseta minuutit / -painikkeillajapainasitten
CLOCK-painiketta.
Huomautus:Josmäärityksenaikanaeipainetamitään
painiketta90sekuntiin,DCM3160poistuukellonaika-
asetuksista,eikätallennatehtyjämuutoksia.
Chcete-li vymazat program
Stisknětedvakráttlačítko .
DA
Programmering af numre
Dennefunktiongørdetmuligtfordigatprogrammere20
numreidenønskederækkefølge.
1 IDISK-ellerUSB-tilstandskaldutrykkepå for at
stoppe afspilning.
2 TrykpåPROGforataktivereprogrammeringstilstanden.
3 Trykpå / foratvælgeetnummer.
• ForMP3-sporskaldutrykkepå / for at
vælgeetalbumførstogdereftertrykkepå /
foratvælgeetnummer.
4 TrykpåPROGforatbekræfte.
• Gentagtrin3og4foratprogrammereerespor.
5 Trykpå for at afspille de programmerede spor.
Sådan slettes programmet
Tryktogangepå .
DE
ProgrammierenvonTiteln
DieseFunktionermöglichtesIhnen,20Titelinder
gewünschtenReihenfolgezuprogrammieren.
1 DrückenSieimDISC-oderUSB-Modus , um die
Wiedergabeanzuhalten.
2 DrückenSiePROG,umdenProgrammiermoduszu
aktivieren.
3 DrückenSiedieTaste / , um einen Titel
auszuwählen.
•
DrückenSiebeiMP3-Titeln / ,umzuerstein
Albumauszuwählen,unddrückenSiedann /
,umeinenTitelauszuwählen.
4 DrückenSiezurBestätigungdieTastePROG.
•
WiederholenSiedieSchritte3bis4,umweitere
Titelzuprogrammieren.
5 DrückenSiedieTaste , um die programmierten
Titelwiederzugeben.
So löschen Sie die Programmierung:
DrückenSie zweimal.
EL
Προγραμματισμόςκομματιών
Αυτήηλειτουργίασαςεπιτρέπειναπρογραμματίσετε20
κομμάτιαμετησειράπουθέλετε.
1 ΣτηλειτουργίαDISCήUSB,πατήστε γιανα
διακόψετετηναναπαραγωγή.
2 ΠατήστεPROGγιαναενεργοποιήσετετηλειτουργία
προγραμματισμού.
3 Πατήστε / γιαναεπιλέξετεκομμάτι.
• ΓιακομμάτιαMP3,πατήστε / γιανα
επιλέξετεέναάλμπουμπρώτακαι,στησυνέχεια,
πατήστε / γιαναεπιλέξετεένακομμάτι.
4 ΠατήστεPROGγιαεπιβεβαίωση.
• Επαναλάβετεταβήματα3έως4γιανα
προγραμματίσετεκαιάλλακομμάτια.
5 Πατήστε γιαναπραγματοποιηθείαναπαραγωγή
τωνπρογραμματισμένωνκομματιών.
Για να διαγράψετε το πρόγραμμα:
Πατήστεδύοφορές .
ES
Programacióndepistas
Estafunciónpermiteprogramar20pistasenelorden
deseado.
1 EnelmododeDISCoUSB,pulse para detener la
reproducción.
2 Pulse PROGparaactivarelmododeprograma.
3 Pulse / para seleccionar una pista.
• Para pistas MP3, pulse
/ para seleccionar
primerounálbumy,acontinuación,pulse /
para seleccionar una pista.
4 Pulse PROGparaconrmar.
• Repitalospasos3y4paraprogramarmáspistas.
5 Pulse para reproducir las pistas programadas.
Para borrar el programa
Pulse dosveces.
FI
Raitojen ohjelmointi
Tällätoiminnollavoitohjelmoida20raitaahalutussa
järjestyksessä.
1 LopetatoistoDISC-taiUSB-tilassapainamalla
-painiketta.
2 OtaohjelmointitilakäyttöönpainamallaPROG-
painiketta.
3 Valitseraita / -painikkeilla.
• MP3-raidat:valitseensinalbumi / -painikkeilla
ja sitten raita / -painikkeilla.
4 VahvistavalintapainamallaPROG.
•
Voitohjelmoidalisääraitojatoistamallavaiheita
3–4.
5 Toista ohjelmoidut raidat painamalla -painiketta.
Ohjelman poistaminen
paina -painikettakahdesti
3 Trykpå / foratindstilletimetal,ogtrykherefter
påCLOCK.
4 Trykpå / foratindstilleminuttal,ogtryk
herefterpåCLOCK.
Bemærk:Hvisnej-knappenholdesnedei90sekunderunder
indstilling, forlader DCM3160 indstillingen af uret uden at
gemmetidligerevalg.
DE
1 HaltenSieimStandby-ModusdieTasteCLOCK
mindestens2Sekundengedrückt.
2 DrückenSie / , um das 24- oder
12-
Stundenformatauszuwählen,unddrückenSie
anschließend CLOCK.
3 DrückenSie / ,umdieStundeneinzustellen,
unddrückenSiedannCLOCK.
4 DrückenSie / ,umdieMinuteneinzustellen,
unddrückenSiedannCLOCK.
Hinweis:Wenninnerhalbvon90Sekundenwährendder
EinstellungkeineTastegedrücktwird,beendetdieDCM3160
denUhreinstellungsmodus,ohneVorgängezuspeichern.
EL
1 Σεκατάστασηαναμονής,πατήστεκαικρατήστε
πατημένοτοCLOCKγιαπερισσότεροαπό2
δευτερόλεπτα.
