AudioSonic CD-1567 Návod k obsluze

Kategorie
CD rádia
Typ
Návod k obsluze
EN
Instruction manual
NL
Gebruiksaanwijzing
FR
Mode d’emploi
DE
Bedienungsanleitung
CS
Návod na použití
SK
Návod na použitie
0599763 / CD-1567IT
0599764 / CD-1569IT
Radio / CD player
15
CS
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za případná poškození
V rovnostranném trojúhelníku má za cíl upozornit, že z bezpečnostních
důvodů má být konkrétní komponenta vyměněna za specifikovanou kompo-
nentu v této dokumentaci.
V rovnostranném trojúhelníku má za cíl upozornit uživatele na přítomnost
neodizolovaného napětí v krytu přístroje, které může být dostatečně velké na
to, aby způsobilo osobám zranění.
AC/DC adaptér a hlavní část přístroje nesmí být vystaveny nárazu nebo pádu; na
přístroj nesmí být pokládány předměty naplněné kapalinami, jako např. vázy.
AC/DC adaptér přístroje by neměl být zablokován a měl by být snadno přístupný
během používání.
Pro úplné odpojení příkonu by měl být odpojen AC/DC adaptér z elektrické sítě,
jelikož AC/DC adaptér je odpojovací zařízení přístroje.
Pokud je přívodní šňůra poškozená, musí být vyměněna výrobcem, jeho servisním
agentem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo možným rizikům.
Varování:
Abyste snížili nebezpečí zasažení elektrickým proudem, nesnímejte kryt
(nebo zadní část). Neobsahuje žádné součásti, které by vyžadovaly údržbu ze
strany uživatele. Servis přenechte kvalifikovanému servisnímu personálu.
POPIS SOUČÁSTÍ
1. Mem. / Prog.
2. Přeskočit vzad
3. Přeskočit vpřed
4. Indikátor napájení
5. Tlačítko Přehrát/Pauza/Kanál+
6. Tlačítko Stop/Kanál-
7. Tlačítko Opakovat
8. Tlačítko Hlasitost -
9. Tlačítko Zdroj/Režim
10. Tlačítko Zap/Pohotovostní režim
11. Tlačítko Hlasitost +
12. Jack SS
13. Konektor sluchátek
14. Konektor Aux-in
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Vyjmìte spotřebič a příslušenství z krabice.Odstraòte nálepky, ochrannou fólií nebo
plasty ze spotřebiče.
ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE
Zdroj ST
Přenosný systém můžete napájet zapojením odpojitelné přívodní šňůry ST dozadu na
přístroji a jejího druhého konce do zásuvky. Ujistěte se, že napětí ve Vaší síti odpovídá
napětí na štítku přístroje. Ujistěte se, že přívodní šňůra je plně vložená do přístroje.
Tento přístroj má vestavěný systém úspory energie, který, když detekuje, že přístroj
není v provozu, automaticky ho přepne do režimu „“standby““.
Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze během provozu ST.
Návod k použití
1
8
9
5
6
7
11
10 14
13
12
2
3
4
16
Baterie
Vložte 6 ks baterií typu “C” do oddělení pro baterie. Ujistěte se, že jsou baterie správně
vložené, abyste předešli poškození přístroje. Když není přístroj delší dobu používán,
vždy baterie vyjměte, abyste předešli jejich vytečení a tím i poškození přístroje.
Poznámky: Používejte dohromady pouze baterie stejného typu. Nikdy nepoužívejte
různé typy baterií společně.
Když přístroj jede na baterie, odpojte od něj přívodní šňůru.
POUŽITÍ
Přehrání disku
Je-li to nutné, opakovaně stiskněte tlačítko ZDROJ/REŽIM a přejdete do režimu CD.
Jedním stiskem tlačítka PŘEHRÁT/PAUZA/KANÁL+ spustíte nebo zastavíte
přehrávání hudby, opětovným stiskem tohoto tlačítka obnovíte normální
