Elta 2382IP Uživatelský manuál

Kategorie
CD přehrávače
Typ
Uživatelský manuál
VAROVÁNÍ: Abyste předešli nebezpečí vzniku ohně nebo šoku, nevstavujte přístroj dešti a vlhku.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Pokud není používán, musí být přístroj odpojen od elektrického proudu. Nevstavujte přístroj dešti a vlhku.
UPOZORNĚNÍ: Pro snížení rizika elektrického šoku nikdy sami nesundavejte kryt. Nikdy neopravujte žádnou z částí sami.
Svěřte opravu přístroje kvalifikovanému servisnímu personálu.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
1. POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD – Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a návod k použití před manipulací s
přístrojem.
2. PONECHTE SI NÁVOD – Ponechte si bezpečnostní pokyny a návod k použití, abyste se k němu mohli v případě potřeby
vracet.
3. VĚNUJTE POZORNOST VAROVÁNÍM – Dodržujte všechny instrukce a varování na zařízení a v návodu k použití.
4. DODRŽUJTE POKYNY – Dodržujte všechny provozní pokyny.
5. VODA A VLHKOST – Nepoužívejte zařízení v blízkosti vody, např. vany, umyvadla, kuchyňského dřezu, bazénu nebo ve
vlhkém prostředí.
6. VĚTRÁNÍ – Umísťujte přístroj vždy tak, aby jeho poloha umožňovala dostačující ventilaci, např. Nepokládejte přístroj na
postel, pohovku, koberec a další povrchy, které mohou blokovat ventilační otvory; Neumísťujte jej dále do uzavřených kusů
nábytku, např. do knihovny nebo obývací stěny, které by mohly omezit přístup vzduchu k ventilačním otvorům.
7. ZDROJE TEPLA – Umístěte přístroj v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, např. radiátorů, sporáků, a dalších zařízení,
které vytvářejí teplo (včetně reproduktorů).
8. ZDROJ ENERGIE – Zapojujte přístroj pouze do typu napájecího zdroje, uvedeného v návodu k použití nebo vyznačeného
na přístroji.
9. UZEMNĚNÍ A POLARIZACE – Ujistěte se, že prostředky uzemnění a polarizace přístroje nebyly poškozeny.
10. OCHRANA SÍŤOVÉHO KABELU – Umístěte kabely přístroje tak, aby nedošlo k jejich poškození. Ujistěte se, že nejsou
překážkou v chůzi po místnosti a nepokládejte na ně žádné předměty. Věnujte zvýšenou pozornost bezpečnosti kabelů u
zástrček, zásuvek a v místech, kde se kabely připojují k přístroji.
92.
MODEL 2382IP
MIKROSYSTÉM S CD/USB/ČTEČKOU KARET SD - MP3 PŘEHRÁVAČEM A
IPOD DOCKING STATION
LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1
UPOZORNĚNÍ !
Když je přístroj otevřen, může dojít k úniku
neviditelného laserového záření. Nevystavujte se
paprsku.
Tato značka varuje před
nebezpečným napětím uvnitř
přístroje a možným rizikem úrazu
elektrickým proudem.
POZOR
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM!
NEOTVÍREJTE: UPOZORNĚNÍ:
NEPOKOUŠEJTE SE ODSTRANIT KRYT
VÝROBKU, RISKUJETE ÚRAZ ELEKTRICKÝM
PROUDEM. UVNITŘ VÝROBKU NEJSOU
ŽÁDNÉ SOUČÁSTKY KTERÉ BY MOHL
UŽIVATEL OPRAVIT SVÉPOMOCÍ. OPRAVY
PŘENECHEJTE POUZE AUTORIZOVANÉMU
SERVISU.
Tato značka oznamuje, že v návodu k
obsluze výrobku, který je součástí
výrobku jsou velmi důležité informace
o provozu a údržbě výrobku.
10-2382IP-CZ 9/15/06 12:18 PM Page 92
11. ČIŠTĚNÍ – Přístroj by měl být čištěn pouze podle instrukcí výrobce.
12. ELEKTRICKÉ VEDENÍ – Umístěte venkovní anténu mimo elektrické vedení.
13. KDYŽ PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVÁTE – Síťový kabel přístroje by měl být odpojen ze sítě pokud není přístroj delší dobu používán.
