Elta 2322USB Uživatelský manuál

Kategorie
Rádia
Typ
Uživatelský manuál
00-4518 Cover 12/1/06 5:38 PM Page 1
2322USB
Design Stereo Music-Center mit Cassette,
CD/ MP3-Player und USB-Anschluss
Stylová stereo hudební sestava s kazetovým a
CD/MP3 přehrávačem a USB portem
Kaset, CD/MP3 çalarlı ve
USB portlu Şık Müzik Seti
Sistem Stereo pentru Muzica, cu
CD/ MP3 Player, caseta si Port USB
Дизайнерски Музикален Център с Касетофон,
Диск (CD) Плейър / МР3 Плейър и USB Букса
Стерео музыкальный цент «Design» с CD/ MP3
плеером, кассетным плеером и USB портом
Design Stereo muziekcentrum met cassette,
CD/ MP3-speler en USB-ingang
Stylowy muzyczny zestaw stereo z odtwarzaczem
kaset, płyt CD/MP3 i portem USB
Centro de Música Estéreo de Design com
Leitor de Cassetes, CD/MP3 e Entrada USB
Centro de Música Estéreo de Diseño con
Casete, Reproductor CD/ MP3 y Puerto USB
Music Center Stereo con cassetta,
lettore CD/ MP3 e porta USB
Formatervezett Sztereó Mikro Hifi, Kazetta-,
CD- és MP3-lejátszóval és USB bemenettel
Chaîne stéréo stylée avec lecteur de
cassettes, lecteur CD/ MP3 et port USB
Design Stereo Music Center
With Cassette, CD/ MP3 Player and USB Port
BG
RU
110.
MODEL: 2322USB
Stylová stereo hudební sestava s kazetovým a CD/MP3 přehrávačem a USB portem
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ
ZÁSAHU ELEKTRICKÝM
PROUDEMNEOTEVÍRAT
UPOZORNĚNÍ: KE SNÍŽENÍ RIZIKA
ZÁSAHU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEODSTRAŇUJTE KRYT
(NEBO ZADNÍ ČÁST) UVNITŘ NEJSOU
ŽÁDNÉ UŽIVATELEM VYMĚNITELNÉ
SOUČÁSTKY S OPRAVOU SE
OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÉHO
TECHNIKA.
Trojúhelník se symbolem
vykřičníku upozorňuje
uživatele na důležité
instrukce k používání a
údržbě spolu s návodem,
který je třeba prostudovat.
Trojúhelník se symbolem
blesku upozorňuje uživatele
na neizolované „nebezpečné
napětí“ uvnitř přístroje, které
je dostatečně vysoké, aby
mohlo znamenat nebezpečí
zásahu elektrickým proudem.
Pozor na malé díly a baterie. Spolknutí těchto předmětů může vést k vážnému zranění, nebo
udušení. Hlavně dbejte na to, aby malé díly a baterie nebyly v dosahu dětí.
Důležitá rada týkající se ochrany sluchu
Upozornění
Máme starost o váš sluch tak jako vy.
Proto používejte tento spotřebič s rozvahou.
Naše doporučeni: Nepoužívejte vysoké hlasitosti.
V případě, že je spotřebič používán dětmi, přesvědčte se, že není hlasitost příliš vysoká.
Upozornění!
Vysoká hlasitost může způsobit nenapravitelnou ztrátu dětského sluchu.
Nenechte NIKDY osoby, zvláště děti, strkat předměty do dírek, zdířek, nebo jiných otvorů na
přístroji.
Může to vést ke smrtelnému zranění elektrickým proudem. Pouzdro přístroje smí otevřít jedině
odborník.
Použijte spotřebič pouze k účelu k jakému je určen.
Přístroj je určen výhradně pro použití v obytných a obchodních oblastech.
Prosíme, uschovejte si pečlivě tento návod k obsluze pro pozdější upotřebení.
Upozornění k ochraně životního prostředí
Tento výrobek se nesmí po ukončení své životnosti likvidovat s normálním domovním odpadem,
ale musí být odevzdán na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických přístrojů.
Symbol na výrobku, návodu k použití či obalu na to upozorňuje.
Materiály jsou recyklovatelné podle svých označení. Recyklací, využitím materiálů nebo jinou
formou zužitkování starých přístrojů důležitým způsobem přispíváte k ochraně našeho životního
prostředí.
Zeptejte se prosím obecní správy na příslušné likvidační místo.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
111.
Neblokujte větrání přístroje tím, že jej např. přikryjete látkou, novinami, nebo jiným kusem nábytku.
Otvory pro větrání musí zůstat vždy volné.
Přehřátí může způsobit poškození a zkrátit životnost přístroje.