přehrávání. Stiskem tlačítka STOP/KANÁL- přehrávání hudby ukončíte.
Stiskem tlačítka PŘESKOČIT/VYHLEDAT NAHORU nebo DOLŮ přeskočíte na další
nebo předcházející stopu.
Režimy přehrávání
Během přehrávání zvolíte opakovaným stiskem tlačítka OPAKOVAT některý z následu-
jících režimů přehrávání: opakovat jednu stopu > opakovat všechny stopy > režim
přehrávání začátku stopy > režim náhodného přehrávání > konec.
Naprogramované přehrávání
V režimu stop stiskněte jednou tlačítko PAMĚŤ/PROGRAM a zobrazí se ikona
programu s označením sekvence programu “P-01”. Zvolte příslušnou stopu a
potvrďte tlačítkem Paměť. Stiskem tlačítka PŘEHRÁT/PAUZA/KANÁL+ spustíte
naprogramovaný seznam.
RÁDIO FM
Ladění rádia FM
Je-li to nutné, opakovaně stiskněte tlačítko ZDROJ/REŽIM a přepnete zařízení do
režimu rádio FM.
Pro spuštění automatického vyhledávání stiskněte a na chvíli podržte tlačítko
PŘESKOČIT/HLEDAT DOLŮ nebo PŘESKOČIT/HLEDAT NAHORU a pak je uvolněte.
Pro manuální ladění rozhlasových stanic stiskněte tlačítko PŘESKOČIT/HLEDAT
DOLŮ nebo PŘESKOČIT/HLEDAT NAHORU.
Uložení rozhlasových stanic
Nejprve si nalaďte svou oblíbenou stanici stiskem tlačítka PAMĚŤ/PROGRAM.
Pomocí tlačítka STOP/KANÁL- nebo PŘEHRÁT/PAUZA/KANÁL+ zvolíte příslušné
místo paměti. Potvrďte stiskem tlačítka PAMĚŤ/PROGRAM.
Opakovaným stiskem tlačítka STOP/KANÁL- nebo PŘEHRÁT/PAUZA/KANÁL+
během přehrávání rádia vyvoláte přednastavené stanice.
Externí vstup (Aux in)
Do konketoru externího vstupu na zařízení připojte zvukový zdroj.
Opakovaným stiskem tlačítka ZDROJ/REŽIM přepnete do režimu Externího vstupu.
Pomocí ovladačů na připojeném zvukovém zařízení začnete přehrávat hudbu.
Konektor pro stereo sluchátka
Připojte sluchátka/náhlavní soupravu (není součástí balení) a ovladač hlasitosti
nastavte na požadovanou hlasitost.
POZNÁMKA: Když jsou připojena sluchátka/náhlavní souprava, reproduktory jsou
ztišeny.
UPOZORNĚNÍ: Poslech při vysoké hlasitosti po dlouhou dobu může poškodit sluch.
Návod k použití
17
CS
ZÁRUKA
Záruka na tento výrobek je 24 měsíců. Záruka je platná tehdy, když je produkt
používán v souladu s účelem, pro nějž byl vyroben. Navíc by běl být doložen
originální doklad (faktura nebo doklad o koupi), kde je uvedeno datum nákupu,
jméno prodejce a produktové číslo výrobku.
Pro podrobnější informace o záruce, prosím, navštivte naše servisní internetové
stránky: www.service.tristar.eu
SMĚRNICE PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Tento přístroj na konci své životnosti nesmí být odhozen do běžného
komunálního odpadu, ale musí být odnesen na místo, kde se recyklují
elektrické přístroje a spotřební elektronika. Tento symbol na zařízení, v
návodu k obsluze a na obalu vás na tuto důležitou skutečnost upozorňuje. Materiály
použité na toto zařízení lze recyklovat. Recyklací použitých domácích spotřebičů
významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí. Pro informaci ohledně
sběrného místa se obraťte na vaše místní úřady.
Podpora
Všechny dostupné informace a náhradní díly naleznete na service.tristar.eu!
Návod k použití
21
SK
Návod k použitiu
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24

AudioSonic CD-1567 Návod k obsluze

Kategorie
CD rádia
Typ
Návod k obsluze