14. PŘEDMĚTY A KAPALINY – Věnujte pozornost aby se do přístroje otvory nedostal cizí předmět nebo kapalina.
15. OPRAVY – Uživatel by se neměl pokoušet o údržbu přístroje jinak, než je popsáno v návodu k použití. Ostatní způsoby
údržby by měl přenechat odbornému pracovníkovi servisu.
16. POŠKOZENÍ VYŽADUJÍCÍ OPRAVU – Přístroj může být opraven pouze odborným pracovníkem servisu, když:
A. Byl poškozen síťový kabel nebo zástrčka.
B. Do krytu přístroje se dostal cizí předmět nebo se do něj vylila kapalina.
C. Přístroj byl vystaven dešti.
D. Přístroj upadl na zem nebo se jinak poškodil kryt.
E. Přístroj nefunguje obvyklým způsobem a vykazuje chování odlišné od běžného chodu.
PŘÍPRAVA K POUŽITÍ
INSTALACE
Vybalte všechny části a odstraňte ochranný obal.
Vložte baterie do dálkového ovládání.
Nikdy nepřipojujte přístroj do sítě před kontrolou voltáže sítě a propojením všech částí přístroje.
Nezakrývejte ventilační otvory a ujistěte se, že je okolo ístroje ponechán prostor několika centimetrů pro správné větrání
přístroje.
PŘIPOJENÍ
1. Připojte levý a pravý reproduktor do vstupů pro reproduktory (jack).
2. Před připojením přístroje do sítě se ujistěte, že AC voltáž, vyznačená na zadní straně, se shoduje s AC voltáží vaší zásuvky.
PROVOZ / KOMPAKTNÍ DISK
Mějte na paměti, že špínavý, pokrábaný nebo zohýbaný disk může být příčinou špatého nebo přerušovaného zvuku.
Při manipulaci s disky se nikdy nedotýkejte hrací plochy.
Nikdy nepokládejte disky na následující místa:
Do blízkosti zdrojů tepla nebo míst s vyšší teplotou; na vlhká a prašná místa.
Otřete všechny otisky prstů nebo prach na hrací ploše disku měkkým hadříkem.
Vždy otírejte disk od vnitřní strany k vnější.
NAČÍTÁNÍ DISKU
• Stiskněte OPEN/CLOSE
Vložte disk (potištenou stranou nahoru) do mechaniky.
Stiskněte OPEN/CLOSE pro zavření mechaniky.
Na displeji se zobrazí počet stop disku.
93.
10-2382IP-CZ 9/15/06 12:18 PM Page 93
OVLÁDÁNÍ A VLASTNOSTI
1. Tlaãítko STANDBY/ON
2. LCD DISPLEJ
3. Tlaãítko FUNCTION
4. SENZOR DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
5. Tlaãítko VOLUME+
6. Tlaãítko VOLUME–
7. Otvor pro MMC Kartu
8. Tlaãítko TUNER/BAND
9. Tlaãítko PRESET EQ
10. Tlaãítko MEM/CLK-ADJ
11. DVÍ€KA CD MECHANIKY
12. VSTUP PRO SLUCHÁTKA
13. Tlaãítko CD DOOR OPEN/CLOSE
14. Tlaãítko PLAY/PAUSE
15. Tlaãítko SKIP/TUNING
16. Tlaãítko SKIP/TUNING
FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
Přípravy před použitím
Instalace baterií v dálkovém ovládání přístroje
1. Vyjměte zadní kryt dálkového ovládání.
2. Vložte dvě baterie velikosti “UM4/AAA/R03”.
Vložte baterie vývody a dle znázornění uvnitř prostoru pro baterie.
3. Uzavřete kryt.
Výměna baterií
Když provoz dálkového ovládání začne kolísat nebo funguje pouze na kratší vzdálenost než je obvyklé, vyměňte baterie v
ovládání za nové.
94.