Teplo a horko
Nevystavujte spotřebič přímému slunečnímu záření. Přesvědčte se, že spotřebič není vystaven
přímému zdroji
tepla jako jsou topná tělesa nebo přímý plamen. Přesvědčte se, že ventilační štěrbiny u spotřebiče
nejsou zakryty.
Vlhkost a čištění
Tento spotřebič není vodotěsný! Neponořte spotřebič do vody. Nenechte spotřebič přijít do kontaktu
s vodou. Voda
vniknoucí do spotřebiče může tento spotřebič vážně poškodit.
K čistění nepoužívejte čistící prostředky, které obsahují alkohol, čpavek, benzín nebo hrubé
předměty protože by
poškodily spotřebič. Jako čisticí prostředek použijte navlhčený jemný kus látky.
Sběr odpadu
Baterie a obalový materiál nepatří do domácího odpadu. Baterie musí být vráceny do speciální
sběrny pro použité baterie. Oddělení obalového materiálu je z ekologického a ekonomického
hlediska výhodné.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
1. ČTĚTE POKYNY – před započetím manipulování se zařízením je nutné pročíst veškeré bezpečnostní
pokyny a návod k použití.
2. UCHOVEJTE POKYNY – návod k použití a bezpečnostní pokyny musí být uchovány pro další použití.
3. VĚNUJTE POZORNOST VAROVÁNÍM – musí být dodržována veškerá varování a návod k použití.
4. DODRŽUJTE POKYNY – veškeré provozní pokyny musí být dodržovány.
5. VODA A VLHKOST - zařízení se nesmí používat v blízkosti vody, např. poblíž vany, umyvadla, dřezu,
prádelní kádě, ve vlhkém sklepení či v blízkosti plaveckého bazénu.
6. VĚTRÁNÍ – otvory v zařízení slouží pro správné odvětrání a jsou nezbytné pro provoz a zabraňují
přehřátí. Zařízení by mělo být umístěné tak, aby díky svému umístění či poloze nebylo zabráněno
správné ventilaci. Nepokládejte na postel, pohovku, koberec či podobné plochy, které mohou ucpat
ventilační otvory. Nevkládejte do knihoven či vestavěných skříní, které mohou zabraňovat proudění
vzduchu ventilačními otvory.
7. TEPLO – zařízení by mělo být umístěno v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů, jako jsou radiátory,
kamna či jiná zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
8. ZDROJ ENERGIE – zařízení musí být zapojeno do takového typu síťového napájení, jenž je uvedeno v
provozních pokynech nebo označeno na zařízení.
9. OCHRANA PŘÍVODNÍHO KABELU – přívodní kabely by měly být vedeny tak, aby se na ně nešlapalo,
aby nebyly stlačovány předměty nad nebo vedle nich.
10. NEPOUŽÍVÁNÍ – pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, odpojte jej prosím od sítě a antény.
11. VNIKNUTÍ PŘEDMĚTU či KAPALINY – je nutné dávat pozor, aby žádné předměty a jakékoli jiné kapaliny
nevnikly skrze otvory do zařízení. Nerozebírejte.
12. POŠKOZENÍ VYŽADUJÍCÍ SERVIS – zařízení musí opravit kvalifikovaný servisní technik v následujících
případech:
a. Přívodní kabel či zástrčka je poškozená.
b. Do zařízení vnikly předměty či natekla kapalina.
c. Zařízení bylo vystaveno na dešti či ve vodě.
d. Zařízení spadlo na zem nebo je poškozený kryt. Používejte pouze ovládací a regulační prvky dle
pokynů v příručce.
e. Zdá se, že přístroj nepracuje normálně.
f. Zařízení prokazuje patrnou změnu ve svém výkonu.
112.
TENTO CD PŘEHRÁVAČ JE LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY I.. TENTO PŘEHRÁVAČ CD VŠAK POUŽÍVÁ
VIDITELNÝ/NEVIDITELNÝ LASEROVÝ PAPRSEK, KTERÝ MŮŽE PŘI NAMÍŘENÍ ZPŮSOBIT
NEBEZPEČNÉ RADIAČNÍ ZÁŘENÍ. UJISTĚTE SE, ŽE MANIPULUJETE S PŘEHRÁVAČEM CD TAK, JAK
JE URČENO.
POUŽITÍ OVLÁDACÍCH NEBO REGULAČNÍCH PRVKŮ NEBO PROVEDENÍ POSTUPŮ JINÝM
ZPŮSOBEM, NEŽ JE ZDE UVEDENO, MŮŽE VÉST K VYSTAVENÍ SE NEBEZPEČNÝM ÚČINKŮM
ZÁŘENÍ.
POUŽÍVEJTE POUZE DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ, ABY NEDOŠLO KE VZNIKU POŽÁRU, K
ZÁSAHU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM A NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI ANI VLHKOSTI.