2 Πατήστε / γιαναεπιλέξετετημορφήώρας
24ή12καιπατήστεCLOCK.
3 Πατήστε / γιαναρυθμίσετετηνώρακαιστη
συνέχειαπατήστεCLOCK.
EN Short User Manual
CS Krátkáuživatelskápříručka
DA Kortbrugervejledning
DE Kurzanleitung
EL Σύντομοεγχειρίδιο
χρήσης
ES Manual de usuario corto
FI Lyhytkäyttöopas
EN
Instandbymode:ON Standbymode
InEcopowerstandbymode:ON Eco
powerstandbymode
ON Ecopowerstandbymode
Standbymode
Note: Afterthisproductstaysinactivefor15
minutes, it automatically switches to the
normalstandbymode.
After this product stays in the normal
standbymodefor15minutes,it
automatically switches to the eco power
standbymode.
CS
Vpohotovostnímrežimu:ON
Pohotovostnírežim
VpohotovostnímrežimuEco:ON
PohotovostnírežimEco
ON Úspornýpohotovostnírežim
Pohotovostnírežim
Poznámka: Pokudvýrobekzůstaneneaktivnípodobu
15minut,automatickysepřepnedo
běžnéhopohotovostníhorežimu.
Po15minutáchvběžnémpohotovostním
režimusevýrobekautomatickypřepnedo
úspornéhopohotovostníhorežimu.
DA
Istandby-tilstand:TIL standby-tilstand
IEco-standbytilstand:TIL Eco-stand-
bytilstand
TIL Eco-standbytilstand
standbytilstand
Bemærk:
Nårdetteproduktharværetinaktivti
15minutter,skifterdetautomatisktilden
normalestandbytilstand.
Nårdetteproduktharværetinormal
standbytilstandi15minutter,skifterdet
automatisktilEco-standbytilstand.
DE
ImStandby-Modus:EIN Standby-
Modus
ImEcoPower-Standby-Modus:EIN
EcoPower-Standby-Modus
EIN EcoPower-Standby-Modus
Standby-Modus
Hinweis:
WenndasGerät15Minutenlanginaktivist,
schaltet es sich danach automatisch in den
normalenStandby-Modus.
WennsichdasGerät15Minutenlangim
normalenStandby-Modusbendet,schaltet
esautomatischindenEcoPower-Standby-
Modus.
EL
Σελειτουργίααναμονής:ON
λειτουργίααναμονής
ΣελειτουργίααναμονήςEcoPower:ON
λειτουργίααναμονήςEcoPower
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Λειτουργία
αναμονήςEcoPower Λειτουργία
αναμονής
Σημείωση:
Αφούτοπροϊόνπαραμείνειανενεργό
για15λεπτά,μεταβαίνειαυτόματαστην
κανονικήλειτουργίααναμονής.
Αφούτοπροϊόνπαραμείνειστην
κανονικήλειτουργίααναμονήςγια
15λεπτά,μεταβαίνειαυτόματαστη
λειτουργίααναμονήςEcoPower.
ES
Enmododeespera:ENCENDIDO
Modo de espera
Enmododeesperadebajoconsumo:
ENCENDIDO Modo de espera de
bajoconsumo
ENCENDIDO Mododeesperadebajo
consumo Modo de espera
Nota:
Sielproductopermaneceinactivodurante
15minutos,seactivaautomáticamenteel
modo de espera normal.
Tras15minutosenelmododeespera
normal,launidadpasaautomáticamenteal
mododeesperadebajoconsumo.
FI
Valmiustilassa:ON(PÄÄLLÄ)
Valmiustila
Eco-valmiustilassa:ON(PÄÄLLÄ)
Eco-valmiustila
ON [PÄÄLLÄ] Eco-valmiustila
Valmiustila
Huomautus:
Kunlaitettaeikäytetä15minuuttiin,
se siirtyy automaattisesti normaaliin
valmiustilaan.
Kunlaiteonollutnormaalissavalmiustilassa
15minuuttia,sesiirtyyautomaattisestiEco-
valmiustilaan.
EN
Start, pause, or resume play.
MENU/
Access the playlist of iPod/iPhone.
/
NavigatethroughtheplaylistofiPod/iPhone.
/
Presstoskiptothepreviousornexttrack.
Pressandholdtosearchbackward/forwardwithinatrack.
Note: MENU/ / / worksonlyfornon-touchscreenIOSdevices.
CS
Spuštění,pozastaveníneboobnovenípřehrávání.
MENU/
PřístupdoseznamuskladebzařízeníiPodneboiPhone.
/
ProcházeníseznamuskladebzařízeníiPodneboiPhone.
/
Stisknutímtlačítkapřejdetenapředchozínebonásledující
skladbu.
Stisknutímapodrženímspustíterychléprohledávánívzad/
vpředvaktuálnískladbě.
Poznámka: MENU/ / / fungujepouzeunedotykovýchobrazovek
zařízeníIOS.
DA
Startellergenoptagafspilningen,ellersætdenpåpause.
MENU/
ÅbnafspilningslistenpåiPod/iPhone.
/
NavigergennemafspilningslisteniiPod/iPhone.
/
Trykforatspringetildetforrigeellernæstespor.
Trykogholdnedeforatsøgetilbage/fremietnummer.
Bemærk: MENU/ / / fungererkuntilIOS-enhederuden
berøringsfølsomskærm.
DE
Starten,Anhalten,FortsetzenderWiedergabe
MENU/
ZugreifenaufdieWiedergabelistedesiPod/iPhone
/
NavigierendurchdieWiedergabelistedesiPod/iPhone
/
Drücken,umzumvorherigen/nächstenTitelzuspringen.