17. Ukazatel MMC Karty a USB
18. Zdířka USB
19. Tlačítko STOP
20. Tlačítko ALBUM/MEMORY CH. +
21. Tlačítko ALBUM/MEMORY CH. –
22. Tlačítko Random
23. Anténa FM
24. Výstup pro reproduktor
25. Síťový kabel
26. Otvor pro zásuvku I-POD
27. Zásuvka I-POD
28. Pravý VSTUP z jiného zdroje (AUX)
29. Levý VSTUP z jiného zdroje (AUX)
13
20
27
26
1
4
3
21
7
19
10
17
15
18
23
24
11
8
2
5
9
28
29
25
22
14
16
6
12
10-2382IP-CZ 9/15/06 12:18 PM Page 94
Používání dálkového ovládání
Pro používání dálkového ovládání namiřte na SENZOR DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ a stiskněte tlačítka zlehka, ale pevně. Používání
dálkového ovládání je možné přibližně do vzdálenosti 6 metrů (18 stop). Vzhledem k tomu, že dosah dálkového ovládání je nižší
při používání šikmo, pro dosažení maximální vzdálenosti jej používejte přímo před SENZOREM DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ.
Nevystavujte SENZOR DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ silnému světlu (přímému slunečnímu nebo umělému světlu) a ujistěte se, že
mezi SENZOREM a dálkovým ovládáním nejsou žádné překážky.
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
1. Tlačítko STANDBY
2. Tlačítko SLEEP
3. Tlačítko INTRO
4. Tlačítko RANDOM/RDS
5. Tlačítko MUTE
6. Tlačítko ID3/FIND/ST./ESP
7. Tlačítko VOLUME-
8. Tlačítko PLAY/PAUSE
9. Tlačítko ALBUM/MEMORY CH.+
10. Tlačítko ALBUM/MEMORY CH.–
11. Tlačítko REPEAT
12. Tlačítko FUNCTION
13. Tlačítko TUNER/BAND
14. Tlačítko Numeric
15. Tlačítko VOLUME+
16. Tlačítko STOP
17. Tlačítko EQ
18. Tlačítko SKIP/TUNING
19. Tlačítko SKIP/TUNING
20. Tlačítko MEM/CLK-ADJ
21. Tlačítko TIMER
22. Tlačítko I-POD
PROVOZ/ Popis
STANDBY ON/ OFF
Když přístroj poprvé zapojíte do sítě, spustí se v pohotovostním režimu (standby). Na displeji se ukáže --:--
Přístroj zapnete stisknutím STANDBY.
Přístroj zůstane v pohotovostním režimu dokud není zapnut.
Pokud chcete přístroj zcela vypnout, vytáhněte síťový kabel ze zásuvky.
NASTAVENÍ HODIN
Když přístroj poprvé zapojíte do sítě, spustí se v pohotovostním režimu (standby). Na displeji se ukáže --:--
V režimu standby podržte tlačítko [MEM/CLK-ADJ] 3-5 vteřin a na displeji zabliká 12H/24.
Stiskněte tlačítko SKIP/TUNING nebo SKIP/TUNING a vyberte formát času 12H nebo 24H.
Pro nastavení hodin stiskněte znovu [MEM/CLK-ADJ], první a druhá číslice “00” začnou blikat.
Stiskněte tlačítko SKIP/TUNING nebo SKIP/TUNING a nastavte hodiny.
Pro nastavení minut stiskněte znovu [MEM/CLK-ADJ], třetí a čtvrtá číslice “00” začnou blikat,
Stiskněte tlačítko SKIP/TUNING nebo SKIP/TUNING a nastavte minuty. Pro potvrzení času stiskněte [MEM/CLK-
ADJ].
Informace o času se zobrazí ve formátu 12H nebo 24H.
95.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
2
3
4
6
5
7
8
10
11
12
13
9
10-2382IP-CZ 9/15/06 12:18 PM Page 95
VOLBA FUNK
Zmáčknutím tlačítka měníte režim.
Na displeji se ukáže: TUNER > CD/MP3 > I-POD > AUX > CARD-USB >
PLAY/PAUSE
Spouští nebo přerušuje přehrávání.
STOP
V režimu Play nebo Pause: Změní do režimu Stop nebo Program Entry během přehrávání programu.
V režimu Program Entry: Ukončí režim Program Entry, vyprázdní paměť programů a změní na režim Stop.
V režimu Random Play: Změní do režimu Stop a zruší funkci Random.