NASTAVENÍ BEZPEČNÉ ÚROVNĚ HLASITOSTI
• Jestliže nepřetržitě posloucháte hlasitou hudbu, Váš sluch se tomuto postupně přizpůsobuje, a to dělá
dojem, že hlasitost je nižší.
• To, co se Vám zdá normální, může dokonce škodit.
• Abyste se před tímto ochránili, nastavte hlasitost na nízkou úroveň.
• Pomalu zvyšte hlasitost, dokud neuslyšíte jasně a bez problémů.
• Poškození Vašeho sluchu může být značné a nemusí se dát vrátit zpět.
• Jestliže zaznamenáte poruchu sluchu, navštivte, prosím, doktora.
DALŠÍ INFORMACE
Umístění přístroje
• Vyhněte se vibracím, nárazům nebo umístění nakloněný povrch. Mohlo by dojít k vážnému poškození
vnitřních součástí.
• Na přehrávač neumísťujte těžké předměty.
• Nikdy neumísťujte přehrávač na zesilovače nebo jiná zařízení, která mohou vyvíjet teplo.
Vyhněte se magnetickým objektům
• Udržujte objekty, které vytváří magnetické pole, například reproduktory v dostatečné vzdálenosti od
přehrávače.
Kondenzace:
• Kondenzace se může vyskytnout, když přenášíte přístroj z chladu do tepla. V takovém případě možná
nebude správně fungovat.
Nezapínejte a nepoužívejte přístroj, dokud neuschne.
Transport DVD přehrávače
• Před transportem vyjměte z přehrávače CD.
Je doporučeno vyjmout CD a vypnout přehrávač i pokud nemá být delší dobu používán.
13. SERVIS – uživatel nesmí provádět údržbu jiným způsobem, než který je uveden v návodu k použití.
Veškeré opravy musí provádět kvalifikovaný servisní technik.
14. ČIŠTĚNÍ – před čištěním vypojte zařízení z el. sítě. Nepoužívejte tekuté čističe, používejte pouze vlhký
hadřík. Dodržujte instrukce pro údržbu a péči, uvedené v této příručce.
15. BOUŘKAzařízení vypojte ze sítě a od antény při bouřce a pokud se zařízení delší dobu nepoužívá.
16. BEZPEČNOSTNÍ KONTROLApro provedení opravy požádejte zákaznický servis o provedení
bezpečnostní kontroly.
17. PŘETÍŽENÍ – aby nedošlo ke vzniku požáru či úrazu elektrickým proudem, nepřetěžujte el. zásuvky a
zabudované zdířky.
18. ELEKTROSTATICKÝ VÝBOJ – zařízení vypojte z el. zásuvky a vyjměte baterie v případě poruchy na
zařízení. Po krátké době opět připojte.
VAROVÁNÍ
113.
Umístění ovládacích prvků/ zapojení
1. Dvířka pro CD
2. + VOL UP: Zvýšení hlasitosti
3. – VOL DN: Snížení hlasitosti
4. Kontrolní LED POWER
5. Port USB
6. Předcházející stopa/ Vyhledávání stop směrem zpět
7. Přehrávání/Pauza
8. Funkční volič režimu páska/USB/rádio (Tape/USB/Tuner)
9. Tlačítko CD/USB: režim CD nebo USB
10. Ladění - Tuning +: Vyhledávání stanic
11. Otevři/Zavři dvířka CD
12. Displej LCD
13. Tlačítko FOLDER UP: Další adresář
14. Tlačítko X-BASS: Aktivace hloubkové korekce
15. IR: Snímač dálkového ovladače
16. Další stopa/ Vyhledej stopy vpřed
17. Tlačítko /STOP : Zastavit přehrávání
18. Volič rádiového pásma (AM/FM/FM. St.)
19. Tlačítko PROGRAM : Programování přehrávání
20. Jednotka kazetové pásky
21. Konektor pro sluchátka
22. Ovladač nahrávání/přehrávání kazetové pásky
23. FM ANT.: Drátová anténa FM
24. Připojení levého (L) a pravého (R) reproduktoru L/R
25. Spínač potlačení beatového rytmu 1--2
26. Napájecí šňůra
Úspora energie
• Doporučuje se v případě nepoužívání přehrávače vypnout spínač funkce do polohy " OFF”. Pokud p
řehrávač nebude používán po delší dobu, měl by být vypnutý ze sítě.
UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se čoček laseru.