Gedrückthalten,uminnerhalbdesaktuellenTitelszurück-/
vorzuspulen
Hinweis: MENU/ / / funktioniertnurbeiiOS-Gerätenohne
Touchscreen.
EL
Έναρξη,παύσηήσυνέχισητηςαναπαραγωγής.
MENU/
ΠρόσβασηστηλίστααναπαραγωγήςτουiPod/iPhone.
/
ΠλοήγησηστηλίστααναπαραγωγήςτουiPod/iPhone.
/
Πατήστεγιαμετάβασηστοπροηγούμενοήστο
επόμενοκομμάτι.
Πατήστεπαρατεταμέναγιααναζήτησηπροςταπίσω/
εμπρόςσεένακομμάτι.
Σημείωση: MENU/ / / μόνοσεσυσκευέςIOSχωρίςοθόνη
αφής.
ES
Iniciar,hacerunapausaoreanudarlareproducción.
MENU/
AccedealalistadereproduccióndeliPod/iPhone.
/
NavegaporlalistadereproduccióndeliPod/iPhone.
/
Púlselo para saltar a la pista anterior o siguiente.
Manténgalopulsadopararealizarunabúsquedahacia
adelanteohaciaatrásdentrodeunapista.
Nota: MENU/ / / solofuncionaparadispositivosiOSsinpantalla
táctil.
FI
Levyntoistonaloittaminen,keskeyttäminenjajatkaminen.
MENU/
AvaaiPodin/iPhonensoittolista.
/
iPod/iPhonen soittolistan selaaminen.
/
Siirryedelliseentaiseuraavaanraitaanpainamalla
painiketta.
Pidäpainettuna:kelaataaksepäin/eteenpäinnykyisenraidan
sisällä.
Huomautus: MENU/ / / ovatkäytössävainiOS-laitteissa,joissa
eiolekosketusnäyttöä.
User Manual
www.philips.com/welcome
Always there to help you
Register your product and get support at
Question?
Contact
Philips
2
CD
FM
EN Todownloadthefullusermanual,visitwww.philips.com/
support.
CS
Kompletníuživatelskoupříručkunaleznetenaadresewww.philips.
com/support.
DA
Dukandownloadehelebrugervejledningenpåwww.philips.com/
support.
DE
UmdasvollständigeBenutzerhandbuchherunterzuladen,besuchen
Sie www.philips.com/support
EL
Γιανακατεβάσετετοπλήρεςεγχειρίδιοχρήσης,επισκεφτείτετη
διεύθυνσηwww.philips.com/support.
ES
Paradescargarelmanualdeusuariocompleto,visitewww.philips.
com/support.
FI
Voitladatakäyttöoppaanosoitteessawww.philips.com/support.
EN
Tune to an FM radio station
•
Totunetothepreviousornextstrongstation,pressandhold /
until the frequency starts to change.
•
Totunetoastationataspecicfrequency,press / repeatedly
until its frequency is displayed.
CS
Naladění rádiové stanice FM
•
Chcete-linaladitpředchozínebonásledujícístanicisesilnýmpříjmem,
stiskněteapodržtetlačítko / ,dokudsenezačneměnit
frekvence.
•
Chcete-linaladitstanicinaurčitéfrekvenci,stiskněteopakovanětlačítko
/ ,dokudsenezobrazíjejífrekvence.
DA
Indstil til en FM-radiostation
•
Foratndedenforrigeellernæstestationmedetstærktsignalskaldu
trykkepå / ogholdeknappennede,indtilfrekvensenbegynder
atskifte.
• Foratstilleindpåenstationmedenbestemtfrekvensskaldutrykke
gentagnegangepå / ,indtilstationensfrekvensvises.
DE
Auswählen eines UKW-Radiosenders
•
UmzumvorherigenodernächstenstarkenSenderzuwechseln,halten
Sie / gedrückt,bissichdieFrequenzändert.
• UmzueinemSendermiteinerbestimmtenFrequenzzuwechseln,
drückenSiewiederholt / ,bisdiegewünschteFrequenz
angezeigtwird.
EL
Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό FM
•
Γιανασυντονιστείτεστονπροηγούμενοήστονεπόμενοσταθμόμε
ισχυρόσήμα,πατήστεπαρατεταμένα / μέχρινααρχίσεινα
αλλάζειησυχνότητα.
• Γιανασυντονιστείτεσεένασταθμόπουεκπέμπεισεμια
συγκεκριμένησυχνότητα,πατήστεεπανειλημμένα / μέχρι
ναεμφανιστείησυχνότητα.
ES
Sintonización de una emisora de radio FM
•
Parasintonizarlaemisoraconseñalfuerteanteriorosiguiente,
mantenga pulsado / hastaquelafrecuenciaempieceacambiar.
• Parasintonizarunaemisoraconunafrecuenciaespecíca,pulse /
variasveceshastasemuestresufrecuencia.
FI
FM-radioaseman virittäminen
•
Viritäedellinentaiseuraavahyvinkuuluvaasemapitämälläpainiketta
/ painettuna,kunnestaajuusmuuttuu.
• Viritätietynasemantaajuuteenpainamallapainiketta /
toistuvasti,kunnesasemantaajuustuleenäkyviin.
EN
Store radio stations automatically
1 Press and hold PROG until the frequency starts to change.
2 Afteravailableradiostationsarestored,press / to tune to one
of them.
Note: This product can store a maximum of 20 radio stations.
CS
Automatické uložení rádiových stanic
1 StiskněteapodržtetlačítkoPROG,dokudsenezačneměnitfrekvence.
2 Stisknutímtlačítka / pouloženídostupnýchrádiovýchstanic
naladítejednuznich.
