AudioSonic CD-1591 Uživatelský manuál

Kategorie
CD rádia
Typ
Uživatelský manuál
48
Návod na použití
Vážený zákazníku,
Blahopřejeme vám a děkujeme, že jste si zakoupil tento vysoce kvalitní výrobek. Přečtěte
si, prosím, pečlivě návod k obsluze, abyste zařízení mohl co nejlépe využít. Tento návod
obsahuje veškeré pokyny a rady pro používání, čištění a údržbu tohoto zařízení. Pokud
budete tyto pokyny dodržovat, budete mít záruku vynikajícího výsledku, ušetří vám to čas a
vyhnete se potížím. Doufáme, že vám používání tohoto zařízení přinese mnoho potěšení.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Před použitím tohoto zařízení si prosím přtěte pečlivě návod kpoužití. Uchovejte
také tento návod, záruční list, doklad o nákupu a, je-li to možné, i karton vnitřního
balení.
Varování: Abyste snížili nebezpečí zasažení elektrickým proudem, nesnímejte kryt
(nebo zadní část). Neobsahuje žádné součásti, které by vyžadovaly údržbu ze strany
uživatele. Servis přenechte kvalifikovanému servisnímu personálu.
Varování: Nevystavujte baterie (nebo jejich balení) vysokým teplotám, ohni nebo
přímému slunečnímu světlu.
Varování: Zástrčka je používána k odpojení přístroje, přesto však zůstane odpojený
přístroj připraven k provozu.
• Když je přístroj otevřený a zámky jsou odemknuté, je zde nebezpečí neviditelného
laserového záření. Vyvarujte se vystavení působení laseru.
• Na přístroj by neměly být pokládány žádné zdroje nekrytých plamenů, jako např.
zapálená svíčka.
• Při likvidaci baterie je nutné postupovat ekologicky.
• Přístroj používejte v mírném klimatu.
• Štítek a informace se značkami jsou umístěny vespod přístroje.
• Příliš velký hluk ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
• Elektrická zástrčka by neměla být blokována a měl by k ní být snadný přístup.
• Aby se přístroj zcela odpojil od přívodu elektrické energie, je zapotřebí vypojit ho
ze zásuvky.
• Pozor! Pokud je baterie špatně vložená, je zde nebezpečí exploze. Vyměňujte
baterie pouze za stejné nebo rovnocenné typy.
• Abyste předešli riziku zranění nebo požáru, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti.
• Upozornění: riziko zranění elektrickým proudem. Neotevírejte.
• Varování: riziko zranění elektrickým proudem. Neotevírejte.
BLIKAJÍCÍ BLESK SE SYMBOLEM ŠIPKY: v rovnostranném trojúhel-
níku má za cíl upozornit uživatele na přítomnost neodizolovaného
napětí v krytu přístroje, které může být dostatečně velké na to, aby
způsobilo osobám zranění.
VYKŘIČNÍK: v rovnostranném trojúhelníku má za cíl upozornit, že z
bezpečnostních důvodů má být konkrétní komponenta vyměněna za
specifikovanou komponentu v této dokumentaci.
Následující značka byla k jednotce připojená, přičemž popisuje správný postup při
práci s laserovým paprskem.
ZNAČKA LASEROVÉHO PRODUKTU TŘÍDY 1: Následující
značka byla k jednotce přidána jak je ilustrováno a informuje
o tom, že výrobek obsahuje laser.
VAROVNÝ ŠTÍTEK UPOZORŇUJÍCÍ NA RADIACI: tento štítek je
uvnitř přístroje, jak je ukázáno na ilustraci. Upozorňuje na vlastnosti
přístroje. Přístroj obsahuje laser vysílající paprsky podle limitu lase-
rových produktů třídy 1.
BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ: všechna varování na přístroji, na která by mělo být dbáno.
VODA A VLHKOST: ístroj by neměl být používán poblíž vody, například vedle vany,
dřezu, v prádelně, poblíž bazénu nebo na vlhké podlaze.
VENTILACE: Přístroj by měl být umístěn tak, aby jeho umístění nebo poloha
neinterferovaly s jeho správnou ventilací. Nepokládejte ho na postel, pohovku, přehoz
nebo podobný povrch, který může blokovat ventilační otvory. Nevkládejte ho do
zabudovaného nábytku jako jsou knihovny či skříňky, které mohou bránit proudění
vzduchu ve ventilačních otvorech.
TEPLO: Přístroj musí být umístěn dále od zdrojů tepla jako jsou radiátory, sporáky
nebo jiné spotřebiče (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
1 2
3
10
1617
5
11
7
13
9
15
6
12
8
14
4
49
cs
Návod na použití
ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE: Přístroj musí být připojen ke zdroji pouze toho typu,
který je popsán v návodu k použití nebo je vyznačen na přístroji.