TLAČÍTKA DÁLKOVÉHO OVLADAČE A JEJICH FUNKCE
1. Tlačítko CD/USB: režim CD nebo USB
2. Tlačítko PLAY/PAUSE: Přehrávání/Zastavení
3. Vpřed SKIP +: Další stopa/ Vyhledej stopy vpřed
4. Tlačítko STOP: Zastavit přehrávání
5. Tlačítko PROG : Programování přehrávání
6. Tlačítko FOLDER UP: Další adresář
7. Vzad SKIP -: Vyhledávání stop vzad
8. Tlačítko MODE: Opakování funkcí
1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
2
3
4
5
6
7
8
9
10
21
23
25
26
24
16
7
8
2
3
4
5
114.
INSTALACE A ZAPOJENÍ
Vybalení:
Opatrně vybalte z obalu přístroj a dva reproduktory. Uchovejte prosím obal pro eventuální použití v
budoucnosti. Odstraňte všechny nálepky a opatrně očistěte špínu na čočkách laseru v jednotce CD.
Příprava dálkového ovladače před použitím
Vložte baterie do dálkového ovladače.
1. Sundejte kryt z oddělení pro baterie lehkým stisknutím krytu dolů a potlačením směrem ven.
2. Vložte dvě baterie typu "LR03 \ AAA \ UM-4".
Při vkládání baterií zachovejte polaritu, která je vyznačena v otvoru pro baterie ( a ).
3. Zatlačte kryt zpět na své místo.
Poznámka: Staré baterie mohou napuchnout nebo vytéci. Abyste předešli poškození přístroje, vyndejte
baterie, když jsou vybité nebo když jednotku nebudete používat po dlouhou dobu.
Poznámky týkající se dálkového ovladače
• Jestliže se sníží dosah dálkového ovladače, baterie jsou vybité. Vyměňte baterie.
• Nepokoušejte se baterie znovu dobít, zkratovat, rozmontovat nebo hodit do ohně.
• Neupusťte dálkový ovladač na zem, nestoupněte na něj nebo s ním neházejte. Mohl by se tímto způsobem
poškodit.
• Když přístroj nepoužíváte po dlouhou dobu, vyndejte baterie.
Provozní dosah dálkového ovladače
Stiskněte tlačítka jemně, ale pevně.
Namiřte dálkový ovladač ze vzdálenosti ne větší než 6 metrů a pod úhlem do max. 60° na snímač na přední
straně přístroje.
Poznámky týkající se provozního dosahu dálkového ovladače
• Nesměrujte světelné zdroje směrem ke snímači.
• Provozní dosah je závislý na světelných podmínkách místnosti.
• Předměty umístěné mezi dálkovým ovladačem a snímačem naruší přenos.
• Nepoužívejte dálkový ovladač současně s dálkovými ovladači dalších přístrojů.
Zapojení reproduktorů
Zapojte reproduktory k červenému a černému terminálu na zadní straně přístroje
(viz. Obrázek).
Zapojte pravý reproduktor k terminálům (vpravo) R-, R+ a levý reproduktor k
terminálům (vlevo) L-, L+.
Stiskněte dolů červený a černý terminál, vložte vodiče příslušného reproduktoru
a potom uvolněte terminál, aby se vodič upevnil v dané poloze.
Dodržujte správnou polaritu, když připojujete reproduktory. Vodiče se symbolem minus musíte připojit k
terminálům R- a L-.
Připojení k elektrické síti
Nejprve správně zapojte všechny komponenty a reproduktory.
Tento přístroj lze používat pouze pod napětím specifikovaným na štítku umístěném na přístroji
(AC 230V~50Hz).
Připojte zástrčku přívodní šňůry do zásuvky na zdi.
Sluchátka
Ujistěte se, že sluchátka jsou opatřena konektorem stereo 3,5 milimetrů a jejich pracovní impedance je 8-32
Ohmů. Reproduktory se automaticky vypnou, když jsou připojena sluchátka.
R+ L+L-R-
+
-
115.
VŠEOBECNÉ POKYNY
Zapínání a vypínání
Zapněte/vypněte: Abyste předešli zbytečné spotřebě elektrické energie, nastavte vždy volič funkcí (8) do
polohy TAPE (OFF) , když přístroj nepoužíváte.
1. Používejte volič funkcí (8), abyste vybrali provozní režim: TAPE (OFF), CD/USB nebo TUNER.
2. Hlasitost ovládejte použitím tlačítek+ VOL UP (2) a - VOL DN. (3).
3. Abyste vypnuli přístroj, nastavte volič funkcí (8) do polohy TAPE(OFF).
Elektronické ovládání hlasitosti
- Přístroj je vybaven elektronickým ovladačem hlasitosti.
- Na přístroji stiskněte + VOL UP (2) nebo - VOL DN (3), abyste zvýšili nebo snížili intenzitu hlasitosti.
- Uvolněte tlačítko, když jste dosáhli požadované úrovně hlasitosti.