Poznámka: Natentovýrobeklzeuložitmaximálně20rádiovýchstanic.
DA
Gem radiostationer automatisk
1 Hold PROGnede,indtilfrekvensenbegynderatskifte.
2 Efterdetilgængeligeradiostationerergemt,skaldutrykkepå /
foratstilleindpåénafdem.
Bemærk: Produktetkanhøjstlagre20radiostationer.
DE
Automatisches Speichern von Radiosendern
1 Halten Sie PROGgedrückt,bissichdieFrequenzändert.
2 NachdemverfügbareRadiosendergespeichertwurden,drückenSie
/ ,umzueinemderSenderzuwechseln.
Hinweis: Siekönnenmaximal20Radiosenderprogrammieren.
EL
Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών
1 ΠατήστεπαρατεταμέναPROGμέχρινααρχίσεινααλλάζειη
συχνότητα.
2 Αφούαποθηκευτούνοιδιαθέσιμοιραδιοφωνικοίσταθμοί,πατήστε
/ γιανασυντονιστείτεσεέναναπόαυτούς.
Σημείωση: Τοπροϊόνμπορείνααποθηκεύσειμέχρι20ραδιοφωνικούς
σταθμούς.
ES
Almacenamiento automático de las emisoras de radio
1 Mantenga pulsado PROG hasta que la frecuencia comience a cargar.
2 Despuésdealmacenarlasemisorasderadiodisponibles,pulse /
parasintonizarunadeellas.
Nota: Esteproductopuedealmacenarunmáximode20emisorasderadio.
FI
Tallenna radioasemat automaattisesti
1 Paina PROG-painiketta,kunnestaajuusalkaamuuttua.
2 Kunkäytettävissäolevatradioasematontallennettu,viritähaluamasi
asemapainikkeella / .
Huomautus: Laitteeseenvoitallentaaenintään20radioasemaa.
EN
Store radio stations manually
1 Tune to a radio station.
2 Press PROGtoactivateprogramming.
3 Press / toallocateasequencenumberfrom1to20tothisradio
station, and then press PROGtoconrm.
4 Repeatsteps1-3toprogrammorestations.
5 Press / to tune to a stored radio station.
Note:Youcanprogramamaximumof20presetradiostations.Tooverwrite
aprogrammedradiostation,storeanotheronewithitssequencenumber.
CS
Ruční uložení rádiových stanic
1 Naladěnírádiovéstanice.
2 StisknutímtlačítkaPROGaktivujteprogramování.
3 Stisknutímtlačítka / přiřaďtetétorádiovéstanicipořadovéčíslo
od1do20anáslednýmstisknutímtlačítkaPROGpotvrďtevolbu.
4 Opakovánímkroků1až3naprogramujtevícestanic.
5 Stisknutímtlačítka / naladíteuloženourádiovoustanici.
Poznámka: Chcete-lipřepsatnaprogramovanourádiovoustanici,uložte
sjejímpořadovýmčíslemjinoustanici.
DA
Gem radiostationer manuelt
1 Find en radiostation.
2 TrykpåPROGforataktivereprogrammering.
3 Trykpå / forattilknytteetsekvensnummermellem1til20til
denneradiostation,ogtrykherefterpåPROGforatbekræfte.
4 Gentagtrin1-3foratprogrammereerestationer.
5 Trykpå / foratstilleindpåengemtradiostation.
Bemærk: Hvisduviloverskriveenforudindstilletradiostation,skaldulagreen
andenstationmeddenssekvensnummer.
DE
Manuelles Speichern von Radiosendern
1 Einstellen eines Radiosenders
2 DrückenSiePROG,umdenProgrammiervorgangzuaktivieren.
3 DrückenSie / , um diesem Radiosender eine Folgenummer
zwischen1und20zuzuweisen,undbestätigenSiediesmitPROG.
4 WiederholenSieSchritte1bis3,ummehrSenderzuprogrammieren.
5 DrückenSie / , um einen programmierten Radiosender
einzustellen
Hinweis:
UmeinenprogrammiertenRadiosenderzuüberschreiben,
speichern Sie einen anderen Sender mit seiner Folgenummer.
EL
Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών
1 Συντονισμόςσεραδιοφωνικόσταθμό.
2 ΠατήστεPROGγιαναενεργοποιήσετετονπρογραμματισμό.
EN
Note:Makesurethatyouhavesettheclockcorrectly.Iftheselectedalarm
sourceisunavailable,thisproductswitchestoFMmodeautomatically.
1 Instandbymode,pressandholdSLEEP/TIMER for 2 seconds.
2 Press / toselectanalarmsource(disc,tuner,usb,ordock),and
then press SLEEP/TIMERtoconrm.
3 Press / repeatedly to set the hour, and then press
SLEEP/TIMER
toconrm.
4 Press / to set the minute, and then press SLEEP/TIMER to
conrm.
5 Press / tosetthealarmvolume,andthenpressSLEEP/TIMER
toconrm.
To stop the alarm, press or switch to another mode.
Todeactivatethealarmtimer,pressSLEEP/TIMERinstandbymode.
CS
Poznámka:Zkontrolujtesprávnénastaveníhodin.Pokudjevybranýzdroj
budíkunedostupný,výrobekseautomatickypřepnedorežimuFM.
1 Vpohotovostnímrežimustiskněteana2sekundypřidržtetlačítko
SLEEP/TIMER.
2 Stisknutímtlačítka / vybertezdrojbudíku(DISC,TUNER,USB
nebodok)anáslednýmstisknutímtlačítkaSLEEP/TIMERpotvrďte
volbu.