OPAKOVÁNÍ
Normální přehrávání CDDA: Opakovat 1 stopu >Opakovat všechny stopy >Zastavit opakování
Normální přehrávání hudebního CDROM: Opakovat 1 stopu >Opakovat všechny stopy >Opakovat album >Zastavit
opakování
Režim nahodilého přehrávání (Random): Nahodile přehrát 1 stopu >Nahodilé přehrávání
Režim přehrávání programu: Opakovat 1 program >?Opakovat celý program >Přehrát program
PAMĚŤ
Režim CD/MP3:
1. Je možné naprogramovat až 64 stop.
2. Stiskněte Stop pro zastavení přehrávání.
3. Pro spuštění nebo vypnutí programovacího režimu stiskněte MEM/CLK-ADJ.
4. Změňte číslo stopy tlačítkem „num.“ Na dálkovém ovládání nebo přímo.
5. Pro uložení stopy a načtení další stiskněte znovu MEM/CLK-ADJ.
6. Po naprogramování všech požadovaných stop stiskněte play pro ukončení režimu programování.
7. Stiskněte play pro spuštění přehrávání.
Režim RADIO:
1. Je možné naprogramovat až 30 FM stanic a 10 AM stanic.
2. Tlačítko FUNCTION slouží k zapnutí rádia a nastavení pásma AM a FM.
3. Pro ruční nastavení frekvence stiskněte SKIP/TUNING nebo SKIP/TUNING .
4. Pro automatické nastavení frekvence podržte tlačítko SKIP/TUNING nebo SKIP/TUNING 2 vteřiny. Systém se
zastaví na nejbližší stanici.
5. Pro uložení frekvence současné stanice stiskněte MEM/CLK-ADJ.
6. Pro volbu pozice v paměti stiskněte MEMORY CH- nebo MEMORY CH+.
7. Pro uložení frekvence stiskněte znovu MEM/CLK-ADJ.
SKIP/TUNING
Režim CD/MP3:
V režimu Stop: Posune se na další stopu [soubor] v režimu zastavení, pokud je na poslední stopě, přeskočí cyklicky na první.
V režimu Program Entry: Posune se na další stopu [soubor] pro volbu programu.
V režimu Play, Pause, Program Play: Jeden stisk, v normálním režimu play/pause přeskočí z hrající stopy na další stopu
[soubor], v režimu programování play/pause přeskočí na další programovanou stopu [soubor], při režimu nahodilého
(Random) přehrávání Play/Pause přeskočí náhodně na další stopu [soubor]. Stisk delší než 0,7 sek. spustí v režimu
play/pause rychlé přetáčení vpřed.
Režim RADIO:
Stisknutím je zesilována přijímaná frekvence.
Při stisknutí delším než 0,7 sek. spustí automatické ladění.
96.
10-2382IP-CZ 9/15/06 12:18 PM Page 96
SKIP/TUNING
Režim CD/MP3:
V režimu Stop: Změní nastavenou stopu [soubor] v režimu zastavení, pokud je na první stopě, přeskočí cyklicky na poslední.
V režimu Program Entry: Posune se na předchozí stopu [soubor] pro volbu programu.
V režimu Play, Pause, Program Play: Jeden stisk, v normálním režimu play/pause přeskočí z hrající stopy na předchozí stopu
[soubor], v režimu programování play/pause přeskočí na předchozí programovanou stopu [soubor]. Stisk delší než 0,7 sek.
spustí v režimu play/pause rychlé přetáčení zpět.
Režim RADIO:
Stisknutím je tlumena přijímaná frekvence.
Při stisknutí delším než 0,7 sek. spustí automatické ladění.
ALBUM/MEMORY CH.+
Režim MP3:
V režimu Stop: Přeskočí nastavený soubor na další v režimu zastavení, pokud je na posledním souboru, přeskočí cyklicky
na první.
V režimu Program Entry: Posune se na začátek následujícího alba pro volbu programu, pokud je v posledním souboru,
přeskočí cyklicky na první.
V normálním režimu Play:
Přeskočí z hrajícího alba na první album následujícího souboru.
Režim RADIO:
vyvolá nastavenou paměť ve vzestupném pořadí.
ALBUM/MEMORY CH.–
Režim MP3:
V režimu Stop: Přeskočí nastavený soubor na předchozí v režimu zastavení, pokud je na prvním souboru, přeskočí cyklicky
na poslední.
V režimu Program Entry: Posune se na začátek předchozího alba pro volbu programu, pokud je v posledním souboru,
přeskočí cyklicky na první.
V normálním režimu Play:
Přeskočí z hrajícího alba na první album předchozího souboru.
Režim RADIO:
vyvolá nastavenou paměť v sestupném pořadí.
NUMERICKÉ KLÁVESY
Zvolte požadovanou stopu
Stiskněte tlačítko Play pro přehrávání.