Poslech rádia
Doporučení pro zlepšení příjmu:
- VKV (velmi krátké vlny) (FM): Přístroj je vybaven drátovou anténou pro příjem FM (23) na zadní straně,
která by měla být zcela odvinuta. Narovnejte drátovou anténu pro lepší příjem.
- SV (střední vlny)(AM): Přístroj má vestavěnou anténu pro příjem AM. Změňte polohu přístroje, když je
špatný příjem.
Příjem rádia
1. Nastavte volič funkcí (8) do režimu rádia (TUNER).
2. Použijte volič rádiového pásma (18), abyste vybrali požadovaný rozsah frekvencí: AM, FM nebo FM ST.
Na displeji se zobrazí vybraný rozsah frekvencí (FM neboAM) a současně nastavená frekvence (XXX.X
MHz nebo XXX:X KHz).
3. Použijte knoflík ladění TUNING (10), abyste vyhledali požadovanou stanici.
4. Abyste vypnuli přístroj, nastavte volič funkcí (8) do polohy CD/USB nebo TAPE (OFF).
Poznámky:
• Jestliže příjem některé stereo VKV stanice FM (ST) je špatný a slyšíte mnoho hluku na pozadí, nastavte
volič pásma na FM (MONO). Tímto způsobem se zlepší často příjem.
• Displej ukazuje (((FM ST))), když je volič pásma nastaven na FM ST a stanice vysílá v režimu stereo.
PŘEHRÁVÁNÍ CD
Jak vložit/ vysunout CD
Dříve než otevřete jednotku CD, vždy se ujistěte, že se CD netočí. Stiskněte vždy nejprve (17) na přístroji
nebo STOP/ na dálkovém ovladači.
- CD vložte vždy potisknutou stranou nahoru.
- Po vložení CD opatrně spusťte dvířka jednotky CD, dokud se kompletně neuzavřou.
- CD je nyní připraveno pro přehrávání.
- Při vysouvání CD položte jeden prst na střed CD (prostřední hřídelka). Podržte CD dalšími prsty na jeho
okrajích a opatrně zvedněte.
- DŮLEŽITÉ: Vždy držte CD za jeho okraje. Chraňte povrch CD před otisky prstů, skvrnami a špínou.
Používejte speciální čisticí hadřík na CD nebo čisticí sadu k odstranění skvrn nebo špíny.
Normální přehrávání CD (CD/MP3/USB)
1. Nastavte volič funkcí (8) do polohy CD/USB. Rozsvítí se kontrolní LED POWER (4) a displej zobrazí nápis
DISC a číslo no.
2. Stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE (11), aby se otevřely dvířka jednotky CD na horní straně přístroje.
3. Vložte CD potištěnou stranou nahoru a uzavřete ručně dvířka jednotky CD.
4. Displej zobrazí tři pomlčky„- - -" na několik sekund a následně celkový počet stop.
116.
5. Stiskněte tlačítko (7) na přístroji a nebo PLAY/PAUSE na dálkovém ovladači, abyste začali přehrávat
první stopu.
6. Stiskněte tlačítko (7) na přístroji nebo PLAY/PAUSE na dálkovém ovladači, abyste dočasně přerušili
přehrávání. Stiskněte tlačítko nebo PLAY/PAUSE znovu, abyste pokračovali v přehrávání.
7. Stiskněte tlačítko (17) na přístroji nebo STOP/ na dálkovém ovladači, abyste zastavili přehrávání.
Výběr stopy během režimu "Stop" (CD/MP3/USB)
1. Stiskněte tlačítko (16) nebo (6) na přístroji nebo – SKIP nebo SKIP + na dálkovém ovladači,
dokud se nezobrazí požadovaná stopa.
2. Stiskněte (7) na přístroji nebo PLAY/PAUSE na dálkovém ovladači, abyste začali přehrávání vybrané
stopy. Obrazovka LCD zobrazí číslo vybrané stopy.
3. Krátce stiskněte (6) na přístroji nebo – SKIP na dálkovém ovladači, abyste se vrátili na začátek
současně přehrávané stopy.
4. Krátce stiskněte (16) na přístroji nebo SKIP + na dálkovém ovladači, abyste přeskočili na další stopu
nebo opakovaně stiskněte toto tlačítko, dokud se nezobrazí požadovaná stopa na displeji.
5. Abyste se vrátili zpět o jednu nebo více stop, stiskněte (6) na přístroji nebo – SKIP na dálkovém
ovladači jedenkrát nebo opakovaně.
Rychlý pohyb vpřed a rychlý pohyb zpět mezi stopami (CD/MP3/USB)
Stiskněte a podržte (16) nebo (6) na přístroji nebo – SKIP nebo SKIP + na dálkovém ovladači,
abyste rychle přeskakovali mezi stopami vpřed nebo zpět.