3 Opakovanýmstisknutímtlačítka / nastavtehodinyanásledným
stisknutímtlačítkaSLEEP/TIMERpotvrďtevolbu.
4 Stisknutímtlačítka / nastavteminutyanáslednýmstisknutím
tlačítkaSLEEP/TIMERpotvrďtevolbu.
5 Stisknutímtlačítka / nastavtehlasitostbudíkuanásledným
stisknutímtlačítkaSLEEP/TIMERpotvrďtevolbu.
2 DrückenSie / ,umeineAlarmquelleauszuwählen(DISC,
TUNER,USBoderDock),unddrückenSiedannTIMER/SLEEPzur
Bestätigung.
3 DrückenSiewiederholtdieTaste / , um die Stunden
einzustellen,undbestätigenSieanschließendmitSLEEP/TIMER.
4 DrückenSiewiederholt / ,umdieMinuteneinzustellen,und
bestätigenSieanschließendmitSLEEP/TIMER.
5 DrückenSiedieTaste / ,umdieLautstärkedesAlarms
einzustellen,undbestätigenSieanschließendmitSLEEP/TIMER.
ZumBeendendesAlarmsdrückenSie , oder wechseln Sie in einen
anderen Modus.
UmdenAlarm-Timerzudeaktivieren,drückenSieSLEEP/TIMER,bis
erlischt.
EL
Σημείωση:Βεβαιωθείτεότιέχετερυθμίσεισωστάτορολόι.Ανη
επιλεγμένηπηγήαφύπνισηςδενείναιδιαθέσιμη,τοπροϊόνμεταβαίνει
αυτόματαστηλειτουργίαFM.
1 Σεκατάστασηαναμονής,πατήστεκαικρατήστεπατημένοτο
SLEEP/TIMERγια2δευτερόλεπτα.
2 Πατήστε / γιαναεπιλέξετεμιαπηγήήχουαφύπνισης
(DISC,TUNER,USB,ήβάσησύνδεσης),καιστησυνέχειαπατήστε
SLEEP/TIMERγιαεπιβεβαίωση.
3 Πατήστε / επανειλημμέναγιαναρυθμίσετετηνώρακαιστη
συνέχειαπατήστεSLEEP/TIMERγιαεπιβεβαίωση.
4 Πατήστε / γιαναρυθμίσετεταλεπτάκαιστησυνέχεια
πατήστεSLEEP/TIMERγιαεπιβεβαίωση.
5 Πατήστε / γιαναρυθμίσετετηνέντασητηςαφύπνισηςκαι
στησυνέχειαπατήστεSLEEP/TIMERγιαεπιβεβαίωση.
Γιαναδιακόψετετηναφύπνιση,πατήστε ήμεταβείτεσεάλλη
λειτουργία.
Γιανααπενεργοποιήσετετοχρονοδιακόπτηαφύπνισης,πατήστε
SLEEP/TIMERμέχριναεξαφανιστείηένδειξη .
ES
Nota: Asegúrese de que ha ajustado el reloj correctamente. Si la fuente de
laalarmaseleccionadanoestádisponible,esteproductocambiaalmodoFM
automáticamente.
1 En el modo de espera, mantenga pulsado SLEEP/TIMER durante
2 segundos.
2 Pulse / paraseleccionarunafuentedealarma(DISC,TUNER,
USBoDock)y,acontinuación,pulseSLEEP/TIMERparaconrmar.
3 Pulse / variasvecesparaajustarlahorayluegopulse
SLEEP/TIMERparaconrmar.
4 Pulse / paraajustarlosminutosy,acontinuación,pulse
SLEEP/TIMERparaconrmar.
5 Pulse / paraajustarelvolumendelaalarmayluegopulse
SLEEP/TIMERparaconrmar.
Para detener la alarma, pulse ocambieeotromodo.
Paradesactivareltemporizadordelaalarma,pulseSLEEP/TIMER hasta que
desaparezca .
FI
Huomautus:Varmista,ettäoletasettanutkellonajanoikein.Josvalittu
hälytyslähdeeiolekäytettävissä,laitesiirtyyautomaattisestiFM-tilaan.
1 Kunlaiteonvalmiustilassa,painaSLEEP/TIMER-painiketta2sekuntia.
2 Valitsehälytyslähde(DISC,TUNER,USBtaitelakka) /
-painikkeillajavahvistavalintapainamallaSLEEP/TIMER-painiketta.
3 Aseta tunnit / -painikkeillajavahvistavalintapainamalla
SLEEP/TIMER-painiketta.
4 Aseta minuutit / -painikkeillajavahvistavalintapainamalla
SLEEP/TIMER-painiketta.
5 Määritähälytyksenäänenvoimakkuus / -painikkeillajavahvista
valintapainamallaSLEEP/TIMER-painiketta.
Pysäytähälytyspainamalla -painikettataisiirtymällätoiseentilaan.
VoitpoistaaajastetunhälytyksenpainamallaSLEEP/TIMER-painiketta,kunnes
tuleenäkyviin.
3 Πατήστε / γιανααντιστοιχίσετεέναναριθμόαπότο1έως
το20στοραδιοφωνικόσταθμόκαικατόπινπατήστεPROGγια
επιβεβαίωση.
4 Επαναλάβετεταβήματα1-3γιαναπρογραμματίσετεκαιάλλους
σταθμούς.
5 Πατήστε / γιανασυντονιστείτεσεέναναποθηκευμένο
ραδιοφωνικόσταθμό.
Σημείωση: Γιανααντικαταστήσετεένανπρογραμματισμένο
ραδιοφωνικόσταθμό,αποθηκεύστεκάποιονάλλοσταθμόμετοναριθμό
ακολουθίαςτου.