INTRO
Při volbě této funkce na dálkovém ovládání v režimu CD/MP3 se přehraje pouze prvních 10 vteřin každé stopy.
NAHODILÉ PŘEHRÁVÁNÍ (RANDOM)
Normální nastavení: Umožňuje funkci Random a změnu do režimu Random.
Režim Opakovat 1 stopu / soubor, režim Opakovat Složku, režim Opakovat všechny stopy / soubory:
Zastaví všechny režimy Repeat (opakování) a přepne na režim Random.
ID3/FIND/ST./ESP
Režim CD:
Stisknutí tlačítka [ID3/FIND/ST./ESP] aktivuje 10 vteřinový program vyrovnání otřesů (Electronic Shock protection).
Znovu stiskněte [ID3/FIND/ST./ESP] pro návrat z ESP.
97.
10-2382IP-CZ 9/15/06 12:18 PM Page 97
Režim MP3:
Jedno stisknutí tlačítka [ID3/FIND/ST./ESP] přepne do režimu vyhledávání souborů.
Stiskněte SKIP/TUNING or SKIP/TUNING pro výběr požadovaného souboru.
Dvojí stisknutí tlačítka [ID3/FIND/ST./ESP] přepne do režimu vyhledávání alb.
Stiskněte SKIP/TUNING or SKIP/TUNING pro výběr požadovaného alba.
Stiskněte PLAY pro přehrání stopy.
Stisknutí tlačítka [ID3/FIND/ST./ESP] na dobu delší než 5 vteřin zobrazí displej ID3.
Znovu stiskněte tlačítko [ID3/FIND/ST./ESP] déle než 3-5 vteřin pro návrat na displej ukazující hrací dobu.
Režim RADIO:
Stisknutím tlačítka [ID3/FIND/ST./ESP] zvolíte režim FM Stereo nebo Mono.
OVLADAČ EQ
EQ ukazuje tón přehrávaného zvuku.
Stisknutím tlačítka EQ volíte zvykový tón: PASS >CLASSIC >ROCK > POP >JAZZ >
ZTLUMENÍ ZVUKU (MUTE)
• Vypíná zvuk.
HLASITOST+/–
• Zesiluje hlasitost.
• Ztlumuje hlasitost.
ČASOVÝ SPÍNAČ ON/OFF
1. Když v jakémkoliv režimu podržíte tlačítko [TIMER] déle než 3-5 vteřin, číslice nastavení hodin začne blikat.
2. Stisknutím SKIP/TUNING nebo SKIP/TUNING nastavíte požadovanou hodinu.
3. Znovu stiskněte [TIMER] pro nastavení požadovaných minut, třetí a čtvrtá číslice začne blikat.
4. Stisknutím SKIP/TUNING nebo SKIP/TUNING nastavíte požadované minuty. Pro potvrzení času stiskněte
[TIMER].
5. Znovu stiskněte [TIMER] pro vypnutí časového spínače, zobrazí se TIMER OFF. Znovu stiskněte [TIMER] a číslice nastavení
hodin začne blikat.
6. Stisknutím SKIP/TUNING nebo SKIP/TUNING nastavíte požadovanou hodinu.
7. Znovu stiskněte [TIMER] pro nastavení požadovaných minut, třetí a čtvrtá číslice začne blikat.
8. Stisknutím SKIP/TUNING nebo SKIP/TUNING nastavíte požadované minuty. Pro potvrzení času stiskněte
[TIMER].
9. Pro výběr volby funkce znovu stiskněte [TIMER], začne blikat funkce,
10. stisknutím SKIP/TUNING nebo SKIP/TUNING nastavíte požadovanou stanici.
11. Znovu stiskněte [TIMER] pro nastavení hlasitosti, začne blikat hlasitost,
12. stisknutím SKIP/TUNING nebo SKIP/TUNING nastavíte požadovanou hlasitost.
13. Znovu stiskněte [TIMER] pro návrat do normálního režimu, na displeji se zobrazí .
REŽIM USÍNÁNÍ
Stisknutím tlačítka režimu usínání aktivujete funkci, změníte čas usínání nebo funkci usínání vypnete; Na displeji se zobrazí
postupně 90>80>70>-->10 off; Pokud je funkce usínání aktivovaná, systém bude odpočítávat čas až na nulu, pak se systém
automaticky vypne.