Přehrávání se zrychlí a audio se zcela ztlumí. Jakmile uvolníte tlačítko (16) nebo (6) na přístroji
nebo – SKIP neboSKIP + na dálkovém ovladači, přístroj se vrátí do režimu normálního přehrávání.
Programování přehrávání (CD/MP3/USB)
Můžete naprogramovat až 20 stop v libovolném pořadí.
1. Vyberte režim CD.
2. Stiskněte PROGAM (19) na přístroji nebo PROG na dálkovém ovladači.
3. Stiskněte (16) nebo (6) na přístroji nebo – SKIP nebo SKIP + na dálkovém ovladači, abyste
vybrali stopu, kterou chcete uložit do programu.
4. Po vybrání čísla stopy stiskněte znovu PROGRAM (19) nebo PROG na dálkovém ovladači.
5. Opakujte kroky 2 až 4 a přidejte další stopy.
6. Když jste naprogramovali všechny požadované stopy, začněte přehrávat program stisknutím (7) na
přístroji nebo PLAY/PAUSE na dálkovém ovladači. Přehrávání začne první vybranou stopou v programu.
Paměť programu bude vymazána, když vypnete režim rádia nebo přístroj.
Opakovat (tlačítko MODE , pouze na dálkovém ovladači) (CD/MP3/USB)
1. Jak opakovat současnou stopu
- Stiskněte MODE na dálkovém ovladači jedenkrát, abyste zopakovali současnou stopu. Na displeji se
zobrazí REP.
2. Jak opakovat celý disk (CD/MP3/USB)
- Stiskněte MODE dvakrát, abyste zopakovali celý disk. Na displeji se zobrazí REP ALL.
3. Jak opakovat v náhodném pořadí (CD/MP3/USB)
- Stiskněte MODE třikrát, abyste přehráli všechny stopy v náhodném pořadí. Na displeji se zobrazí
RANDOM.
Vraťte se k normálnímu přehrávání stisknutím MODE čtyřikrát.
REP REP ALL RANDOM Opakování pomocí MODE vypnuté
117.
Přehrávání MP3-CD
1. Nastavte volič funkcí (8) na CD/USB. Rozsvítí se kontrolní LED POWER (4) a displej zobrazí nápis DISC
a číslo no.
2. Stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE (11), aby se otevřely dvířka jednotky CD na horní straně přístroje.
3. Vložte MP3-CD potištěnou stranou nahoru a uzavřete ručně dvířka jednotky CD.
4. Displej zobrazí tři pomlčky „- - -„ na několik sekund a následně celkový počet stop.
5. Stiskněte (7) na přístroji nebo PLAY/PAUSE na dálkovém ovladači, abyste začali přehrávání první
stopy.
6. Stiskněte (7) na přístroji nebo PLAY/PAUSE na dálkovém ovladači, abyste zastavili přehrávání.
Stiskněte (7) nebo PLAY/PAUSE , abyste znovu začali přehrávání.
7. Abyste vybrali další nebo předchozí adresář, opakovaně stiskněte (16) nebo (6) na přístroji nebo
– SKIP nebo SKIP+ na dálkovém ovladači, dokud přístroj krátce nezobrazí ALBUM a číslo adresáře.
Nyní se nacházíte v dalším/předchozím adresáři MP3-CD. Stiskněte FOLDER UP (13) na přístroji nebo
na dálkovém ovladači, abyste okamžitě přeskočili do dalšího adresáře na CD.
8. Stiskněte tlačítko (17) na přístroji nebo STOP/ na dálkovém ovladači, abyste zastavili přehrávání.
Režim USB
1. Nastavte volicí spínač funkcí (8) na CD/USB. Rozsvítí se kontrolní LED POWER (4) a displej zobrazí
nápis DISC a číslo no.
2. Stiskněte tlačítko CD/USB (9) na přístroji, abyste zapnuli režim USB. Displej zobrazí USB a číslo „no“.
3. Nyní připojte zařízení USB na port USB.
4. Displej ukazuje tři pomlčky „- - -" na několik sekund a následně celkový počet stop, které jsou přečteny ze
zařízení USB připojeného k portu USB.
5. Stiskněte (7) na přístroji nebo PLAY/PAUSE na dálkovém ovladači, abyste začali přehrávání první
stopy.
6. Stiskněte (7) na přístroji nebo PLAY/PAUSE na dálkovém ovladači, abyste zastavili přehrávání.
Stiskněte (7) nebo PLAY/PAUSE, abyste znovu začali přehrávání.