ES
Almacenamiento manual de las emisoras de radio
1 Sintonizaunaemisoraderadio.
2 Pulse PROGparaactivarlaprogramación.
3 Pulse / para asignar un número de secuencia del 1 al 20 a esta
emisoraderadioy,acontinuación,pulsePROGparaconrmar.
4 Repitadelpaso1al3paraprogramarmásemisoras.
5 Pulse / parasintonizarunaemisoraderadioalmacenada.
Nota: Parasobrescribirunaemisoraderadioprogramada,almaceneotra
emisora con su número de secuencia.
FI
Radioasemien tallentaminen manuaalisesti
1 Radioasemanvirittäminen.
2 OtaohjelmointikäyttöönpainamallaPROG-painiketta.
3 Valitseradioasemanjärjestysluku(1–20)painikkeella / javahvista
valintapainikkeellaPROG.
4 Voitohjelmoidalisääasemiatoistamallavaiheita1-3.
5 Viritätallennetturadioasemapainikkeella / .
Huomautus: Korvaaohjelmoituradioasematallentamallatoinenkanavasen
järjestysluvulle.
Chcete-lizastavitbudík,stisknětetlačítko nebozařízenípřepnětedojiného
režimu.
Chcete-lideaktivovatčasovačbudíku,tisknětetlačítkoSLEEP/TIMER,dokud
nezmizísymbol .
DA
Bemærk:Kontroller,atduharindstilleturetkorrekt.Hvisdenvalgte
alarmkildeikkeertilgængelig,skifterproduktetautomatisktilFM-tilstand.
1 IstandbytilstandholdesSLEEP/TIMERnedei2sekunder.
2 Trykpå / foratvælgeenalarmkilde(DISK,TUNER,USBeller
Dock),ogtrykderefterpåSLEEP/TIMERforatbekræfte.
3 Trykgentagnegangepå / foratindstilletimetal,ogtryk
derefterpåSLEEP/TIMERforatbekræfte.
4 Trykpå / foratindstilleminuttal,ogtrykderefterpå
SLEEP/TIMERforatbekræfte.
5 Trykpå / foratindstillelydstyrkeforalarmen,ogtrykderefter
påSLEEP/TIMERforatbekræfte.
Trykpå ,ellerskifttilenandentilstand,foratstoppealarmen.
Foratdeaktiverealarm-timerenskaldutrykkepåSLEEP/TIMER, indtil
forsvinder.
DE
Hinweis:StellenSiesicher,dassdieUhrzeitkorrekteingestelltist.Wenn
dieausgewählteAlarmquellenichtverfügbarist,wechseltdiesesProdukt
automatischindenUKW-Modus.
1 HaltenSieimStandby-ModusdieTasteSLEEP/TIMER2Sekundenlang
gedrückt.
EN Specications
Amplier
Maximum Output Power 120W
Frequency Response 60Hz-16kHZ;+3dB
Signal to Noise Ratio >70 dB
AuxInput 800mVRMS
Speakers
SpeakerImpedance 4 ohm
SpeakerDriver 4”Woofer;20mmdometweeter
Sensitivity >83dB/m/W
Tuner (FM)
Tuning Range 87.5-108MHz
Tuning grid 50KHz
Sensitivity
-Mono,26dBS/NRatio
-Stereo,46dBS/NRatio
<22 dBu
<45dBu
SearchSelectivity <30 dBu
Total Harmonic Distortion <3%
Signal to Noise Ratio
>45dB
USB
USBDirectVersion 2.0 full speed
USB5VPower ≤500mA
Disc
Laser Type Semiconductor
Disc Diameter 12 cm/8 cm
Support Disc
CD-DA,CD-R,CD-RW,MP3-CD
Audio DAC 24Bits/44.1kHz
Total Harmonic Distortion <1%(1kHz)
Frequency Response 60Hz-16kHZ;±3dB
S/N Ratio >70 dBA
General information
AC power 100-240V~,50/60Hz
Operation Power Consumption 58W
EcoStandbyPowerConsumption <0.5W
Dimensions
-MainUnit(WxHxD)
-SpeakerBox(WxHxD)
230x196x235mm
140x304x215mm
Weight
-MainUnit
-SpeakerBox
2.3kg
2.65kgx2
CS Specikace
Zesilovač
Maximálnívýstupnívýkon 120W
Kmitočtovácharakteristika 60Hzaž16kHz;+3dB
Odstupsignál/šum >70 dB
VstupAux 800mVRMS
Reproduktory
Impedancereproduktoru 4ohmů
Vinutíreproduktoru 4“basovýreproduktor
20mmkuželovývýškovýreproduktor
Citlivost >83dB/m/W
Tuner (FM)
Rozsahladění 87,5až108MHz
Krokladění 50KHz
Citlivost
–Mono,odstupsignál/šum26dB
–Stereo,poměrsignál/šum46dB
<22 dBu
<45dBu
Citlivostladění <30 dBu
Celkovéharmonickézkreslení <3 %
Odstupsignál/šum >45dB
USB
USBDirect,verze 2.0,plnárychlost
NapájeníUSB5V ≤500mA
Disk
Typ laseru Polovodičový
Průměrdisku 12 cm /8 cm