OCHRANA PŘÍVODNÍ ŠŇŮRY: Přívodní šňůra by měla být chráněná tak, aby se přes
ni nechodilo nebo nebyla poškozená předměty, které jsou na ni položeny.
ELEKTRICKÉ VODIČE: Venkovní anténa by měla být umístěná dále od elektrických
vodičů.
VNIKNUTÍ TEKUTIN A CIZÍCH PŘEDMĚTŮ: dbejte na to, aby se do přístroje skrze
otvory nedostaly cizí předměty nebo nevnikly tekutiny.
UPOZORNĚNÍ ESD: Kvůli elektrostatickém výboji nefunguje správně displej nebo
přístroj nereaguje na ovládací tlačítka. Vypněte ho a vytáhněte ze zásuvky. Po pár
sekundách znovu připojte.
POŠKOZENÍ VYŽADUJÍCÍ OPRAVU: přístroj musí opravit kvalifikovaná osoba, když:
a. Byla poškozena zástrčka nebo přívodní šňůra.
b. Do otvorů vnikly předměty nebo byla vylitá tekutina.
c. Přístroj byl vystaven dešti.
d. Přístroj upadl nebo byl poškozen jeho kryt.
e. To vypadá, že přístroj nepracuje normálně.
SERVIS: Uživatel by neměl zkoušet přístroj opravit více, než jak je popsáno v návodu k
použití. Přístroj musí opravit kvalifikovaná osoba.
Poznámky:
a. Špinavé nebo poškrábané CD může způsobit problém s přeskakováním. Vyčistěte
nebo vyměňte CD.
b. Pokud se na displeji objeví chyba nebo dojde k poruše, vypojte přívodní šňůru a
vyjměte baterie. Pak přístroj znovu zapněte.
Poznámky: TÝKAJÍCÍ SE KOMPAKTNÍCH DISKŮ.
Jelikož špinavé, poškozené nebo poškrábané disky mohou poškodit přístroj, dbejte
těchto bodů:
a. Použitelné kompaktní disky. Používejte pouze kompaktní disky se značkou
ukázanou dole.
b. CD kompaktní disky pouze s digitálním audio signálem.
POPIS SOUČÁSTÍ
1. Pohled zepředu
2. LCD displej
3. Ovládání ladění
4. Pohled shora
5. Funkce Snooze
6. USB vstup
7. Funkce Standby
8. Pásmo /Album
9. Funkce Sleep /Nastavení času
10. Vol + / Alarm 1
11. Vol - / Alarm 2
12. Dvířka CD
13. Přehrát /Pauza
14. Stop
15. Režim
16. Přeskočit vpřed
17. Přeskočit vzad
18. Pohled zezadu
19. Anténa FM
20. Přívodní šňůra ST
50
PØED PRVNÍM POUŽITÍM
• Vyjmìte spotøebiè a pøíslušenství z krabice.Odstraòte nálepky, ochrannou fólií
nebo plasty ze spotøebièe.
• Spotøebiè umístìte na rovný a stabilní povrch a zajistìte minimálnì 10 cm volného
místa v jeho okolí. Tento spotøebiè není vhodný pro umístìní do police nebo k
venkovnímu používání.
ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE
Zdroj ST
Přenosný systém můžete napájet zapojením odpojitelné přívodní šňůry ST dozadu na
přístroji a jejího druhého konce do zásuvky. Ujistěte se, že napětí ve Vaší síti odpovídá
napětí na štítku přístroje. Ujistěte se, že přívodní šňůra je plně vložená do přístroje.
Baterie
Vložte 6 ks baterií typu “C” do oddělení pro baterie. Ujistěte se, že jsou baterie správně
vložené, abyste předešli poškození přístroje. Když není přístroj delší dobu používán,
vždy baterie vyjměte, abyste předešli jejich vytečení a tím i poškození přístroje.
Poznámky: Používejte dohromady pouze baterie stejného typu. Nikdy nepoužívejte
různé typy baterií společně. Když přístroj jede na baterie, odpojte od něj přívodní
šňůru.
POUŽITÍ
Základní funkce
• Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko “ST / FUNC” v režimu standby. (Při zapnutí
přístroje je továrně nastaven režim FM.)
• Pro přepnutí přístroje do režimu CD stiskněte tlačítko “ST / FUNC”.
• Stiskněte a podržte tlačítko “ST / FUNC” po dobu 3 sekund pro vypnutí systému.
(Nezáleží, v kterém režimu.)
Rádio
• Stiskněte tlačítko “ST / FUNC” pro výběr režimu “Rádio”.
• Stiskněte tlačítko “BAND / ALBUM” pro výběr pásma AM nebo FM.