7. Abyste vybrali další nebo předchozí adresář, opakovaně stiskněte (16) nebo (6) na přístroji nebo
– SKIP nebo SKIP + na dálkovém ovladači dokud se na přístroji krátce nezobrazí ALBUM a číslo
adresáře. Nyní se nacházíte v dalším/předchozím adresáři zařízení USB. Stiskněte FOLDER UP (13) na
|přístroji nebo na dálkovém ovladači, abyste okamžitě přeskočili do dalšího adresáře na zařízení USB.
8. Stiskněte CD/USB (9), abyste se vrátili zpět do režimu CD. Po několika sekundách můžete vyjmout
zařízení USB z portu USB.
REŽIM TAPE
Před zprovozněním magnetopáskové jednotky se ujistěte, že volič funkce je nastaven v režimu kazetové
pásky TAPE.
Přehrávání kazetové pásky
1. Nastavte volič funkcí (8) do polohy TAPE (OFF). LED POWER (4) a displej jsou vypnuté.
2. Stiskněte STOP/EJECT (22), abyste otevřeli kazetovou jednotku.
3. Správně vložte kazetovou pásku do drážek ve dvířkách kazetové jednotky tak, že strana, která se
přehrává je natočena směrem k okénku a vlastní magnetická páska směřuje dolů.
4. Opatrně zavřete dvířka jejich potlačením vpřed (dovnitř). Před zapnutím zkontrolujte, že je páska v
kazetě dobře napnutá.
5. Stiskněte PLAY/
► (22), abyste začali přehrávání. Páska se přehrává zleva doprava.
6. Přehrávání můžete kdykoli zastavit stisknutím STOP/EJECT/ (22). Když páska dosáhne konce,
přehrávání se zastaví automaticky a jednotka současně uvolní tlačítko PLAY/
► (22).
7. Po stisknutí STOP/EJECT (22) stiskněte REW (22) nebo F. FWD (22), abyste převinuli
pásku zpět nebo vpřed.
118.
Přípravy před nahráváním kazetové pásky
1. Stiskněte STOP/EJECT/ (22), abyste otevřeli kazetovou jednotku.
2. Správně vložte kazetovou pásku do drážek ve dvířkách kazetové jednotky tak, že strana, která se přehrává
je natočena směrem k okénku a vlastní magnetická páska směrem dolů.
3. Opatrně zavřete dvířka jejich potlačením vpřed (dovnitř). Před zapnutím zkontrolujte, že je páska
dostatečně napnutá.
4. Jednotka je nyní připravena k zápisu. Můžete nahrávat z rádia nebo CD/USB.
5. Když páska dosáhne konce, přehrávání se zastaví automaticky a jednotka současně uvolní tlačítka PLAY/
(22) a RECORD/ (22).
Nahrávání z rádia/CD/USB
1. Vyberte zdroj nahrávání nastavením voliče funkce (8) do polohy TUNER nebo CD/USB.
2. Vložte prázdnou kazetovou pásku do kazetové jednotky.
3. Nejprve stiskněte PAUSE/ (22) a potom současně stiskněte PLAY/
► (22) a RECORD/ (22).
4. Přehrávejte zdroj záznamu (rádio nebo CD/USB).
5. Začněte přehrávat CD/USB a vyberte titul, který chcete nahrát.
6. Abyste začali nahrávání pásky, uvolněte tlačítko PAUSE/ (22).
7. Můžete zastavit nahrávání kdykoli stisknutím STOP/EJECT/ (22).
119.
Lokalizace a odstraňování poruch
Jestliže se vyskytne jakýkoli problém u tohoto systému, zkontrolujte nejprve tento seznam dříve než
kontaktujete zákaznický servis.
UPOZORNĚNÍ: Nikdy nerozebírejte přístroj, ale vždy svěřte opravy a údržbu autorizovanému
zákaznickému servisu.
ČIŠTĚNÍ A PÉČE
Čištění krytu
• Používejte měkkou hadru. Jestliže jsou povrchy nadměrně špinavé, použijte měkký hadr lehce navlhčený
neagresivním čisticím prostředkem.
• Nepoužívejte silná ředidla jako alkohol, benzen nebo rozpouštědlo, protože tyto mohou poškodit povrch
přístroje.
• Mřížky obou reproduktorů lze vytáhnout opatrným povytažením a očistit.
PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA NÁVRH
OBECNÉ
Žádný zvuk
Hlasitost je příliš nízká.
Sluchátka jsou připojená.
Jsou vybité baterie.
Baterie nejsou správně
vloženy.
Není správně připojena
napájecí šňůra.
Seřiďte hlasitost.
Odpojte sluchátka.
Vložte nové baterie.
Zkontrolujte polaritu.
Připojte správně napájecí
šňůru.
RÁDIO
Špatný příjem
CD prokluzuje
Slabý signál.
Interference s dalšími
elektronickými zařízeními
(video rekordér, počítač, atd.)