Podporujedisky CD-DA,CD-R,CD-RW,MP3-CD
AudioDApřevodník 24bitů/44,1kHz
Celkovéharmonickézkreslení <1%(1kHz)
Kmitočtovácharakteristika 60Hzaž16kHz;±3dB
Poměrsignálukšumu >70 dBA
Obecné informace
Napájenístřídavýmproudem 100–240V~,50/60Hz
Spotřebaelektrickéenergiepři
provozu
58W
Spotřebaenergievpohotovostním
režimuEco
<0,5W
Rozměry
-Hlavníjednotka(ŠxVxH)
–Reproduktorováskříň(ŠxVxH)
230x196x235mm
140x304x215mm
Hmotnost
–Hlavníjednotka
–Reproduktorováskříň
2.3kg
2.65kgx2
DA Specikationer
Forstærker
Maksimaludgangseffekt 120W
Frekvensgang 60Hz-16kHZ;+3dB
Signal-/støjforhold > 70 dB
Aux-indgang
800mVRMS
Højttalere
Højttalerimpedans 4 ohm
Højttalerdriver
4”basenhed;
20mmdome-diskant
Sensitivitet >83dB/m/W
Tuner (FM)
Indstillingsområde 87,5-108MHz
Indstillingafgitter 50KHz
Sensitivitet
– Mono, 26 dB S/N ratio
– Stereo, 46 dB S/N ratio
<22 dBu
<45dBu
Søgeselektivitet < 30 dBu
Samletharmoniskforvrængning < 3%
Signal-/støjforhold
>45dB
USB
DirekteUSB-version 2.0 fuld hastighed
USB5Vstrøm ≤500mA
Disk
Lasertype Halvleder
Diskdiameter 12 cm/8 cm
Understøttetdisk CD-DA,CD-R,CD-RW,MP3-CD
Audio DAC 24bit/44,1kHz
Samletharmoniskforvrængning <1%(1kHz)
Frekvensgang 60Hz-16kHZ;±3dB
S/N ratio >70 dBA
Generelle oplysninger
Vekselstrøm 100-240V~,50/60Hz
Strømforbrugveddrift 58W
StrømforbrugvedEco-standby <0,5W
Mål
-Hovedenhed(BxHxD)
–Højttalerkabinet(BxHxD)
230x196x235mm
140x304x215mm
Vægt
-Hovedenhed
-Højttalerkabinet
2.3kg
2.65kgx2
DE Technische Daten
Verstärker
Maximale Ausgangsleistung 120W
Frequenzgang 60Hz-16kHz,+3dB
Signal/Rausch-Verhältnis > 70 dB
Aux-Eingang 800mVRMS
Lautsprecher
Lautsprecherimpedanz 4 Ohm
Lautsprechertreiber 70mm(4“)Woofer
20mmKalotten-Hochtöner
Empndlichkeit >83dB/m/W
Tuner (UKW)
Empfangsbereich 87,5bis108MHz
Abstimmungsbereich 50kHz
Empndlichkeit
– Mono, 26 dB S/N Ratio
– Stereo, 46 dB S/N Ratio
<22 dBu
<45dBu
Suchempndlichkeit < 30 dBu
Klirrfaktor < 3 %
Signal/Rausch-Verhältnis >45dB
USB
USBDirect-Version Full-SpeedUSB2.0
USB5VStrom ≤500mA
Disc
Lasertyp Halbleiter
Disc-Durchmesser
12 cm/8 cm
UnterstützteDisc-Typen CD-DA,CD-R,CD-RW,MP3-CD
Audio-DAC 24Bit/44,1kHz
Klirrfaktor <1%(1kHz)
Frequenzgang 60Hz-16kHz,±3dB
S/N Ratio > 70 dBA
Allgemeine Informationen
Netzspannung 100bis240V~,50/60Hz
Betriebs-Stromverbrauch 58W
Eco-Standby-Stromverbrauch <0,5W
Abmessungen
-Hauptgerät(BxHxT)
Lautsprecher(BxHxT)
230x196x235mm
140x304x215mm
Gewicht
-Hauptgerät
-Lautsprecher
2.3kg
2.65kgx2
EL Προδιαγραφές
Ενισχυτής
Μέγιστηισχύςεξόδου 120W
Απόκρισησυχνότητας 60Hz-16kHZ,±3dB
Λόγοςσήματοςπροςθόρυβο >70 dB
ΕίσοδοςAux 800mVRMS
Ηχεία
Σύνθετηαντίστασηηχείων 4 ohm
Οδηγόςηχείου Γούφερ4»
Θολοειδέςτουίτερ20χιλ.
Ευαισθησία >83dB/m/W
Δέκτης (FM)
Εύροςσυντονισμού 87,5-108MHz
Βήμασυντονισμού 50KHz
Ευαισθησία
–Μονοφωνικός,λόγοςσήματος
προςθόρυβο26dB
–Στερεοφωνικός,λόγοςσήματος
προςθόρυβο46dB
<22 dBu
<45dBu
Αναζήτησηεπιλεκτικότητας <30 dBu
Συνολικήαρμονικήπαραμόρφωση <3%
Λόγοςσήματοςπροςθόρυβο 45dB
USB
USBDirect,έκδοσης 2.0πλήρουςταχύτητας
USB5VPower ≤500mA
Δίσκος
Τύποςλέιζερ Ημιαγωγός
Διάμετροςδίσκου 12εκ./8εκ.
Υποστηριζόμενοςδίσκος CD-DA,CD-R,CD-RW,MP3-CD
DACήχου 24Bit/44,1kHz
Συνολικήαρμονικήπαραμόρφωση <1%(1kHz)
Απόκρισησυχνότητας 60Hz-16kHZ,±3dB
Λόγοςσήματοςπροςθόρυβο >70 dBA
Γενικές πληροφορίες
ΡεύμαAC 100-240V~,50/60Hz
Κατανάλωσηενέργειαςσε
λειτουργία
58W
Κατανάλωσηενέργειαςκατάτη
λειτουργίααναμονήςEcoPower
<0,5W
Διαστάσεις
–Κύριαμονάδα(ΠxΥxΒ)
–Ηχείο(πxυxβ)
230x196x235χιλ.