98.
10-2382IP-CZ 9/15/06 12:18 PM Page 98
ZÁKLADNÍ OBSLUHA USB KARTY
1. Po vložení paměťové karty a USB se zobrazí informace o obsahu (Table of Content).
2. Stisknutí tlačítka PLAY/PAUSE, zobrazí stopu 01 a spustí přehrávání. Pozastaví a znovu spustí přehrávání. Ve stavu Pause
displej bliká.
3. Stisknutím tlačítka STOP zobrazíte obsah.
RADIO/Ovládání
Používejte v uvedeném pořadí
1. Stiskněte STANDBY pro zapnutí přístroje.
2. Nastavte volbu ”FUNCTION” do režimu TUNER.
3. Stiskněte TUNER/BAND a vyberte požadované pásmo (FM nebo AM).
4. Nalaďte požadovanou stanici tlačítky SKIP/TUNING nebo SKIP/TUNING .
5. Nastavte hlasitost tlačítky vol+ a vol-.
ZÁKLADNÍ OBSLUHA RDS
Pro volbu informací na displeji RDS: FREQUENCY>PS>PTY>RT>
1. Jedním stisknutím tlačítka RANDOM/RDS zobrazíte displej PS. Poté se rozsvítí indikátor RDS a objeví se název stanice.
Pokud není signál RDS, objeví se NO PS.
2. Dvojím stisknutím tlačítka RANDOM/RDS zobrazíte displej PTY. Poté se rozsvítí indikátor RDS a zobrazí se typ vysílaného
programu. Pokud není signál RDS, objeví se NO PTY.
3. Trojím stisknutím tlačítka RDS MODE zobrazíte displej RT. Poté se rozsvítí indikátor RDS a zobrazí se textová zpráva vysílaná
stanicí. Pokud není signál RDS, objeví se NO RT.
Pro vyhledání požadovaného typu vysílaného programu.
1. Stiskněte tlačítko RDS SEARCH a zobrazí se PTY SEL.
2. Každým stisknutím tlačítka SKIP/TUNING nebo SKIP/TUNING zobrazíte kategorie v tomto pořadí: NEWS
[ZPRÁVY] > AFFAIRS [POLITIKA] > INFO [INFORMACE] > SPORT [SPORT]> EDUCATE [VZDĚLÁNÍ] > DRAMA [DRAMA] >
CULTURE [KULTURA] > SCIENCE [VĚDA] > VARIED [RŮZNÉ] > POP M [POP HUDBA] > ROCK M [ROCKOVÁ HUDBA] >
M O R M [HUDBA NA CESTU] > LIGHT M [LEHKÁ HUDBA] > CLASSICS [KLASICKÁ HUDBA] > OTHER M [DALŠÍ HUDBA]
> WEATHER [POČASÍ] > FINANCE [FINANCE] > CHILDREN [DĚTI] > SOCIAL A [ZE SPOLEČNOSTI] > RELIGION
[NÁBOŽENSTVÍ] > PHONE IN [TELEFONY] > TRAVEL [CESTOVÁNÍ] > LEISURE [VOLNÝ ČAS] > JAZZ > COUNTRY
[COUNTRY HUDBA] > NATIONAL [NÁRODNÍ HUDBA] > OLDIES [STARÉ HITY] > FOLK M [FOLKOVÁ HUDBA] >
DOCUMENT [DOKUMENTY] > NEWS [ZPRÁVY]
3. Stiskněte tlačítko RDS SEARCH asi na 10 vteřin během vyhledávání, na displeji se objeví "SEARCH" a kód zvolené PTY.
Přístroj prohledá 30 předvolených stanic a zastaví se na stanici v kategorii, kterou jste zvolili. Pokud není nalezen žádný
program, na displeji se střídavě objeví "NOT" a "FOUND".
POZNÁMKA:
Při poslechu FM vysílání je doporučeno zcela rozvinout FM anténu na zadním krytu.
Při poslechu AM vysílání je doporučeno upravit polohu AM smyčky pro maximální příjem.
99.
Otvor pro kartu a USB zdířka
10-2382IP-CZ 9/15/06 12:18 PM Page 99
FUNKCE I-POD
Otevřete dvířka I-Pod a vložte I-Pod do zdířky, na displeji se zobrazí stav nabíjení I-Pod a přístroj začne nabíjet.