• Nastavte rádiové frekvence žádané stanice pomocí knoflíku “TUNING”.
Pro lepší příjem
• FM: Tento přístroj má FM anténu umístěnou v zadním krytu. Zajistěte, aby byla
plně roztáhnutá.
• AM: Tento přístroj je vybaven vestavěnou AM anténou. Otáčejte přístrojem, abyste
získali lepší příjem.
Ovládání CD / MP3
• Pro přepnutí přístroje do režimu CD stiskněte tlačítko “ST / FUNC”.
• Otevřete dvířka CD a nápisem nahoru do nich umístěte CD nebo MP3 disk.
• Zavřete dvířka CD.
• “Přístroj vyhledává, když:
- CD disky - Přečte celkový počet nahrávek a zobrazí je na displeji.
- MP3 disky - “MP3” se zobrazí na displeji.”
• Začne automaticky přehrávat od první nahrávky.
• Stiskněte tlačítko “VOL + / AL1” nebo “VOL - / AL 2”, abyste nastavili hlasitost na
žádoucí úroveň.
• Stiskněte znovu tlačítko “PLAY / PAUZA”, když chcete dočasně pozastavit
přehrávání.
• Pro ukončení stiskněte tlačítko “STOP”.
Výběr složky
Stiskněte tlačítko “BAND / ALBUM” pro výběr složky. (Funkce výběru složky funguje
pouze tehdy, když jsou na CD alespoň 2 složky/soubory.)
Program
• Na disk lze v jakémkoliv pořadí naprogramovat až 20 nahrávek z CD a 99 nahrávek
z MP3. Před použitím si ověřte, že jste stiskli tlačítko “STOP”.
• Stiskněte tlačítko “MODE”, displej zobrazí “P01”.
• Vyberte žádoucí nahrávku pomocí tlačítka “SKIP +” nebo “SKIP -”. (Žádané album
můžete vybrat pomocí tlačítka “ALBUM”.)
Návod na použití
51
• Stiskněte opět tlačítko “MODE” pro potvrzení vložení žádoucí nahrávky do paměti.
• Opakujte krok 2 a 3 pro vložení dalších nahrávek do paměti programu.
• Když byly naprogramovány všechny požadované nahrávky, stiskněte tlačítko
“PLAY / PAUZA”, abyste disk přehráli v pořadí, které jste ho naprogramovali.
• Stiskněte dvakrát tlačítko “STOP”, abyste ukončili přehrávání naprogramovaných
nahrávek.
Režim
• Stiskněte tlačítko “MODE” během přehrávání disku CD / MP3, přičemž každé
stisknutí přepíná režim následovně:
• Opakování 1
• Opakování alba (* pouze u mp3)
• Opakování všeho
• Náhodné přehrávání
• Běžné přehrávání
• Ovládání USB
• Vložte USB do vstupu.
• Stiskněte tlačítko “FUNCTION” pro výběr režimu “CD”.
• Pokud není vložen žádný disk, přístroj přečte a automaticky přehraje zařízení USB.
• Pokud je vložen disk, přístroj ho přečte a automaticky přehraje.
• Stiskněte a podržte tlačítko “PLAY / PAUZA” na pár sekund, abyste vstoupili do
režimu USB při přehrávání CD.
• Přístroj začne automaticky přehrávat od první nahrávky a na displeji se zobrazí “USB”.
• Stiskněte tlačítko “STOP”, abyste ukončili přehrávání.
REŽIM NAPROGRAMOVÁNÍ
Režim naprogramování funguje úplně stejně jako při programování CD / MP3.
Nastavení hodin
• Stiskněte a podržte tlačítko “ST / FUNC” pro přepnutí jednotky v standby režimu.
• Stiskněte a podržte tlačítko “SLEEP / TIME SET” pro vstup do režimu nastavení
hodin. Displej zobrazí “24H” a začne blikat.
• Stisknutím tlačítka “SKIP +” nebo “SKIP -” nastavíte časový formát (12H / 24 H).
• Stiskněte tlačítko “SLEEP / TIME SET” pro potvrzení časového formátu a displej
zobrazí “AM 12:00” pokud je nastaven 12H formát nebo “0:00” pokud je nastaven
24H formát.
• Stisknutím tlačítka “SKIP +” nebo “SKIP -” nastavte hodiny, stiskněte tlačítko “SLEEP
/ TIME SET” pro potvrzení.
• Stisknutím tlačítka “SKIP +” nebo “SKIP -” nastavte minuty, stiskněte tlačítko “SLEEP
/ TIME SET” pro potvrzení.
• Poznámka: Jelikož nastavení hodin probíhá ve standby režimu, displej je
ztlumený.
Nastavení alarmu
• Nastavit alarm lze až po nastavení hodin.