140x304x215χιλ.
Βάρος
-Κύριαμονάδα
-Ηχείο
2.3 κιλά
2.65κιλά x 2
ES Especicaciones
Amplicador
Potenciadesalidamáxima 120W
Respuesta de frecuencia 60Hz-16kHZ;+3dB
Relaciónseñal/ruido >70 B
Entrada auxiliar 800mVRMS
Altavoces
Impedanciadelaltavoz 4 ohmios
Controladordealtavoz Wooferde4”;
Tweeter de cúpula de 20 mm
Sensibilidad >83dB/m/W
Sintonizador (FM)
Rangodesintonización 87,5-108MHz
Intervalodesintonización 50kHz
Sensibilidad
-Mono,relaciónS/R26dB
-Estéreo,relaciónS/R46dB
<22 dBu
<45dBu
Seleccióndebúsqueda <30 dBu
Distorsiónarmónicatotal <3%
Relaciónseñal/ruido >45dB
USB
VersióndeUSBdirecto 2.0dealtavelocidad
USBconpotenciade5V ≤500mA
Disco
Tipodeláser Semiconductor
Diámetrodeldisco 12 cm /8 cm
Discoscompatibles CD-DA,CD-R,CD-RW,MP3-CD
DAC de audio 24bits/44,1kHz
Distorsiónarmónicatotal <1%(1kHz)
Respuesta de frecuencia 60Hz-16kHZ;±3dB
RelaciónS/R >70 dBA
Información general
AlimentacióndeCA 100-240V~,50/60Hz
Consumodeenergíaen
funcionamiento
58W
Consumoenmododeesperadebajo
consumo
<0,5W
Dimensiones
-Unidadprincipal(anchoxaltox
profundo)
–Cajadealtavoz(anchoxaltox
profundo)
230x196x235mm
140x304x215mm
Peso
-Unidadprincipal
-Cajadealtavoz
2.3kg
2.65kgx2
FI Teknisiätietoja
Vahvistin
Enimmäislähtöteho 120W
Taajuusvaste 60Hz–16kHZ,+3dB
Signaali–kohina-suhde >70 dB
Aux-tulo
800mVRMS
Kaiuttimet
Kaiuttimen impedanssi 4 ohmia
Kaiutinelementti
4”bassokaiutin
20mmdiskanttikalotti
Herkkyys >83dB/m/W
Viritin (FM)
Viritysalue 87,5-108MHz
Virityskaavio 50kHz
Herkkyys
–Mono,26dBsignaali-kohina-suhde
–Stereo,46dBsignaali-kohina-suhde
<22 dBu
<45dBu
Haunvalittavuus alle 30 dBu
Harmoninenkokonaishäiriö <3 %
Signaali–kohina-suhde
>45dB
USB
USBDirectversio 2.0, nopea
USB5VPower ≤500mA
Levy
Lasertyyppi Puolijohde
Levynhalkaisija 12 cm / 8 cm
Tuetutlevyt CD-DA,CD-R,CD-RW,MP3-CD
Audio DAC 24bittiä/44,1kHz
Harmoninenkokonaishäiriö <1%(1kHz)
Taajuusvaste 60Hz–16kHZ,±3dB
S-k.-suhde >70 dBA
Yleistä
Virta 100–240V~,50/60Hz
Virrankulutuskäytössä 58W
VirrankulutusEcoPowervalmiustilassa <0,5W
Mitat
-Päälaite(LxKxS)
–Kaiutinkotelo(LxKxS)
230x196x235mm
140x304x215mm
Paino
-Päälaite
-Kaiutinkotelo
2.3kg
2.65kgx2
EN
Inworkingmode,pressSLEEP/TIMER repeatedly to select a time period (in
minutes).
» DCM3160switchestothestandbymodeautomaticallyaftertheset
time.
CS
OpakovanýmstisknutímtlačítkaSLEEP/TIMERvpracovnímrežimuvyberte
interval(vminutách).
» ZařízeníDCM3160seautomatickypřepnedopohotovostníhorežimu
pouplynutínastavenéhočasu.
DA
ItændttilstandskaldutrykkepåSLEEP/TIMERgentagnegangeforatvælge
entidsperiode(iminutter).
» DCM3160skifterautomatisktilstandby-tilstandefterdetindstillede
tidspunkt.
DE
DrückenSieimBetriebsmoduswiederholtSLEEP/TIMER, um einen
Zeitraum(inMinuten)auszuwählen.
» Die DCM3160 wechselt nach der eingestellten Zeit automatisch in den
Standby-Modus.
EL
Όταντοσύστημαβρίσκεταισελειτουργίαενεργοποίησης,πατήστε
επανειλημμέναSLEEP/TIMERγιαναεπιλέξετεμιαχρονικήπερίοδο(σε
λεπτά).
» ΤοDCM3160μεταβαίνειαυτόματασελειτουργίααναμονήςμετά
απότονκαθορισμένοχρόνο.
ES
En modo de funcionamiento, pulse SLEEP/TIMERvariasvecespara
seleccionarunperiododetiempo(enminutos).
» El DCM3160cambiaautomáticamentealmododeesperatranscurrido
eltiempoestablecido.
FI
Kunlaiteonkäynnissä,painaSLEEP/TIMER-painikettatoistuvastivalitaksesi
haluamasiajanjakson(minuuteissa).
» DCM3160siirtyyvalitunajankuluttuaautomaattisestivalmiustilaan.
AUDIO IN
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Philips DCM3160/12 Rychlý návod

Typ
Rychlý návod