Narovnejte anténu:
FM : Drátová anténa.
AM: nasměrujte přístroj.
Udržujte dostatečnou
vzdálenost od dalších
elektronických zařízení.
NAHRÁVAZAŘÍZENÍ
PRO KAZETOVOU PÁSKU
Špatná kvalita zvuku
Zvuková hlava, mechanismus
pohonu nebo kolíko
válečky jsou špinavé.
Očistěte zvukovou hlavu,
mechanismus pohonu nebo
kolíkové válečky.
CD/MP3 CD/MP3 je poškozené nebo
špinavé.
Vyměňte nebo vyčistěte disk.
Není možné nahrávat Ochranné prvky proti
nahrávání jsou vytržené.
Zalepte mezeru nějakou
adhesivní páskou.
Tlačítka nereagují. Elektrostatický výboj. Odpojte zástrčku z elektrické
sítě na několik sekund a potom
spřístroj znovu zapojte.
120.
Manipulace a péče o CD
Manipulace s audio kazetovými páskami
1. Uvolněné pásky v kazetě mohou způsobit problémy. Použijte tužku, abyste pečlivě pásku namotali
(viz. obr. 1).
2. Abyste předešli neúmyslnému vymazání pásky, prosím vytrhněte ven zabezpečovací prvek proti záznamu
(viz. obr. 2). Jestliže chcete nahrávat na pásku později, nalepte zpět adhesivní pásku na mezeru
(viz. obr. 3).
3. Skladování kazetových pásek:
Neukládejte kazetové pásky na přímé sluneční světlo nebo v blízkosti zdrojů tepla. Udržujte kazetové
pásky v dostatečné vzdálenosti od magnetů.
4. 120-minutové pásky:
120 minutové pásky mají velmi tenký pásek, který se může snadnou roztrhnout nebo poškodit.
5. Nekonečné kazetové pásky:
Prosím nepoužívejte nekonečné kazetové pásky; tyto mohou poškodit přístroj.
6. Čištění zvukové hlavy:
Abyste zaručili nejlepší výkon přístroje, udržujte vždy čistou zvukovou
hlavu, mechanismus pohonu a kolíkové válečky.
Čistěte tyto komponenty následujícím způsobem:
1. Otevřete kazetovou jednotku.
2. Ponořte Q-tip do čisticího alkoholu a opatrně očistěte zvukovou
hlavu, mechanismus pohonu a kolíkové válečky.
• Držte CD pouze za jejich okraje, abyste chránili povrch před otisky prstů. Otisky prstů,
špína a škrábance mohou způsobit přeskakování a deformace.
• Nepište na potištěnou stranu CD pomocí kuličkového pera nebo tužky.
• Nepoužívejte benzen, rozpouštědla nebo tekutiny proti elektrostatickému náboji.
• Neupusťte nebo neohýbejte CD.
• Do jednotky CD vkládejte pouze jedno CD.
• Nezavírejte jednotku CD, když CD není správně vloženo.
Čištění CD
• Očistěte CD měkkým hadrem.
• Čistěte CD od středu k okrajům.
Skladování
Ukládejte CD do svých obalů po přehrání.
(Obr.1)
Q-TIP
ZVUKOVÁ
HLAVA
STOPA
KOLÍKOVÝ
VÁLEČEK
MECHANISMUS
POHONU
UTÁHNĚTE PÁSKU TUŽKOU
(Obr.2)
Strana A
Strana B
Adhesivní páska
Zabezpečovací prvek
proti záznamu B
Zabezpečovací prvek
proti záznamu A
(Obr.3)
121.
7. Kompenzace magnetického pole zvukové hlavy:
Magnetizovaná zvuková hlava bude způsobovat rušivý zvuk během přehrávání. Kompenzujte magnetické
pole zvukové hlavy čističem zvukové hlavy.
Poznámka: Prosím buďte velmi opatrní při čistění zvukové hlavy, abyste nepoškodili přesně seřízené
komponenty.
SPECIFIKACE
Napětí: Střídavý proud 230V~ 50Hz
Kmitočtový rozsah: AM, FM (Stereo)
Kmitočtový rozsah: VKV (FM) 87,5 – 108MHz
SV (AM) 525 – 1615kHz
Anténa: SV (AM) vestavěná feritová anténa
VKV (FM) drátová anténa
2-cestné reproduktory: 2x4 Ohmů
Impedance sluchátek: 32 Ohmů
Displej: 3-číslicový LCD
Rozměry: 345 x 308 x 258 (D x H x V) (s reproduktory)
Hmotnost: cca 3,5 kg
Podléhá změnám bez přechozího upozornění.
1 / 1

Elta 2322USB Uživatelský manuál

Kategorie
Rádia
Typ
Uživatelský manuál