Stiskněte tlačítko volby funkce a zvolte funkci I-Pod, I-Pod spustí přehrávání.
Stisknutím tlačítka SKIP/TUNING nebo SKIP/TUNING zvolíte další nebo předchozí stopu.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Zdroj napájení : AC 230V
~
50Hz
Spotřeba energie : 38 wattů
Rádio : MW 525 – 1615 KHz
UKW 87,5 – 108 MHz
Kazeta
Rychlost pásky : 4,75cm/sek
Výkyvy posunu : < 0,4%
Frekvence : 125Hz – 6,3KHz
Kompaktní disk
Typ disku : CD/CD-R/CD-RW / CD-DA /MP3
Frekvence (-3dB) : 60 – 16 000 Hz
Poměr signál-zvuk : >60 dB
Zkreslení zvuku : <0,3%
PŘÍSTROJ JE NADÁLE ZDOKONALOVÁN JAK V OBLASTI KVALITY TAK I VÝKONU, PROTO SI VÝROBCE PONECHÁVÁ
PRÁVO NA ZMĚNU TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ BEZ UPOZORNĚNÍ.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Pozor na malé díly a baterie. Spolknutí těchto předmětů může vést k vážnému zranění, nebo udušení.
Hlavně dbejte na to, aby malé díly a baterie nebyly v dosahu dětí.
Důležitá rada týkající se ochrany sluchu
Upozornění
Máme starost o váš sluch tak jako vy.
Proto používejte tento spotřebič s rozvahou.
Naše doporučeni: Nepoužívejte vysoké hlasitosti.
V případě, že je spotřebič používán dětmi, přesvědčte se, že není hlasitost příliš vysoká.
Upozornění
Vysoká hlasitost může způsobit nenapravitelnou ztrátu dětského sluchu.
Nenechte NIKDY osoby, zvláště děti, strkat předměty do dírek, zdířek, nebo jiných otvorů na přístroji.
Může to vést ke smrtelnému zranění elektrickým proudem. Pouzdro přístroje smí otevřít jedině odborník.
100.
10-2382IP-CZ 9/15/06 12:18 PM Page 100
Použijte spotřebič pouze k účelu k jakému je určen.
Přístroj je určen výhradně pro použití v obytných a obchodních oblastech.
Prosíme, uschovejte si pečlivě tento návod k obsluze pro pozdější upotřebení.
Upozornění k ochraně životního prostředí
Tento výrobek se nesmí po ukončení své životnosti likvidovat s normálním domovním odpadem, ale musí být
odevzdán na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických přístrojů. Symbol na výrobku, návodu k
použití či obalu na to upozorňuje.
Materiály jsou recyklovatelné podle svých označení. Recyklací, využitím materiálů nebo jinou formou zužitkování
starých přístrojů důležitým způsobem přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.
Zeptejte se prosím obecní správy na příslušné likvidační místo.
Neblokujte větrání přístroje tím, že jej např. přikryjete látkou, novinami, nebo
jiným kusem nábytku. Otvory pro větrání musí zůstat vždy volné.
Přehřátí může způsobit poškození a zkrátit životnost přístroje.
Teplo a horko
Nevystavujte spotřebič přímému slunečnímu záření. Přesvědčte se, že spotřebič není vystaven přímému zdroji tepla
jako jsou topná tělesa nebo přímý plamen. Přesvědčte se, že ventilační štěrbiny u spotřebiče nejsou zakryty.
Vlhkost a čištění
Tento spotřebič není vodotěsný! Neponořte spotřebič do vody. Nenechte spotřebič přijít do kontaktu s vodou. Voda
vniknoucí do spotřebiče může tento spotřebič vážně poškodit.
K čistění nepoužívejte čistící prostředky, které obsahují alkohol, čpavek, benzín nebo hrubé předměty protože by
poškodily spotřebič. Jako čisticí prostředek použijte navlhčený jemný kus látky.
Sběr odpadu
Baterie a obalový materiál nepatří do domácího odpadu. Baterie musí být vráceny do speciální sběrny pro použité
baterie. Oddělení obalového materiálu je z ekologického a ekonomického hlediska výhodné.
101.
10-2382IP-CZ 9/15/06 12:18 PM Page 101
1 / 1

Elta 2382IP Uživatelský manuál

Kategorie
CD přehrávače
Typ
Uživatelský manuál