• Stiskněte a podržte tlačítko “ST / FUNC” pro přepnutí jednotky v standby režimu.
• Stiskněte tlačítko “VOL + / AL 1” nebo “VOL - / AL 2” pro vstup do režimu alarmu.
• Stisknutím tlačítka “SKIP +” nebo “SKIP -” nastavte hodiny, stiskněte tlačítko “VOL +
/ AL 1” nebo “VOL - / AL 2” pro potvrzení.
• Stisknutím tlačítka “SKIP +” nebo “SKIP -” nastavte minuty, stiskněte tlačítko “VOL +
/ AL 1” nebo “VOL - / AL 2” pro potvrzení.
• “Stiskněte tlačítko “SKIP +” nebo “SKIP -” pro výběr:
• BUDÍK
• RÁDIO
• CD
• USB
• Stiskněte tlačítko “VOL + / AL 1” nebo “VOL - / AL 2” pro potvrzení.
• Stisknutím tlačítka “SKIP +” nebo “SKIP -” nastavte hlasitost alarmu, stiskněte
tlačítko “VOL + / AL 1” nebo “VOL - / AL 2” pro potvrzení.
• Po potvrzení hlasitosti alarmu displej automaticky naskenuje Vaše nastavení času.
• Displej nyní ukáže “1” nebo “2”. Nastavení alarmu je nyní dokončeno.
• Stiskněte tlačítko “VOL + / AL 1” nebo “VOL - / AL 2” pro aktivaci funkce zap/vyp alarm.
• Poznámka: Pokud potřebujete alarm resetovat, stiskněte a podržte tlačítko “VOL
+ / AL 1” nebo “VOL - / AL 2” po dobu 3 sekund, abyste znovu vstoupili do režimu
nastavení alarmu.
cs
Návod na použití
52
Funkce snooze
Když je alarm spuštěn, můžete stisknout tlačítko “SNOOZE” pro oddálení dalšího
spuštění alarmu o dalších 9 minut.
Funkce Sleep
• V režimu CD stiskněte a podržte tlačítko “SLEEP / TIME SET” po dobu 3 sekund,
na displeji se objeví “SLEEP 90”. To znamená, že po 90ti minutách se přístroj
automaticky přepne do standby režimu.
• Stiskněte opět tlačítko “SLEEP” pro výběr času automatického vypnutí za 90, 80, 70,
60, 50, 40, 30, 20, 10 minut.
• Stiskněte tlačítko “SLEEP” až na “SLEEP 00” pro zrušení funkce sleep.
ÈIŠTÌNÍ A ÚDRŽBA
• Spotøebiè èistìte vlhkým hadøíkem. Nikdy nepoužívejte hrubé nebo brusné èisticí
prostøedky, drátìnku nebo škrabku, což by poškodilo spotøebiè.
• Nikdy nenamáèejte spotøebiè do vody nebo jiné kapaliny. Tento spotøebiè není
vhodný k mytí v myèce.
ZÁRUKA
• Záruka na tento výrobek je 24 měsíců. Záruka je platná tehdy, když je produkt
používán v souladu s účelem, pro nějž byl vyroben. Navíc by běl být doložen
originální doklad (faktura nebo doklad o koupi), kde je uvedeno datum nákupu,
jméno prodejce a produktové číslo výrobku.
• Pro podrobnější informace o záruce, prosím, navštivte naše servisní internetové
stránky: www.service.tristar.eu
SMĚRNICE PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Tento přístroj na konci své životnosti nesmí být odhozen do běžného
komunálního odpadu, ale musí být odnesen na místo, kde se recyklují
elektrické přístroje a spotřební elektronika. Tento symbol na zařízení,
v návodu k obsluze a na obalu vás na tuto důležitou skutečnost
upozorňuje. Materiály použité na toto zařízení lze recyklovat. Recyklací použitých
domácích spotřebičů významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí. Pro
informaci ohledně sběrného místa se obraťte na vaše místní úřady.
Obal
Obal je 100% recyklovatelný, likvidujte jej odděleně.
Výrobek
Tento přístroj je podle evropské směrnice vybaven značkou 2012/19/EU o Sběru
elektrických přístrojů a spotřební elektroniky(WEEE). Zajištěním správné recyklace se
předchází možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.
Prohlášení o shodě EC
Toto zařízení je navrženo, vyrobeno a označeno vsouladu sbezpečnostními prvky
Nařízení nízkého napětí „Č. 2006/95/EC, požadavky na ochranu Směrnicí EMC
2004/108/EC „Elektromagnetická kompatibilita“ a požadavek Směrnice 93/68/EEC.
Návod na použití
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60

AudioSonic CD-1591 Uživatelský manuál

Kategorie
CD rádia
Typ
Uživatelský manuál